Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt z dnia 05.03.2014 Sprawozdanie Rady i Zarządu PIIT z działalności w okresie od 26.03.2013 do 18.03.2014 - Kadencja 2013-2015 Warszawa, 19 marca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt z dnia 05.03.2014 Sprawozdanie Rady i Zarządu PIIT z działalności w okresie od 26.03.2013 do 18.03.2014 - Kadencja 2013-2015 Warszawa, 19 marca."— Zapis prezentacji:

1 Projekt z dnia Sprawozdanie Rady i Zarządu PIIT z działalności w okresie od do Kadencja Warszawa, 19 marca 2014 roku © PIIT

2 RADA IZBY © PIIT

3 Rada Izby Piotr Kuriata Andrzej Abramczuk
Krzysztof Król - Przewodniczący Ewa Wolniewicz-Warska – Wiceprzewodnicząca Piotr Kuriata Jacek Łęgiewicz (do listopada 2013) Marek Maniecki Piotr Maszkiewicz Jarosław Mojsiejuk Wiesław Paluszyński Michał Rogalski Waldemar Sielski Borys Stokalski-Dzierżykraj Roman Szwed Mariusz Tomaka Agata Waclawik-Wejman Andrzej Abramczuk Paweł Czajkowski Andrzej Dopierała (do sierpnia 2013) Wojciech Dylewski Wojciech Dziomdziora (do ) Aleksander Frydrych Janusz Hajdul Tomasz Hodakowski Michał Jaworski Jarosław Kowalski Tomasz Jordan Kruk Data do ktorej R.Szwed jest w Izbie © PIIT

4 Posiedzenia Rady Posiedzeń zwołanych: 8
Posiedzeń odbytych (mających kworum): 7 Jedno posiedzenie w dniu 5 lipca 2013 z braku kworum odbyło się w trybie spotkania - bez podejmowania decyzji drogą głosowania. Z powodu różnic w interpretacji Statutu (Art.16 ust.4) zostało przerwanych równolegle otwartych 7 e-posiedzeń (odbywanych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Rady). W posiedzeniach aktywnie uczestniczyli: Prezes Izby, Członkowie Komisji Rewizyjnej, Członkowie Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący Komitetów PIIT, Eksperci PIIT, Prezes Sądu Polubownego PIIT. Gośćmi Rady byli: Agnieszka Sieg-Trafalska - Członek EXB DIGITALEUROPE, Ekspert KIGEiT przedstawiciele zarządów nowoprzyjętych firm do Izby. © PIIT

5 Działania organizacyjne
Wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej Rady, Wybory Wiceprezesów Izby, Przyjęcie 13 firm do PIIT, Powołanie Ekspertów PIIT, Podjęcie decyzji o rezygnacji Izby w WITSA, Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Zarządu, Wybór Komisji Statutowo-Regulaminowej, Zmiana w Regulaminie Rady - uproszczenie zasad protokołowania, Podjęto 26 uchwał. (spis uchwał na witrynie PIIT > O Izbie > Organy Izby > Zarząd Izby > Rada Izby) © PIIT

6 Członkowie PIIT Liczba członków: 123 firmy Przyjęto: 13 firm
(na dzień 6 marca 2014) Przyjęto: 13 firm Infobip, iTexa, Eutelsat, Funmedia, Kochański Zięba Rapala i Partnerzy, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Macmillan, Image Recording Solutions, Nation-E, Librus, Samsung, Kapsch Telematic Services, Atos IT Services. Skreślono: 21 firm Powody rezygnacji firm: Brak bezpośrednich korzyści, Decyzja Korporacji o oszczędnościach, Zły stan finansowy, Ogłoszenie o upadłości, Przekształcenia organizacyjne, Wejście w skład grupy korporacyjnej. Zarząd przygotował plan pozyskiwania nowych Członków Izby Aktualna liczba czlonków na dzień ……. © PIIT

7 Lista Ekspertów PIIT Olgierd Buchocki – edukacja
Mec. Radosław Chmura – prawo własności intelektualnej oraz prawa konkurencji Mec. Jakub Lewandowski – prawo własności intelektualnej oraz ochrony informacji prawnie chronionych Piotr Mękarski – ochrona środowiska Michał Rogalski – prawo zamówień publicznych Jerzy Sadowski – regulacje rynku telekomunikacyjnego Mec. Mikołaj Sowiński – prawo autorskie w nowych technologiach usług świadczonych drogą elektroniczną, prawa reklamy, nieuczciwej konkurencji Mec. Marek Szydłowski – rynek mediów elektronicznych Mec. Maciej Wroński – inteligentne systemy transportu (IST) Michał Tabor – identyfikacja, uwierzytelnienie i podpis elektroniczny © PIIT

8 Budżet Izby © PIIT

9 Bilans Izby w latach 2011-2013 2011 2012 2013 AKTYWA/PASYWA 1.770.640
Przychody Koszty Zysk (Strata) 41.127 (688) ( ) Podatek CIT 14.596 10.916 8.676 Stan konta (31.12) © PIIT

10 Budżet Izby w latach 2011-2013 2011 2012 2013 Działalność Statutowa
Koszty operacyjne merytoryczne Przychody składki Sąd Polubowny finansowe 53.578 62.920 22.632 z dz. gospodarczej 6.590 23.561 21.652 Działalność Gospodarcza w tym Sąd Polubowny © PIIT

11 Działania Merytoryczne
© PIIT

12 Działania merytoryczne Izby (I)
Przyjęto 40 stanowisk Izby: Europejski Jednolity Rynek Łączności Elektronicznej, Założenia do ustawy o ZSEE, Projekt rozporządzania MAiC ws udogodnień dla osób niepełnosprawnych, Nowelizacja ustawy o ochronie krajobrazu, Wykaz urządzeń i czystych nośników (wysokość pobieranych opłat), Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Zwalczanie nadużyć telekomunikacyjnych, Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, Zalecenia A.Vitorino ws opłat prawno-autorskich, Dokument rządowy „Polityka konsumencka na lata ” , Projekt rozporządzenia RM ws Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, Rozporządzenie PE ws przetwarzania danych osobowych, Memorandum UKE ws podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym, Zielona Księga ws zintegrowanych mediów audiowizualnych, Aneks Antyfraudowy, Opodatkowanie okablowania kanalizacji kablowej, Nowelizacja rozp. MAiC ws urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, Nowelizacja projektu rozp. ws wzorów formularzy dot: przekazywania danych telekomunikacyjnych, Wyznaczenie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do świadczenia USO w oparciu o Raport Prezesa UKE. © PIIT

13 Działania merytoryczne Izby (II)
Opracowano 8 uwag, komentarzy i opinii do noweli Prawa Telekomunikacyjnego oraz do projektów rozporządzeń wykonawczych Opracowano 48 uwag, komentarzy i opinii w następujących sprawach: Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Kwestionariusz „Dzieła Osierocone i Niedostępne w Handlu”, Dokumentacje przetargowe w postępowaniach o zamówienia publiczne, Nowelizacja ustawy PZP, Komunikat MAiC ws barier środowiskowych i bud. dla sieci bezprzewodowych, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Aukcje na częstotliwość w paśmie 800 MHz i 2600 MHz, Negocjacje Umowy ws handlu i inwestycji UE-USA, Metody przeprowadzania testu MS/PS, (pełny wykaz dokumentów na witrynie PIIT > Dokumenty) © PIIT

14 Działania merytoryczne Izby (III)
Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Broszura informacyjna do producentów i dystrybutorów smartfonów, Dyrektywa o usługach płatniczych, Rozporządzenie eIDAS w PE, Nowelizacja poselskiego projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Projekt ustawy o prawach konsumenta, Projekt rozporządzenia MAiC ws rejestracji odbiorników RTV, Dokument Dozwolonego Użytku Publicznego (FPA), Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, Przyszłość europejskiego prawa autorskiego, Stanowisko Prezesa UKE ws metod zawężania marży i ceny, Kwestionariusz MKiDN – FPA dot: przepisów karnych, Projekt Rozporządzenia KE Data Protection, Projekt ustawy o grach hazardowych (loterie promocyjne), Projekt rozp. MAiC ws udostępniania zasobu w CRIP, Decyzja Prezesa UKE ws bezpłatnych usług WiFi od JST (zgodność parametrów), Reforma przepisów o ochronie znaków towarowych. © PIIT

