Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matka Boska Matka Boska z Guadalupe MeksykKLIKAJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matka Boska Matka Boska z Guadalupe MeksykKLIKAJ."— Zapis prezentacji:

1

2 Matka Boska Matka Boska z Guadalupe MeksykKLIKAJ

3 Ciekawe odkrycia o p ł aszczu Matk i Bo ż ej z Guadalupe 1. Lekarze stwierdzili, ż e oko Matki Boskiej kiedy otrzyma ś wiat ł o zmienia si ę tak jak ż ywe oko cz ł owieka.

4 2. 2. Ciep ł o p ł ótna tego obrazu ma zawsze temperatur ę 36,6 stopni tak jak cia ł o ż ywej osoby. 3. Jeden lekarz wyczu ł przez stetoskop ż e pod sukni ą Matki Boskiej us ł ysza ł bicie serca tak jak to jest z dzieckiem w ł onie matki

5 4.. Nie zosta ł y wykryte ś lady p ę dzla malarza. Z odleg ł o ś ci 10 centymetrów obraz jest ca ł kowicie surowy. Naukowcy stwierdzili ż e kolory obrazu pochodz ą ze ź róde ł nieznanych na ś wiecie.

6 5. Badania przez laser stwierdzi ł o, ż e u ż yte kolory s ą jakby na 3 cm unoszone w powietrzu. Ciekawe? Zobacz nowe wykrycia:

7 6. Materia ł sukna tego typu normalnie nie wytrzyma wi ę cej czasu jak od 20 do 30 lat. Kilka wieków temu zrobiono kopi ę w takim samym typie materia ł u i ono nie wytrwa ł o wi ę cej czasu ani ż eli od 20 do 30 lat i si ę ca ł kowicie rozsypsa ł o. Tymczasem ten obraz trwa w sposób cudowny, istnieje ju ż ponad 500 lat. Naukowcy nie umiej ą tego wyt ł umaczy ć.

8 7 W roku 1791 przypadkowo kwas solny wylany zosta ł na obraz. Po 30 dniach kwas znik ł bez ż adnych zabiegów w sposób cudowny, obraz nie by ł uszkodzony. 7 W roku 1791 przypadkowo kwas solny wylany zosta ł na obraz. Po 30 dniach kwas znik ł bez ż adnych zabiegów w sposób cudowny, obraz nie by ł uszkodzony. 8. Gwiazdy, które widzimy na p ł aszczu Maryi znajduj ą si ę w tej samej pozycji 8. Gwiazdy, które widzimy na p ł aszczu Maryi znajduj ą si ę w tej samej pozycji jak gwiazdy na niebie Meksyku w dniu ukazania si ę tego obrazu.

9 9. Na pocz ą tku XX wieku kto ś postawi ł pot ęż n ą bomb ę w wazonie kwiatów, który sta ł pod obrazem. Bomba wybuch ł a i zniszczy ł a wszystko co znajdowa ł o si ę w tym miejscu, tylko Obraz pozosta ł nie naruszony. 10. Naukowcy wykryli, ż e oczy Maryi 10. Naukowcy wykryli, ż e oczy Maryi w tym obrazie maj ą trzy typy refrakcji jak normalne oko ludzkie.

10 11. W oczach Maryi (od 7 do 8 mm) wykryte zosta ł y postacie ludzkie bardzo ma ł e, które ż aden artysta nie potrafi ł by wymalowa ć. S ą dwie sceny i one powtarzaj ą si ę w dwóch oczach. Figura biskupa Zumárraga w oku Maryi zosta ł a powi ę kszona za pomoc ą pewnej techniki i kiedy to zosta ł o zrobione zobaczono jeszcze posta ć Indianina Juana Diego, który otwiera ł p ł ótno pokazuj ą c obraz biskupowi.

