Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 1 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Zasadysprawowanianadzorupedagogicznego § 2. ust. 2 1) jawności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 1 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Zasadysprawowanianadzorupedagogicznego § 2. ust. 2 1) jawności."— Zapis prezentacji:

1 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 1 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Zasadysprawowanianadzorupedagogicznego § 2. ust. 2 1) jawności wymagań i sposób kontroli ich realizacji; 2) obiektywnej i pełnej oceny jakości pracy szkół i placówek, uwzględniającej ich specyfiką; ) współdziałania pomiędzy organami sprawującymi nadzór pedagogiczny; 3) współdziałania pomiędzy organami sprawującymi nadzór pedagogiczny; 4) współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły i placówki; 5) współpracy organów sprawujących nadzór pedagogiczny z nadzorowanymi szkołami, placówkami i nauczycielami; 6) sprzyjania i wyzwalania samodzielności i aktywności nauczycieli na rzecz pobudzania i umacniania poczucia odpowiedzialności za efekty własnej pracy Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego dotyczą również przeprowadzania mierzenia jakości.

2 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 2 ZADANIA KURATORA W ZAKRESIE MIERZENIA JAKOŚCI PRACY (na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru...): opracowanie organizacji nadzoru pedagogicznego w województwie, opracowanie planu mierzenia na 5 lat szkolnych i na rok szkolny, organizacja i przeprowadzanie (nie rzadziej niż raz na 5 lat) mierzenia jakości pracy wszystkich szkól i placówek na terenie województwa, decydowanie o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w mierzeniu; tworzenie ich lub współpraca przy ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi, ocenianie jakości kształcenia (na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych) i ustalanie kierunków działań naprawczych lub doskonalących,

3 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 3 ZADANIA KURATORA W ZAKRESIE MIERZENIA JAKOŚCI PRACY (na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru...): monitorowanie opracowywania przez szkoły i placówki programów rozwoju, wspomaganie dyrektorów szkół i placówek w: - tworzeniu i wdrażaniu wewnętrznych systemów jakości pracy, - organizowaniu i przeprowadzaniu wewnętrznego mierzenia jakości, - doborze i tworzeniu narzędzi wykorzystywanych w mierzeniu, - opracowywaniu analiz i raportów z mierzenia, - projektowaniu i wdrażaniu programów rozwoju, przekazywanie informacji o jakości pracy szkoły/placówki dyrektorowi, organowi prowadzącemu i właściwemu ministrowi, sporządzanie (co najmniej raz na 5 lat) oraz przekazywanie wojewodzie i ministrowi raportu o stanie oświaty w województwie, w tym o jakości pracy szkół/placówek,

4 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 4 ZADANIA KURATORA W ZAKRESIE MIERZENIA JAKOŚCI PRACY (na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru...): przekazywanie (do końca lipca każdego roku) wojewodzie i ministrowi wniosków wynikających z mierzenia jakości pracy szkól/placówek, zawieranie porozumień i współpraca z instytucjami wspomagającymi w prowadzeniu diagnozy jakości kształcenia, zwracanie się do dyrektorów szkół/placówek z prośbą o przeprowadzenie wewnętrznego mierzenia jakości pracy w odniesieniu do określonego problemu, w celu zdiagnozowania go w skali województwa.

5 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 5 ZADANIA WIZYTATORA W ZAKRESIE MIERZENIA JAKOŚCI PRACY: (na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru...): poznanie organizacji i zasad działania szkoły/placówki (na podstawie statutu i innych dokumentów wewnętrznych), poznanie warunków funkcjonowania szkoły/placówki (pozyskiwanie informacji z różnych źródeł), zapoznanie się z wewnętrznym systemem jakości, organizacją i wynikami wewnętrznego mierzenia, opracowanie (w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki) projektu zewnętrznego mierzenia jakości pracy z uwzględnienie rodzaju, typu i specyfiki szkoły/placówki, przeprowadzenie zewnętrznego mierzenia jakości pracy, opracowanie wyników przeprowadzonych badań (analiza ilościowa i jakościowa), przygotowanie i przedstawienie (szkole/placówce, kuratorowi, organowi prowadzącemu) raportu (informacji) z przeprowadzonego mierzenia jakości pracy.

6 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 6 DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ZAKRESIE MIERZENIA JAKOŚCI PRACY: (na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru...): kontrolowanie realizacji wymagań określonych w przepisach prawa oświatowego, diagnozowanie i ocenianie stopnia spełnienia standardów ustalonych przez MENiS i KO, diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, monitorowanie działań zmierzających do doskonalenia pracy, hospitowanie zajęć (ze szczególnym uwzględnieniem hospitacji diagnozującej), dokonywanie ewaluacji.

7 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 7 Ciekawe?????? Co to jest ta hospitacja????? REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

8 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 8 hospitować - (łac. hospitor - goszczę u kogo) wizytować szkołę jako hospitant, być na hospitacji; Hospitacja REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI hospitacja - (od czas. hospitować) uczęszczanie na lekcje szkolne kandydatów na nauczycieli lub wzajemne uczestniczenie nauczycieli w zajęciach dydaktycznych swoich kolegów w celu zapoznania się różnymi metodami pracy, nabycia pewnego doświadczenia w pracy pedagogicznej; hospitacja - uczestniczenie w zajęciach szkolnych prowadzonych przez nauczyciela osoby kontrolującej sposób prowadzenia lekcji, a także innych nauczycieli lub kandydatów do zawodu w celu poznania i ulepszania zajęć dydaktycznych.

