Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

/Płaszczyzny współpracy RZGW Gliwice i Samorządu/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "/Płaszczyzny współpracy RZGW Gliwice i Samorządu/"— Zapis prezentacji:

1 /Płaszczyzny współpracy RZGW Gliwice i Samorządu/
REALIZACJA PROCESU UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA na terenie administrowanym przez RZGW Gliwice jako istotnego aspektu WDRAŻANIA RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ: GŁÓWNE ZAŁOŻENIA „Programu udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW w Polsce” oraz „Programu udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW w odniesieniu do obszarów regionów wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry” /Płaszczyzny współpracy RZGW Gliwice i Samorządu/ HARMONOGRAM PROCESU UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ, KTÓRE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ W DRODZE KONSULTACJI Opracowanie: Ksenia Starzec-Wiśniewska

2 „Przyczyną każdej porażki jest działanie bez planowania”
A. Mackenzie

3 Na potrzeby odpowiedniego zaplanowania procesu konsultacji społecznych w Polsce opracowany został krajowy dokument pt. „Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE”, który został pozytywnie zaopiniowany przez Krajową Radę Gospodarki Wodnej na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2005r. oraz przyjęty przez Kierownictwo Resortu Środowiska do realizacji w dniu 19 sierpnia 2005r. Program określa metodykę konsultacji społecznych w Polsce na poziomach dorzeczy i regionów wodnych wraz z harmonogramem czasowym działań. Ponadto, regionalne zarządy gospodarki wodnej opracowały programy regionalne na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych w regionach wodnych.

4 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach opracował:
„Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do obszarów regionów wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry - na rok 2006” (z uwzględnieniem perspektywy na lata ) oparty o założenia: DOKUMENTU WZORCOWEGO „Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW w odniesieniu do obszarów regionów wodnych na rok z perspektywą na lata ” zatwierdzony w dniu 20 lutego 2006r. mocą decyzji Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych MŚ

5 „Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce”
Część I – Warunki Ramowe: udział społeczeństwa w prawie Wspólnot Europejskich, udział społeczny w prawie polskim, analiza stanu udziału i zaangażowania społeczeństwa w Polsce, harmonogram udziału społecznego według Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz dostosowanie udziału społecznego w Polsce do wymagań art. 14 RDW, instytucje odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu Udziału Społecznego we wdrażaniu RDW w Polsce. Część II – Strategia udziału społecznego: cele udziału społecznego, formy udziału społecznego w Polsce (informowanie, konsultacje, czynne zaangażowanie), identyfikacja podstawowych grup społecznych (grup docelowych) uczestniczących w procesie udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW w Polsce. Część III – Proces wdrożenia udziału społeczeństwa w Polsce w odniesieniu do poziomu krajowego (dwóch dorzeczy) oraz poziomu regionalnego (regionów wodnych) wg RDW: struktura organizacyjna, instrumenty udziału społecznego.

6 W „Programie…” zidentyfikowano i wybrano grupy społeczne, które należy zaangażować we wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej, instytucje odpowiedzialne za zapewnienie udziału społeczeństwa, formy, metody i narzędzia niezbędne w tym procesie oraz określono szacunkowe koszty przeprowadzenia procesu udziału społeczeństwa. Przedstawiono i przeanalizowano w nim również podstawy prawne oraz harmonogram przeprowadzenia procesu udziału społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zapisów zawartych w Ramowej Dyrektywie Wodnej.

7 W „Programie…” wyróżnione zostały następujące podstawowe grupy społeczne – grupy docelowe (uczestnicy procesu udziału społeczeństwa): Administracja samorządowa, Organizacje pozarządowe, Administracja rządowa, Rolnictwo, Usługi wodne, Przemysł, Leśnictwo, Rybactwo i rybołówstwo, Wędkarstwo, Turystyka.

