Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy System Zarządzania Ryzykiem Rozliczeniowym w KDPW 29 -10 - 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy System Zarządzania Ryzykiem Rozliczeniowym w KDPW 29 -10 - 2009."— Zapis prezentacji:

1 Nowy System Zarządzania Ryzykiem Rozliczeniowym w KDPW

2 Co chcemy zrobić? III kwartał 2010 – wdrożenie Nowego Systemu Zarządzania Ryzykiem Rozliczeniowym w KDPW System zarządzania ryzkiem– zbiór powiązanych ze sobą elementów, służących ocenie, predykcji i aktywnemu zarządzaniu ryzykiem rozliczeniowym - metodologia sytemu gwarantowania -dwustopniowy system (depozyty +fundusz) -metodologia SPAN® - oprogramowanie własne - aplikacja SPAN-RM-Clearing - procedury

3 Nowy System Zarządzania Ryzykiem – dlaczego? Podnosimy dokładność pomiaru ryzyka Ujednolicamy strukturę systemu gwarantowania Wdrażamy globalny standard SPAN® Spełniamy postulat transparentności wykorzystywanych metod Zapewniamy elastyczne rozwiązanie Wskazujemy gotowe produkty IT dla inwestorów i biur maklerskich wspierające metodologię

4 Struktura systemu gwarantowania Depozyt konto podmiotowe 123 Depozyt konto podmiotowe 123 Depozyt UR Fundusz rozliczeniowy A Depozyt zabezpieczający Wyrównanie do rynku Rynek kasowy Rynek terminowy CRR Depozyt zabezpieczający Wyrównanie do rynku Rynek kasowy Fundusz rozliczeniowy B Kompleks A Kompleks B

5 Depozyty zabezpieczające Funkcja: zabezpieczają ryzyko zmiany wartości portfela w określonym horyzoncie czasu Zastosowanie: otwarte pozycje z rynku terminowego i transakcje w cyklu rozliczeniowym z rynku kasowego Wymagane przez KDPW i zwalniane po zamknięciu pozycji/rozliczeniu transakcji w KDPW Wnoszone indywidualnie przez UR na pokrycie własnego ryzyka Parametry ryzyka szacowane dla warunków normalnych ze znaczącą wartością współczynnika ufności Słownik: Pozycje nierozliczone – otwarte pozycje w derywatach i transakcje w instrumentach rynku kasowego w cyklu rozliczeniowym Portfel - zbiór pozycji zarejestrowanych na danym koncie podmiotowym

6 Wyrównanie do rynku/CRR Zapobiegają kumulowaniu się rozrachunków Redukują ryzyko do zadanego horyzontu czasowego (1-dniowego) Obliczane na portfel CRR/PREMIA Instrumenty rynku terminowego Podlegają rozliczaniu pomiędzy uczestnikami za pośrednictwem KDPW Wyrównanie do rynku Instrumenty rynku kasowego Wymagane przez KDPW i zatrzymywane do czasu rozliczenia transakcji (są częścią depozytu zabezpieczającego)

7 Fundusz rozliczeniowy - koncepcja Fundusz Rozliczeniowy Zasada 1 kompleks – 1 fundusz rozliczeniowy (aktualnie w 1 kompleksie giełdowym znajdą się transakcje z rynku regulowanego GPW rynek terminowy i kasowy, BondSpot rynek kasowy) Fundusz wzajemnego gwarantowania Zabezpiecza środki na pokrycie ryzyka niepokrytego depozytami zabezpieczającymi Ryzyko niepokryte = DZS –DZN -DZN – depozyty zabezpieczające obliczone dla warunków normalnych -DZS – depozyty zabezpieczające dla warunków stress-testowych (mogących wystąpić z mniejszym prawdopodobieństwem)

8 Określanie wartości funduszu rozliczeniowego DZ Stress DZ Normal UR 1 DZ Stress DZ Normal UR 2 DZ Stress DZ Normal UR 3 RN 1 RN 2 RN 3 FR=RN2