9 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 9 Hospitacja W obowiązujących obecnie przepisach o nadzorze pedagogicznym hospitacja lekcji przez dyrektora została ujęta jako jeden ze sposobów mierzenia jakości pracy szkoły. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

10 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 10 Hospitacja jest bezpośrednią obserwacją. Celem hospitacji jest diagnoza efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego. Hospitacja REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

11 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 11 Hospitacja Forma nadzoru pedagogicznego, polegająca na prowadzeniu bezpośredniej obserwacji realizowania przez nauczycieli statutowych zadań szkoły lub placówki, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami lub wychowankami, a także czynności hospitacyjnych dyrektora i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

12 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 12 ( łac. hospitans) – goszczący – bezpośrednie uczestnictwo osoby (władz) pragnącej poznać pracę nauczyciela w prowadzonych przez niego zajęciach, dokonanie wspólnej z nim analizy i oceny tych zajęć oraz sformułowanie na tej podstawie wniosków na przyszłość. (L. Stankiewicz, Słownik organizacji i zarządzania w oświacie, Toruń, 1999) REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Hospitacja

13 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 13 to,,jedna z form sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce oświatowej przez dyrektora (osoby pełniące funkcje kierownicze) i polega na odwiedzeniu nauczyciela (wychowawcy) podczas zajęć z uczniami (wychowankami) i dokonaniu bezpośredniej obserwacji, analizy i oceny poszczególnych elementów procesu wychowawczego. (J. Pęcherz, Hospitacja lekcji. Nadzór pedagogiczny szkoły, Kalisz, 1993) Hospitacja REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

14 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 14 Ze względu na tematykę, obszar i zakres hospitacji wyróżnia się: HOSPITACJE GLOBALNA - OBEJMUJĄCĄ WSZELKIE DZIAŁANIA NAUCZYCIELA I UCZNIÓW W TRAKCIE LEKCJI HOSPITACJE WYCINKOWA - ZWIĄZANA ZOBSERWACJĄ NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW STRUKTURY LEKCJI, WYBRANYCH DZIAŁAŃ NAUCZYCIELA I UCZNIÓW; MOŻNA JĄ PRZYRÓWNAĆ DO POPULARNEJ PRZED KILKOMA LATY HOSPITACJI PROBLEMOWEJ CZY TEMATYCZNEJ Hospitacja REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

15 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 15 Ze względu na podmiot wyróżnia się trzy typy hospitacji. Ich istotę oddają charakterystyczne pytania kluczowe: HOSPITACJA OCENIAJĄCA - POKAŻ JAK TO ROBISZ" - HOSPITUJĄCY LEKCJĘ DYREKTOR ZWRACA SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA PRACĘ NAUCZYCIELA HOSPITACJA DORADCZA - POPATRZ, CO ROBISZ NA LEKCJI" - POLEGA NA OBSERWACJI WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA. JEJ CELEM JEST WSPARCIE NAUCZYCIELA W SAMOOCENIE, W OKREŚLENIU JEGO MOCNYCH I SŁABYCH STRON, A W KONSEKWENCJI - POMOC W INDYWIDUALNYM DOSKONALENIU UMIEJĘTNOŚCI, WYZNACZENIU KIERUNKÓW DALSZEGO ROZWOJU Hospitacja REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

16 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 16 HOSPITACJE OCENIAJĄCE HOSPITACJE OCENIAJĄCE Hospitujący bada i obserwuje: KOMPETENCJE PRZEDMIOTOWE /SPECJALISTYCZNE/ NAUCZYCIELA KOMPETENCJE PRZEDMIOTOWE /SPECJALISTYCZNE/ NAUCZYCIELA KOMPETENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZYCIELA KOMPETENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZYCIELA KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE/WYCHOWAWCZE/ Hospitacja REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

17 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 17 HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA - CO UCZEŃ ROBI NA LEKCJI?" - JEST SKONCENTROWANA PRZEDE WSZYSTKIM NA OBSERWACJI UCZNIÓW - ICH WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I POSTAW Hospitacja REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

18 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 18 Przedmiotem hospitacji hospitacji (a ściśle – przedmiotem (a ściśle – przedmiotem obserwacji w ramach hospitacji) hospitacji) mogą być: - osoby: nauczyciel, uczeń (np. aktywność uczniów, działania nauczyciela na lekcji); - zjawiska: np. atmosfera wychowawcza na lekcji; - wzajemne relacje: np. między nauczycielem a uczniami, między uczniami; - związki i zależności: np. między metodami pracy nauczyciela a aktywnością uczniów. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

19 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 19 Modele hospitacji Hospitacja kontrolno – oceniająca kontrolno – oceniająca Hospitacja diagnostyczno – oceniająca Hospitacja doradczo – doskonaląca Hospitacja diagnozująca REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