8 Propozycje zmian planowane w aktualizacji „Programu…”
„Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do obszarów regionów wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry …” zawiera: 1. Informacje na temat organizacji procesu US na poziomie regionów wodnych: dostosowanie organizacyjne RZGW, opis struktury organizacyjnej i zakresu zadań komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z US, narzędzi wykorzystywanych w organizacji procesu US, obszarów działania Rad GWRW MW i GO oraz Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach, 2. Harmonogram oraz procedury przeprowadzenia procesu US, 3. Szacunkową analizę kosztową procesu US na rok 2006 na terenie administrowanym przez RZGW Gliwice. Propozycje zmian planowane w aktualizacji „Programu…”

9 Skład Komisji Rady zatwierdzają w drodze uchwał.
Czerwiec 2006 r. Wspólne posiedzenie Rad w celu wyboru 5 reprezentantów Rady do prac w Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa oraz zatwierdzenia pełnego składu Komisji. Skład Komisji Rady zatwierdzają w drodze uchwał. Wybór reprezentantów następuje w drodze głosowania. Opracowanie wzoru sprawozdania i schematu oceny konsultacji społecznych oraz przygotowanie kwestionariuszy do konsultacji. Zadanie Zespołu ds. US przy DZW MŚ. Lipiec 2006 r. Przygotowanie broszury nt. RZGW Gliwice oraz działań prowadzonych na obszarach Regionów Wodnych MW, CZ i GO w zakresie wdrażania RDW i procesu udziału społeczeństwa (możliwość wykorzystania istniejących materiałów) Oprawa graficzna broszury powinna być zbliżona do wcześniejszej Pierwszy tydzień września 2006 r. 28 listopada 2006 r. Pierwsze spotkanie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa w sprawie wstępnej konsultacji dokumentu dot. harmonogramu i programu prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu W czasie spotkania będzie miało miejsce: - przedstawienie "Programu udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW w Polsce w odniesieniu do obszaru Regionu Wodnego ….” ze szczególnym ukazaniem roli Komisji, - przedstawienie 5 reprezentantów RGWRW… uczestniczących w pracach Komisji, - poddanie wstępnym konsultacjom dokumentu dot. harmonogramu i programu prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu - zebranie opinii Komisji odnośnie konsultowanego dokumentu. Wszelkie dokumenty są wysyłane do Komisji na 2 tygodnie przed spotkaniem. Ostatni tydzień września 2006 r. 14 grudnia 2006 r. Spotkanie RGWRW MW i GO w sprawie wstępnej konsultacji dokumentu dot. harmonogramu i programu prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu oraz wyboru przedstawiciela do Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Wisły i Odry - przedstawienie roli Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły, - wybór kandydata na Krajowe Forum Wodne Dorzecza Odry i Wisły, – przekazanie opinii Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa Wszelkie dokumenty są wysyłane RGWRW na 2 tygodnie przed spotkaniem. Wybór reprezentanta do Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły dokonuje RGWRW w drodze głosowania . RGWRW podda głosowaniu zaproponowane przez Komisję ds. US zmiany do dokumentu dot. harmonogramu i programu prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu. Październik 2006 r. Pierwsze spotkanie Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły. Zadanie jednostki centralnej W spotkaniu Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły uczestniczyć będzie po jednym przedstawicielu każdej z Rad wybranych na forum RGWRW MW i GO. Do 30 listopada 2006 r. Utworzenie interaktywnego forum dotyczącego udziału społeczeństwa na terenie RW MW, CZ i GO. Forum internetowe powstanie na stronie WWW RZGW Gliwice.

10 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. (RDW) :
ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, formułuje spójne regulacje prawne, będące podstawą zrównoważonego gospodarowania wodą, traktuje zasoby wodne nie tylko z perspektywy spełniania przez nie potrzeb wodno-gospodarczych lecz wprowadza nowe spojrzenie na zasoby wodne, jako na czynnik siedliskowy, zależny od działań prowadzonych na terenie całej zlewni.