15 ZARZĄD © PIIT

16 Zarząd Posiedzeń Zarządu: 13 W posiedzeniach aktywnie uczestniczyli:
Prezes – dr inż. Wacław Iszkowski Wiceprezes ds. Sprzętu Teleinformatycznego – Marek Bąkowski Wiceprezes ds. Infrastruktury Teleinformatycznej – Marta Brzoza Wiceprezes ds. Operacyjnych – Aleksander Frydrych Wiceprezes ds. Oprogramowania – Michał Jaworski Wiceprezes ds. Doradztwa Teleinformatycznego – Wiesław Paluszyński Wiceprezes ds. Usług Teleinformatycznych – Mirosław Śmiałek Wiceprezes ds. Usług Internetowych – Teresa Wierzbowska Posiedzeń Zarządu: 13 W posiedzeniach aktywnie uczestniczyli: Przewodniczący i Wiceprzewodnicząca Rady PIIT Gośćmi Zarządu byli: John Higgins – Dyrektor DigitalEurope, Pan D. Trzeciak – Sferia SA. © PIIT

17 Plan Działania Zarządu W kadencji 2013-2015
© PIIT

18 Wykonanie Planu w 2013 Prace statutowe Izby w następujących grupach tematycznych: Recycling sprzętu elektronicznego – stałe działanie KOŚ, współpraca z ZIPSEE Funkcjonowanie infrastruktury teleinformatycznej – działania K-GROT, wpływ na zasady aukcji 800 MHz, … Funkcjonowanie prawa zamówień publicznych – opracowanie MEMO (wspólnie z MAiC) o problemach interpretacyjnych PZP, dyskusje z Prezesem UZP, zatrudnienie eksperta ds. PZP. Nowe technologie dla systemów teleinformatycznych e-administracji – Seminarium „Przetwarzanie w chmurze”, „Jakość systemów informatycznych. Ochrona prawna własności intelektualnych – prawa autorskiego i patentowego – Działania Komitetu KME i KOWI, Działania w zakresie Copyright Levies, Wstrzymanie Europejskiego Prawa Patentowego, Zaawansowane dyskusje o prawach własności intelektualnej Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych – współpraca z ABI Ochrona prywatności w sieci internetowej – recenzowanie „ciasteczek”, propozycji blokady witryn oraz projektu uśude. Wykorzystywanie teleinformatyki w innych dziedzinach (energetyce) – Komitet Energia, udział w pracach WRE, powołanie Komitetu ITS.  © PIIT

19 Wykonanie Planu w 2013 Promocja polskiego rynku teleinformatycznego:
Stała współpraca z działami marketingu firm – członków Izby – trudności we współpracy, uruchomienie działań PR na RISP Wykorzystanie strony dla promocji osiągnięć rynku i firm – zmiana CMS dla witryny, unowocześnienie witryny Wspomaganie eksportu polskich firm teleinformatycznych – aktywizowanie rynku US dla polskich start-upów, współpraca z MG, PAIIZ oraz PARP Organizacja stałej współpracy z firmami członkowskimi poprzez m.in.: Powołanie Rady Konsultacyjnej Izby (?) – jeszcze się nad tym nie zastanawialiśmy, Spotkania z Prezesami firm członkowskich – w ograniczonym zakresie, Współpracę informacyjną z Zarządami firm – w ograniczonym zakresie w miarę potrzeb, Zachęcanie firm do wstępowania do Izby – przygotowanie nowej strategii promocji Izby, © PIIT

20 Wykonanie Planu w 2013 Wzmocnienie działalności opiniodawczej Izby w tym m.in.: Powoływanie Ekspertów PIIT – powołano 6 ekspertów (w jednym przypadku był problem osobowy) Uaktualnienie składu, struktur, rodzajów i nazw Komitetów – część tych działań wykonano, pozostałe są w toku Usprawnienie funkcjonowania Komitetów – nie udało się zmienić Regulaminu Komitetu, prace w toku Edukacja teleinformatyczna ekspertów prawnych Izby – w przygotowaniu W ramach działalności międzynarodowej PIIT: Współpraca z DIGITALEUROPE (EXB, NTA Day) – wizyta Johna Higginsa z DIGITALEUROPE, udział Izby w NTA Day, duża aktywność w kontaktach mejlowych z DE. Współpraca z BITKOM i innymi organizacjami NTA – Spotkanie w Londynie, wizyta Juliana Davida z INTELLECTu (UK), wizyta w Wilnie z okazji prezydencji Współpraca z organizacjami przy Komisji Europejskiej – nie prowadzono Współpraca z polskimi przedstawicielstwami zagranicą – z Turcją, Szanghajem Współpraca z WITSA (?) – Rada podjęła decyzję o zakończeniu członkostwa PIIT   © PIIT

21 Wykonanie Planu w 2013 Unowocześnienie systemu informacyjnego Izby:
Modyfikacja witryny PIIT – w toku Udoskonalenie współpracy Zarządu z mediami – wzmocnione działaniami firmy PR Umieszczenie tablicy informacyjnej PIIT na Facebooku (?) – zrezygnowano Wprowadzenie bloga Izby(?) – nie uruchomiono Wprowadzenie bazy dokumentów roboczych i oficjalnych Izby – baza istnieje w ograniczonym dostępie Uzupełnienie wpisów o PIIT w Wikipedii – jeszcze nie wykonano Modyfikacja działalności gospodarczej PIIT. Podjęto działania, opracowano zestaw konferencji PZP oraz Seminariów technologicznych © PIIT

22 Udział w komisjach, zespołach i radach
Prezes Wacław Iszkowski: Przewodniczącym Rady Informatyzacji [2013], członkiem Rady Informatyzacji [2007–2009, , ], członkiem Komitetu Informatyki PAN [ ], członkiem Rady WRE [2013…], członkiem Rady Programowej IX KGE ZBP Wiceprezes M. Jaworski członkiem Rady NCBR [ ], Wiceprezes A. Frydrych członkiem Zespołu Ekspertów GIODO, członkiem FPA w MKiDN, oraz M. Maniecki (Rada PIIT) członkami zespołu „Warsztatów” URE/PSE przygotowującego założenia reformy strukturalnej w polskiej energetyce, członkiem Rady Safer Internet w Polsce, członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Nieletnich w Elektronicznych Środkach Przekazu, © PIIT

23 Udział w komisjach, zespołach i radach
Udział Wiceprezesów M. Brzozy i M. Jaworskiego w pracach Grupy MIR ds. programu operacyjnego rozwoju cyfrowego (POPC), Memorandum UKE nt. wskaźników jakości usług oraz Memorandum MAiC - Komitet Sterujący Sieci Szerokopasmowe. Udział Wiceprezesa W. Paluszyńskiego oraz Michała Tabora, Eksperta PIIT w pracach w Zespole ds. Gospodarki Elektronicznej MG (eIDAS). Udział Wiceprezes T. Wierzbowskiej w pracach warsztatowych MAiC nt. Ochrony dzieci przed pornografią. Udział PIIT w Szerokim Porozumieniu na rzecz Umiejętności Cyfrowych, w Małopolskiej Radzie ds. Systemów Informatycznych, w pracach Polskiego Komitetu IFAP ds. UNESCO, w Porozumieniu na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie, w Warsztatach MAiC nt. RODO, w Radzie ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie M.S. Warszawy, Udział Piotra Mękarskiego, Eksperta PIIT w Międzybranżowej Grupie Roboczej dotyczącej: zmian w WEEE © PIIT

