Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie projektu pt.: Europejskie standardy pracy w gastronomii i hotelarstwie – staże zagraniczne dla osób bezrobotnych Ostróda, 10 stycznia 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie projektu pt.: Europejskie standardy pracy w gastronomii i hotelarstwie – staże zagraniczne dla osób bezrobotnych Ostróda, 10 stycznia 2014."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie projektu pt.: Europejskie standardy pracy w gastronomii i hotelarstwie – staże zagraniczne dla osób bezrobotnych Ostróda, 10 stycznia 2014 r.

2 Za wszelkie treści rozpowszechniane w ramach Za wszelkie treści rozpowszechniane w ramach projektu odpowiada wyłącznie Beneficjent. Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji, projektu odpowiada wyłącznie Beneficjent. Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji, publikacji i materiałów powstałych w związku z realizacją projektu. publikacji i materiałów powstałych w związku z realizacją projektu.

3 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

4 O projekcie Projekt został zrealizowany przez Szkołę Językową 4 Languages w ramach Programu Leonardo da Vinci. w ramach Programu Leonardo da Vinci. Na jego organizację Beneficjent otrzymał kwotę dofinansowania w wysokości 79 865,00 euro. 79 865,00 euro.

5 Beneficjent Projektu Szkoła Językowa 4 Languages Nicolas E.T. Weatherill z siedzibą w Ostródzie w Ostródzie Koordynator Projektu: Magdalena Iciaszek

6 Cele projektu Promowanie mobilności na rynku pracy poprzez zdobycie porównywalnych kwalifikacji zwiększających szansę zatrudnienia na otwartym rynku europejskim Promowanie mobilności na rynku pracy poprzez zdobycie porównywalnych kwalifikacji zwiększających szansę zatrudnienia na otwartym rynku europejskim Wspieranie rozwiązań zwiększających przejrzystość i i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich w celu ujednolicenia systemu kształcenia zawodowego Wspieranie rozwiązań zwiększających przejrzystość i i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich w celu ujednolicenia systemu kształcenia zawodowego Zwiększenie atrakcyjności zarówno na lokalnym, krajowym, jak i europejskim rynku pracy dzięki odbyciu zagranicznych staży Zwiększenie atrakcyjności zarówno na lokalnym, krajowym, jak i europejskim rynku pracy dzięki odbyciu zagranicznych staży Rozwój umiejętności zawodowych, potwierdzonych europejskim dokumentem Europass Mobility oraz językowych Rozwój umiejętności zawodowych, potwierdzonych europejskim dokumentem Europass Mobility oraz językowych Zdobycie umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego postępowania w kontaktach z innymi ludźmi Zdobycie umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego postępowania w kontaktach z innymi ludźmi

7 Partner brytyjski EuroPartnership Agency Ltd

8 Partner hiszpański Europroyectos LdV Europroyectos LdV

9 Partnerzy byli odpowiedzialni za: zorganizowanie transferu z i na lotnisko w miejscowości Bristol oraz Malaga - zorganizowanie transferu z i na lotnisko w miejscowości Bristol oraz Malaga - wyselekcjonowanie miejsc stażu, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - wyselekcjonowanie miejsc stażu, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - zapewnienie lokalnego transportu dla uczestników - zapewnienie lokalnego transportu dla uczestników - zapewnienie prawidłowego przebiegu praktyk - zapewnienie prawidłowego przebiegu praktyk - we współpracy z Beneficjentem za monitoring stażu i bieżące zarządzanie - we współpracy z Beneficjentem za monitoring stażu i bieżące zarządzanie - zapewnienie opieki i pomocy uczestnikom w miejscu odbywania praktyki - zapewnienie opieki i pomocy uczestnikom w miejscu odbywania praktyki - wydanie certyfikatów potwierdzających odbycie praktyki - wydanie certyfikatów potwierdzających odbycie praktyki - przeprowadzenie programu kulturowego