9 Fundusz rozliczeniowy - aktualizacja Duża aktualizacja wpłaty 1 raz na miesiąc Podstawa obliczeń: ryzyko niepokryte w ostatnich 60 dniach Dodatkowy czas na regulację Wartość funduszu: największe ryzyko niepokryte w okresie. Ograniczenie wahań funduszu o wartości FMIN i FMAX Dodatkowy depozyt dla uczestników, których wartość ryzyka niepokrytego przekracza wartość funduszu FR DZ Stress DZ Normal UR A Dodatkowy depozyt UR A Dodatkowy depozyt UR A

10 Depozyty na rynku terminowym Co nowego? Wzrost precyzji oszacowania ryzyka poprzez wdrożenie metodologii SPAN®: depozyt za spread wewnątrz klasy, kredyt za spread pomiędzy klasami, depozyt minimalny dla portfeli zawierających krótkie pozycje w opcjach, depozyt dostawy Zmienność implikowana na poziomie pojedynczej serii opcji na bazie arkusza zleceń Pełne uwzględnianie kompensacji ryzyka przez długie pozycje opcyjne (poprawa efektywności strategii)

11 Metodologia SPAN® Metodologia SPAN® szacuje całkowite ryzyko portfela obejmującego pozycje w opcjach i futures Uwzględnia największą utratę wartości portfela obliczoną z uwzględnieniem zestawu 16 przeciwstawnych scenariuszy zmian sytuacji rynkowej Scenariusze ryzyka wykorzystywane przez SPAN® uwzględniają: - Zmianę ceny instrumentu bazowego, - Zmianę zmienności instrumentu bazowego - Wpływ upływu czasu na wartość opcji. Scenariusze ryzyka uwzględniają 7 możliwych zmian cen - brak zmiany ceny - Wzrost lub spadek ceny o 1/3 zakresu - Wzrost lub spadek ceny o 2/3 zakresu - Wzrost lub spadek ceny o 3/3 zakresu Każdemu scenariuszowi odpowiada zmiana zmienności (volatility) w górę lub w dół Scenariusz zmiany ceny 2x zakres uwzględniany tylko w ułamkowej części

12 Metodologia SPAN® Delta (composite delta) SPAN® wykorzystuje informacje o delcie obliczonej dla poszczególnych opcji do określenia pozycji netto wyrażonej w delcie. Pozycja netto w delcie jest pozycją ekwiwalentną w delcie i służy do formowania spreadów (spready wewnątrzklasowe i międzyklasowe). Composite delta – SPAN® oblicza cd jako ważoną prawdopodobieństwem średnią z delt, z których każdą obliczono przy założeniu, że warunki rynkowe uległy określonej zmianie w założonym horyzoncie czasu. Cd wahają się od 0 do 1 dla opcji call i 0 do -1 dla opcji put. SPAN® zakłada deltę dla kontraktów futures równą 1

13 Depozyty na rynku terminowym Depozyt za ryzyko scenariusza 16 scenariuszy zmiany ceny i zmienności Depozyt za spread wewnątrz klasy Poprawka na brak korelacji w klasie (np. spread FW20Z09/FW20H10) Depozyt za dostawę Pozycje spreadowe Pozycje odkryte Kredyt za spread pomiędzy klasami Silna korelacja obniża depozyt (np, klasy W20 i W40) Minimalny depozyt Ryzyko pozycji krótkich w opcjach Pozycja netto w opcjach Różnica wartości pozycji długich i krótkich

14 Obliczenie depozytu na rynku terminowym (trochę wzorów) drsc - depozyt za ryzyko scenariusza dswk - depozyt za spread wewnątrz klasy dd- depozyt za dostawę cspk – kredyt za spread kalendarzowy mdko – depozyt za pozycje krótkie w opcjach p – indeks portfela k – indeks klasy PNO – wartość pozycji netto w opcjach NOD – nadwyżka wartości pozycji długich w opcjach DZP – wymagany depozyt na portfel DZU – depozyt wymagany od UR