11 Udział społeczeństwa według RDW:
Preambuła RDW akapit (14): „Osiągnięcie celów niniejszej dyrektywy jest uzależnione (…) od informacji, konsultacji i zaangażowania społeczeństwa, w tym użytkowników wody.” Preambuła RDW akapit (46) „Dla zapewnienia udziału społeczeństwa, w tym użytkowników wody w ustaleniu i aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczu, konieczne jest dostarczenie odpowiedniej informacji o planowanych działaniach i środkach (…).”

12 Artykuł 14: Informowanie społeczeństwa i konsultacje społeczne
„Państwa Członkowskie zachęcają wszystkie zainteresowane strony do czynnego udziału we wdrażaniu niniejszej dyrektywy, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i uaktualnianiu planów gospodarowania wodami w dorzeczach. Państwa Członkowskie zapewniają, że dla każdego obszaru dorzecza zostaną opublikowane i udostępnione społeczeństwu, również użytkownikom, w celu zgłaszania uwag, następujące informacje: a) harmonogram i program prac związanych z tworzeniem planu, w tym wykaz konsultacji społecznych, które należy przeprowadzić, co najmniej trzy lata przed rozpoczęciem okresu, do którego odnosi się plan; b) wyniki okresowego przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej, określonych dla danego dorzecza, co najmniej dwa lata przed rozpoczęciem okresu, do którego odnosi się plan; c) projekty planu gospodarowania wodami w dorzeczu, co najmniej rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan.” Na wniosek udostępnia się dokumenty źródłowe i informacje wykorzystane do opracowania projektu planu gospodarowania wodami w dorzeczu.

13 Zapisy art. 14 Ramowej Dyrektywy Wodnej dotyczące informowania społeczeństwa i konsultacji społecznych przetransponowano do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w art. 119 ust. 7 zawarte zostały zapisy dotyczące: dokumentów, które należy przedłożyć do konsultacji społecznych, organu odpowiedzialnego za przedkładanie dokumentów do opinii publicznych, terminów w których odbywają się konsultacje społeczne.

14 Celem społecznym wynikającym z RDW jest w szczególności zapewnienie ludziom wody do spożycia o dobrej jakości. Istotnym aspektem przy realizacji celów RDW jest rozbudzenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw społecznych przyjaznych środowisku poprzez dostęp szerokiej reprezentacji społeczeństwa do informacji na temat wdrażania RDW i dokumentów opracowywanych w związku z tym wdrażaniem, m.in. związanych z procesem planowania w gospodarowaniu wodami w dorzeczu zarówno na etapie ich przygotowania, jak i weryfikacji oraz aktualizacji.

15 Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza w art
Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza w art. 14 obowiązek informowania i angażowania szeroko rozumianego społeczeństwa w proces wdrażania jej postanowień. W szczególności Kraje Członkowskie mają obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej i planów gospodarowania wodami opracowywanych dla obszarów dorzeczy.

16 DOSTARCZANIE INFORMACJI
RDW przewiduje trzy formy udziału społeczeństwa: - dostarczanie informacji - konsultacje społeczne - czynne zaangażowanie CZYNNE ZAANGAŻOWANIE DOSTARCZANIE INFORMACJI KONSULTACJE należy zapewnić należy zachęcać

17 Zaangażowanie społeczeństwa w sprawy zarządzania gospodarką wodną przyczyni się do:
dokładnej identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej w danym obszarze dorzecza doboru odpowiednich działań naprawczych służących ochronie i poprawie stanu jakościowego i ilościowego wód.

18 Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, do konsultacji społecznych należy przedłożyć następujące dokumenty: - harmonogram i program prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy (wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji) w okresie 22 grudnia 2006r czerwca 2007r., - przeglądy istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy w okresie 22 grudnia 2007r czerwca 2008r. - kopie projektów planów gospodarowania wodami w okresie grudnia 2008r czerwca 2009r. Organem właściwym do przedkładania ww. dokumentów do opinii publicznej jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

19 Informujemy społeczeństwo o:
22 grudnia 2006r czerwca 2007r.: do konsultacji społecznych udostępniony zostanie harmonogram i program prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w tym zestawienie działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji (art. 119 ust. 7 pkt. 1 ustawy Prawo wodne). Informujemy społeczeństwo o: etapach roboczych opracowywania planu gospodarowania wodami, organie odpowiedzialnym za ten proces, możliwościach współdziałania przy opracowywaniu planu.