10 Kryteria udziału w Projekcie: osoba w wieku 18 -35 lat, zamieszkująca na terenie powiatu ostródzkiego osoba w wieku 18 -35 lat, zamieszkująca na terenie powiatu ostródzkiego absolwent posiadający wykształcenie o profilu turystyka, hotelarstwo, gastronomia albo pokrewne lub absolwent posiadający wykształcenie o profilu turystyka, hotelarstwo, gastronomia albo pokrewne lub osoba bezrobotna posiadająca wykształcenie o profilu turystyka, hotelarstwo, gastronomia albo pokrewne lub osoba bezrobotna posiadająca wykształcenie o profilu turystyka, hotelarstwo, gastronomia albo pokrewne lub osoba bezrobotna posiadająca doświadczenie w zawodzie związanym z turystyką, hotelarstwem, gastronomią albo pokrewnym osoba bezrobotna posiadająca doświadczenie w zawodzie związanym z turystyką, hotelarstwem, gastronomią albo pokrewnym nie posiadające przeciwwskazań do wykonywania zawodu (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wyjazdu), nie posiadające przeciwwskazań do wykonywania zawodu (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wyjazdu), znające język angielski w stopniu komunikatywnym. znające język angielski w stopniu komunikatywnym. Warunkiem udziału w procesie rekrutacji było złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z kompletem dokumentów. Formularz rekrutacyjny dostępny był na stronie internetowej Beneficjenta oraz w jego siedzibie. Warunkiem udziału w procesie rekrutacji było złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z kompletem dokumentów. Formularz rekrutacyjny dostępny był na stronie internetowej Beneficjenta oraz w jego siedzibie.

11 Rekrutacja Proces rekrutacyjny przebiegał w 2 turach. W 1 turze naboru dokumenty złożyło 19 osób, w 2 turze – 14 osób. W wyniku oceny formalnej na rozmowy rekrutacyjne zaproszono odpowiednio 17 oraz 12 Kandydatów. W trakcie oceny punktacji podlegały następujące elementy: Wykształcenie Kandydata: 0 -5 pkt. Wykształcenie Kandydata: 0 -5 pkt. Motywacja Kandydata do podnoszenia kwalifikacji: 0-14pkt. Motywacja Kandydata do podnoszenia kwalifikacji: 0-14pkt. Predyspozycje zawodowe Kandydata: 0-30 pkt. Predyspozycje zawodowe Kandydata: 0-30 pkt. Szczególna sytuacja Kandydata na rynku pracy: 0-15 pkt. Szczególna sytuacja Kandydata na rynku pracy: 0-15 pkt. Znajomość języka angielskiego: 0-20 pkt. Znajomość języka angielskiego: 0-20 pkt. Zespół Rekrutacyjny w wyniku przeprowadzonych rozmów wyłonił Kandydatów na uczestników oraz sporządził listy rankingowe.

12 Uczestnicy Projektu: Do Projektu zostało zakwalifikowanych 25 uczestników: grupa hiszpańska – 5 mężczyzn grupa hiszpańska – 5 mężczyzn grupa brytyjska (1 nabór) – 8 kobiet, 2 mężczyzn grupa brytyjska (1 nabór) – 8 kobiet, 2 mężczyzn grupa brytyjska (2 nabór) – 3 kobiety, 7 mężczyzn grupa brytyjska (2 nabór) – 3 kobiety, 7 mężczyzn Zorganizowano spotkania informacyjne dla uczestników projektu (07.08.2013r, 04.09.2013r.), na którym przedstawiono fazy realizacji projektu oraz podpisano stosowne dokumentu.

13 Krajowy etap realizacji Projektu Przygotowanie uczestników do wyjazdu na staż przebiegało na trzech płaszczyznach: JęzykowejPedagogicznejKulturowej

14 Przygotowanie językowe Przed wyjazdem uczestnicy Projektu wzięli udział w 60 godzinnym kursie języka angielskiego, który obejmował naukę porozumiewania się w codziennych sytuacjach oraz naukę słownictwa branżowego. Dodatkowo grupa wyjeżdżająca do Hiszpanii miała okazję poznać tajniki języka hiszpańskiego dzięki uczestnictwu w 20 godzinnym kursie prowadzonym przez native speakera Bruno Renato Marmolejo Loayza.