15 Monitoring sesji W ramach NSZR planowane jest wdrożenie monitoringu sesji w oparciu o aktualizowane zbiory wsadowe: zbiór parametrów ryzyka SPAN zbiór pozycji W procesie monitoringu dokonywane jest porównanie aktualnej ekspozycji uczestnika z wniesionym przez niego zabezpieczeniami, czy przyznanym limitem kredytowym W początkowym okresie przewidujemy objęcie monitoringiem sesji jedynie rynku terminowego

16 Wstępne depozyty zabezpieczające Obliczanie DZ w relacji klient - biuro maklerskie KDPW nie przewiduje regulacji dla relacji: klient – biuro maklerskie Regulowana będzie relacja: KDPW – uczestnik rozliczający

17 Wstępne depozyty zabezpieczające – warianty rozwiązań dla uczestników Wykorzystanie aplikacji PC-SPAN, Zakup licencji Integracja z systemem wewn. biura Wykorzystanie zbioru z parametrami ryzyka KDPW Zbudowanie własnego oprogramowania w oparciu o metodologię SPAN® lub własną Zachowanie status quo

18 Dystrybucja informacji Plik z parametrami ryzyka (.txt,.xls.,.pdf) Specyfikacja wszystkich parametrów do modelu obliczeń depozytów metodologią SPAN, Zbiór wsadowy SPAN® (xml) Charakterystyki instrumentów Parametry ryzyka Ceny, zmienności Scenariusze ryzyka (zbiór kompatybilny z formatem aplikacji PC-SPAN) komunikat colr.mrg

19 PC-SPAN PC-SPAN to aplikacja PC umożliwiająca obliczanie wymagań depozytowych zgodnie z metodologią SPAN® KDPW W celu wykonania obliczeń należy wczytać zbiór parametrów ryzyka (dystrybuowany przez KDPW) oraz zbiór z pozycjami (zbiór wygenerowany z systemu wewnętrznego biura) Koszt aplikacji 1 stanowiskowej 500 USD, wersja aplikacji wzbogacona o funkcje obliczeń ryzyka 3000 USD Aplikacja wyposażona jest w interfejs graficzny użytkownika (GUI) oraz real time component interface

20 Aplikacja PC-SPAN

21

22

23 Aplikacja PC-SPAN RM

24 Rozwój systemu Cross-margining pomiędzy rynkiem kasowym i terminowym Osiąganie efektu redukcji wymagań depozytowych dla pozycji zarejestrowanych na tym samym koncie podmiotowym Obsługa pożyczek PW Obsługa transakcji repo i reverse-repo

25 Przykład obliczeń SPAN Nr scenarius za Zmiana ceny instrument u bazowego Zmiana zmiennoś ci Część uwzględnione go zysku/straty (waga) % 20100% 3+1/3+1100% 4+1/3100% 5-1/3+1100% 6-1/3100% 7+2/3+1100% 8+2/3100% 9-2/3+1100% 10-2/3100% % % % % % % nr scenariusza ryzyka Scenariusz sparowany Definicja scenariuszy ryzyka Pary scenariuszy

26 Przykład obliczeń SPAN® c.d. Analizowany portfel - 5 pozycji krótkich w kontrakcie FW20H6 - 6 pozycje długich w kontrakcie FW20M6 - 1 pozycje długa w kontrakcie FW20U6 - 4 pozycje długie w opcji kupna OW20C6290 (kurs wykonania 2900), premia pozycji krótkich w opcji kupna OW20C6300 (kurs wykonania 3000), premia pozycja krótka w kontrakcie FMIDM6 Nr scenarius za OW20C6300 ryzyko pojedyncz ej pozycji długiej liczba pozycji ryzyko całkowite [1][2] [3] = [2] x [1] Obliczenie scenariuszy ryzyka dla pozycji w portfelu

27 Przykład obliczeń SPAN® c.d. Nr scenariusza zmiana ceny zmiana zmienności wagaFW20H6FW20M6FW20U6 OW20C629 0 OW20C630 0 KLASA W20FMIDM6 KLASA MID , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0000, , ,0000, , Obliczanie depozytu za ryzyko scenariusza dla portfela