24 Współpraca z Unią Europejską
Stała współpraca operacyjna Wiceprezesa A. Frydrycha z Policy Groups DE, Współpraca z przedstawicielstwem KE w Polsce (regulacje rynku telekom.), Spotkanie Zarządu PIIT z przedstawicielami KE nt. jednolitego rynku cyfrowego, Spotkanie przedstawicieli środowiska podczas XVIII Forum Teleinformatyki z Julianem Davidem (Dyrektor Generalny Intellect), Udział Prezesa PIIT w Forum UE „ICT 2013 Create-Connect-Grow” w Wilnie, Współpraca z przedstawicielem Polski (teleinformatyka) przy UE, Współpraca z Europosłami, Udział przedstawiciela KNT w spotkaniu Zarządu (PE) i członków ECWT, Udział Eksperta PIIT w warsztatach ENISA Workshop on Trust Service Providers, Udział przedstawiciela KNT w Wystawie „Woman in ICT 2013”, Udział Wiceprezes T. Wierzbowskiej PIIT w Seminarium KE ws Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji, Udział Prezesa PIIT w uroczystościach PE i KE z okazji Dnia Europy. © PIIT

25 Współpraca z Rządem i Sejmem
Udział Prezesa w Konferencji GIODO „VIII Dzień Ochrony Danych”, Udział Prezesa w pracach Rady Informatyzacji MAiC, Współpraca PIIT & MG nt. Copyright Levies, Udział PIIT w pracach UPRP nt. ochrony baz danych oraz znaków towarowych, Spotkanie Prezesa z M. Bonim – Ministrem Administracji i Cyfryzacji nt. współpracy, Spotkanie Prezesa z R. Trzaskowskim - Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Spotkanie Prezesa z Poseł J. Piterą - Przewodniczącą KAiC Sejmu RP, Spotkanie z I. Wendel – Wiceminister w MIR nt. nowej perspektywy finansowej, Udział Eksperta PIIT w pracach KP „PiS” nad projektem nowej ustawy PZP, Udział Wiceprezesów w pracach MAiC dot: Memorandum na rzecz budowy i rozwoju sieci szerokopasmowych oraz UKE dot: Memorandum Wskaźnika Jakości Usług, Współpraca operatorów PIIT & MAiC w tematach: simboxingu, świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych, gospodarowania numeracją w PST, rejestracji odbiorników RTV, inwentaryzacja struktury telekomunikacyjnej, © PIIT

26 Współpraca z Rządem i Sejmem
Udział Wiceprezesów w pracach Zespołu Programu Operacyjnego POPC w MIR, Spotkanie PIIT z J. Kapicą – Podsekretarzem Stanu w MF nt. programu e-Podatki a zmiany w polskiej administracji podatkowej, Udział Eksperta PIIT w Seminarium MSZ nt. oferty zamówień publicznych agencji systemu ONZ, Współpraca Izby z Komisjami i Podkomisjami Sejmowymi: Innowacyjności i Nowych Technologii, Administracji i Cyfryzacji, Infrastruktury, Gospodarki, Zdrowia, Finansów Publicznych, Podkomisja ds PZP, Podkomisja ds. UOKiK, Podkomisja ds. ochrony krajobrazu, Współpraca Izby z Komisjami Senackimi: Kultury i Środków Przekazu, Spotkania PIIT & UKE nt. roamingu międzynarodowego, zasobów częstotliwości, fraudy w ruchu interconnect, jednolity rynek łączności elektronicznej, Testy MS/PS, Współpraca z MKiDN w ramach prac KPA i FPA, Udział PIIT w pracach MAiC nt PZIP, Współpraca z MAiC w ramach prac warsztatowych nad nowelizacją RODO, © PIIT

27 Współpraca z Rządem i Sejmem
Spotkanie Zarządu PIIT z Prezesem UKE nt. współpracy w zakresie regulacji rynku telekomunikacyjnego na rok 2014, Współpraca PIIT z UOKiK nt. smartfonów, Udział Prezesa i Wiceprezesa PIIT w spotkaniu UKE z delegacją rządową Egiptu, Spotkanie Prezesa PIIT z Ministrem D. Bogdanem – MG nt. współpracy w ramach promocji branży IT podczas CeBIT 2014, Spotkanie z Ministrem A. Ręgowskim – MAiC nt. aspektów korzystania z chmury obliczeniowej, Spotkanie PIIT z M. Gaj - Prezes UKE nt współpracy w zakresie rynku telekomunikacyjnego w 2014 roku, Spotkanie PIIT z I. Jakubowską – Wiceprezes PIIT nt współpracy w zakresie zamówień publicznych, Udział Eksperta PIIT w pracach MG nt Dyrektywy RoHS II, zrównoważonej konsumpcji oraz w pracach MŚ nt. ZSEE. © PIIT

28 Współpraca ze środowiskiem
Dobre relacje z PTI, ZBP, KIGEiT, PIKE, PIU, ZIPSEE, IAB, POHID, IFAP, ZAIKS, Porozumienie PIIT & ZIPSEE nt. Kampanii „KupujeKopiuje.pl”, Spotkanie PIIT & Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska (zawarcie porozumienia), Poprawne relacje z PIRC, KPPP, PKPP Lewiatan, KIG, Panoptykon, FIRR, CECED, Koalicje, stowarzyszenia, fundacje – niska reprezentatywność, Często inicjatywy zajmujące się jednym tylko zagadnieniem, Konieczność zwiększania współpracy z organizacjami młodego pokolenia. © PIIT

29 Wspólne działania PIIT z Polsko Amerykańską Rada Współpracy US-Polish Trade Council – (USPTC)
Umowa ramowa o współpracy pomiędzy PIIT a USPTC podpisana w roku 2012 USPTC działa w Polsce od 2010 roku a jej siostrzana organizacja w USA (w Silicon Valley od ponad 10lat) Osoba do koordynacji współpracy i kontaktów z USPTC – Mariusz Tomaka, członek Rada Izby USPTC prowadzi aktywne działania na rzecz promocji wielopłaszczyznowej wspólpracy Polska – USA w tym szczególnie interesujące dla członków Izby działania wspierajace ekspansję polskich firm w USA. - dwie coroczne konferencje w Dolinie Krzemowej Poland Day (wiosna) oraz US Poland Science and Technology Symposium (jesień) - biuro w Palo Alto dostępne także dla członków Izby - cykl treningów z ekspertami z SV (trzecia edycja obecnie) przed wyjazdem do USA US- Poland Innovation HUB, partner programu NCBR - pomoc na miejscu w USA dla polskich firm w pierwszych krokach na nowym rynku - organizacja misji gospodarczych, matchmaking, dostęp do business network w USA. PIIT wspiera działania USPTC poprzez wkład merytoryczne oraz udostępnianie zasobów własnych. PIIT oraz USPTC przygotowują wspólną specjalną ofertę skierowaną do firm członków PIIT w zakresie ich potencjalnej ekspansji do USA. PIIT oraz USPTC służą pomocą doradczą oraz pomocą w zakresie uczestnictwa w projektach dofinansowanych dla firm członków Izby PIIT promuje także program MG oraz PARP pod nazwą – Most Krzemowy © PIIT

30 Działalność Wiceprezesów
© PIIT

31 Wiceprezes ds. sprzętu teleinformatycznego: Marek Bąkowski
Organizacja i prowadzenie konferencji „Chmura w administracji publicznej”, współpraca przy organizacji konferencji „Prawo zamówień publicznych” Przygotowanie wystąpień i reprezentowanie PIIT na konferencjach „Eurocloud” i „Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej” Prace nad regulacjami: Ochrona własności intelektualnej, Interoperacyjność, Neutralność technologiczna, Ochrona środowiska POPC i PZIP Inicjatywa utworzenia Komitetu Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) – nadzór merytoryczny z ramienia Zarządu Współpraca przy promocji zewnętrznej PIIT (media społecznościowe i klasyczne) Udział w pracach nad nowelizacją budżetu i oferty Izby. © PIIT

32 Wiceprezes ds. infrastruktury teleinformatycznej: Marta Brzoza
Nadzór nad całością działań Komitetu GROT i jego Zespołów Roboczych (we współpracy z Wiceprezesem Mirosławem Śmiałkiem) Prace nad regulacjami, w tym w szczególności: Projektem Europejskiego Jednolitego Rynku Łączności Elektronicznej Świadczenia usługi powszechnej Świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych Testy MS/PS Dyrektywa o usługach płatniczych Opodatkowanie infrastruktury telekomunikacyjnej Uproszczenie sprawozdawczości operatorów na rzecz UKE Prace nad zagadnieniami: Nowej perspektywy finansowej (NPF ), programami NPS, POPC. Dostęp do infrastruktury – art Pt. Przeciwdziałanie nadużyciom na rynku telekomunikacyjnym (fraudy) Memorandum MAiC (Komitet Sterujący Sieci Szerokopasmowe) Memorandum UKE ds. Wskaźników Jakości Sieci © PIIT

