Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 1 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ MULTIASPEKT.Invest IFK 7.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 1 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ MULTIASPEKT.Invest IFK 7."— Zapis prezentacji:

1 11 1 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ MULTIASPEKT.Invest IFK 7

2 22 2 MULTIASPEKT.Invest Czym charakteryzuje się to ubezpieczenie? Ubezpieczenie lokujące środki w fundusze inwestycyjne Niska składka początkowa – 5.000 zł Niskie opłaty – naliczane w większości od składki - malejące w czasie Bezpłatna konwersja Zyski można wycofać bez opłat likwidacyjnych Indywidualna obsługa rachunku przez Internet

3 33 3 MULTIASPEKT.Invest ŚWIADCZENIA 101 % wartości polisy w przypadku śmierci ubezpieczonego 102% wartości polisy w przypadku śmierci ubezpieczonego w skutek nieszczęśliwego wypadku. Suma ubezpieczenia wynosi 2 % wartości polisy - nie mniej niż 2.500 zł

4 44 4 MULTIASPEKT.Invest ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA umowę ubezpieczenia może zawrzeć osoba, która ukończyła 18 rok życia umowę zawarta jest na czas nieokreślony

5 55 5 - UFK MULTIASPEKT.Invest - UFK TRZY WARIANTY UBEZPIECZENIASilverGoldPlatinum

6 66 6 MULTIASPEKT.Invest SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Minimalna wartość składki w poszczególnych wariantach: Silver – 5.000 zł Gold – 20.000 zł Platinum – 100.000 zł Wpłata dodatkowa – 1.000 zł

7 77 7 MULTIASPEKT.Invest ALOKACJA SKŁADKI min. 96% - składka jednorazowa 99% - wpłata dodatkowa

8 88 8 MULTIASPEKT.Invest ZMIANA UBEZPIECZAJĄCEGO w trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana ubezpieczającego w przypadku śmierci ubezpieczającego, spadkobiercy na podstawie prawomocnego postanowienia sądu, mają prawo wyznaczyć nowego ubezpieczającego

9 99 9 MULTIASPEKT.Invest OPŁATY Za ochronę ubezpieczeniową – 0,02083% wartości polisy - naliczana co miesiąc dla wszystkich wariantów Administracyjna – za obsługę umowy ubezpieczenia: Silver – 9,90 zł Gold – 4,90 zł Platinum – 0,00 zł naliczana co miesiąc i zależna od wariantu ubezpieczenia

10 10 MULTIASPEKT.Invest OPŁATY (cd.) Manipulacyjna – z tytułu bieżących kosztów administrowania indywidualnym kontem JU: Silver – 0,06250 % Gold – 0,04167 % Platinum - 0,04167 % naliczana każdego miesiąca od wartości polisy

11 11 MULTIASPEKT.Invest OPŁATY (cd.) Za zawarcie umowy ubezpieczenia : Rok polisowySilver Gold Platinum 1, 2, 30,090833% 0,090833% 0,090833% 40,090833% 0,090833% 0,041667% 5 i kolejne0,041667% 0,041667% 0,041667% naliczana każdego miesiąca od wartości wpłat zrealizowanych w wysokości zależnej od wariantu ubezpieczenia

12 12 MULTIASPEKT.Invest PODZIAŁ SKŁADKI MIĘDZY UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE (UFK) ubezpieczający wskazuje proporcje podziału składki z dokładnością do 1% na poszczególne UFK 12 darmowych konwersji pomiędzy UFK w ciągu roku polisowego Za każdą dodatkową konwersję TU pobierze opłatę w wysokości 25 zł 1.000zł - minimalna konwersja

13 13 MULTIASPEKT.Invest z dniem w którym wartość indywidualnego konta JU będzie niższa od minimalnej (Zestawienie Limitów) z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia w dniu śmierci ubezpieczonego ROZWIĄZANIE UMOWY Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w dacie zdarzenia: w dniu otrzymania przez TU oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez ubezpieczającego (z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia) gdy wartość konta JU jest niewystarczająca na pokrycie opłat związanych z umową w danym miesiącu

14 14 MULTIASPEKT.Invest OPŁATA LIKWIDACYJNA Przy wypłacie wartości wykupu oraz wypłacie częściowej – pobierana jest opłata likwidacyjna: Rok polisowySilver Gold Platinum 1 3,5%3,5%3,5% 23,0%3,0% 2,5% 32,0%2,0%1,5% 41,0%1,0%0,0% 5 i kolejne0,0%0,0%0,0% naliczana od wartości wpłaty wycofanej, a zależy od wariantu ubezpieczenia i czasu trwania umowy