28 Przykład obliczeń SPAN® c.d. instrumentFW20H6FW20M6FW20U6OW20C6290OW20C6300FMIDM6 Delta1110, , Nr poziomu Nr kolejnego miesiąca wygaśnięcia Poziom 11 (futures) Poziom 22 (futures) Poziom 33 (futures) Poziom 4opcje Nazwa instrumentuFW20H6FW20M6FW20U6 OW20C629 0 OW20C630 0FMIDM6 Miesiąc delty Współczynnik skalujący delty10 Wartość delty , , Wartości delty dla poszczególnych instrumentów portfela 2. Definicje poziomów dla klasy W20 3. Obliczenie delty dla poszczególnych miesięcy Klasa W20 Nr poziomu Delta dodatnia Delta ujemna Poziom 1 -50,0000 Poziom 260,0000 Poziom 310,0000 Poziom 4 -18, Delta w poziomach

29 Przykład obliczeń SPAN® c.d. Klasa Prioryte tNoga 1 Strona rynkuNoga 2 Strona rynkuDepozyt W20 11N1A1N2B20 21N1A1N3B25 31N2A1N3B25 41N1A1N4B25 51N2A1N4B25 61N3A1N4B25 Prioryte tNoga 1Noga 2 Delta w spreadzie 1-50,000060,000050,0000 Prioryte tNoga 1Noga 2 Delta w spreadzie 20,000010,00000,0000 Prioryte tNoga 1Noga 2 Delta w spreadzie 310,0000 0,0000 Prioryte tNoga 1Noga 2 Delta w spreadzie 40, ,31440,0000 Prioryte tNoga 1Noga 2 Delta w spreadzie 510, ,314410,0000 Prioryte tNoga 1Noga 2 Delta w spreadzie 610,0000-8,31448,3144 Definicje spreadów wewnątrz klasy Delta w spreadzie Klasa Depozyt minimalny dla pozycji krótkiej w opcji W2010 Depozyt minimalny dla opcji Ostatecznie depozyt za spread wewnątrz klasy dla klasy W20 obliczymy: 50,0000 x ,0000 x ,0000 x ,0000 x ,0000 x ,0000 x ,3144 x 25 = zł

30 Przykład obliczeń SPAN® c.d. Liczba delt w spreadzie międzyklasowym: min (|1,6856|; |-10|) = 1,6856 Ryzyko scenariusza = = ryzyko ceny + ryzyko volatility + ryzyko czasowe Aby policzyć kredyt dla danej klasy musimy wyznaczyć jednostkowe ryzyko zmiany ceny. Prioryt et Stopa kredytu Noga 1 / Kod klasy Liczba delt Strona rynku Noga 2 / Kod klasy Liczba delt Strona rynku 170%W201AMID1B Definicja spreadu pomiędzy klasami

31 Przykład obliczeń SPAN® c.d. Ryzyko scenariusza skorygowane o ryzyko zmienności = (ryzyko aktywnego scenariusza + ryzyko sparowanego scenariusza)/2 Ryzyko czasowe = (ryzyko scenariusza nr 1 + ryzyko scenariusza nr 2)/2 Ryzyko ceny = = ryzyko zmiany scenariusza skorygowane o ryzyko zmiany zmienności – ryzyko czasowe Jednostkowe ryzyko zmiany ceny = Ryzyko zmiany ceny / całkowita delta netto Wartość kredytu = Jednostkowe ryzyko zmiany ceny x delta w spreadzie x współczynnik skalujący delty x stopa kredytu Prioryt et Stopa kredytu Noga 1 / Kod klasy Liczba delt Strona rynku Noga 2 / Kod klasy Liczba delt Strona rynku 170%W201AMID1B Definicja spreadu pomiędzy klasami