20 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 20 CELE HOSPITACJI: CELE HOSPITACJI: diagnoza efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego; diagnoza efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego; wywieranie pozytywnego wpływu na osobowość hospitowanego nauczyciela, na jego pracę i wyniki tej pracy; wywieranie pozytywnego wpływu na osobowość hospitowanego nauczyciela, na jego pracę i wyniki tej pracy; obserwacja aktywności uczniów na lekcji spowodowana określonymi działaniami nauczyciela; obserwacja aktywności uczniów na lekcji spowodowana określonymi działaniami nauczyciela; obserwacja osiągniętego poziomu sprawności uczniowskich umiejętności; obserwacja osiągniętego poziomu sprawności uczniowskich umiejętności; pomoc nauczycielowi w samoocenie pracy i w określeniu kierunków samodoskonalenia; pomoc nauczycielowi w samoocenie pracy i w określeniu kierunków samodoskonalenia; diagnoza jakości nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki. diagnoza jakości nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki. Hospitacja REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

21 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 21 Należy przez to rozumieć hospitację, której celem jest ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, na podstawie bezpośredniej obserwacji wiedzy, umiejętności i postaw uczniów lub wychowanków. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Hospitacjadiagnozująca

22 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 22 1.Polega w szczególności na obserwacji sprawności, wiedzy i postaw uczniów w zakresie ustalonych umiejętności operacyjnych. 2. Jest narzędziem obserwacji, czy uczniowie starają się sprostać oczekiwaniom nauczyciela, czy ich aktywność na lekcji świadczy o opanowaniu określonej wiedzy lub umiejętności. 3. Daje szansę określić na jakim etapie jest uczeń, co można zrobić, aby było lepiej. 4. Pokazuje umiejętność planowania lekcji i projektowania sytuacji dydaktycznych i wychowawczych przez nauczyciela. 5. Pomaga nauczycielowi w zrozumieniu i zaakceptowaniu konieczności skutecznego nauczania. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Hospitacjadiagnozująca

23 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 23 Przygotowanie 1.Ustalenie w szkole kiedy, w jakich klasach, jakie umiejętności będą badane. 2. Przygotowanie arkusza hospitacji diagnozującej (np. na szkoleniowej radzie pedagogicznej). 3. Nauczyciel zaprasza hospitującego na lekcję w momencie, kiedy zgodnie z planem wynikowym realizowanym w danej klasie trenuje bądź osiągnął określoną umiejętność - uczniowie maja możliwość zaprezentowania swoich umiejętności. 4.Uzgodnienie celu, obszaru, standardów i kryteriów hospitacji zgodnie z programem rozwoju szkoły, programem wychowawczym, planem wynikowym nauczania i planem wychowawczym klasy. 5. Uzgodnienie, czy w obserwacji uczestniczyć będą dodatkowe osoby: rodzice, inni nauczyciele, wizytator. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Hospitacjadiagnozująca

24 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 24 Hospitacja diagnozująca nie powinna wyprzeć innych rodzajów hospitacji. Jak w każdym działaniu, tak i w tym przypadku należy kierować się przede wszystkim dobrem ucznia, rozwojem nauczyciela, pamiętając o zapewnianiu jakości nauczania w szkole. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Hospitacjadiagnozująca

25 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 25 KORZYŚCI STOSOWANIA HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ Umożliwia skupienie się nie tylko na problemach hospitowanej lekcji, ale zauważenie wielu zagadnień związanych z kształceniem i wychowaniem w szkole. Bada poziom umiejętności kształconych w uczniach. Daje uczniom możliwość odczuwania sukcesu. Umożliwia zdiagnozowanie poziomu umiejętności merytorycznych i metodycznych nauczyciela. Umożliwia wyłonienie autentycznych liderów w radzie. Uświadamia nauczycielowi jak ważną wykonuje pracę i mobilizuje go do ustawicznego doskonalenia się. Pokazuje pozytywy w warsztacie pracy nauczyciela. Umożliwia nauczycielowi stosowanie różnych metod i form pracy, doboru środków dydaktycznych, planowania osiągnięć ucznia. Zmniejsza dystans między hospitowanym nauczycielem i hospitującym dyrektorem. Komunikuje wzajemne oczekiwania nauczyciela i dyrektora. Znika bariera specjalizacyjna przedmiotu. Ogranicza stres hospitacyjny. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Hospitacjadiagnozująca

26 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 26 Cechycharakterystycznehospitacjidiagnozującej: REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI 1. Czynności hospitacyjne mają charakter badawczy, wykraczają poza proces dydaktyczny, są hospitacjami na określony temat. 2. Punktem wyjścia jest stan aktualny, poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jak jest? dlaczego tak jest? Jest to równoznaczne z dociekaniem przyczyn, poznawaniem uwarunkowań. 3. Oceny są obiektywne, tj. oparte na standardach bądź intersubiektywne a więc będące rezultatem wymiany poglądów, dyskutowania, negocjowania znaczeń.

