Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ"— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ MULTIASPEKT.Invest IFK 7

2 Czym charakteryzuje się to ubezpieczenie?
MULTIASPEKT.Invest Czym charakteryzuje się to ubezpieczenie? Ubezpieczenie lokujące środki w fundusze inwestycyjne Niska składka początkowa – 5.000zł Niskie opłaty – naliczane w większości od składki - malejące w czasie Bezpłatna konwersja Zyski można wycofać bez opłat likwidacyjnych Indywidualna obsługa rachunku przez Internet

3 ŚWIADCZENIA MULTIASPEKT.Invest
101 % wartości polisy w przypadku śmierci ubezpieczonego 102% wartości polisy w przypadku śmierci ubezpieczonego w skutek nieszczęśliwego wypadku. Suma ubezpieczenia wynosi 2 % wartości polisy - nie mniej niż zł

4 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
MULTIASPEKT.Invest ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA umowę ubezpieczenia może zawrzeć osoba, która ukończyła 18 rok życia umowę zawarta jest na czas nieokreślony

5 MULTIASPEKT.Invest - UFK
TRZY WARIANTY UBEZPIECZENIA Silver Gold Platinum

6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
MULTIASPEKT.Invest SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Minimalna wartość składki w poszczególnych wariantach: Silver – zł Gold – zł Platinum – zł Wpłata dodatkowa – zł

7 ALOKACJA SKŁADKI min. 96% - składka jednorazowa 99% - wpłata dodatkowa
MULTIASPEKT.Invest ALOKACJA SKŁADKI min. 96% - składka jednorazowa 99% - wpłata dodatkowa

8 ZMIANA UBEZPIECZAJĄCEGO
MULTIASPEKT.Invest ZMIANA UBEZPIECZAJĄCEGO w trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana ubezpieczającego w przypadku śmierci ubezpieczającego, spadkobiercy na podstawie prawomocnego postanowienia sądu, mają prawo wyznaczyć nowego ubezpieczającego

9 OPŁATY MULTIASPEKT.Invest
Za ochronę ubezpieczeniową – 0,02083% wartości polisy - naliczana co miesiąc dla wszystkich wariantów Administracyjna – za obsługę umowy ubezpieczenia: Silver – 9,90 zł Gold – 4,90 zł Platinum – 0,00 zł naliczana co miesiąc i zależna od wariantu ubezpieczenia

10 OPŁATY (cd.) MULTIASPEKT.Invest
Manipulacyjna – z tytułu bieżących kosztów administrowania indywidualnym kontem JU: Silver – 0,06250 % Gold – 0,04167 % Platinum - 0,04167 % naliczana każdego miesiąca od wartości polisy

11 OPŁATY (cd.) MULTIASPEKT.Invest Za zawarcie umowy ubezpieczenia:
Rok polisowy Silver Gold Platinum 1, 2, 3 0,090833% 0,090833% 0,090833% 4 0,090833% 0,090833% 0,041667% 5 i kolejne 0,041667% 0,041667% 0,041667% naliczana każdego miesiąca od wartości wpłat zrealizowanych w wysokości zależnej od wariantu ubezpieczenia

12 PODZIAŁ SKŁADKI MIĘDZY UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE (UFK)
MULTIASPEKT.Invest PODZIAŁ SKŁADKI MIĘDZY UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE (UFK) ubezpieczający wskazuje proporcje podziału składki z dokładnością do 1% na poszczególne UFK 12 darmowych konwersji pomiędzy UFK w ciągu roku polisowego Za każdą dodatkową konwersję TU pobierze opłatę w wysokości 25zł 1.000zł - minimalna konwersja

13 MULTIASPEKT.Invest ROZWIĄZANIE UMOWY
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w dacie zdarzenia: w dniu otrzymania przez TU oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez ubezpieczającego (z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia) gdy wartość konta JU jest niewystarczająca na pokrycie opłat związanych z umową w danym miesiącu z dniem w którym wartość indywidualnego konta JU będzie niższa od minimalnej (Zestawienie Limitów) z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia w dniu śmierci ubezpieczonego