33 Wiceprezes ds. operacyjnych: Aleksander Frydrych
Prowadzenie i koordynacja współpracy Izby z zagranicą, tworzenie, nowych relacji z organizacjami i podmiotami struktur UE, zapewnianie dostępu do wiedzy i informacji, doskonalenie modelu kontaktów, współpraca z MG, PAIIZ i MSZ oraz stałym przedstawicielstwem RP przy UE Stała robocza współpraca z Policy Groups (5)Digital Europe – udział w konsultacjach przygotowywanych opinii i stanowisk DE, zarządzanie informacją i komunikacją w ramach członkostwa PIIT w DE Konsolidacja środowiska dostawców usług elektronicznych i operatorów treści w ramach Komitetu KME, opieka merytoryczna nad Komitetem Energia Koordynacja i nadzór działalności gospodarczej Izby. Prace nad poszerzeniem zakresu i doskonaleniem modelu tej działalności. © PIIT

34 Wiceprezes ds. operacyjnych: Aleksander Frydrych (c.d.)
Stałe wspieranie informacyjne Zarządu i Komitetów, nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Biura Izby Rozbudowa i koordynacja prac Zespołu Ekspertów PIIT, pozyskiwanie nowych kandydatów. Działania dla pozyskania nowych członków w PIIT (aktualnie 5 firm w „poczekalni”) Współpraca merytoryczna z innymi Izbami Gospodarczymi (ZBP, PIKE, KIG) Zarządzanie i udział w procesie opiniowania projektów legislacyjnych w zakresie : ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnych, usług audiowizualnych, handlu elektronicznego, usług elektronicznych , radiofonii i telewizji, praw a konkurencji i konsumentów itd. Praca w zespołach programowych (Safer Internet etc). Udział w spotkaniach wszelkich delegacji zagranicznych odwiedzających PIIT © PIIT

35 Wiceprezes ds. oprogramowania: Michał Jaworski
Udział w NCBiR z ramienia PIIT Prace nad regulacjami: Ochrona własności intelektualnej, Interoperacyjność, Neutralność technologiczna Edukacja, Cloud Computing, Ochrona danych osobowych, Prawa w Internecie Informacja publiczna i powtórne wykorzystanie informacji publicznej. Inicjatywa utworzenia Komitetu Ochrony Własności Intelektualnej oraz Komitetu Cyfrowej Edukacji, działania w Komitecie Lepszej Informatyzacji Kraju Współpraca przy promocji zewnętrznej PIIT (media społecznościowe i klasyczne) Udział w konsultacjach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ( ) © PIIT

36 Wiceprezes ds. doradztwa teleinformatycznego: Wiesław Paluszyński
Nadzór nad działalnością komitetu KLIK, oraz problematyką zamówień publicznych Współorganizowanie konferencji Izby, przygotowywanie koncepcji, prowadzenie i prezentacje merytoryczne Prezentowanie Izby na konferencjach: Inteligentne Miasto, Forum Nowej Gospodarki w Krakowie, KKIO i Sejmik Młodych Informatyków w Szczecinie Uczestnictwo w spotkaniach w MRR, MAiC, Komisjach sejmowych w zakresie informatyzacji sektora publicznego i cyfryzacji Praca przy promocji zewnętrznej PIIT i oferty PIIT dla członków Koordynowanie opiniowania aktów prawnych dot. sektora publicznego, identyfikacji i uwierzytelniania, także przygotowywanie merytorycznych stanowisk Uczestnictwo w uzgodnieniach POPC i Programu ZIIP Współpraca przy działaniach dotyczących PR PIIT i branży © PIIT

37 Wiceprezes ds. usług teleinformatycznych: Mirosław Śmiałek
Nadzór nad pracami Komitetu GROT (we współpracy z Wiceprezes Martą Brzozą) i powołanych w jego ramach zespołów roboczych: Częstotliwości, , Pola Elektromagnetyczne i Stacje Bazowe, Roaming, Fraud, pozostałe. Częstotliwości - Prace nad wypracowywaniem stanowisk i wspólnej polityki w zakresie zagospodarowania /rozdysponowania częstotliwości – aukcja na częstotliwości II dywidendy cyfrowej w paśmie 800 MHz. Pola Elektromagnetyczne i Stacje Bazowe - działania zmierzające do ujednolicenia i harmonizacji norm i wskaźników w zakresie pól elektromagnetycznych z normami obowiązującymi w krajach UE. Roaming - Regulacje usług roamingu międzynarodowego, wypracowywanie stanowisk, uwag i rekomendacji przy tworzeniu aktów regulacyjnych a także w procesach ich wdrażania w sieciach telekomunikacyjnych. Jednolity Rynek Łączności Elektronicznej w UE - prace nad stanowiskiem i uwagami członków Izby w związku z projektem utworzenia JRŁE UE i projektem rozporządzenia w tym zakresie. Pomiary jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych – w ramach Memorandum zainicjowanego przez Prezesa UKE przygotowanie się do jego realizacji - wypracowanie wspólnych i jednolitych zasad pomiarów jakości usług w sieciach komórkowych. Spotkania i warsztaty tematyczne z przedstawicielami UKE, MAC w powyższych zakresach tematycznych © PIIT

38 Wiceprezes ds. usług internetowych: Teresa Wierzbowska
Prace nad stanowiskami dotyczącymi regulacji mediów i usług internetowych, w tym: Prawo autorskie w PL (dzieła osierocone, dozwolony użytek, przepisy karne) Prawo autorskie w UE Ustawa Konsumencka Jednolity rynek cyfrowy ORODO Prawo Telekomunikacyjne (cookies) Regulacje mediów internetowych (Krajowa Rada Radiofonii I Telewizji) W ramach prac:  Koordynowanie prac nad stanowiskami PIIT  Reprezentacja stanowisk na zewnątrz (Forum Prawa Autorskiego, Komisje sejmowe, inne organizacje branżowe)  Wsparcie medialne stanowisk PIIT (m.in.: TV Polsat, TVP, Radio PIN, Polskie Radio) © PIIT

39 KOMITety PIIT © PIIT

40 Lista Komitetów PIIT Komitet Cyfrowej Edukacji (KCE)
Komitet Energia (KE) Komitet Grupy Roboczej Operatorów Telekomunikacyjnych (GROT) Komitet Inteligentne Systemy Transportowe (KITS) Komitet Kobiety i Nowe Technologie (KNT) Komitet Lepszej Informatyzacji Kraju (KLIK) Komitet Mediów Elektronicznych (KME) Komitet Ochrony Środowiska (KOŚ) Komitet Ochrony Własności Intelektualnej (KOWI) Komitet Usług Dodanych (KUD) Komitet Zamówień Sektora Publicznego (KZSP) © PIIT

41 Komitet KCE (Komitet Cyfrowej Edukacji)
Ukonstytuował się 23 października 2012 roku na Przewodniczącego Komitetu wybrano Jarosława Kowalskiego (Pearson Sp. z o.o.) na Wiceprzewodniczącego Komitetu wybrano Marczello Georgiewa (pwn.pl Sp. z o.o. ) 17 firm członkowskich Zajmuje się obszarem cyfryzacji systemu oświatowego oraz wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnych w procesach nauczania na wszystkich szczeblach edukacji, począwszy od poziomu przedszkolnego, poprzez szkoły ogólne i zawodowe, a skończywszy na systemach studiów na poziomach V-VIII Krajowych Ram Kwalifikacyjnych i programach doszkalających (life long learning). Liczba spotkań w kadencji: 9 Podział na grupy tematyczne: przetwarzanie informacji oświatowych; bezpieczeństwo i standardy technologiczne w szkolnictwie; system szkoleń, podstawy dydaktyczne i metodyka nauczania; projekt „Cyfrowa Szkoła”; szkolnictwo wyższe. © PIIT