27 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 27 Cechycharakterystycznehospitacjidiagnozującej: 4. Oceny są poprzedzone zbieraniem danych, które po przeanalizowaniu stają się podstawą rozpoznania (oceny). 5. Oceny są wielokryterialne i wieloaspektowe, pod uwagę brane są nie tylko wyniki, ale i uwarunkowania. 6. Oceny są formułowane w odniesieniu do możliwości, stanowią podstawę do prognozowania rozwoju ucznia, nauczyciela. 7. Oceny mogą mieć charakter opisowy, mogą być także wyrażone stopniem. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

28 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 28 Cechycharakterystycznehospitacjidiagnozującej: 8. Występuje współpraca hospitującego z hospitowanym, która jest niezbędna zwłaszcza na etapie przygotowania oraz podsumowania (analizy lekcji). 9. Cechą wzajemnych stosunków jest szczerość i otwartość w myśl założenia, że błędy są nieuniknione i nie świadczą źle o osobie, która je popełnia. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

29 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 29 Cechycharakterystycznehospitacjidiagnozującej: 8. Występuje współpraca hospitującego z hospitowanym, która jest niezbędna zwłaszcza na etapie przygotowania oraz podsumowania (analizy lekcji). 9. Cechą wzajemnych stosunków jest szczerość i otwartość w myśl założenia, że błędy są nieuniknione i nie świadczą źle o osobie, która je popełnia. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

30 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 30 PRZYKŁAD HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA 1) TEMAT: Współpraca w grupie CELE: Obserwacja relacji interpersonalnych w grupie. Analiza umiejętności grupowego podejmowania decyzji. Analiza umiejętności grupowego podejmowania decyzji. Obserwacja umiejętności uważnego słuchania innych i prezentowania własnego stanowiska. 2) TEMAT: Umiejętność korzystania przez ucznia z różnych źródeł informacji CELE: Analiza umiejętności poszerzania wiedzy w oparciu o różne źródła informacji. Analiza umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej z różnych źródeł informacji. Analiza umiejętności wykorzystywanie różnych źródeł informacji w przygoto­waniu pracy domowej. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

31 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 31 PRZYKŁAD HOSPITACJA DORADCZA 1) TEMAT: Wykorzystanie pracy domowej w procesie dydaktycznym CELE : Analiza celowości zadawanych prac domowych. Analiza zastosowania PSO do oceny pracy domowej uczniów. Analiza stopnia trudności pracy domowej w stosunku do możliwości uczniów. 2) TEMAT: Metody aktywizujące stosowane na lekcji CELE : Analiza umiejętności doboru metod aktywizujących do tematu i celów lekcji. Obserwacja znajomości metod aktywizujących przez uczniów. Obserwacja wpływu metod aktywizujących na aktywność uczniów. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

32 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 32 PRZYKŁAD HOSPITACJA OCENIAJĄCA 1) TEMAT: Warsztat pracy nauczyciela CELE : Analiza umiejętności poszerzania własnego warsztatu pracy w zależności od potrzeb edukacyjnych. Analiza umiejętności poszerzania własnego warsztatu pracy w zależności od potrzeb edukacyjnych. Analiza stopnia wykorzystania nabytych umiejętności w ramach doskonalenia zawodowego w tworzeniu własnego warsztatu pracy. Analiza stopnia wykorzystania nabytych umiejętności w ramach doskonalenia zawodowego w tworzeniu własnego warsztatu pracy. 2) TEMAT: Predyspozycje nauczyciela do pracy pedagogicznej CELE : Obserwacja trafności doboru metod do treści zajęć. Obserwacja trafności doboru metod do treści zajęć. Analiza stopnia znajomości wiedzy i umiejętności poszczególnych uczniów przez nauczyciela. Analiza stopnia znajomości wiedzy i umiejętności poszczególnych uczniów przez nauczyciela. Obserwacja metod w zakresie pozytywnego wzmacniania uczniów. Obserwacja metod w zakresie pozytywnego wzmacniania uczniów. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

33 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 33 Hospitacja, czyli badanie jakości pracy nauczyciela, niezależnie od jej modeli posiada charakterystyczne etapy i przebieg. posiada charakterystyczne etapy i przebieg. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

34 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 34 PROGRAM DZIAŁAN PRZYGOTOWANIE PODSUMOWANIEWDROŻENIE REALIZACJA START BADANIE (Hospitacja) DZIAŁANIE Hospitacja jako badanie wartości danego obiektu Zakłada ścisły związek z działaniem ciągłym, myśleniem o poprawie jakości. Zakłada ścisły związek z działaniem ciągłym, myśleniem o poprawie jakości. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

35 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 35 PRZED ROZPOCZĘCIEM HOSPITACJI DYREKTOR MUSI SKOMPLETOWAĆ: HARMONOGRAM HOSPITACJI l. HARMONOGRAM HOSPITACJI Rodzaje hospitacji, tematy, cele, plan hospitacji/ 2. ARKUSZE HOSPITACYJNE DO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW HOSPITACJI /Z określonymi wskaźnikami i arkuszem do samooceny nauczy- \ cielą/ 3. PROCEDURĘ PROWADZENIA HOSPITACJI 4. ZASADY PROWADZENIA OKRESOWYCH ANALIZ REALIZACJI HARMONOGRAMU HOSPITACJI REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

36 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 36 ETAPY HOSPITACJI I. PRZYGOTOWANIE zaplanowanie działań (plan hospitacji) II. REALIZACJA zbieranie danych III. PODSUMOWANIE analiza danych wyciąganie wniosków, rekomendacje sporządzenie raportu upowszechnienie wyników REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