20 22 grudnia 2007r czerwca 2008r.: do konsultacji społecznych udostępniony zostanie przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza (art. 119 ust. 7 pkt. 2 ustawy Prawo wodne). W tej fazie konsultacji należy przedstawić istotne problemy z zakresu gospodarki wodnej dotykające dany obszar dorzecza.

21 (art. 119 ust. 7 pkt. 3 ustawy Prawo wodne).
22 grudnia 2008r czerwca 2009r.: do publicznych konsultacji udostępnione zostaną projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, zawierające listę silnie zmienionych części wód w granicach obszaru dorzecza (art. 119 ust. 7 pkt. 3 ustawy Prawo wodne). To faza o największym znaczeniu. Do tego momentu należy przedłożyć projekty planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy.

22 Aby spełnić wymogi zachowania sześciomiesięcznych terminów na konsultacje ze społeczeństwem, prace w zakresie kampanii informacyjnej powinny zostać rozpoczęte: dla istotnych problemów gospodarki wodnej - we wrześniu 2007 roku, natomiast właściwe działania konsultacyjne najpóźniej w grudniu tegoż roku, dla planów gospodarowania wodami we - wrześniu 2008 roku, a konsultacje powinny zostać rozpoczęte najpóźniej w grudniu tegoż roku.

23 Istotnym elementem na szczeblu krajowym będzie zaangażowanie w proces konsultacji społecznych Krajowej Rady Gospodarki Wodnej oraz zorganizowanie zaplanowanych w harmonogramie corocznych spotkań Krajowego Forum Wodnego, poczynając od marca 2007 a kończąc w marcu 2009 roku. Na poziomie regionów wodnych angażowane będą Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych oraz powstałe przy nich Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa.

24 Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry utworzona została przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na podstawie art Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 7 grudnia 2005r., Nr 239; poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RP z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo wodne) /w zw. z art. 3-4 tejże Ustawy/; oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych /§ 4 i 5 Rozporządzenia/.

25 Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry jest organem opiniodawczo - doradczym Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach W zakresie działania Rady znajduje się wyrażanie opinii w sprawach gospodarowania wodami w przyporządkowanym jej regionie wodnym - w szczególności: 1) projektów warunków korzystania z wód regionu wodnego, 1a) dokumentacji, o których mowa w art. 113 ust. 3 /tj. sporządzane przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej dla poszczególnych regionów wodnych: identyfikacje znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocenę ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, identyfikacje oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych, wykazy wód powierzchniowych i podziemnych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, wykazy wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, w szczególności do kąpieli, wykazy wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków oraz umożliwiających migrację ryb, wykazy wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód/.

26 zakres działania Rady cd.
b) i wykazów, o których mowa w art. 113 ust. 4 /tj. wykazów: obszarów przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych, obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie/.

27 zakres działania Rady cd.
2) projektów planów ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego, 3) projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, 4) planowanych przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych, 5) projektów inwestycji związanych z gospodarowaniem wodami w regionie wodnym, 6) projektów programów, o których mowa w art. 47 /tj. programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, o którym mowa w art. 84 ustawy - Prawo ochrony środowiska; wprowadzanych w drodze rozporządzenia dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej/, 7) projektów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie ochrony zasobów wodnych.