11 Jaki rozmiar posiada ta scena? Jedna czwarta milionowej cz ęś ci jednego milimetra. Jasno, ż e te wszystkie fakty s ą niewyt ł umaczalne. Ale one maj ą jedn ą racj ę : zwróci ł y nasz ą uwag ę ? Zwróci ł y równie ż twoj ą. Na zako ń czenie zwró ć jeszcze uwag ę na te trzy fakty:

12 1 "Guadalupe w j ę zyku india ń skim oznacza: depcze g ł ow ę w ęż a. Tak w ł a ś nie napisane jest w Starym Testamencie. Genesis 3:15, Mary j a, zwyci ęż y ł a z ł o. Mary j a, zwyci ęż y ł a z ł o. 2. Figura Matki Bo ż ej jest taka sama jak jest opisane w Apokalipsie 12: wielki Znak pokaza ł si ę na niebie Niewiasta okryta s ł o ń cem, z ksi ęż ycem u swoich stóp…

13 3. Panna ś wi ę ta posiada wst ąż k ę na brzuchu, ona jest w ci ąż y, pokazuj ą c tym, ż e Pan Bóg chce aby Jezus urodzi ł si ę w Ameryce, w sercu ka ż dego Amerykanina..

14 Ja nie jestem tutaj, i nie jestem twoją Matką....? Nie przerwij tego ł a ń cucha, on jest cudowny, popro ś o co ś !!! Pami ę taj dzisiaj jest wtorek, 21 stycznia 2014 r.

15 Ja nie jestem tutaj, i nie jestem twoją Matką....? List do Matki Bo ż ej z Guadalupe: b ł agam Ciebie w imieniu wszystkich ludzi ś wiata, pob ł ogos ł aw nas i opiekuj si ę nami.

16 Ja nie jestem tutaj, i nie jestem twoją Matką....? Daj nam dowód Twojej mi ł o ś ci i Twojej dobroci, przyjmij nasze pro ś by przyjmij nasze pro ś by i nasze modlitwy. O Panno Ś wi ę ta z Guadalupe

17 Ja nie jestem tutaj, i nie jestem twoją Matką....? Popro ś swojego Syna o przebaczenie moich grzechów, b ł ogos ł awie ń stwo dla mojej pracy, lekarstwo dla moich chorób i potrzeb, i wszystko to, co mo ż e by ć dobre dla mnie i dla mojej rodziny. co mo ż e by ć dobre dla mnie i dla mojej rodziny.

18 O Ś wi ę ta Matko Bo ż a, nie odrzucaj naszych pró ś b i potrzeb, które zanosimy do Ciebie. Ja nie jestem tutaj, i nie jestem twoją Matką....?

19 Drodzy moi przyjaciele, musz ę wam powiedzie ć, ż e Matka Bo ż a z Guadalupe jest pot ęż na w swojej mocy i zawsze jest z nami gdziekolwiek b ę dziemy.

20 Ja nie jestem tutaj, i nie jestem twoją Matką....? Te prze ź rocza powinny objecha ć ś wiat ca ł y i w ten sposób otrzyma ć cudowne ł aski od Pana Boga.

21 Ja nie jestem tutaj, i nie jestem twoją Matką....? Wy ś lij te prze ź rocza zaraz i za to napewno otrzymasz dowód od Matki Bo ż ej daj ą c Ci to, co mo ż e Tobie wydawa ć si ę nawet niemo ż liwe. Wy ś lij te prze ź rocza zaraz i za to napewno otrzymasz dowód od Matki Bo ż ej daj ą c Ci to, co mo ż e Tobie wydawa ć si ę nawet niemo ż liwe.

22 Jestem tutaj bo jestem twoj ą Matk ą … Muzyka: Winter, way; W wersji polskie j opracowane przez T. Romana NIECHAJ PAN BÓG POBŁOGOSŁAWI CIEBIE! NIECHAJ PAN BÓG POBŁOGOSŁAWI CIEBIE!


Pobierz ppt "Matka Boska Matka Boska z Guadalupe MeksykKLIKAJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google