15 Zajęcia hiszpańskiego i angielskiego przed wyjazdem

16 Przygotowanie językowe Uczestnicy w ramach Projektu otrzymali przed wyjazdem słowniki polsko-angielskie, angielsko-polskie, a grupa hiszpańska dodatkowo – słowniki polsko –hiszpańskie, które okazały się niezwykle przydatne w miejscu odbywania stażu – Granadzie oraz Plymouth.

17 Międzynarodowy egzamin z języka angielskiego Po zakończeniu nauki języka angielskiego uczestnicy Projektu przystąpili do międzynarodowego egzaminu językowego Test of English for International Communication: TOEIC (13 osób) oraz TOEIC Bridge (12 osób) i otrzymali międzynarodowe certyfikaty określające ich umiejętności językowe. Po zakończeniu nauki języka angielskiego uczestnicy Projektu przystąpili do międzynarodowego egzaminu językowego Test of English for International Communication: TOEIC (13 osób) oraz TOEIC Bridge (12 osób) i otrzymali międzynarodowe certyfikaty określające ich umiejętności językowe.

18 Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne zostało przeprowadzone przez psychologa p. Małgorzatę Garadziejewską przed wyjazdem Uczestników na zagraniczny staż w wymiarze 10 godzin/grupa. Przygotowanie miało na celu: - integrację grupy, - utrwalenie zdolności rozwiązywania konfliktów, - radzenie sobie ze stresem - przezwyciężenie trudności wywołanych rozłąką z rodziną i bliskimi.

19 Przygotowanie kulturowe Krajowe mające na celu zapoznanie uczestników z kulturą Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii, panującymi tam zwyczajami, stylem życia zarówno w środowisku pracy jak i prywatnym. Zajęcia te przeprowadziła Pani Agnieszka Luczek w wymiarze 10 godzin/grupa. Uczestnicy przygotowali ciekawe prezentacje na temat kultury danego kraju. Krajowe - mające na celu zapoznanie uczestników z kulturą Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii, panującymi tam zwyczajami, stylem życia zarówno w środowisku pracy jak i prywatnym. Zajęcia te przeprowadziła Pani Agnieszka Luczek w wymiarze 10 godzin/grupa. Uczestnicy przygotowali ciekawe prezentacje na temat kultury danego kraju.

20 Przygotowanie kulturowe Zagraniczne przeprowadzone przez partnerów Projektu. Podczas tego spotkania uczestnicy zostali zapoznani z topografią miasta, otrzymali mapy miast z zaznaczonym miejscem zamieszkania i miejscem stażu, a także informacją na temat transportu publicznego. Ponadto w ramach przygotowania kulturowego partnerzy oprowadzili uczestników po Plymouth oraz Granadzie. Grupa odbywająca staż w Hiszpanii uczestniczyła dodatkowo w zajęciach z j. hiszpańskiego w wymiarze 20 godzin. Zagraniczne - przeprowadzone przez partnerów Projektu. Podczas tego spotkania uczestnicy zostali zapoznani z topografią miasta, otrzymali mapy miast z zaznaczonym miejscem zamieszkania i miejscem stażu, a także informacją na temat transportu publicznego. Ponadto w ramach przygotowania kulturowego partnerzy oprowadzili uczestników po Plymouth oraz Granadzie. Grupa odbywająca staż w Hiszpanii uczestniczyła dodatkowo w zajęciach z j. hiszpańskiego w wymiarze 20 godzin.

21 Wyjazd na staż Uczestnicy projektu odbyli zagraniczne staże w terminach: grupa hiszpańska: 23 wrzesień 2013r.- 25 październik 2013r. grupa hiszpańska: 23 wrzesień 2013r.- 25 październik 2013r. grupa brytyjska 1: 07 październik 2013r.- 8 listopad 2013r. grupa brytyjska 1: 07 październik 2013r.- 8 listopad 2013r. grupa brytyjska 2: 11 listopad 2013r. -13 grudzień 2013r. grupa brytyjska 2: 11 listopad 2013r. -13 grudzień 2013r.