28 Rada składa się z 30 członków - powoływanych przez Ministra Środowiska /Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej/ - na wniosek dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Na członka Rady powołana może być osoba, która daje rękojmię prawidłowego/efektywnego pełnienia przyjętych na siebie obowiązków - w zgodzie z normami prawnymi, a także wykazuje bardzo dobrą znajomość problemów regionu wodnego. W razie zaistnienia potrzeby, przy Radzie powstawać mogą stałe lub doraźne komisje albo zespoły specjalistyczne składające się z członków Rady; do pracy w przedmiotowych komisjach/zespołach zapraszane mogą być również osoby spoza składu Rady. Do zgłaszania swoich kandydatów powoływana ustawa upoważnia: • organy samorządu terytorialnego, • organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką wodną, • zakłady korzystające z wód, • właścicieli wód nienależących do Skarbu Państwa.

29 SKŁAD OSOBOWY Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry
1. Wiesław Maras (Członek Zarządu Województwa Śląskiego; Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury); 2. Joachim Nowak (kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach) 3. Adam Hajduk (Wicestarosta Powiatu Raciborskiego) 4. Grażyna Skałuba-Ossolińska (Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Cieszyńskiego) 5. Ryszard Trzebuniak (Rada Miejska w Gliwicach - radny) 6. Ewa Koprek (podinspektor ds. melioracji i ochrony środowiska – Urząd Miejski w Toszku) 7. Roksana Burzak (Urząd Gminy Rudziniec) 8. Wolfgang Kroczek (kierownik referatu rolnictwa, ochrony środowiska, geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy Krzyżanowice) 9. Władysław Masełko (inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Miasta Kuźnia Raciborska) 10. Alicja Bukowska (Kompania Węglowa S.A.) 11. Wiktor Pawlik (Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach) 12. Zygmunt Junka (Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. – Dyrektor Zakładu Usług) 13. Ryszard Jakubowski (Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach) 14. Henryk Błażusiak (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice) 15. Jadwiga Wróbel (kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji w Urzędzie Miasta Kietrz) 16. Edgar Bronicki (Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Powiatu w Tarnowskich Górach) 17. Wanda Krawczyk (inspektor ds. gospodarki wodnej w Urzędzie Miasta Sośnicowice) 18. Walenty Jurkowski (wiceprzewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi) 19. Piotr Cofałka (Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski – kierownik Zakładu Wód w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych) 20. Henryk Ligęza (zastępca kierownika Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu – Oddział w Krapkowicach) 21. Stanisław Majcher (zastępca dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu) 22. Karolina Gorzelnik (Kierownik Referatu Spraw Gospodarczych Urzędu Miasta i Gminy Ujazd) 23. Mieczysław Chodorowski (JBU Energetyka – kierownik wydziału Wodno-Ściekowego; Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A.;) 24. Jan Broda (Dyrektor Zakładu Doświadczalnego PAN w Gołyszu) 25. Ryszard Gołębowski (pracownik samorządowy – Zastępca Wójta Gminy Bierawa) 26. Danuta Bajak (Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Opolu) 27. Herbert Czaja (Prezes Zarządu Izby Rolniczej w Opolu) 28. Stanisław Staniszewski (Naczelna Organizacja Techniczna Rada w Opolu) 29. Sebastian Rabiej (inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu) 30. Józef Gryt (Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie)