14 OPŁATA LIKWIDACYJNA MULTIASPEKT.Invest
Przy wypłacie wartości wykupu oraz wypłacie częściowej – pobierana jest opłata likwidacyjna: Rok polisowy Silver Gold Platinum 1 3,5% 3,5% 3,5% 2 3,0% 3,0% 2,5% 3 2,0% 2,0% 1,5% 4 1,0% 1,0% 0,0% 5 i kolejne 0,0% 0,0% 0,0% naliczana od wartości wpłaty wycofanej, a zależy od wariantu ubezpieczenia i czasu trwania umowy

15 OPŁATA LIKWIDACYJNA (cd.)
MULTIASPEKT.Invest OPŁATA LIKWIDACYJNA (cd.) Opłata likwidacyjna nie jest pobierana gdy kwota częściowej wartości wykupu jest mniejsza lub równa od zysku polisy (zysk = aktualna wartość polisy – wartość wpłaconej składki) Zysk Wpłacona składka

16 WYKUP MULTIASPEKT.Invest
od dnia zawarcia umowy, ubezpieczającemu przysługuje prawo do wartości wykupu 2.000zł - minimalna kwota częściowej wartości wykupu 1.000 zł - minimalna wartość polisy po dokonaniu częściowej wartości wykupu

17 ZASADY FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
MULTIASPEKT.Invest ZASADY FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

18 MULTIASPEKT.Invest - UFK
WYCENA FUNDUSZY I JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Dzień Wyceny Funduszu - każdy roboczy dzień miesiąca, dla którego możliwa jest wycena instrumentów finansowych, Cena Umorzenia Jednostki - wartość Jednostki w dniu wyceny równa jest ilorazowi wartości aktywów netto Funduszu oraz liczby wszystkich istniejących jednostek Funduszu, Cena Nabycia Jednostki – kalkulowana jest jako iloczyn ceny umorzenia Jednostki oraz formuły: jeden powiększony o współczynnik ceny nabycia Jednostek „X”.

19 MULTIASPEKT.Invest - UFK
KONWERSJA ŚRODKÓW zainwestowane środki mogą być przesuwane między funduszami, konwersja polega na umorzeniu jednostek we wskazanym funduszu oraz nabycia za wartość uzyskaną jednostek w innym funduszu konwersja jednostek może być realizowana w jednym lub kilku funduszach jednocześnie i może być przeprowadzana dowolną ilość razy w roku polisowym (12 razy bezpłatnie) od konwersji nie pobiera się opłaty z tytułu umorzenia i nabycia jednostek uczestnictwa (dotyczy większości UFK)

20 MULTIASPEKT.Invest - UFK
72 Fundusze do wyboru !!!

21 MULTIASPEKT.Invest - UFK
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA - SKARBIEC NAZWA FUNDUSZU UFK KOD WSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta - TOP Funduszy Akcji S01 Aspecta - TOP Funduszy Stabilnych S02 Aspecta – Skarbiec Akcja S03 Aspecta – Skarbiec Waga S04 Aspecta – Skarbiec III Filar S05 Aspecta – Skarbiec Obligacja S06 Aspecta – Skarbiec Depozytowy S07 Aspecta – Skarbiec Kasa S08 Aspecta – Skarbiec Gotówkowy S09 Aspecta - SKARBIEC-EURO OBLIGACJA FIO Zagranicznych Instrumentów Dłużnych (PLN) S10 Aspecta - SKARBIEC-DOLAROWA OBLIGACJA FIO Zagranicznych Instrumentów Dłużnych (PLN) S11

22 MULTIASPEKT.Invest - UFK
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA - DWS NAZWA FUNDUSZU UFK KOD WSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – DWS Płynna Lokata D01 Aspecta – DWS Zabezpieczenia Emerytalnego D02 2,5* Aspecta – DWS Akcji Plus D03 5* Aspecta – DWS Akcji D04 Aspecta – DWS Zrównoważony D05 4* Aspecta – DWS Dłużnych Papierów Wartościowych D06 0,5* Aspecta – DWS Płynna Lokata Plus D07 Aspecta – DWS Top 50 Europa (PLN i EURO), D08 Aspecta – DWS Euroobligacji (PLN i EURO), D09 Aspecta – DWS Konwergencji D10 Aspecta – DWS Top 25 Małych Spółek D11 Aspecta – DWS USD Obligacji (PLN) D12 Aspecta – DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus D13 * Od Współczynnik ceny nabycia jednostek wynosi „0”