32 Przykład obliczeń SPAN® c.d. Ryzyko scenariusza skorygowane o ryzyko zmienności = (ryzyko aktywnego scenariusza + ryzyko sparowanego scenariusza) / 2 ( ) / 2 = Ryzyko czasowe = (ryzyko scenariusza nr 1 + ryzyko scenariusza nr 2) / 2 ( (-1.250)) / 2 = -46 Ryzyko zmiany ceny = ryzyko zmiany scenariusza skorygowane o ryzyko zmiany zmienności – ryzyko czasowe ( (-46)) = Wartość delty netto w całej klasie W20 wynosi 1,6856 (suma wartości długich i krótkich pozycji wyrażonych w delcie) Jednostkowe ryzyko zmiany ceny = Ryzyko zmiany ceny / całkowita delta netto (3.084/ 1,6856) = 1.829,62 Obliczenie wartości kredytu dla klasy W20 (1.829,62 x 1,6856 x 1 x 70%) = zł

33 Przykład obliczeń SPAN® c.d. Wymaganie z tytułu depozytu zabezpieczającego dla klasy W20 obliczymy zatem jako max( – ; 100) = W kolejnym etapie należy uwzględnić wartość salda pozycji netto w opcjach. Wartość pozycji krótkich zostanie częściowo skompensowana wartością pozycji długich, zatem wartość salda pozycji netto w opcjach obliczymy: 4 x 10 x (-10 x 10 x 63) = Zatem wartość wymaganego depozytu po uwzględnieniu wartości salda w opcjach wyniesie Max( ( );0) = 3.997

34 Depozyty zabezpieczające ryzyko rynku kasowego

35 Zadanie depozytu zabezpieczającego na rynku kasowym Zabezpieczenie środków na pokrycie ewentualnej straty mogącej się pojawić przy rozliczaniu transakcji niewypłacalnego uczestnika

36 Ogólne zasady kalkulacji depozytu zabezpieczającego na rynku kasowym Depozyt liczony na poziomie portfela Depozyt liczony przy uwzględnieniu wyłącznie transakcji gwarantowanych i znajdujących się w cyklu rozliczenia

37 Składowe depozytu zabezpieczającego na rynku kasowym Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla obligacji Wyrównanie do rynku

38 Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji. Podział papierów na klasy Przypisanie akcji do klas płynności: Papier wartościowyKlasa płynności PKOBPLQ1 AGORALQ1 VISTULALQ2 CIECHLQ2 SUWARYLQ2 WOJASLQ3 ……

39 Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji. Wyznaczenie bazy obliczeń. 1. Wyznaczenie pozycji netto kupna (PK) i pozycji netto sprzedaży (PS) w poszczególnych instrumentach i ostatecznie w każdej klasie płynności KlasaAkcje Strona rynku Liczba papierów Cena odniesienia Pozycja netto kupna (PK) Pozycja netto sprzedaży (PS) LQ1 PKOBPK2035,00700 AGORAS20022, Łącznie dla klasy LQ LQ2 VISTULAS502,50125 CIECHS6033, SUWARYK10047, Łącznie dla klasy LQ LQ3WOJASK10005, Łącznie dla klasy LQ352500

40 Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji. Wyznaczenie bazy obliczeń c.d. 2. Obliczenie całkowitej pozycji brutto (CPB) i całkowitej pozycji netto (CPN) dla poszczególnych klas Klasa płynności Pozycja netto kupna (PK) Pozycja netto sprzedaży (PS) Całkowita pozycja brutto: CPB = PK+PS Całkowita pozycja netto: CPN = |PK-PS| Strona rynku dla CPN LQ S LQ K LQ K

41 Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji. Wyodrębnione ryzyka. Ryzyko rynkowe – ryzyko związane ze zmiennością zdywersyfikowanego portfela papierów w danym segmencie rynku (klasie płynności), Ryzyko specyficzne – ryzyko zmiany ceny danego papieru odbiegającej od ogólnej zmiany cen papierów z klasy, odmienne dla każdego z papierów, wynikające ze specyfiki papieru. Obecne przy niezdywersyfikowanych portfelach. Spread międzyklasowy – powiązanie różnych klas uwzględniające ich korelację w celu redukcji całkowitego ryzyka portfela