22 Staże w Granadzie, Hiszpania Uczestnicy stażu ponosili swe umiejętności zawodowe na stanowisku kelner oraz kucharz w hiszpańskich restauracjach Sevilla, Puerta de las Pesas oraz Paladar. Jednocześnie uczyli się języka hiszpańskiego, a wolnym czasie zwiedzali to niezwykle urocze miejsce. Poniżej, Nasi uczestnicy w miejscu praktyk –restauracja Sevilla

23 Przeurocza restauracyjka Puerta de las Pesas w historycznej części miasta Granada - Alhambra Stażysta obsługujący kasę w restauracji Paladar

24 Nasi stażyści z zespołem restauracji Sevilla restauracji Sevilla Uczestnicy projektu mieszkali Uczestnicy projektu mieszkali w dwu i trzy osobowych w dwu i trzy osobowych apartamentach, jak poniżej: apartamentach, jak poniżej:

25 Granada w oczach naszych stażystów Jedna z wielu uliczek… Widok na miasto nocą…

26 W drodze do nadmorskiego miasteczka podczas wizyty koordynatora w Granadzie

27 A oto, co zastaliśmy na miejscu … Tradycyjny hiszpański festyn Hiszpanki w charakterystycznych strojach

28 Staże w Plymouth, Wielka Brytania Staże w Wielkiej Brytanii zorganizowane zostały w dwóch 10cio osobowych grupach. Uczestnicy zdobywali tajniki wiedzy w zawodzie kelner, barman, pokojowa oraz hotelarz w brytyjskich restauracjach i hotelach: Future Inn Hotel, restauracja Fishbone Future Inn Hotel, restauracja Fishbone Camelot Hotel Camelot Hotel St. Rita Hotel St. Rita Hotel Copthorne Hotel Copthorne Hotel restauracja Lockyers Quay restauracja Lockyers Quay New Continental Hotel New Continental Hotel Uczestnicy Projektu mieszkali u angielskich rodzin, co przyczyniło się o podniesienia ich umiejętności językowych oraz zapoznania się z angielską kulturą, mentalnością i kuchnią.

29 Uczestnicy Projektu podczas staży Copthorne Hotel St. Rita Hotel

30 New Continental Hotel New Continental Hotel Future Inn Hotel, restauracja Fisbone restauracja Fisbone

31 A w czasie wolnym….

32 Oceanarium w Plymouth Oceanarium w Plymouth Budka telefoniczna – znak rozpoznawczy znak rozpoznawczy Wielkiej Brytanii Wielkiej Brytanii

33 Jak w Londynie – Plymouth Eye A wieczorami A wieczorami …

34 Londyn w oczach uczestników projektu

35 Zwiedzanie miasta i okolic

36 Korzyści płynące z uczestnictwa w Projekcie Korzyści płynące z uczestnictwa w Projekcie. Jako korzyści wynikające z Projektu uczestnicy wskazują m.in.: udoskonalenie umiejętności językowych udoskonalenie umiejętności językowych zdobycie doświadczenia zawodowego zdobycie doświadczenia zawodowego poznanie innych metod i technik pracy poznanie innych metod i technik pracy poznanie brytyjskiej kultury i zwyczajów poznanie brytyjskiej kultury i zwyczajów nabranie pewności siebie nabranie pewności siebie uzyskanie referencji pomocnych przy poszukiwaniu pracy w uzyskanie referencji pomocnych przy poszukiwaniu pracy w przyszłości przyszłości nawiązanie nowych znajomości nawiązanie nowych znajomości

37 EUROPASS - MOBILNOŚĆ Uczestnicy projektu otrzymają dokument EUROPASS – MOBILNOŚĆ, który jest dokumentem europejskim oficjalnie poświadczającym szczegółowe informacje dotyczące umiejętności i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza podczas okresu spędzonego w innym kraju europejskim w celach edukacyjnych

38 Dziękuję za uwagę Magdalena Iciaszek


Pobierz ppt "Podsumowanie projektu pt.: Europejskie standardy pracy w gastronomii i hotelarstwie – staże zagraniczne dla osób bezrobotnych Ostróda, 10 stycznia 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google