37 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 37 ETAP I Przygotowanie hospitacji w celu stworzenia warunków sprzyjających pomyślnemu przebiegowi hospitacji. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

38 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 38 Przygotowanie hospitacji. Etap I 1. Określenie celów hospitacji na podstawie: - celów priorytetowych szkoły (PRSZ); - wyników zewnętrznego i wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły; - wyników sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego; - wniosków, wytycznych dotyczących organizacji roku szkolnego, itp… REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

39 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 39 Przygotowanie hospitacji. Etap I 2. Ustalenie obszarów działań szkolnych podlegających hospitacji: - lekcje, - zajęcia pozalekcyjne, - zebrania z rodzicami, - prezentacje artystyczne, - zawody sportowe, - konkursy, - …………. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

40 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 40 Przygotowanie hospitacji. Etap I 3. Ustalenie,,podmiotów hospitacji i przyporządkowanie im odpowiednich modeli: - nauczyciele rozpoczynający pracę – stażysta, - nauczyciele posiadający niewielkie doświadczenie pedagogiczne, - nauczyciele mający trudności wychowawcze, - nauczyciele bez aktualnej oceny pracy, - nauczyciele ubiegający się o wyższy stopień awansu zawodowego, - …………………………. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

41 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 41 Przygotowanie hospitacji. Etap I 4. Ustalenie zasad przeprowadzania hospitacji w szkole: - hospitacji zajęć edukacyjnych dokonuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły, - hospitację zapowiada się np. …………………… - w hospitacji, za zgodą nauczyciela, mogą uczestniczyć nauczyciele doradcy metodyczni, rodzice lub inni nauczyciele, REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

42 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 42 Przygotowanie hospitacji. Etap I 5. Ustalenie procedur hospitacji w szkole - hospitacja może mieć charakter: - zapowiedzianej, - niezapowiedzianej (określić warunki), - na zaproszenie, - rozmowa przedhospitacyjna odbywa się np. w dniu hospitacji, natomiast pohospitacyjna np. w ciągu 3 dni po hospitacji. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

43 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 43 Procedura przygotowania hospitacji na dany rok szkolny – etap I 6. Opracowanie harmonogramu hospitacji Tematyka: Sposoby oraz kryteria oceniania wiadomości i umiejętności uczniów. Konstrukcja zajęć. Wykorzystanie treści programowych lekcji do oddziaływań wychowawczych. Plan hospitacji 2003/2004 Cele: Analiza stosowanych sposobów i kryteriów oceniania. Ocena adekwatności konstrukcji zajęć do założonych celów. Analiza treści programowych wspierających oddziaływania wychowawcze Imię i nazwisko nauczycielaIXXXIXIIIIIIIIIVVVIUwagi Maria Kowalska Teresa Olech REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

44 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 44 Przygotowanie hospitacji. Etap I 7. Przygotowanie narzędzi badawczych. - modyfikowanie, przystosowanie do potrzeb badawczych szkoły, - opracowanie własnych kwestionariuszy (arkuszy) obserwacji. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

45 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 45 Metodologiczna poprawność hospitacji zakłada istnienie jej trzech równie ważnych faz: ROZMOWA PRZEDHOSPITACYJNA DYREKTORA Z NAUCZYCIELEM REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI OBSERWACJA LEKCJI ROZMOWA POHOSPITACYJNA NAUCZYCIELA Z DYREKTOREM/EWENTUALNIE Z INNYMI OBSERWATORAMI WIZYTUJĄCYMI LEKCJĘ

46 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 46 Przygotowanie hospitacji. Etap II 1. Przygotowanie do hospitacji właściwej - przedstawienie dyrektorowi podstawowej dokumentacji dydaktycznej np., programy nauczania, plany realizacji treści programowych, system oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów…, - dokonanie ogólnej charakterystyki klasy np., poziom opanowania treści programowych, stosunek do nauki, problemy wychowawcze, - podanie tematu i celów lekcji (ogólne i operacyjne), - omówienie planowanych form i metod pracy, …………… Nauczyciel REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

47 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 47 Przygotowanie hospitacji. Etap II 2. Przedstawienie proponowanych narzędzi badawczych - arkusze hospitacji / arkusze obserwacji zajęć edukacyjnych, - arkusze samooceny. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

48 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 48 Przygotowanie hospitacji. Etap II 3. Przedstawienie zasad przeprowadzania rozmowy przed – i pohospitacyjnej (treść rozmowy uzależniona od modelu hospitacji). REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

49 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 49 Przygotowanie hospitacji. Etap II Celem tej rozmowy powinno być uzyskanie informacji odnośnie: - celów lekcji; - tematu lekcji; - struktury organizacji zajęć; - planowanych metod nauczania; - planowanych do zastosowania środków dydaktycznych. W czasie rozmowy przedhospitacyjnej nauczyciel powinien dokładnie poznać cel hospitacji. Rozmowa przedhospitacyjna z nauczycielem REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

50 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna Obserwacja zajęć edukacyjnych wg harmonogramu hospitacji z zastosowaniem arkuszyobserwacyjnych stosownych do modelu hospitacji. 2. Gromadzenie danych z obserwacji. Realizacja hospitacji – etap II Obserwacja zajęć REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

