Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odżywiamy się zdrowo. Piramida Żywieniowa Ro ś liny dostarczaj ą nam: tlenu, po ż ywienia, włókien, drewna, papieru, paliw, leków, barwników, ż ywic,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odżywiamy się zdrowo. Piramida Żywieniowa Ro ś liny dostarczaj ą nam: tlenu, po ż ywienia, włókien, drewna, papieru, paliw, leków, barwników, ż ywic,"— Zapis prezentacji:

1 Odżywiamy się zdrowo

2 Piramida Żywieniowa

3 Ro ś liny dostarczaj ą nam: tlenu, po ż ywienia, włókien, drewna, papieru, paliw, leków, barwników, ż ywic, olejków eterycznych, kauczuku. Dla ok. 40% ludno ś ci ś wiata drewno jest podstawowym ź ródłem energii. Kształtuj ą nasze ś rodowisko ż ycia (ekosystem) oddziałuj ą c na warunki klimatyczne, zmniejszaj ą c zanieczyszczenia powietrza i hałas. Ro ś liny wi ążą dwutlenek w ę gla (wa ż ny gaz cieplarniany). Wpływaj ą tak ż e na nasze ś rodowisko kulturowe ze wzgl ę du na walory estetyczne, krajobrazowe, znaczenie religijne. ROSLINY

4 Warzywa Owoce Zbo ż a Grzyby Zioła Do ro ś lin nale żą :

5 WARZYWAWARZYWA

6 Warzywa Warzywa –to ro ś liny zielne, których ró ż ne organy (łodygi, korzenie, li ś cie, kwiatostany, a nawet owoce) u ż ywane s ą jako pokarm. Warzywa mo ż na zjada ć na surowo, ugotowane, usma ż one lub upieczone. U ż ywane s ą równie ż w przetworach. Upraw ą i produkcj ą warzyw zajmuje si ę warzywnictwo. Warzywa s ą bardzo wa ż nym składnikiem pokarmu człowieka – stanowi ą ź ródło witaminy C i prowitaminy A, a tak ż e błonnika i składników mineralnych. Maj ą wysok ą warto ść biologiczn ą i dietetyczn ą.

7 OWOCE

8 Owoce Owoc to organ powstaj ą cy z zal ąż ni słupka, zawieraj ą cy w swym wn ę trzu nasiona, osłaniaj ą cy je i ułatwiaj ą cy rozsiewanie. Gdy w jednym kwiecie wyst ę puje wi ę ksza liczba słupków wolnych, wtedy powstaj ą ce z nich owoce tworz ą owoc zbiorowy na wspólnym dnie kwiatowym (malina, truskawka). Natomiast z kilku kwiatów zebranych w skupiony kwiatostan powstaj ą owocostany (morwa, kł ę bek buraka, figowiec, ananas). Typowo wykształcony owoc składa si ę z owocni i z nasion. Budowa owoców słu ż y usprawnieniu ró ż nych metod rozsiewania. Owoce mi ę siste mog ą by ć roznoszone przez zwierz ę ta, dla których stanowi ą pokarm, owoce suche rozprzestrzeniane s ą m.in. przez wiatr wod ę lub zwierz ę ta.

9 ZBO Ż A

10 Zbo ż a lub ro ś liny zbo ż owe – ro ś liny uprawne z rodziny traw. Ich owoce o wysokiej zawarto ś ci skrobi s ą wykorzystywane do celów konsumpcyjnych np.: m ą ki, kasze, oleje, syropy, pastewnych i przemysłowych piwowarstwo, młynarstwo, gorzelnictwo, farmaceutyka.

11 Rodzaje zbóż Pszenica Ż yto Owies J ę czmie ń Kukurydza Proso Gryka Pszen ż yto

12 GRZYBYGRZYBY

13 GRZYBY Istnienie grzybów zaobserwowano we wszystkich strefach klimatycznych, przede wszystkim na l ą dach, rzadziej w wodach. Do tej pory opisano ok. 120 tysi ę cy gatunków grzybów. Szacuje si ę, ż e co roku charakteryzuje si ę ś rednio 1700 nowych gatunków grzybów. Przypuszcza si ę, ż e istnieje ok. 1,5 miliona gatunków grzybów. Grzybów u ż ywa si ę do ró ż nych potraw

14 Produkty pochodzenia zwierzęcego Produkty pochodzenia zwierz ę cego, jak sama nazwa wskazuje, to produkty uzyskiwane od zwierz ą t. Pokarmy zwierz ę ce s ą bogate w białko i tłuszcze oraz inne wysokoenergetyczne składniki

15 Jajka s ą przede wszystkim ź ródłem pełnowarto ś ciowego białka, łatwo przyswajalnego przez organizm. To białko wzorcowe, zawieraj ą ce wszystkie aminokwasy, w tym niezb ę dne, których organizm nie potrafi sam wyprodukowa ć. Jajko wa żą ce ok. 50 g dostarcza 75 kcal i a ż 6,2 g białka. Wi ę cej białka i łatwiej przyswajalnego zawiera ż ółtko. Jajka to równie ż bogate ź ródło witaminy A, E, D i K oraz B2 i B12, kwasu pantotenowego i składników mineralnych: fosforu, potasu, wapnia, ż elaza, magnezu. W ż ółtku jest luteina, która chroni oczy przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB, zapobiega zwyrodnieniu plamki ż ółtej i poprawia widzenie.

16 Mięso Mi ę so zawiera du ż o pełnowarto ś ciowego białka Dla wi ę kszo ś ci ludzi w Europie jest jednym z wa ż nych składników po ż ywienia, dostarczaj ą cym znacz ą cej cz ęś ci białka. Było ono składnikiem ludzkiej diety od czasów prehistorycznych, a dokładniej od momentu, gdy jego spo ż ywanie stało si ę opłacalne (dostarczaj ą c du ż ej ilo ś ci energii w stosunkowo krótkim czasie oraz białka) lub łatwiej dost ę pne, ni ż pokarm ro ś linny.

17

18 NABIAŁ Produkty mleczne s ą ź ródłem wysokowarto ś ciowego białka, wapnia, łatwo przyswajalnego tłuszczu, cukru mlekowego – laktozy oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach – A, D oraz witamin rozpuszczalnych w wodzie z grupy B, zwłaszcza ryboflawiny – witaminy B2. Nie zawieraj ą praktycznie witaminy C i błonnika pokarmowego. Ż elazo wyst ę puje jedynie w niewielkiej ilo ś ci.

19

20 RYBY Ryby i przetwory rybne zawieraj ą białko bogate w niezb ę dne aminokwasy (lizyna, metionina, cystyna, treonina i tryptofan), mikro i makroelementy (wap ń, fosfor, fluor, jod), tłuszcze b ę d ą ce cennym ź ródłem energii, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, a przede wszystkim nienasycone kwasy tłuszczowe Podstawowa ró ż nica mi ę dzy tłuszczem rybnym a innymi tłuszczami zwierz ę cymi lub ro ś linnymi polega głównie na wyj ą tkowo korzystnym składzie kwasów tłuszczowych,. Tłuszcze rybne s ą praktycznie jedynym ź ródłem tych kwasów.

21

22 PREZENTACJĘ WYKONALI: Julia Brewka Patrycja Morella Andrzej Pilguj Mateusz Iwan Adam Banasik Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie maj 2013


Pobierz ppt "Odżywiamy się zdrowo. Piramida Żywieniowa Ro ś liny dostarczaj ą nam: tlenu, po ż ywienia, włókien, drewna, papieru, paliw, leków, barwników, ż ywic,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google