Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak przygotowa ć opis obrazu?. Opisuj ą c obraz, trzeba zwróci ć uwag ę na nast ę puj ą ce jego cechy: tre ść obrazu rozplanowanie: co jest w centrum,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak przygotowa ć opis obrazu?. Opisuj ą c obraz, trzeba zwróci ć uwag ę na nast ę puj ą ce jego cechy: tre ść obrazu rozplanowanie: co jest w centrum,"— Zapis prezentacji:

1 Jak przygotowa ć opis obrazu?

2 Opisuj ą c obraz, trzeba zwróci ć uwag ę na nast ę puj ą ce jego cechy: tre ść obrazu rozplanowanie: co jest w centrum, co po bokach, co na pierwszym planie, co w tle wielko ść obrazu ś wiat ł o, kolorystyka

3 Oto przyk ł adowy plan opisu obrazu. Nale ż y pami ę ta ć o trójdzielnej kompozycji pracy. WST Ę P Kto jest twórc ą obrazu? Jaki tytu ł nadano dzie ł u? Co jest tematem? (pejza ż, martwa natura, malarstwo rodzajowe, portret) ROZWINI Ę CIE Okre ś l czas i miejsce ukazanej sytuacji? Co widzisz w centrum, co po bokach, co na pierwszym planie, co w tle? Kim s ą postacie, co robi ą ? Co wyra ż aj ą ich twarze, postawy, gesty? Nazwij barwy, jakie przewa ż aj ą na obrazie. Jakie s ą i dlaczego? Jaki jest nastrój obrazu? (radosny, smutny, przygn ę biaj ą cy, spokojny, tajemniczy, powa ż ny, niepokoj ą cy ZAKO Ń CZENIE Co s ą dzisz o opisywanym przez Ciebie obrazie? Twoja ocena.

4 Mo ż esz wykorzysta ć podane s ł ownictwo: na pierwszym planie, z boku, po prawej/lewej stronie obrazu, w tle, mi ę dzy, przy, wy ż ej, poni ż ej, w dali, nieco dalej, tu ż za

5 Oto s ł ownictwo przydatne do nazwania kolorystyki i ś wiat ł a: obraz w ciemnej/jasnej tonacji obraz czarno – bia ł y kontrast barwy/kolory: ciep ł e, zimne, pastelowe, krzykliwe, stonowane, bogactwo kolorów

6 Pami ę taj, by nie powtarza ć wyrazów! Korzystaj z synonimów (wyrazów bliskoznacznych). NIE WYRO Ś NIE NA PISARZA, KTO WYRAZY WCI ĄŻ POWTARZA Propozycje synonimów: OBRAZ – malowid ł o, p ł ótno, rysunek, portret, krajobraz, dzie ł o (malarskie) KOLOR – barwa, odcie ń, wielobarwny MALARZ – artysta, malarka

7 S ł owniczek: pejza ż - krajobraz martwa natura - kompozycja malarska przedstawiaj ą ca drobne przedmioty, owoce, itp. malarstwo rodzajowe – malarstwo przedstawiaj ą ce ż ycie codzienne, obyczaje, obrz ę dy, prac ę, wypoczynek i zabaw ę portret – przedstawia osob ę i odwzorowuje jej wygl ą d zewn ę trzny, a czasem tak ż e cechy osobowo ś ci autoportret - podobizna artysty wykonana przez niego samego


Pobierz ppt "Jak przygotowa ć opis obrazu?. Opisuj ą c obraz, trzeba zwróci ć uwag ę na nast ę puj ą ce jego cechy: tre ść obrazu rozplanowanie: co jest w centrum,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google