23 MULTIASPEKT.Invest - UFK
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA - PIONEER NAZWA FUNDUSZU UFK KOD WSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – Pioneer Pieniężny FIO P01 Aspecta – Pioneer Ochrony Kapitału FIO P02 Aspecta – Pioneer Obligacji Skarbowych FIO P03 Aspecta – Pioneer Obligacji Plus FIO P04 Aspecta – Pioneer Obligacji FIO P05 Aspecta – Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO P06 Aspecta – Pioneer Zrównoważony FIO P07 Aspecta – Pioneer Akcji Polskich FIO P08 Aspecta – Pioneer Dochodu MIX 20 P09 Aspecta – Pioneer Wsrostu i Dochodu MIX 40 P10 Aspecta – Pioneer Wzrostu MIX 60 P11

24 MULTIASPEKT.Invest - UFK
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – UNION INVESTMENT NAZWA FUNDUSZU UFK KOD WSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – Union Investment UniKorona Pieniężny FIO U01 Aspecta – Union Investment UniKorona Obligacje FIO U02 Aspecta – Union Investment Unidolar Obligacje FIO (w PLN) U03 Aspecta – Union Investment UniKorona Zrównoważony FIO U04 Aspecta – Union Investment UniKorona Akcje FIO U05 Aspecta – Union Investment UniStoProcent Plus FIO U06 Aspecta – Union Investment UniGlobal FIO (PLN) U07 Aspecta – UniAktywna Alokacja (95%) FIO U08 Aspecta – UniAkcja Nowa Europa FIO U09

25 MULTIASPEKT.Invest - UFK
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – Legg Mason NAZWA FUNDUSZU UFK KOD WSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – Legg Mason Pieniężny FIO C01 Aspecta – Legg Mason Senior FIO C02 Aspecta – Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO (w PLN) C03 Aspecta – Legg Mason Akcji FIO C04

26 MULTIASPEKT.Invest - UFK
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – Millennium NAZWA FUNDUSZU UFK KOD WSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – Millennium FIO Akcji M01 Aspecta – Millennium FIO Zrównoważony M02 Aspecta – Millennium FIO Stabilnego Wzrostu M03 Aspecta – Millennium FIO Pieniężny M04

27 MULTIASPEKT.Invest - UFK
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – PKO/Credit Suisse NAZWA FUNDUSZU UFK KOD WSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – PKO/Credit Suisse Obligacji - fio CS1 Aspecta – PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu - fio CS2 Aspecta – PKO/Credit Suisse Zrównoważony - fio CS3 Aspecta – PKO/Credit Suisse Akcji - fio CS4

28 MULTIASPEKT.Invest - UFK
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – SEB NAZWA FUNDUSZU UFK KOD WSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu FIO SE1 Aspecta – SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych FIO SE2 Aspecta – SEB 3 Akcji FIO SE3 Aspecta – SEB 2 Stabilnego Wzrostu FIO SE4

29 MULTIASPEKT.Invest - UFK
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – BPH NAZWA FUNDUSZU UFK KOD WSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – BPH FIO Akcji B01 Aspecta – BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek B02 Aspecta – BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej B03 Aspecta – BPH FIO Aktywnego Zarządzania B04 Aspecta – BPH FIO Obligacji 2 B05 Aspecta – BPH FIO Stabilnego Wzrostu B06

30 MULTIASPEKT.Invest - UFK
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – BZ WBK Arka NAZWA FUNDUSZU UFK KOD WSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – Arka BZ WBK Akcji FIO A01 Aspecta – Arka BZ WBK Zrównoważony FIO A02 Aspecta – Arka BZ WBK Obligacji FIO A03 Aspecta – Arka BZ WBK Ochrony Kapiatału FIO A04 Aspecta – Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO A05 Aspecta – Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO A06

31 MULTIASPEKT.Invest KORZYŚCI: Elastyczność
Decydujesz o sposobie lokowania Zmiany dokonasz przez Internet Wycofasz zyski bez opłat Renomowane fundusze inwestycyjne Niskie opłaty bieżące Darmowa Konwersja Codzienne wyceny funduszy Poszerzanie oferty UFK – obecnie 72 fundusze !!! Wniosek Łatwa obsługa Podgląd swojego konta przez Internet,

32 MULTIASPEKT.Invest


Pobierz ppt "FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google