51 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 51 Realizacja hospitacji. Etap II Celem tej rozmowy powinno być: - dokonanie samooceny zajęć lekcyjnych przez nauczyciela; - dokonanie oceny zajęć lekcyjnych przez hospitującego; - przekazanie nauczycielowi określonych rad, wskazówek, do działań innowacyjnych i ewentualnych zaleceń. Rozmowa pohospitacyjna z nauczycielem REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

52 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 52 Realizacja hospitacji. Etap II 1. Prezentacja konspektu lekcji, jeśli nauczyciel posiada taki konspekt. 2. Czy były odstępstwa od planowanej konstrukcji lekcji, czym spowodowane? 3.Czy zaplanowane cele operacyjne zostały osiągnięte, w jaki sposób nauczyciel to sprawdził? 4. Jakie sposoby oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów stosuje nauczyciel? 5. Prezentacja narzędzi do badania osiągnięć edukacyjnych: a) korelacja z wymaganiami edukacyjnymi podanymi uczniom; b) opracowanie kryteriów oceniania – czytelność dla ucznia, zgodność z zasadami oceniania; c) sposób recenzowania prac uczniowskich (zgodność z kryteriami, podkreślenie tego co uczeń zrobił, a nie tego czego nie zrobił). 6. Prezentacja poprawionych prac uczniowskich. Rozmowa pohospitacyjna NAUCZYCIEL REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

53 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 53 Realizacja hospitacji. Etap II Spostrzeżenia z obserwacji zajęć, badania: dokumentacji pedagogicznej, obudowy przedmiotowej nauczyciela, prac uczniów itp. - podkreślenie tego, co zdaniem dyrektora, było dobre - wymiana uwag na temat tego co budziło wątpliwości - ustalenie treści zapisów jakie w arkuszu obserwacji lekcji. - ustalenie treści zapisów jakie znajdą się w arkuszu obserwacji lekcji. Rozmowa pohospitacyjna DYREKTOR REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

54 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 54 dokonanie samooceny zajęć edukacyjnych przez nauczyciela; dokonanie oceny zajęć edukacyjnych przez dyrektora; przekazanie nauczycielowi, określonych rad, wskazówek, stosownych do podejmowanych przez niego działań oraz przekazanie ewentualnych zaleceń. Realizacja hospitacji hospitacji – etap II – etap II Rozmowa pohospitacyjna Przeprowadzenie ewaluacji hospitacji: Dyrektor: W czym obserwowane zajęcia pomogły osobie hospitowanej? Osoba hospitowana: Jakie korzyści wyniósł hospitowany z hospitacji zajęć? REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

55 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 55 Ewaluacja hospitacji NAJLEPIEJ W FORMIE SAMOOCENY : DYREKTOR – W czym moja hospitacja pomogła (pomoże) nauczycielowi? NAUCZYCIEL – Co skorzystałem na hospitacji zajęć? REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

56 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 56 Etap III - podsumowanie - gromadzenie danych z przeprowadzonych hospitacji, - analiza danych, wyciąganie wniosków, - rekomendacje, - sporządzenie raportu, - upowszechnienie wyników. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

57 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 57 POJĘCIE SKUTECZNOŚĆ TO POZYTYWNIE OCENIANA ZGODNOŚĆ WYNIKU Z CELEM. [...] SKUTECZNOŚĆ I NIESKUTECZNOŚĆ SĄ RELACJĄ WYNIKU DO CELU. DZIAŁANIE ODZNACZAJĄCE SIĘ SKUTECZNOŚCIĄ JEST TAKŻE EFEKTYWNE, ALE O EFEKTYWNOŚCI MÓWI SIĘ RÓWNIEŻ WTEDY, GDY DZIAŁANIE W KOŃCOWYM PRZYPADKU NIE JEST WCALE SKUTECZNE, PONIEWAŻ NIE OSIĄGNIĘTO CELU PIERWOTNEGO, LECZ JAKIEŚ INNE CELE POWSTAŁE PÓŹNIEJ. Z psychologicznego punktu. widzenia skuteczność jest pewnego rodzaju regulatorem działań. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

58 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 58PRZYKŁAD REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI STANDARD LEKCJA JEST SKUTECZNA, GDY: /JAKA JEST NASZA FORMA? NAJBARDZIEJ OGÓLNY TYP? JAK USTAWIAMY SOBIE POPRZECZKĘ/ KRYTERIA (Co składa się na standard? Co to znaczy, że,,lekcja jest skuteczna?) WSKAŹNIKI (Po czym poznam, że kryterium jest spełnione?) 1. JEST WŁAŚCIWIE ZAPLANOWANA Cele i treści lekcji są zgodne z realizowanym programem nauczania. Cele i treści lekcji są zgodne z realizowanym programem nauczania. Cele i plan lekcji uwzględniają wyniki poprzedniej lekcji. Cele i plan lekcji uwzględniają wyniki poprzedniej lekcji. Ma sprecyzowane cele. Ma sprecyzowane cele. Cele lekcji są jasne i osiągalne. Cele lekcji są jasne i osiągalne. Działania praktyczne proponowane uczniom są przemyślane. Działania praktyczne proponowane uczniom są przemyślane. Uczniowie wiedzą, jaki cel powinni osiągnąć. Uczniowie wiedzą, jaki cel powinni osiągnąć. Nauczyciel określa stopień osiągnięcia celów lekcji. Nauczyciel określa stopień osiągnięcia celów lekcji. 2. NAUCZYCIEL INDYWIDUALIZUJE PRACĘ Z UCZNIEM