15 15 MULTIASPEKT.Invest OPŁATA LIKWIDACYJNA (cd.) Opłata likwidacyjna nie jest pobierana gdy kwota częściowej wartości wykupu jest mniejsza lub równa od zysku polisy (zysk = aktualna wartość polisy – wartość wpłaconej składki) Wpłacona składka Zysk

16 16 MULTIASPEKT.InvestWYKUP od dnia zawarcia umowy, ubezpieczającemu przysługuje prawo do wartości wykupuod dnia zawarcia umowy, ubezpieczającemu przysługuje prawo do wartości wykupu 2.000zł - minimalna kwota częściowej wartości wykupu2.000zł - minimalna kwota częściowej wartości wykupu 1.000 zł - minimalna wartość polisy po dokonaniu częściowej wartości wykupu1.000 zł - minimalna wartość polisy po dokonaniu częściowej wartości wykupu

17 17 MULTIASPEKT.Invest ZASADY FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

18 18 - UFK MULTIASPEKT.Invest - UFK WYCENA FUNDUSZY I JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Dzień Wyceny Funduszu - każdy roboczy dzień miesiąca, dla którego możliwa jest wycena instrumentów finansowych, Cena Umorzenia Jednostki - wartość Jednostki w dniu wyceny równa jest ilorazowi wartości aktywów netto Funduszu oraz liczby wszystkich istniejących jednostek Funduszu, Cena Nabycia Jednostki – kalkulowana jest jako iloczyn ceny umorzenia Jednostki oraz formuły: jeden powiększony o współczynnik ceny nabycia Jednostek X.

19 19 - UFK MULTIASPEKT.Invest - UFK KONWERSJA ŚRODKÓW zainwestowane środki mogą być przesuwane między funduszami, konwersja polega na umorzeniu jednostek we wskazanym funduszu oraz nabycia za wartość uzyskaną jednostek w innym funduszu konwersja jednostek może być realizowana w jednym lub kilku funduszach jednocześnie i może być przeprowadzana dowolną ilość razy w roku polisowym ( 12 razy bezpłatnie) od konwersji nie pobiera się opłaty z tytułu umorzenia i nabycia jednostek uczestnictwa (dotyczy większości UFK)

20 20 MULTIASPEKT.Invest - UFK 72Fundusze do wyboru !!!

21 21 - UFK MULTIASPEKT.Invest - UFK WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA - SKARBIEC Aspecta - TOP Funduszy Akcji S01 0 Aspecta - TOP Funduszy Stabilnych S02 0 Aspecta – Skarbiec Akcja S03 0 Aspecta – Skarbiec Waga S04 0 Aspecta – Skarbiec III Filar S05 0 Aspecta – Skarbiec Obligacja S06 0 Aspecta – Skarbiec Depozytowy S07 0 Aspecta – Skarbiec Kasa S08 0 Aspecta – Skarbiec Gotówkowy S09 0 Aspecta - SKARBIEC-EURO OBLIGACJA FIO Zagranicznych Instrumentów Dłużnych (PLN) S10 0 Aspecta - SKARBIEC-DOLAROWA OBLIGACJA FIO Zagranicznych Instrumentów Dłużnych (PLN) S11 0 NAZWA FUNDUSZU UFKKODWSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w %

22 22 - UFK MULTIASPEKT.Invest - UFK WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA - DWS NAZWA FUNDUSZU UFKKODWSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – DWS Płynna Lokata D01 0 Aspecta – DWS Zabezpieczenia Emerytalnego D02 2,5* Aspecta – DWS Akcji Plus D03 5* Aspecta – DWS Akcji D04 5* Aspecta – DWS Zrównoważony D05 4* Aspecta – DWS Dłużnych Papierów Wartościowych D06 0,5* Aspecta – DWS Płynna Lokata Plus D07 0 Aspecta – DWS Top 50 Europa (PLN i EURO), D08 5* Aspecta – DWS Euroobligacji (PLN i EURO), D09 0,5* Aspecta – DWS Konwergencji D10 0,5* Aspecta – DWS Top 25 Małych Spółek D11 5* Aspecta – DWS USD Obligacji (PLN) D12 0,5* Aspecta – DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus D13 0 * Od 01.08.2006 Współczynnik ceny nabycia jednostek wynosi 0