42 Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji. Schemat obliczeń Liquidation risk dla akcji Liquidation risk dla klasy LQ1 Kredyt za spread międzyklasowy dla klasy LQ1 (-) Pośredni liquidation risk dla klasy LQ1 (+) Ryzyko rynkowe klasy LQ1 Ryzyko specyficzne klasy LQ1 Liquidation risk dla klasy LQ2 Kredyt za spread międzyklasowy dla klasy LQ2 (-) Pośredni liquidation risk dla klasy LQ2 (+) Ryzyko rynkowe klasy LQ2 Ryzyko specyficzne klasy LQ2 Liquidation risk dla klasy LQ3 Kredyt za spread międzyklasowy dla klasy LQ3 (-) Pośredni liquidation risk dla klasy LQ3 (+) Ryzyko rynkowe klasy LQ3 Ryzyko specyficzne klasy LQ3

43 Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji. Ryzyko rynkowe i specyficzne. Obliczenia depozytu za ryzyko rynkowe i ryzyko specyficzne w oparciu o ustalone parametry ryzyka Klasy płynnościParametr ryzyka specyficznego - x Parametr ryzyka rynkowego - y LQ13%5% LQ24%6% LQ34%8% Klasy płynności x%y%CPBCPNDepozyt za ryzyko rynkowe: DRR = y * CPN Depozyt za ryzyko specyficzne: DRS = x * CPB LQ13%5% ,10156,06 LQ24%6% ,04274,40 LQ34%8% ,00210,00 Parametry liquidation risk Depozyt za ryzyko rynkowe i specyficzne

44 Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji. Pośredni liquidation risk. Obliczenia depozytu za pośredni liquidation risk Klasy płynności Depozyt za ryzyko rynkowe (DRR) Depozyt za ryzyko specyficzne (DRS) Depozyt za pośredni liquidation risk: DPLR = DRR + DRS LQ1190,10156,06346,16 LQ2155,04274,40429,44 LQ3420,00210,00630,00

45 Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji. Kredyt za spread międzyklasowy Zasady obowiązujące przy kalkulacji kredytu za spread międzyklasowy: Obliczenia dokonywane w oparciu o tabelę zdefiniowanych spreadów międzyklasowych Kredyt wyznaczany tylko w przypadku przeciwnych pozycji netto w klasach Wielkość kredytu określona przez mniejszą z pozycji netto klas ze spreadu. Kredyt w danym spreadzie wyznaczany jednocześnie dla obu klas

46 Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji. Kredyt za spread międzyklasowy c.d. Priorytet Współczynnik kredytu - crt Klasa płynności 1 Strona rynku 1 Klasa płynności 2 Strona rynku 2 1 4,12%LQ1ALQ2B 2 3,75%LQ2ALQ3B 3 2%LQ1ALQ3B Klasa płynnościCPNStrona rynku CPN LQ13 802S LQ22 584K LQ35 250K Tabela zdefiniowanych spreadów Całkowite pozycje netto w klasach

47 Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji. Kredyt za spread międzyklasowy c.d. Pozycje dostępne dla spreadu w priorytecie 1: LQ1:3 802 S LQ2:2 584 K LQ3:5 250 K Spread o priorytecie 1: Pozycja LQ1: 3802 S Pozycja LQ2: 2584 K Pozycja do spreadu: Min(3802; 2584) =2584 Kredyt w priorytecie I: -4,12% * 2584 = - 106,46 Pozycje dostępne dla kolejnych spreadów: LQ1: =1218 LQ2: = 0 LQ3: 5250 Pozycje dostępne dla spreadu w priorytecie 2: LQ1:1 218 S LQ2:0 LQ3:5 250 K Spread o priorytecie 2: Pozycja LQ2: 0 Pozycja LQ3: 5250 K Pozycja do spreadu: Min(0; 5250) = 0 Kredyt w priorytecie 2: -3,75% * 0 = 0 Pozycje dostępne dla kolejnych spreadów: LQ1:1 218 LQ2:0 LQ3:5 250 Pozycje dostępne dla spreadu w priorytecie 3: LQ1:1 218 S LQ2:0 LQ3:5 250 K Spread o priorytecie 3: Pozycja LQ1: 1218 S Pozycja LQ3: 5250 K Pozycja do spreadu: Min(1218;5250) = 1218 Kredyt w priorytecie 3: -2% * 1218 = -24,36 Sposób przeprowadzania obliczeń kredytu międzyklasowego