59 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 59PRZYKŁAD REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

60 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 60 Zasady konstruowania i posługiwania się wybranymi narzędziami badawczymi. narzędziami badawczymi. OBSERWACJA REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

61 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 61 Obserwacja Zamierzone i ukierunkowane działanie badawcze (technika) pozwalające gromadzić informacje poprzez spostrzeganie zjawisk i zachodzących procesów, prowadzone w naturalnych lub sztucznych warunkach i środowisku nauki, pracy i życia osoby podlegającej badaniu. Metody, techniki i narzędzia badawcze REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

62 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 62 Dyspozycja (z łac. dispositio = rozmieszczenie, rozplanowanie) - rozporządzenie, zarządzenie, polecenie; - wskazówka co do wykonania czegoś Słownik wyrazów obcych. PWN. W-wa r. rozporządzenie, zarządzenie, polecenie, wskazówka W. Doroszewski. Słownik jezyka polskiego. PWN. W-wa.1965 r. Metody, techniki i narzędzia badawcze REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

63 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 63 Osoba prowadząca obserwację musi przygotować arkusz obserwacji? REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

64 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 64 Arkusz obserwacyjny 1[1][1] (wersja robocza) Standard IV: Strategie nauczania – uczenia się Nauczyciele w procesie edukacyjnym stosują różne działania zmierzające do pobudzenia aktywności poznawczej każdego ucznia oraz rozwijania ich samodzielności i kształcenia umiejętności. [ Prowadzący lekcjęProwadzący obserwację Imię i nazwisko…………………………… Nauczany przedmioty Funkcja Stopień awansu zawodowego…………………… Imię i nazwisko……… Nauczane przedmioty Funkcja………………………………………….. Klasa ; Poziom edukacyjny (typ szkoły) ;Data ; Temat obserwowanej lekcji: Cel obserwacji: pozyskiwanie informacji o jakości procesu nauczania – uczenia się. Hospitacja diagnozująca REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

65 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 65 Instrukcja: Arkusz obserwacyjny skonstruowany jest tak, aby umożliwić jak najbardziej obiektywną ocenę obserwowanych zajęć edukacyjnych. W pierwszym etapie oceny zadaniem obserwującego jest wybrać z podanych dla każdego wskaźnika typowych zachowań nauczyciel (część A) i ucznia (część B) te które zauważył podczas obserwowanych zajęć – zaznaczając X. Zachowaniom tym przypisano odpowiednie rangi (I,II,III). Drugim etapem oceny jest wybór punktu na pięciostopniowej skali, gdzie 5 i 4 oznacza prawidłową realizację danego wskaźnika (mocne strony), 3 średnią, a 2 i 1 nieprawidłową realizację danego wskaźnika (słabe strony). Wybierając odpowiedni punkt na skali należy kierować się zaznaczonymi wcześniej zachowaniami, ich lokalizacją (mocne – słabe strony) i rangą (I – wysoka, II – średnia, III – niska). Wybrany punkt na skali wpisujemy jako ocenę danego wskaźnika. Uzyskane punkty możemy sumować dla każdej z części (zach. nauczyciela, zach. ucznia) i dzieląc przez liczbę wskaźników w danej części otrzymamy uśredniony wyniki dla danych zajęć edukacyjnych. Wynik ten może być opisywany ilościowo i jakościowo – z wykorzystaniem zaznaczonych zachowań. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

66 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 66 Wskaźniki jakości Skala punktowa Ocena wskaźnika Mocne stronySłabe strony 1. Nauczyciel jest świadomy możliwości i potrzeb edukacyjnych swoich uczniów I. Stosuje zadania o różnym poziomie trudności II. Przydziela niektórym uczniom dodatkowe zadania teoretyczne lub praktyczne (np. przygotowanie materiałów edukacyjnych, prezentacja) III. Różnicuje pracę domową I. Stosuje zadania o jednakowym poziomie trudności II. Uczniowie otrzymują do wykonania jednakowe zadania bez względu na sytuację dydaktyczną III. Praca domowa nie jest zindywidualizowana 2. Zajęcia edukacyjne maja klarowną strukturę i czytelne cele wynikające z przyjętego w szkole programu I. Zapoznaje uczniów z celowością poszczególnych czynności podejmowanych na zajęciach edukacyjnych II. Zapoznaje z wymaganiami edukacyjnymi dotyczącymi poziomu podstawowego i ponadpodstawowego III. Zajęcia edukacyjne stanowią logiczna całość I. Nie uświadamia celowości poszczególnych czynności podejmowanych na zajęciach II. Nowe treści nauczania wprowadza bez uprzedniej rekapitulacji III. Zajęcia edukacyjne mają nieprzejrzystą strukturę 3. Stosowane przez nauczyciela metody, techniki, środki pozwalają każdemu uczniowi na osiągnięcie zakładanych celów dydaktycznych I. Właściwy dobór metod i technik pozwalający na efektywne osiągnięcie zakładanych celów II. Wysoka jakość i zasadność stosowania środków dydaktycznych III I. Zastosowane metody i techniki nie są efektywne w osiąganiu zakładanych celów dla każdego ucznia II. Obok metody wiodącej nauczyciel nie stosuje metod wspomagających proces uczenia się III. Metody i techniki nie są adekwatne do realizacji założonych celów IV. Zastosowane środki dyd. nie przyczyniają się do efektywności nauczania REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