42 Komitet Cyfrowej Edukacji (KCE)
Listy z propozycją współpracy/spotkań do poprzednich i nowych władz MEN, MAiC, MNiSW oraz spotkanie z dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji Zgłoszenie uwag do projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej Konsultacje założeń do ustawy o otwartych zasobach publicznych Udział PIIT w pracach KRASP nt. ochrony własności intelektualnej w szkolnictwie wyższym Powołanie Olgierda Buchockiego na eksperta Izby ds. edukacji Powołano grupy robocze do przygotowania założeń nowego opracowania Izby nt. cyfrowej edukacji. Liderami podzespołów zostali: zarządzanie - Marek Konieczniak (Vulcan) infrastruktura - Andrzej Grzybowski (Intel) nauczanie - Jarosław Matuszewski (WSiP) Poszerzenie grona KCE o nowych członków Izby: Librus Samsung Macmillan Funmedia IRS w2m © PIIT

43 Komitet Energia Działa od 2011 roku
Przewodniczący Komitetu - Marek Maniecki (Globema Sp. z o.o.) Wiceprzewodniczący Komitetu (zmiana w 2013 roku) – Beata Dąbrowska (Orange) 19 firm członkowskich, w tym połowa aktywnych Zajmuje się budowaniem relacji pomiędzy reprezentowanym w Izbie przemysłem teleinformatycznym a środowiskami energetyki i administracji gospodarczej w sposób gwarantujący wzajemną wymianę wiedzy i informacji niezbędnej dla planowanej przebudowy polskiego sytemu energetycznego Podstawowe działania: Opiniowanie ustaw energetycznych: Prawo Energetyczne (tzw. „Mały Trójpak Energetyczny”) Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii Aktywna praca w Warsztatach Rynku Energetycznego, w tym w 5 jego zespołach tematycznych Współpraca z URE, opiniowanie stanowisk Prezesa URE w zakresie kształtowania runku energetycznego Liczba spotkań: 2 © PIIT

44 Komitet GROT (Grupa Robocza Operatorów Telekomunikacyjnych)
Ukonstytuował się r. Wybory do nowych władz odbyły się r. Przewodniczący: Piotr Kuriata (P4) Wiceprzewodnicząca: Małgorzata Krajewska (Orange) Prace Komitetu z ramienia Zarządu Izby koordynuje Marta Brzoza i Mirosław Śmiałek – Wiceprezesi PIIT. 19 firm członkowskich zajmuje się sprawami rynku i prawa telekomunikacyjnego oraz związanych z tym rozporządzeń i relacji z UKE, UOKiK i MAiC. Umożliwia sprawne wypracowanie wielu opinii oraz stanowisk Izby, prezentujących interesy większości głównych podmiotów rynku telekomunikacyjnego Liczba spotkań Komitetu: 10 © PIIT

45 Główne działania Komitetu GROT
W okresie raportowanym odbywały się spotkania Komitetu GROT, a także prace były prowadzone w Zespołach Roboczych (49 spotkań) pod nadzorem członków Zarządu oraz zainteresowanych członków PIIT poprzez swoich reprezentantów. W ramach Komitetu działa 11 Zespołów Roboczych: Fraud Forum (zapobieganie nadużyciom międzyoperatorskim) Usługi Płatnicze Roaming Smartfony Stacje Bazowe (pola elektromagnetyczne) Częstotliwości (aukcje) Środki Unijne Sprawozdawczość (Formularze) Rozliczenia międzyoperatorskie Dostęp do infrastruktury (art. 139 PT) Memorandum UKE Wskaźniki Jakości Usług Telekomunikacyjnych © PIIT

46 Memorandum ws. Wskaźników Jakości Usług
1. Osiągnięcia i wyzwania Memorandum ws. Wskaźników Jakości Usług Osiągnięcia Wypracowanie consensusu wśród Operatorów Mobilnych w zakresie wspólnego podejścia do prowadzenia kampanii pomiarowych z wykorzystaniem metody driver test. Wypracowanie wspólnego stanowiska Operatorów Mobilnych w ramach PIIT pozwoliło na przyjęcie korzystnych rozwiązań dla sieci ruchomej. Wyzwania Uzgodnienie i akceptacja ostatecznej wersji Raportu końcowego zawierającej wypracowane rozwiązania w ramach PIIT Wsparcie przy planowanych pracach dotyczących wypracowania przez Operatorów Mobilnych w ramach Zespołu PIIT zasad organizacji pierwszej kampanii pomiarowej z wykorzystaniem metody driver test planowanej w 1H 2014 Fraudy Osiągnięcia Przygotowanie stanowiska PIIT do konsultowanego przez UKE projektu Aneksu Antyfraudowego Przygotowanie propozycji PIIT do MAC dotyczącej zmian w Pt w zakresie nadużyć telekomunikacyjnych Współpraca z MAC, UKE i KIGEiT w zakresie zmian przepisów prawa. Wyzwania Przygotowanie konkretnej propozycji zmiany przepisów Pt dotyczących zwalczania nadużyć w zakresie adresacji połączeń, tj. zmiany numeru wywołującego A – do końca listopada 2013. Uzgodnienie z MAiC konkretnych zapisów w nowelizacji Pt. © PIIT 46 46

47 2. Osiągnięcia i wyzwania
Smartfony Osiągnięcia Zainicjowanie dialogu z UOKiK - zidentyfikowanie konkretnych oczekiwań UOKiK Przedstawienie propozycji rozwiązań; Wyzwania Kontynuacja rozmów z UOKIK Podejmowanie indywidualnych działań przez operatorów na bazie propozycji dyskutowanych wspólnie z UOKiK. Stacje Bazowe Osiągnięcia Zidentyfikowanie podstawowych barier prawnych dot. stacji bazowych: zbyt niski limit poziomu pól EM, klasyfikacja stacji bazowych do „przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” oraz wymagania budowlane przy instalowaniu anten o większych rozmiarach Opracowanie propozycje zmian prawnych Zainicjowanie współpracy z UKE. Wyzwania Działania na rzecz zaimplementowania zaproponowanych zmian prawnych (wymaga zaangażowania władz Izby), tj. zmiana: rozporządzenia Ministra Środowiska (limity poziomu pól EM), rozporządzenia Rady Ministrów (doprecyzowanie pojęcie „jednej anteny”), Prawa budowlanego (zmiana wartości granicznej z 3 m na 5 m). © PIIT 47 47

48 3. Osiągnięcia i wyzwania
Sprawozdawczość Osiągnięcia Uzgodnienie z UKE zakresu zmian w formularzach „F”– zmiany będą wdrożone w 2014 r. Wypracowanie z UKE narzędzia ułatwiającego raportowanie dużych zakresów danych w ramach inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Ustalenie z UKE publikowania harmonogramu pozyskiwania danych do różnych raportów na cały rok w celu ułatwienia organizacji prac związanych ze sprawozdawczością operatorów telekomunikacyjnych. Wyzwania Potwierdzenie z UKE ostatecznego kształtu rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy sprawozdawczych dla operatorów telekomunikacyjnych za dany rok (formularze „F”) – projekt rozporządzenia jest przygotowywany przez MAiC, nowy zakres danych będzie obowiązywał od 2015 roku. Ustalenie możliwie najkorzystniejszych dla operatorów telekomunikacyjnych zmian w treści rozporządzenia do art. 29 Megaustawy dotyczącego inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej. © PIIT 48 48

49 Komitet ITS Inteligentne Systemy Transportowe
Powołany przez Radę PIIT w dniu 6 grudnia 2013 r. Ukonstytuował się podczas Zebrania Założycielskiego w dniu r. Przewodnicząca Komitetu Ewa Wolniewicz-Warska - Wiceprzewodnicząca Rady (COZP), Wiceprzewodniczący Komitetu Jerzy Dżoga (eo Networsk SA ). 16 firm członkowskich Liczba spotkań Komitetu: 1 ITS zajmuje się sprawami tematyką inteligentnego miasta i inteligentnych systemów transportowych: przede wszystkim drogowych i kolejowych oraz zmianami prawnymi, jakie są w tej dziedzinie niezbędne i stwarza platformę współpracy firm Członków Izby. Obszar tematyczny: Wyjaśnianie roli IT w systemach ITS, Uświadamianie regulacji i standardów UE obowiązujących w ITS, Dialog z „Ustawodawcą” o dostosowaniu prawa do możliwości oferowanych przez ITS, Integracja ze środowiskiem transportowym, Promocja rozwiązań IT realizujących funkcje ITS Pilne zadania: Uzgodnienie wystąpienia Izby na Kongresie ITS Polska Włączenie się do prac nad KSZR Wypromować Komitet ITS jako profesjonalnego partnera dla administracji Zaplanowanie cyklu seminariów promujących rozwiązania IT dla ITS oraz propozycje rozwiązań istotnych problemów ITS-owych. © PIIT

