Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Badań i Wdrożeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Badań i Wdrożeń"— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Badań i Wdrożeń
jako element systemu finansowania innowacji KUJAWSKO-POMORSKA RADA INNOWACJI ZESPÓŁ EKSPERTÓW DS. POLITYKI INNOWACYJNEJ Włocławek 24 kwietnia 2012r. Marek Dondelewski Doradca ds. Innowacji przy Dep. Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski w Toruniu

2 Plan prezentacji FBiW w systemie RSI
Proponowane warianty i tryb realizacji FBiW Regulacje Wspólnotowe FBiW jako instrument kapitałowy i jako instrument zwrotny Główne założenia i parametry FBiW jako elementu finansowania innowacji FBiW jako instrument dotacyjny RPO WK-P FBiW w nowej perspektywie finansowej UE Rekomendacje dla przygotowania FBiW Zagadnienia do prac Zespołu Tematycznego Rady Innowacji w zakresie finansowania innowacji poprzez FBiW

3 FBiW w systemie RSI Strategia Inwestycyjna Pośrednicy Finansowi
Samorząd Województwa Partnerzy/Inwestorzy FBiW Instrument zwrotny Strategia Inwestycyjna Pośrednicy Finansowi Portfel projektowy FBiW Instrument dotacyjny dla firm i B+R Kryteria i wytyczne RPO WK-P Projekt systemowy RSI Poziom strategiczny Poziom operacyjny Poziom inwestycyjno - finansowy

4 Warianty i tryb realizacji FBiW
FBiW a Regulacje Wspólnotowe FBiW jako instrument zwrotny ( kapitałowy) FBiW jako instrument dotacyjny

5 Regulacje Wspólnotowe
Art. 44 Rozporządzenia 1083/2006 Inżynieria Finansowa –instrumenty inżynierii finansowej: fundusze kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital funds), fundusze gwarancyjne i fundusze pożyczkowe oraz fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich, czyli fundusze inwestujące w partnerstwa publiczno-prywatne Dwa podstawowe schematy tworzenia instrumentów inżynierii finansowej w ramach programów operacyjnych. - pierwszy schemat zakłada bezpośrednie wniesienie wkładu do instrumentu inżynierii finansowej (funduszu). - drugi - powołanie przez państwo członkowskie lub instytucję zarządzającą programem operacyjnym funduszu powierniczego (holding fund - HF), tj. funduszu ustanowionego w celu inwestowania w instrumenty inżynierii finansowej.

6 FBiW jako instrument kapitałowy JEREMIE
Wytyczne dotyczące pozadotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE w Województwie Kujawsko-Pomorskim, wrzesień 2010r.: -ukierunkowanie na innowacyjne mikro i małe podmioty -zorientowane na innowacje (szczególnie technologiczne) oraz na te, które bazują na specyficznym potencjale lokalnym/regionalnym -działalność inwestycyjna -wsparcie funduszy innych niż fundusze pożyczkowe lub poręczeniowe ze środków JEREMIE

7 FBiW jako instrument kapitałowy JEREMIE – schemat inwestycyjny
Menadżer FP JEREMIE Inwestorzy prywatni MSP 1 MSP 2 MSP 3 Pośrednik Finansowy FBiW Podmiot Zarządzający Źródło danych: opracowanie własne

8 FBiW jako instrument zwrotny poza JEREMIE
FBiW jako instrument mieszany kapitałowy: A) instrument zwrotny udzielający pożyczek niskooprocentowanych i celowych do wyczerparnia środków FBiW B) inwestujący w podmioty i projekty technologiczne

9 FBiW jako instrument zwrotny
STRATEGIA INWESTYCYJNA FBiW Podmiot Zarządzający Akceptacja FBiW sp. z o.o. Stały Komitet Doradczy FBiW monitorowanie efektów, postępu realizacji wnioskowanie o walidację SI Stały Komitet Inwestycyjny Kierownik Projektu Inwestycyjnego Źródło danych: opracowanie własne

10 FBiW jako instrument zwrotny c.d.
PROJEKTY/ PODMIOTY PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY INWESTORZY FBiW Inwestorzy Kapitał do zainwestowania Opłata za zarządzanie Zwrot kapitału i minimalna stopa zwrotu Podmiot zarządzający Zespół profesjonalistów, Poszukiwanie projektów, inwestowanie, zarządzanie projektami Źródło danych: opracowanie własne

11 Główne założenia FBiW Instrument zwrotny mieszany - zarządzany przez Podmiot Zarządzający; Udział Samorządu Województwa w podmiocie zarządzającym, który wyszukujei nnowacyjne MSP Zorientowanie na wczesny etap rozwoju (etap zalążkowy, start-up i wczesnego wzrostu); Wsparcie doradcze i inwestycyjne celem przygotowania innowacyjnych projektów ( możliwość ustanowienia doradcy innowacyjnego w ramach FBiW) Wsparcie przedsiębiorcy w zarządzaniu projektowym i przygotowaniu biznesowym projektów opartych na wiedzy; Objęcie fazy B+R aktywnością FBiW; Wspieranie innowacyjnych MSP w Parkach Technologicznych

