Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program szkolenia monitoringowego – projekty mobilności programu Leonardo da Vinci, Katowice, 24 kwietnia 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program szkolenia monitoringowego – projekty mobilności programu Leonardo da Vinci, Katowice, 24 kwietnia 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Program szkolenia monitoringowego – projekty mobilności programu Leonardo da Vinci, Katowice, 24 kwietnia 2013 r.

2 CELE projektu VETPRO realizowanego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 obejmowały: 1.Polepszenie zawodowych kwalifikacji uczestników projektu. 2.Wymianę doświadczeń w kształceniu zawodowym ponadgimnazjalnym. 3. Poznanie systemu średniej edukacji zawodowej w Hiszpanii. 4.Poznanie sposobu zarządzania placówkami średniego kształcenia zawodowego. 5. Poznanie przykładów dobrej praktyki i rozwiązań innowacyjnych w kształceniu zawodowym. 6. Nawiązanie bezpośredniej współpracy międzynarodowej. 7. Doskonalenie umiejętności językowych uczestników. UCZESTNICY projektu zapoznali się ze specyfiką hiszpańskiego systemu średniej edukacji zawodowej, zwizytowali średnie szkoły zawodowe i zakłady pracy zatrudniające techników; zapoznali się z wyposażeniem placówek, metodami pracy nauczycieli, funkcjonowaniem kadry zarządzającej i doradców zawodowych, mieli możliwość porównania funkcjonowania placówek średniego kształcenia zawodowego ( w Polsce i w Hiszpanii), ich sposób finansowania i współpracy ze środowiskiem lokalnym/regionalnym/międzynarodowym.

3 Realizacja projektu obejmowała następujące etapy: I. Etap - przed mobilnością: 1.Działania promocyjne i rekrutacyjne. 2.Przygotowanie uczestników do wymiany doświadczeń ( językowe, kulturowe, psychologiczne). 3.Działania organizacyjne, w tym organizacja wyjazdu do Granady i programu merytorycznego wymiany doświadczeń. II. Etap – po wymianie doświadczeń: 1. Działania ewaluacyjne. 2. Upowszechnienie rezultatów projektu. 3. Raportowanie i rozliczenie projektu. CZERWIEC,2012

4 SIERPIEŃ, 2012 1.Ogłoszenie naboru do udziału w projekcie na Konferencji plenarnej. 2.Powołanie Komisji Rekrutacyjnej. 3.Promocja projektu w środowisku.

5 WRZESIEŃ, 2012 1.Przygotowanie tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim na temat naboru do projektu. 2.Podpisanie Umowy finansowej z Narodową Agencją. 3.Prowadzenie akcji naborowej i gromadzenie dokumentacji oraz ich publikacja na stronie www.zsz3.pl / Regulamin Rekrutacji, Formularz aplikacyjny, Deklaracja uczestnictwa.../

6 W wyniku rekrutacji do udziału w projekcie wymiany doświadczeń zakwalifikowało się 8 nauczycieli PAŹDZIERNIK, 2012r. 1.Wyłonienie uczestników projektu zgodnie z ustalonymi kryteriami wyboru. 2.Poinformowanie kandydatów o wynikach naboru / Lista osób zakwalifikowanych i Lista osób rezerwowych/ 3.Pierwsze spotkanie z beneficjentami - podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

7 PAŹDZIERNIK, 2012 Rozmowy z firmą EUROPROYECTOS /organizacją przyjmującą w Hiszpanii/ nt. Umowy o odbycie wyjazdu i Programu wizyty. Efektywna organizacja wymiany

8 PAŹDZIERNIK, 2012 ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

9 Egzamin z j. angielskiego / na zakończenie zajęć/ Wręczenie certyfikatów STYCZEŃ, 2013

10 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM : 1.Powołanie zespołu projektowego i przydział obowiązków / koordynator, księgowa, dyrektor szkoły, opiekun strony www, sekretarka, bibliotekarz/. 2.Podejmowanie decyzji finansowych i ich dokumentowanie – systematyczne uzupełnianie raportu finansowego: A.1 Zarządzanie i kontrole, B.1 Podróż, B.2 Utrzymanie i ubezpieczenie C.1 Przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe.

11 LISTOPAD, 2012 1.Zawarcie z uczestnikami projektu umowy o odbycie wyjazdu VETPRO. 2.Zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenia / analiza ofert biur ubezpieczeniowych /. 3.Ustalenie warunków transportu / transfer na i z lotniska/ w kraju i za granicą.

12 LISTOPAD, 2012 Zakup materiałów pomocnych do przeprowadzenia zajęć z przygotowania kulturowego.

13 GRUDZIEŃ, 2012 ORGANIZACJA ZAJĘĆ: - Umowa zlecenie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, - harmonogram zajęć, - zapewnienie właściwych materiałów, - dokumentacja, - ewaluacja. ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM ZAJĘCIA KULTUROWE

14 STYCZEŃ, 2013 ORGANIZACJA WYJAZDU

15 LUTY, 2013 POBYT W GRANADZIE 10.02 – 16.02.2013r. – REALIZACJA PROGRAMU WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

16 OSIĄGNIĘCIA UCZESTNIKÓW: 1.Zapoznali się ze specyfiką hiszpańskiego systemu nauki i kształcenia zawodowego. 2. Zwizytowali szkoły średnie zawodowe oraz zakłady pracy i miejsca zatrudniające: ekonomistów, elektryków i elektroników. 3.Poprawili znajomość języka angielskiego. 4.Zaprezentowali dorobek ZSZ Nr 3 im. A. Kocura w Katowicach w trakcie debaty nt. kształcenia w Europie. 5. Uzyskali dokument Europass –Mobilność – potwierdzający wymianę doświadczeń zawodowych. 6. Upowszechniają rezultaty wymiany prowadząc lekcje otwarte, szkolenia w ramach WDN, aktualizując stronę www szkoły oraz podejmując inne działania. 7. Wzrosła samoocena beneficjentów– stali się bardziej kreatywni, otwarci i przełamali stres związany z posługiwaniem się językiem obcym. LUTY, 2013

17 UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW 1.04.03.2013 - Konferencja szkoleniowa nt. wymiany doświadczeń. 1. Modernizacja pracowni elektrycznej i instalacji elektrycznych. 2.Przeprowadzenie lekcji z chemii nt.: Sposoby pozyskiwania energii a środowisko przyrodnicze. 4. Przeprowadzenie lekcji z biologii oraz organizacja wyjścia klas pierwszych do oczyszczalni ścieków w Katowicach - Biotechnologia w ochronie środowiska.

18 MARZEC, 2013 EWALUACJA I RAPORTOWANIE

19 KWIECIEŃ, 2013 26 kwietnia 2013r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Katowicach UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU I WRĘCZENIE UCZESNIKOM WYMIANY DOSWIADCZEŃ DOKUMENTÓW EUROPASS - MOBILNOŚĆ

20 NA REALIZACJĘ PROJEKTU VETPRO ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach OTRZYMAŁ WSPARCIE FINANSOWE PRZYZNANE PRZEZ FUNDACJĘ ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI W RAMACH PROGRAMU LEONARDO DA VINCI "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE". DZIĘKUJEMY NARODOWEJ AGENCJI

21 Dziękuję za czas poświęcony na zapoznanie się z moją prezentacją. Koordynator projektów LdV w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura w Katowicach Aleksandra Filus afilus@op.pl


Pobierz ppt "Program szkolenia monitoringowego – projekty mobilności programu Leonardo da Vinci, Katowice, 24 kwietnia 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google