48 Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji. Kredyt za spread międzyklasowy c.d. Podsumowanie kredytu za spread międzyklasowy KlasaKredyt za spread 1Kredyt za spread 2Kredyt za spread 3Kredyt dla klasy LQ1-106,46-24,36-130,82 LQ2-106,46 LQ3-24,36

49 Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji. Wynik końcowy Klasa płynności Depozyt za pośredni liquidation risk Kredyt za spread międzyklasowy Depozyt zabezpieczający liquidation risk LQ1346,16-130,82 215,34 LQ2429,44-106,46 322,98 LQ3630,00-24,36 605,64 Łącznie 1143,96

50 Metodologia liquidation risk dla obligacji Obliczanie ryzyka dla obligacji Ryzyko na poziomie portfela W każdym instrumencie może występować pozycja netto kupna lub pozycja netto sprzedaży

51 Metodologia liquidation risk dla obligacji Przypisanie obligacji do klas duracji Wartość wskaźnika modified duration i ratingu Każdego dnia następuje przypisanie poszczególnych obligacji do klas duracji KDPW ma prawo zmienić przypisanie obligacji biorąc pod uwagę charakterystykę ryzyka

52 Metodologia liquidation risk dla obligacji Rating Modified durationKlasa 1Klasa 2Klasa 3 (0,1)DR1DR4DR7 <1;4)DR2DR5DR8 <4;….)DR3DR6DR9

53 Metodologia liquidation risk dla obligacji Wycena pozycji netto wg instrumentów W danej klasie duracji zarejestrowane są transakcje kupna i/lub transakcje sprzedaży określonej liczby instrumentów Wartość pozycji w danym instrumencie jest iloczynem wartości nominalnej obligacji, ceny odniesienia i parametru modified duration Wartość pozycji kupna i wartość pozycji sprzedaży jest sumą wycenionych pozycji w poszczególnych instrumentach w danej klasie

54 Metodologia liquidation risk dla obligacji Całkowita pozycja netto i brutto w klasie duracji: Całkowita pozycja netto jest wartością bezwzględną różnicy pomiędzy sumą wartości pozycji kupna a sumą wartości pozycji sprzedaży Całkowita pozycja brutto jest sumą wartości pozycji kupna i sumą wartości pozycji sprzedaży

55 Metodologia liquidation risk dla obligacji Klasa duracjiPKPSPK-PS|PK-PS| DR , , ,92 DR , , , ,49 DR , , ,29 Klasa duracjiPKPSPK+PS DR , , ,28 DR , , ,47 DR , , ,77

56 Metodologia liquidation risk dla obligacji Obliczenie pośredniego liquidation risk Pośredni liquidation risk obliczany jest na podstawie wartości ryzyka rynkowego i specyficznego na poziomie poszczególnych klas duracji w portfelu. Ryzyko rynkowe wyraża ryzyko równomiernego przesunięcia krzywej dochodowości w danej klasie duracji. Ryzyko specyficzne uwzględnia ryzyko związane z możliwością odmiennej od założonej dla danej klasy duracji, zmienności danego instrumentu związanej z jego indywidualną charakterystyką. W obliczeniach uwzględnia się tylko transakcje, których rozliczenie jest gwarantowane i które nie są rozliczone. Pośrednie liquidation risk: DPLR pk =DRR pk +DRS pk

57 Metodologia liquidation risk dla obligacji Klasa duracjiy (ryzyko rynkowe)x (ryzyko specyficzne) DR1 0,15%0,30% DR2 0,20%0,35% DR3 0,20%0,40% Klasa duracji y % [1]x % [2] całkowita pozycja netto [3] całkowita pozycja brutto [4] ryzyko rynkowe [5]=[1]*[3] ryzyko specyficzne [6]=[2]*[4] ryzyko pośrednie [7]=[5]+[6] DR1 0,15%0,30%54 662, ,2881,99212,40294,40 DR2 0,20%0,35% , ,47367, , ,31 DR3 0,20%0,40%10 300, ,7720, , ,17