30 SKŁAD OSOBOWY Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły
1. Bernard Szweda (Sejmik Województwa Śląskiego - radny) 2. Antoni Waleczek (Sejmik Województwa Śląskiego - radny) 3. Wiesław Maras (Członek Zarządu Województwa Śląskiego) 4. Kazimierz Buczyński (Rada Powiatu Będzińskiego – radny; Dyrektor Naczelny- Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie) 5. Barbara Koral (Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała – Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa) 6. Henryk Kasza (pracownik naukowy – prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej) 7. Józef Ochel (pracownik Wydziału Zdrowia i Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice) 8. Ireneusz Krzykawski (oficer pożarnictwa) 9. Franciszek Krupa (Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Katowice; Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gliwicach) 10. Antoni Pucher (Członek Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej) 11. Janusz Nazarewicz (Dyrektor Techniczny Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o.) 12. Andrzej Siudy (Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów; kierownik zbiornika Goczałkowice) 13. Krzysztof Filipek („AQUA” S.A. Bielsko-Biała) 14. Janusz Stec (Zastępca Dyrektora Technicznego Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu) 15. Dorota Kubicka (Kompania Węglowa S.A. Katowice; pracownik Departamentu Produkcji) 16. Tadeusz Zuber (Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – wiceprzewodniczący Komicji Rady Izby ds. środowiska oraz Dyrektor Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Katowice) 17. Andrzej Pilarczyk (Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu – pracownik naukowy) 18. Ewa Filipek (Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bytomiu) 19. Dariusz Nóżka (Urząd Miejski Orzesze – specjalista ds. ochrony środowiska) 20. Ryszard Łukawski (Urząd Miejski w Sosnowcu – Zastępca Prezydenta Miasta) 21. Jan Poloczek (Gmina Wisła – pracownik Urzędu Miejskiego) 22. Karol Łukaszek (pracownik Urzędu Miasta) 23. Jerzy Kazimierz Lisecki (Rada Miejska NOT FSNT Gliwice) 24. Wiktor Pawlik (Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach) 25. Ryszard Jakubowski (Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach) 26. Piotr Cofałka (Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski – kierownik Zakładu Wód w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych) 27. Tomasz Król (Zarząd Związku Producentów Ryb – właściciel gospodarstwa rybackiego) 28. Arkadiusz Włoszek (Zastępca Burmistrza Gminy Brzeszcze – pracownik samorządowy) 29. Józef Kaczmarczyk (Urząd Gminy Klucze - Zastępca Wójta) 30. Jan Książek (Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Starostwo Powiatowe w Olkuszu)

31 Członkowie Rad powoływani są na 4-letnią kadencję.
*** Członkowie Rad powoływani są na 4-letnią kadencję. Bieg terminu kadencji Rad w obecnym składzie osobowym rozpoczął się 18 sierpnia 2003 r. Odwołać członka Rady przed upływem jego kadencji może Minister Środowiska (na wniosek organizacji, która zgłosiła jego kandydaturę). Wydatki związane z działalnością Rad GWRW MW i GO (konieczne dla realizacji ich zadań) pokrywane są ze środków Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

32 Narzędzia wykorzystane w organizacji procesu udziału społeczeństwa na obszarze Regionów Wodnych MW i GO

33 Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa przy RGWRW MW i GO
Celem uzyskania zaangażowania szerszego kręgu społeczeństwa w proces otwartego planowania gospodarowania wodami i tym samym celem zwiększenia stopnia reprezentatywności w skali regionów wodnych tworzy się (zgodnie z art. 100 ust. 6 Prawa Wodnego oraz § 4 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego RGWRW MW i GO) przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych MW i GO Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa. W pracach komisji uczestniczyć będą również osoby spoza składu Rady tak, aby uzyskać optymalną reprezentację podstawowych grup społecznych zainteresowanych sprawami gospodarowania wodami w skali regionu wodnego. Komisja będzie posiadać kompetencje opiniodawczo-doradcze. Wypracowane przez Komisję opinie zostaną poddane ostatecznie głosowaniu Rad.

34 Skład Stałej Komisji ds
Skład Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa wynika z wyjściowego /pierwotnego/ składu RGWRW. Komisje przy każdej z Rad liczą po 20 osób. W skład Stałej Komisji wchodzi reprezentacja Rad w liczbie 5 osób /szczególnie zainteresowanych oraz zaangażowanych w proces udziału społeczeństwa na terenie regionu wodnego/ wyłoniona zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rad. Zadaniem tak wybranych przedstawicieli będzie prezentowanie wyników prac Komisji na sesji plenarnej Rad, oraz dbanie o właściwy dwustronny przepływ informacji pomiędzy Radą a Komisją. Pozostały skład osobowy Komisji (15 osób) został dobrany tak, aby grupy docelowe reprezentowane łącznie w Radzie i Komisji (45 osób) odpowiadały podziałowi w/g zasady: 1/3 użytkownicy – 15 osób, 1/3 administracja samorządowa i rządowa – 14 osób + 1 osoba, 1/3 organizacje pozarządowe oraz społeczne – 15