23 23 - UFK MULTIASPEKT.Invest - UFK WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA - PIONEER NAZWA FUNDUSZU UFKKODWSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – Pioneer Pieniężny FIO P01 0 Aspecta – Pioneer Ochrony Kapitału FIO P02 0 Aspecta – Pioneer Obligacji Skarbowych FIO P03 0 Aspecta – Pioneer Obligacji Plus FIO P04 0 Aspecta – Pioneer Obligacji FIO P05 0 Aspecta – Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO P06 0 Aspecta – Pioneer Zrównoważony FIO P07 0 Aspecta – Pioneer Akcji Polskich FIO P08 0 Aspecta – Pioneer Dochodu MIX 20 P09 0 Aspecta – Pioneer Wsrostu i Dochodu MIX 40 P10 0 Aspecta – Pioneer Wzrostu MIX 60 P11 0

24 24 - UFK MULTIASPEKT.Invest - UFK WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – UNION INVESTMENT NAZWA FUNDUSZU UFKKODWSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – Union Investment UniKorona Pieniężny FIO U01 0 Aspecta – Union Investment UniKorona Obligacje FIO U02 0 Aspecta – Union Investment Unidolar Obligacje FIO (w PLN) U03 0 Aspecta – Union Investment UniKorona Zrównoważony FIO U04 0 Aspecta – Union Investment UniKorona Akcje FIO U05 0 Aspecta – Union Investment UniStoProcent Plus FIO U06 0 Aspecta – Union Investment UniGlobal FIO (PLN) U07 0 Aspecta – UniAktywna Alokacja (95%) FIO U08 0 Aspecta – UniAkcja Nowa Europa FIO U09 0

25 25 - UFK MULTIASPEKT.Invest - UFK WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – Legg Mason NAZWA FUNDUSZU UFKKODWSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – Legg Mason Pieniężny FIO C01 0 Aspecta – Legg Mason Senior FIO C02 0 Aspecta – Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO (w PLN) C03 0 Aspecta – Legg Mason Akcji FIO C04 0

26 26 - UFK MULTIASPEKT.Invest - UFK WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – Millennium NAZWA FUNDUSZU UFKKODWSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – Millennium FIO Akcji M01 0 Aspecta – Millennium FIO Zrównoważony M02 0 Aspecta – Millennium FIO Stabilnego Wzrostu M03 0 Aspecta – Millennium FIO Pieniężny M04 0

27 27 - UFK MULTIASPEKT.Invest - UFK WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – PKO/Credit Suisse NAZWA FUNDUSZU UFKKODWSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – PKO/Credit Suisse Obligacji - fio CS1 0 Aspecta – PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu - fio CS2 0 Aspecta – PKO/Credit Suisse Zrównoważony - fio CS3 0 Aspecta – PKO/Credit Suisse Akcji - fio CS4 0

28 28 - UFK MULTIASPEKT.Invest - UFK WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – SEB NAZWA FUNDUSZU UFKKODWSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu FIO SE1 0 Aspecta – SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych FIO SE2 0 Aspecta – SEB 3 Akcji FIO SE3 0 Aspecta – SEB 2 Stabilnego Wzrostu FIO SE4 0

29 29 - UFK MULTIASPEKT.Invest - UFK WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – BPH NAZWA FUNDUSZU UFKKODWSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – BPH FIO Akcji B01 0 Aspecta – BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek B02 0 Aspecta – BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej B03 0 Aspecta – BPH FIO Aktywnego Zarządzania B04 0 Aspecta – BPH FIO Obligacji 2 B05 0 Aspecta – BPH FIO Stabilnego Wzrostu B06 0

30 30 - UFK MULTIASPEKT.Invest - UFK WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – BZ WBK Arka NAZWA FUNDUSZU UFKKODWSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – Arka BZ WBK Akcji FIO A01 0 Aspecta – Arka BZ WBK Zrównoważony FIO A02 0 Aspecta – Arka BZ WBK Obligacji FIO A03 0 Aspecta – Arka BZ WBK Ochrony Kapiatału FIO A04 0 Aspecta – Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO A05 0 Aspecta – Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO A06 0

31 31 MULTIASPEKT.Invest KORZYŚCI: Elastyczność Decydujesz o sposobie lokowania Zmiany dokonasz przez Internet Wycofasz zyski bez opłat Renomowane fundusze inwestycyjne Niskie opłaty bieżące Darmowa Konwersja Codzienne wyceny funduszy Poszerzanie oferty UFK – obecnie 72 fundusze !!! Wniosek Łatwa obsługa Podgląd swojego konta przez Internet,

32 32 MULTIASPEKT.Invest


Pobierz ppt "11 1 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ MULTIASPEKT.Invest IFK 7."

Podobne prezentacje


Reklamy Google