58 Metodologia liquidation risk dla obligacji Obliczanie ryzyka wewnątrz klasy Zabezpieczenie ryzyka nierównomiernego przesunięcia krzywej dochodowości w danej klasie duracji Depozyt jest obliczany w stosunku do obu pozycji tworzących spread w danej klasie DSWK pk = dep k × min{PK pk ; PS pk }

59 Metodologia liquidation risk dla obligacji Klasa duracjidepozyt za spread wewnątrz klasy DR1 0,15% DR2 0,20% DR3 0,20% Tabela 1 20 Poziom depozytu za spread wewnątrzklasy Tabela 1 21 Obliczenie depozytu za spread wewnątrz klasy Klasa duracjimin(|PK|;|PS|)depozyt za spread DR18 069,1812,1 DR ,49231,57 DR ,24776,34

60 Metodologia liquidation risk dla obligacji Obliczenie ryzyka między klasami instrumentów Uwzględnienie korelacji pomiędzy pozycjami w różnych klasach duracji Kredyt może zostać przyznany wyłącznie w stosunku do całkowitych pozycji netto, które mają przeciwne strony

61 Metodologia liquidation risk dla obligacji Obliczanie ostatecznego liquidation risk Depozyt za pośrednie liquidation risk dla klasy pomniejszony o kredyt dla danej klasy i powiększony o depozyt dla danej klasy DOLPpkDPLRpkDRRpkDRSpkKSPKpkDSWKpk

62 Metodologia liquidation risk dla obligacji PriorytetKlasa duracji aStrona rynku aKlasa duracji bStrona rynku b Wspł. Kredytowy 1DR2ADR3B0,10% Klasa płynnościCałkowita pozycja netto kupnaCałkowita pozycja netto sprzedaży DR2 0, ,49 DR ,290,00 Priorytet Całkowita pozycja netto kupna (K) Całkowita pozycja netto sprzedaży (S) Min(K;S) Wartość kredytu 1 DR2/DR , , ,29-10,30 Klasa duracjiryzyko pośrednie depozyt za spread kredyt za spread ostateczny liquidation risk DR1294,4012,100,00306,50 DR21 822,31231,57-10, ,58 DR33 167,17776,34-10, ,21 Wszystkie klasy6 283,28

63 Wyrównanie do rynku Odzwierciedla zyski i straty w portfelu przy bieżących cenach rynkowych Redukuje ryzyko rynkowe portfela do ryzyka jednodniowego

64 Wyrównanie do rynku Obliczanie wyrównania do rynku: Różnica między aktualną rynkową wartością papierów w cyklu rozliczenia a wartością rozliczenia (WROZ) wynikającą z transakcji Dla papieru wartościowego: WR pi = WROZ pi + (B pi - S pi )×c i Dla portfela: Dla uczestnika rozliczającego:

65 Wyrównanie do rynku. Sposób określania ceny referencyjnej. Papier był notowany na sesjiPapier nie był notowany na sesji Niewielka zmiana ceny (nie przekracza określonego progu) Duża zmiana ceny (przekracza określony próg) Cena referencyjna: cena ostatniej transakcji Cena referencyjna dla transakcji kupna: cena ostatniej transakcji * (1-cd 1 ) Cena referencyjna dla transakcji sprzedaży: cena ostatniej transakcji * (1+cu 1 ) Cena referencyjna dla transakcji kupna: cena ostatniej transakcji * (1-cd 2 ) Cena referencyjna dla transakcji sprzedaży: cena ostatniej transakcji * (1+cu 2 ) cd 1, cu 1, cd 2, cu 2 – parametry podawane w komunikatach

66 Koniec 66


Pobierz ppt "Nowy System Zarządzania Ryzykiem Rozliczeniowym w KDPW 29 -10 - 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google