35 SKŁAD OSOBOWY SKUS przy RGWRW GO
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY PAN W GOŁYSZU J.BRODA URZĄD MIEJSKI W KUŹNI RACIBORSKIEJ W.MASEŁKO STAROSTWO GLIWICKIE J.NOWAK REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W GLIWICACH W.PAWLIK STAROSTWO CIESZYŃSKIE G.SKAŁUBA-OSSOLIŃSKA OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO H.BRYLSKI KOMBINAT ROLNY KIETRZ Sp.Z.o.o. W.KWAŚNIK ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM" zaproponowała firmę zastępczą o profilu ekologicznym PPBUH EURO-EKO-POL L.KAMIŃSKI KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. B.KANIA KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A. U.MIESZCZAK SEKCJA GŁÓWNA STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW WODNYCH I MELIORACJI W KATOWICACH J.GÓRNICKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI -RACIBÓRZ P.MANDERA JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. Z.GRUSZKA PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "HYDROKAN" Sp.Z.o.o. E.PIECHULA PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A. E.SOKÓŁ TOP-FARMS GŁUBCZYCE-KOMBINAT ROLNY Sp.Z.o.o. B.SMYCZEK ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp.Z.o.o. W TOSZKU J.KONOPKA REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCHW KATOWICACH E.IDZIK POLITECHNIKA ŚLĄSKA W.SAWINIAK OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI M.JUSZCZYN-PIECZONKA

36 SKŁAD OSOBOWY SKUS przy RGWRW MW
ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KATOWICACH R.JAKUBOWSKI STAROSTWO POWIATOWE BIELSKO-BIAŁA B.KORAL KOMPANIA WĘGLIWA S.A. KATOWICE; DEPARTAMENT PRODUKCJI D.KUBICKA "AQUA" S.A. BIELSKO BIAŁA K.FILIPEK RADA MIEJSKA NOT FSNT GLIWICE J.K.LISECKI KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. B.KANIA KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A. S.SZWAJDA KLUB GAJA P.GRZYBOWSKI SPÓŁKA WODOCIĄGOWA "BYSTRA" B.KAJZER SEKCJA GŁÓWNA STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW WODNYCH I MELIORACJI W KATOWICACH J.GÓRNICKI WOLBROMSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI A.KAMIONKA PRZEDSIEBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ W PSZCZYNIE J.SZUSTER PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLKUSZU E.SŁUSZNIAK GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. A.SIUDY J.WYSOCKA REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.Z.o.o. D.KONOPKA UNIWESYTET ŚLĄSKI, WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI D.ABSALON GIG J.BONDARUK POLITECHNIKA ŚLĄSKA W.SAWINIAK ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W.PRUSKI

37 Zakres działań Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa
Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa będzie: uczestniczyć w pracach nad identyfikacją istotnych problemów gospodarki wodnej, konsultować: - rezultaty raportów wymaganych w Art. 5 RDW oraz dokumentów i wykazów wymaganych art. 113 ust. 3 i ust. 4 Prawa Wodnego, projekty dokumentów dotyczących harmonogramu i programu prac związanych z planami gospodarowania wodami, przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej, planów gospodarowania wodami, formułować uwagi i angażować się w organizowanie konsultacji ze społeczeństwem wskazując na jakim obszarze konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych.

38 Uwagi zgłoszone podczas konsultacji będą zbierane, analizowane i uwzględniane w miarę możliwości Po zakończeniu całego procesu opracowane zostanie sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, ich wyników i sposobu wykorzystania uwag. Powyższe sprawozdania i zawarte w nich wnioski zostaną uwzględnione podczas opracowywania ostatecznych wersji planów gospodarowania wodami w dorzeczach, które zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną muszą być zakończone i opublikowane do końca 2009 roku.

39 „Cel zamierzony i cel osiągnięty to nigdy nie jest to samo”
Sofokles

40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "/Płaszczyzny współpracy RZGW Gliwice i Samorządu/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google