50 Komitet KLIK (Komitet Lepszej Informatyzacji Kraju)
Ukonstytuował się 21 listopada 2011 roku Nowe wybory do władz odbyły się 6 lutego 2014 r. – nowe władze: Jacek Pacholczyk – Przewodniczący (Novell), Dariusz Śliwowski - Wiceprzewodniczący (Sygnity), Rafał Czubik – Wiceprzewodniczący (IBM) Ze strony Zarządu działania koordynuje Wiesław Paluszyński – Wiceprezes PIIT 26 firm Liczba spotkań - 4. Komitet pracuje przede wszystkim w kontakcie elektronicznym członków. Komitet zajmuje się sprawami informatyzacji administracji – podpisu elektronicznego, dokumentów, faktur i podatków elektronicznych oraz ochrony danych osobowych, informatyzacji służby zdrowia, aparatu skarbowego, wymiaru sprawiedliwości, udostępniania informacji publicznej; Komitet zajmuje się sprawami handlu elektronicznego, standaryzacji w obszarze usług publicznych, a także aspektami prawnymi procesów informatyzacji w sektorze publicznym. Do grudnia 2013 Komitet zajmował się też sprawami inteligentnego miasta i inteligentnego transportu. Na posiedzeniu KLIK w dniu 28 listopada 2013 zdecydowano na wydzielenie tej problematyki do nowego Komitetu ITS (Inteligentne Systemy Transportowe). Za nadzór nad jego ukonstytuowaniem odpowiada Marek Bąkowski – wiceprezes PIIT. Komitet został 6 grudnia 2013 powołany przez Radę PIIT Na tym samym posiedzeniu na wniosek Przewodniczącego Komitetu, zdecydowano także zakończyć kadencję dotychczasowych władz i w styczniu 2014 przeprowadzić wybory nowych władz KLIK © PIIT

51 Komitet KLIK (aktualne prace)
Stanowisko PIIT dot. nowej perspektywy finansowej – PO „Polska Cyfrowa ” w zakresie e-administracji. Większość uwag zgłoszonych w kliku sesjach konsultacji zostało przez MRR uwzględnionych. Przedstawiciele KLIK uczestniczyli w organizowanych przez MG kilku spotkaniach forum społecznych konsultacji dotyczących wykorzystania faktur elektronicznych. Członkowie KLIK uczestniczyli w przygotowaniu stanowisk i opinii PIIT dotyczących nowego rozporządzenia UE dotyczącego Identyfikacji i uwierzytelniania eIDAS. Komitet uczestniczył w spotkaniach i rozmowach PIIT z MAiC i MRR dotyczących prawa zamówień publicznych, chmury obliczeniowej i wypracowania stanowiska w kwestii planu Zintegrowanej Informatyzacji, Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej; Opiniowanie nowych aktów prawnych dot. obszaru kompetencji KLIK, Wypracowanie stanowiska PIIT wobec nowelizacji Ustawy o informatyzacji, Planu Zintegrowanej Informatyzacji, rozporządzeń dot. ePUAP i zaufanego profilu, standardu elektronicznej skrzynki podawczej. Uwagi Izby w tych sprawach w większości przypadków zostały nieuwzględnione, bez przedstawienia rzeczowej argumentacji ze strony opiniujących resortów; Bardzo absorbujące jest opiniowanie materiałów dot. rozporządzenia UE eIDAS. Problematyka tego rozporządzenia będzie bardzo ważna dla wielu firm, członków PIIT z tego względu przygotowywane jest seminarium dotyczące tego aktu prawnego i jego konsekwencji dla rynku; © PIIT

52 Komitet KLIK (aktualne prace )
Z inicjatywy KLIK i ze wsparciem finansowym jego członków, kontynuowano w 2013 roku cykl seminariów dotyczących zamawiania i jakości systemów informatycznych. Odbiorcą był przede wszystkim sektor publiczny, zorganizowano seminaria dotyczące „Jakości systemów i rozwiązań Informatycznych”, „Ryzyko? Jaka jest wartość danych przetwarzanych w Administracji Publicznej”, „ Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych”; KLIK wspiera członków Izby w zakresie uzyskania od MAiC i MSW informacji publicznej dotyczącej budowy i funkcjonowania systemów CEPIK i PESEL2, a także do publikacji prasowych dotyczących jakości usług realizowanych przez członków PIIT w projektach finansowanych ze środków UE. Materiały te będą zamieszczane na stronach PIIT jako swoistego rodzaju „Biała Księga”; Trwają przygotowania do opracowania stanowiska PIIT wobec pojawiających się koncepcji realizacji lub utrzymywania systemów informatycznych w ministerstwach ( poprzez COI, CPI i inne) wyłącznie własnymi siłami administracji z wykluczeniem sektora komercyjnego; Promowany był wśród członków Komitetu udział w Konkursie NOT dot. Innowacyjności. Nagrodę za innowacyjne rozwiązanie dot. dokumentów identyfikacyjnych w tegorocznej edycji Konkursu otrzymała PWPW SA.; Obszarem szczególnej troski Komitetu jest obserwowanie procesu rozliczania projektów i wydatków z kończących się programów operacyjnych i obserwacja planowania wydatków w nowej perspektywie finansowej wynikającej z przyjętego PO „Polska Cyfrowa ”. © PIIT

53 Komitet KME (Komitet Mediów Elektronicznych)
Ukonstytuował się r. na bazie idei budowy usług telewizji mobilnej. Aleksander Frydrych – Przewodniczący Grzegorz Kowalski- Wiceprzewodniczący Aktualnie 22 firmy członkowskie Liczba spotkań: 9 plenarnych oraz kilkanaście tematycznych Wypracowano 16 stanowisk, opinii i uwag PIIT w ramach procesów konsultacji projektów regulacyjnych w Polsce. Zgłoszono także uwagi i propozycje w ramach kilkunastu konsultacji prowadzonych przez Digital Europe. Stała współpraca z DEPG Digital Europe oraz organizowanymi ad hoc, dedykowanymi working groups Pozyskanie i dystrybucja w ramach KME (a także GROTa i KOWI) wielu oryginalnych raportów i opracowań na temat przyszłości prawa autorskiego w Europie i Świecie. Udział w konferencjach i seminariach poświęconych problematyce przyszłości mediów elektronicznych © PIIT

54 Komitet KME (Komitet Mediów Elektronicznych)
Podstawowe obszary zainteresowania: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ustawa o radiofonii i telewizji Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Nowa dyrektywa o handlu elektronicznym oraz inicjatywa „blue button” Europejska agenda cyfrowa oraz Single European Digital Market Dyrektywa CRM (collective right management) Wyzwania 2014/2015 Wyborcze „terremoto” w Polsce i UE Planowana zmiana rozporządzenia o czystych nośnikach (CL) Zmiana dyrektywy i implementacja do prawa polskiego nowych regulacji dla e-commerce oraz dyrektywy CRM Ewentualna implementacja rozporządzenia „general data protection regulation” Nowe pomysły Komisji dla „Internet Governance” i Single european market Dyskusja © PIIT

55 Komitet KME (Komitet Mediów Elektronicznych)
Sukcesy 2013 Dobra atmosfera współpracy wewnątrz środowiska skupionego w KME Odbudowa dobrych relacji z MKiDN, KRRiT i ZAiKS Bliska współpraca z DEPG Digital Europe (jesteśmy jednym z najaktywniejszych NTA w DE) Kampania społeczna „kupuję - kopiuję” i umowa o współpracy z ZIPSEE – relacje z ZAiKS i ZPAV Nasz głos w dyskusji nad przyszłością IPR jest zauważany przez regulatorów oraz środowiska skupione w innych organizacjach (IAB, Leviatan, PIKE, KIGEiT…) Porażki 2013 Cookies - (miało być tak pięknie a jak wyszło?) UŚUDE – (przysłowiowy „kamień w wodę”) © PIIT