12 Główne parametry FBiW c.d.
FBiW jako forma eksperymentu/ pilotażu Pośrednik finansowy: IOB ,IF lub istniejący partner finansowy lub nowy podmiot sp. z o.o. lub S.A.;  Przewidywana kapitalizacja FBiW 5 mln zł; Okres budowy portfela: min. 18 miesięcy max: 24 m-ce; W przypadku poza JEREMIE udział Menadżera: maks do 49%; udział inwestorów prywatnych: min 51%; Limit jednostkowej inwestycji w jednego Beneficjenta Ostatecznego: do 1 mln PLN. Inwestycje w fazie dojrzałej w duże projekty B+R ( np. projekty uczelni czy podmiotów) Alokacja 20% kwoty z początkowej na opracowanie zbioru dokumentów standardów, zarządzającego funduszem

13 FBiW jako instrument dotacyjny dla firm B+R projekt RPO WK-P 5.4.
Formuła konkursu dla konsorcjum przedsiębiorcy i B+R lub wyboru operatora ( pośrednik finansowy – konsorcjum instytucji finansowych i B+R) Cele działania 5.4. RPO WK-P – wzmocnienie sektora B+R m.in. przedsięwięcia współpracy B+RT i przedsiębiorców, gospodarcze wykorzystanie wyników B+R Typy projektów: projekty transferu technologii i udoskonalenie sieci współpracy przedsiębiorstw i B+R - tworzenie i wyposażenie struktur na rzecz inkubacji i rozwoju naukowo- technologicznego - rozwój przedsiębiorstw poprzez środki niezbędne do inkubacji przedsiębiorstw innowacyjnych w tym CBR - zakup usług badawczo -rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw w toku ulepszania produktu lub zmian procesowych ( wdrożenie)

14 FBiW w nowej perspektywie finansowej UE
Investing in Europe’s future. Fifth report on economic, social and territorial cohesion, European Commission, Nov -wskazano obszary dla interwenecji instrumentów zwrotnych m.in. badania naukowe i rozwój (research and development), warunkiem jest jednak dobry system transferu technologii i komercjalizacji wiedzy ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014–2020), Bruksela, dnia KOM(2011) 834 wersja ostateczna - poprawa dostępu MSP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych: instrumenty finansowe stymulujące wzrost, w tym nowe platformy instrumentów kapitałowych i dłużnych mające zapewnić kapitał i gwarancje pożyczkowe, ułatwia MSP dostęp do finansowania. Po pierwsze, instrument kapitałowy dla inwestycji znajdujących sie na etapie wzrostu zapewni komercyjnie ukierunkowane, zwrotne finansowanie kapitałowe, głównie w postaci kapitału wysokiego ryzyka na rzecz MSP poprzez pośredników finansowych.

15 Rekomendacje dla przygotowania FBiW
Zasadne jest opracowanie na poziomie regionu precyzyjnego zestawu reguł dotyczących kształtu systemu instrumentów dotacyjnych i pozadotacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia innowacji czy projektów B+R w ramach RSI, w tym kryteriów dla FBiW wraz z harmonogramem przygotowania ew. konkursu RPO WK-P Wzrost znaczenia instrumentów zwrotnych (pozadotacyjnych) generuje konieczność jak najszybszego przygotowania także produktów kapitałowych, celem lepszego wykorzystania środków w przyszłości. Konieczna jest ewaluacja i aktualizacja Strategii Inwestycyjnej JEREMIE wraz z aktualizacją luki finansowej i prawnej (w tym pomocy publicznej) w kontekście FBiW jako instrumentu kapitałowego oraz w powiązaniu z RPO WK-P Na poziomie operacyjnym niezbędne jest przygotowanie Koncepcji Instrumentów Finansowych dla innowacji Województwa Kujawsko –Pomorskiego oraz określenie koncepcji produktów ( w tym FBiW) celów oraz parametrów.

16 Zagadnienia dla prac zespołu tematycznego w zakresie finansowania innowacji poprzez FBiW
1. FBiW instrument dotacyjny czy zwrotny? 2. Czy Kujawsko-Pomorskie potrzebuje instrumentu dedykowanego dla B+R i jakiego rodzaju? 3.Czy jest podaż pomysłów innowacyjnych i B+R oraz jakie są potrzeby przedsiębiorców w zakresie finansowania fazy B+R czy projektów opartych na wiedzy? 4. Jakie źródła zasilenia FBiW? 5. FBiW jako instrument zwrotny na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć? Podstawowe zadania dla tej formy wsparcia B+R oraz jej odbiorcy? 6.FBiW jako projekt systemowy RPO WK-P? Podstawowe kryteria i wytyczne oraz harmonogram uruchomienia konkursu-uwagi Rady Innowacji.

17 Dziękuję za uwagę Marek Dondelewski
Doradca ds. innowacji przy Dep. Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu tel:


Pobierz ppt "Fundusz Badań i Wdrożeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google