56 Komitet KNT (Komitet Kobiety i Nowe Technologie)
Ukonstytuował się 29 listopada 2011 roku Ewa Wolniewicz-Warska– Przewodnicząca (COZP), Urszula Krajewska - Wiceprzewodnicząca– (BizTech) 13 firm członkowskich, Liczba spotkań: 3 Zajmuje się wsparciem obecności kobiet w sektorze teleinformatycznym w sferze edukacji, pracy, nauki i zarządzania. W szczególności misję realizuje poprzez pełnienie roli Krajowego Punktu Kontaktowego dla inicjatywy europejskiej ECWT (European Centre for Women and Technology). Główne działania Nawiązanie kontaktu z organizacją Geek Girls Carrots: Udział w XX Forum Gospodarczym w Toruniu – sesja „Rola kobiet w biznesie” Udział w spotkaniu w Ambasadzie USA z panią Mignon L. Clyburn (Acting Chairwoman FCC - (Federal Communications Commission)). W delegacji uczestniczył również Ambasador Danny Sepulveda, Podsekretarz Stanu ds Komunikacji Międzynarodowej i Polityki Informacyjnej. Zaproszenia do uczestnictwa w projektach/inicjatywach europejskich, np. :  oraz e-Skills Week Komitet KNT zaproszony do kapituły konkursu „Jestem szefową” Nawiązanie kontaktu z inicjatywą prowadzoną przez v-c prezes Siemensa p. Dominiką Bettman, wspierającą obecność kobiet w nowych technologiach Bieżąca współpraca z ECWT © PIIT

57 Komitet KOŚ (Komitet Ochrony Środowiska)
Ukonstytuował się roku Piotr Mękarski (HP) – Przewodniczący, Marek Cichy (Audytel) - Wiceprzewodniczący 12 firm członkowskich Liczba spotkań: kontakty na platformie elektronicznej Obszar działania: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) Baterie, opakowania w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – dyrektywa RoHS efektywność energetyczna urządzeń IT Zielone zamówienia publiczne © PIIT

58 Komitet KOŚ (Komitet Ochrony Środowiska)
Aktywna współpraca z organizacją Digital Europe w sprawie: Implementacji przekształconej dyrektywy o ZSEE (WEEE recast) Poziomów zbierania Transgranicznego przemieszczania odpadów Uzyskania okresu przejściowego dla wkładów do drukarek: bez okresu przejściowego producenci wkładów do drukarek będą zmuszeni do podjęcia kosztownych (setki mln Euro) i bardzo uciążliwych środków dostosowawczych w celu uniknięcia wprowadzania niezgodnych z prawem produktów na rynek. To wymagałoby ręcznego rozpakowania, dodatkowej pracy związanej z oznaczaniem produktów i ponownym zapakowaniem setek milionów wkładów do drukarek będących obecnie w łańcuchu dostaw, generując tysiące ton odpadów opakowaniowych. Baterii: głównie problem dotyczący usuwalności baterii z urządzeń mobilnych (removability of waste batteries and accumulators from appliances) © PIIT

59 Komitet KOŚ (Komitet Ochrony Środowiska)
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) Aktywny udział w konsultacjach organizowanych przez Ministerstwo Środowiska w sprawie zmian dyrektywy „o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” – udział w grupie roboczej składającej się z przedstawicieli przemysłu: CECED, ZIPSEE, Pol-Lighting, ElektroEko, ERP, Remondis, CCR oraz GPP Ekologia. Przesłane stanowiska do Ministerstwa Środowiska oraz Członków Komitetów TAC dotyczące przekształconej dyrektywy o ZSEE w sprawie: Poziomów zbierania transgranicznego przemieszczania odpadów (chodzi o rozróżnianie transportu zużytego sprzętu jako sprzętu zdatnego do dalszego lub ponownego użycia od transportu zużytego sprzętu stanowiącego odpad) Wkładów do drukarek i zapewnienia okresu przejściowego do 2018 roku Walka o poziom zbierania w oparciu o ilości wytwarzanego ZSEE na rynku, a nie w oparciu o procent do ilości wprowadzanego sprzętu - dalsze działania po opublikowaniu projektu ustawy: prawdopodobnie styczeń/luty 2014 Uczestnictwo Przewodniczącego KOŚ w kongresie serwisów organizacji CECED oraz Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO: konferencja o ZSEE i systemie opakowaniowym © PIIT

60 Komitet KOŚ (Komitet Ochrony Środowiska)
Opakowania Ministerstwo Środowiska przyjęło uwagi PIIT do rozporządzenia „w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie” do ustawy „o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” (Dz. U. z 2013 r., poz. 888): W pierwotnym projekcie rozporządzenia wyłączone były tylko wkłady atramentowe, jako wyrób nie będący opakowaniem Nie uwzględniono tonerów, co oznaczałoby, że plastikową obudowę tonera należało byłoby raportować, jako opakowanie, mimo że tonery posiadają własne opakowania: oznaczałoby to dodatkowe obciążenia administracyjne dla firm i niepotrzebne koszty w postaci uiszczanej opłaty do organizacji odzysku opakowaniowej (mimo że tonery są zwykle zbierane przez inne systemy – głównie organizacje ZSEE) © PIIT

61 Przepływy ZSEE w Europie
~20% ~10% ~35% ~35% So what do we know about WEEE Flows in Europe? This is a diagram showing some of the routes e-waste flows through in Europe. On the right hand side we have the producer systems which collect from municipalities and retailers. We know from the media reports that this section is collecting approximately 1/3 of E-waste arising. What the statistics don’t measure is the flows on the left hand side. These flows of WEEE are collected in parallel to producer flows and are not reported. Estimates from several recent studies indicate that around 40% of WEEE is collected and recycled by this sector. Then we have WEEE going into unsorted municipal waste (around 10%) and around 20% is exported, mainly for reuse but some of which is WEEE illegally exported ~70% not 35% © PIIT

62 Komitet KOWI (Komitet Ochrony Własności Intelektualnej)
Ukonstytuował się 6 listopada 2012 roku Przewodniczący Komitetu - Michał Jaworski – Wiceprezes PIIT (Microsoft) Wiceprzewodniczący Komitetu - vacat 14 firm członkowskich Zajmuje się sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej, w tym w szczególności ochroną prawnoautorską utworów na wszystkich polach eksploatacji, praw własności przemysłowej, nadań telewizji i radiofonii, prawną niektórych usług świadczonych odpłatnie drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, kwestią opłat od urządzeń oraz czystych nośników (opłaty reprograficzne) i domen internetowych. Liczba spotkań: 2 © PIIT

63 Działania Komitetu KOWI
Komitet zajmował się m.in. Sprawą poziomu nielegalnego wykorzystania utworów w Polsce Stanowiskiem PIIT w sprawie zmian w prawie autorskim i stanu debaty publicznej dotyczącej ochrony praw autorskich Kampanią „Mam prawo” Problemem nowych stawek opłat reprograficznych Uruchomienie akcji kupujekopiuje.pl (przy współpracy z ZIPSEE) Bezpośredni kontakt z MKiDN w sprawie nowego rozporządzenia – od raportu Vitorino do opinii w sprawie stawek Akcja PR poświęcona zapoznaniu opinii publicznej z opłatami reprograficznymi Komitet opiniował m.in. Projekt ustawy o otwartych zasobach publicznych (MAiC ogłosił reset…) © PIIT

64 Komitet KUD (Komitet Usług Dodanych)
Ukonstytuował się r. Wiesław Mackiewicz – Przewodniczący, vacat- Wiceprzewodniczący 11 firm członkowskich Liczba spotkań: 3 Statystyka prac: Na skutek zmian na rynku miniony rok był okresem wyciszenia się aktywności KUD i skupienia jego Członków nad znalezieniem skutecznych modeli biznesowych; Członkowie KUD widzą potrzebę zaktywizowania Komitetu odnośnie ochrony rynku usług Premium Rate przed firmami stosującymi nieuczciwe metody komunikacji marketingowej oraz uzyskania od UKE czy Ministerstwa jednoznacznych interpretacji dotyczących regulacji wprowadzonych przez nowelizację Prawa Telekomunikacyjnego z 16 września 2011 roku. © PIIT

65 Komitet KZSP (Komitet Zamówień Sektora Publicznego)
Ukonstytuował się roku Michał Rogalski (mPay) – Przewodniczący, Ewa Wolniewicz-Warska (COZP) - Wiceprzewodnicząca Komitet zajmuje się sprawami związanymi z prawem zamówień publicznych oraz partnerstwem publiczno-prywatnym 22 firm członkowskich Liczba spotkań: 2 © PIIT

66 Prace Komitetu KZSP Interwencje w sprawach rażących naruszeń PZP
Składanie nieprawdziwych referencji Naruszenia zasady jawności postępowania Naruszenie zasady uczciwej konkurencji Ograniczenie drogi odwoławczej Interwencja w sprawie niezgodności rozporządzenia z ustawą o informatyzacji Interwencja w sprawie zapisu ustawy dotyczącego solidarnej odpowiedzialności podmiotu użyczającego zasobów Opracowanie propozycji zmian w Pzp dla komisji sejmowej Opinia dla komisji sejmowej dotycząca skutków podwyższenia progu stosowania Pzp Konferencja - Jak wybierać jakość w zamówieniach publicznych? Wydawanie Biuletynu Informacyjnego Zamówień Publicznych (7 wydań w 2013 roku) © PIIT

67 Promocja Izby © PIIT

68 Patronaty nad imprezami
VI M. Konferencja KARTA 2013 (CEEC Warsaw) M.T. Intertelecom 2013 IT’CUP 2013 XVII Europejskie Forum Finansowe 2013 Program „Technology FAST 50” 2013 Światowe Dni Społeczeństwa Informacyjnego, Infostar (org. PTI, 2013, 2014) Konferencja Zamówienia Publiczne w Branży IT (COZP 2013 i 2014) XIII i XIV Konferencja Forum Podpisu Elektronicznego EFPE (Unizeto ) Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 2013 Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Zagrożenia w Cyberprzestrzeni – Bezpieczeństwo ponad Granicami” 2013 VI Forum Płatności Zbliżeniowych i NFC 2013 XIV Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów 2014 IX Kongres Gospodarki Elektronicznej 2013 Kongres Media Summit 2013 Konwent Informatyków i Administracji 2013 Targi Inno-Tech Expo’ 2014 – Kielce Kongres ITS 2014 © PIIT

69 Patronaty nad imprezami cd…
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2013 XIX Forum Teleinformatyki (BizTech 2013) Konferencja Informatyki Śledczej 2013 III Targi Technologii Szerokopasmowych Infostrada 2013, Kongres i VII Konferencja Forum IAB 2013 V Forum Nowej Gospodarki 2013 Warszawskie Dni Informatyki 2013 III Forum Smart Communications & Technology 2013 II Forum Kontrolerów i Audytorów Zamówień Publicznych 2013 Konferencja „Inteligentne Miasta” 2013 Konferencja „IT dla transportu szynowego – Lunch z Kurierem 2014 Międzynarodowa Konferencja „International Conference on Quality of Telecommunication Services” (Systemics-PAB 2013) II Konferencja Safety and Security 2014 Wystawa Cyber & Information Security (UK Trade – Wiedeń 2014) Konkurs Lider Informatyki i Instytucji Finansowych 2014 © PIIT

70 Witryna PIIT- www.piit.org.pl
Statystyka : nowych informacji tygodniowo Średnio 590 wizyt dziennie Kanał informacyjny RSS (średnio miesięcznie , 2012 – , 2011 – 19022, 2010 – wywołań) Wdrażanie nowego serwisu PIIT (w trakcie realizacji)  Sukcesy: Dobrze odbierana przez dziennikarzy Pozytywnie widziana przez Członków Izby e-Biuletyn, PIIT INFO (Komitety, Zarząd, Rada, Polecamy, Patronaty) – ok Bieżące aktualizacje serwisu BIP Stała aktualizacja aktywnego zestawienia „Wykaz Dokumentów PIIT” Aktualizacja Katalogu Firm PIIT (70% ) Uruchomienie systemu mailingowego dla Biura PIIT Cykliczna aktualizacja wersji angielskiej serwisu PIIT Budowa dedykowanych podstron poświęconych 20-leciu PIIT oraz CeBIT 2013 PIIT w sieci: gazeta.pl, rp.pl, di.com.pl oraz cytaty i linki na blogach i forach © PIIT

71 SĄD POLUBOWNY ds. DOMEN © PIIT

72 Dziesięć lat działalności Sądu 2003-2014
Powstał „w celu rozstrzygania sporów o naruszenie praw w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie „pl”. Rozpoczął działalność w styczniu 2003 roku – na podstawie porozumienia partnerów: PIIT i NASK oraz stosownych zapisów statutowych i regulaminów PIIT. Wpłynęło 742 spraw, wydano 196 wyroków (stan na koniec 2013 roku) W skład Rady Sądu wchodzą: Tomasz Kulisiewicz, Konrad Marzęcki, Ireneusz Matusiak (Przew. Rady Sądu), Anna Piechocka, Maria Ziółkowska. © PIIT

73 Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
Najbardziej popularne domeny objęte postępowaniami: wp.pl; wirtualnapolska.pl; gmail.pl; gmail.com.pl; naszabiedronka.pl; euro2012poland-ukraine.pl Edukacyjna rola Sądu Polubownego: opublikowane 80 wyroków na witrynie arbitraz.pl oraz na piit.org.pl/sad_polubowny Seminaria Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego co dwa lata organizowane są przy współpracy najbardziej znanych ośrodków uniwersyteckich w kraju: rok 2009 Kraków UJ rok 2011 Wrocław UW Rok 2013 Uniwersytet Warszawski © PIIT

74 Statystyka – arbitraże i mediacje
razem wpłynęło 2003 15 2004 26 2005 75 2006 86 2007 74 2008 59 2009 83 2010 2011 71 2012 105 2013 2014 19 761 Mediacje razem wpłynęło 2003 11 2004 10 2005 8 2006 12 2007 14 2008 4 2009 16 2010 2011 2012 3 2013 89 © PIIT

75 Lista Arbitrów i Mediatorów
Arbitrzy: Dr Dariusz Adamski, Profesor Janusz Barta, Dr Karol Dobrzeniecki Dr Bogdan Fischer, Dr Damian Flisak Radca prawny Włodzimierz Głowacki, Radca prawny Szymon Gogulski, Radca prawny Rafał Golat, Dr hab. Katarzyna Grzybczyk Dr Michał Jackowski Profesor Marian Kępiński, Profesor UW dr hab. Wojciech Kocot, Adwokat Xawery Konarski, Radca prawny Witold Kosarewicz, Dr Marcin Krajewski, Radca prawny Robert Kroplewski, Radca prawny Iwona Kuś, Dr Wojciech Machała Mediatorzy: dr hab. Katarzyna Grzybczyk dr Michał Jackowski r. pr. Bartosz Tomaszewski Profesor Ryszard Markiewicz, Radca prawny Marcin Maruta, Radca prawny Arwid Mednis, Adwokat Piotr Nowaczyk, Profesor Ewa Nowińska, Dr Justyna Ożegalska-Trybalska, Dr Marcin Ożóg, Dr hab. Paweł Podrecki, Adwokat Jan Roliński, Radca prawny Dorota Rzążewska, Profesor Ryszard Skubisz, Profesor Stanisław Sołtysiński, Dr hab. Piotr Ślęzak, Dr hab. Marcin Trzebiatowski – rzecznik patentowy Dr Marek Świerczyński, Radca prawny Grzegorz Warzocha, Dr Wojciech Włodarczyk, Radca prawny Piotr Woźny, Dr Łukasz Żelechowski. © PIIT


Pobierz ppt "Projekt z dnia 05.03.2014 Sprawozdanie Rady i Zarządu PIIT z działalności w okresie od 26.03.2013 do 18.03.2014 - Kadencja 2013-2015 Warszawa, 19 marca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google