67 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 67 Część B - Zachowania uczniów Wskaźniki jakości Skala punktowa Ocena wskaźnik a Mocne stronySłabe strony 1. Uczniowie wykazują zainteresowanie prowadzonymi zajęciami edukacyjnymi I. Skupiają uwagę na zadaniach II. Wyrażają w sposób pewny swoje opinie III. Stawiają pytania w przypadku wątpliwości I. Wykazują znudzenie II. Podejmują działania nie związane z celami zajęć III Uczniowie ze zrozumieniem, sprawnie i trafnie wykonują powierzone im przez nauczyciela zadania I. Przedstawiają strategię rozwiązania zadania (plan i uzasadnienie) II. Proszą o wsparcie w przypadku wystąpienia trudności III I. Przyjmują strategię wykluczającą realizację zamierzonych przez nauczyciela celów II. Wybierają błędne sposoby rozwiązań III. Nie uświadamiają sobie skali trudności nie proszą o wsparcie nauczyciela 3. Uczniowie aktywnie i chętnie uczestniczą w zajęciach I. Są otwarci na propozycje nauczyciela (podejmują się rozwiązania zadań, stawiają pytania, wyjaśniają wątpliwości zgłaszane przez innych uczniów II. Są kreatywni (przedstawiają propozycje rozwiązań zadań, analizują poprawność rozwiązań, lub je modyfikują III I. Nie wykazują aktywności na zajęciach II. Nie są zainteresowani propozycjami nauczyciela III. Korzystają jedynie ze schematów rozwiązań, nie poszukują nowych, nie modyfikują ich REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

68 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 68 Arkusz obserwacyjny 2[1][1] Standard IV: Strategie nauczania – uczenia się Nauczyciele w procesie edukacyjnym stosują różne działania zmierzające do pobudzenia aktywności poznawczej każdego ucznia oraz rozwijania ich samodzielności i kształcenia umiejętności. [1][1] Przygotował: W. Otrębski dla WODN w Chełmie - z wykorzystaniem materiałów z Chełm 2003www.kratorium.lublin.pl/DEF/ogoln Prowadzący lekcjęProwadzący obserwację Imię i nazwisko Nauczane przedmioty Funkcja Imię i nazwisko Nauczane przedmioty Funkcja Klasa ; Poziom edukacyjny: , Data Temat obserwowanej lekcji: Cel obserwacji: REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

69 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 69 Podstandard A: Działania nauczyciela Punktowa skala ocen * Wskaźnik 1: Nauczyciel jest świadomy możliwości i potrzeb edukacyjnych swoich uczniów Mocne stronySłabe strony Wskaźnik 2: Zajęcia edukacyjne mają klarowną strukturę i czytelne cele wynikające z przyjętego w szkole programu Mocne stronySłabe strony Wskaźnik 3: Stosowane przez nauczyciela metody, techniki, środki pozwalają każdemu uczniowi na osiągnięcie zakładanych celów dydaktycznych Mocne stronySłabe strony Wskaźnik 4: Nauczyciel uczy różnych strategii uczenia się Mocne stronySłabe strony Wskaźnik 5: Nauczyciel komunikuje się z uczniami w sposób precyzyjny i zrozumiały Mocne stronySłabe strony Wskaźnik 6: Nauczyciel elastycznie dostosowuje swoje działania do sytuacji na zajęciach edukacyjnych Mocne stronySłabe strony REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

70 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 70 Zespół zorganizowanych i systematycznych działań organów sprawujących nadzór pedagogiczny, służących ocenie stanu, warunków i efektów działalności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, a także ocenie postępu w tym zakresie. MIERZENIE JAKOŚCI REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

71 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 71 POTRZEBY I OCZEKIWANIA RÓŻNYCH PODMIOTÓW JAKOŚĆ zdefiniowanie pojęcia w placówce MIERZENIE WEWNĘTRZNE MIERZENIE ZEWNĘTRZNE OBSZARY CZYNNIKI/DZIEDZINY STANDARDY WSKAŹNIKI SYSTEM MIERZENIA JAKOSCI PRACY SZKOŁY PROCEDURYNARZĘDZIAMETODY ROZWÓJ PLACÓWKI

72 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 72 POTRZEBY I OCZEKIWANIA RÓŻNYCH PODMIOTÓW JAKOŚĆ zdefiniowanie pojęcia w placówce SYSTEM MIERZENIA JAKOSCI PRACY SZKOŁY wymagania wobec jakości pracy we wszystkich obszarach wymagania wobec jakości pracy we wszystkich obszarach (standardy, wskaźniki) (standardy, wskaźniki) działania służące zapewnianiu jakości działania służące zapewnianiu jakości mierzenie jakości pracy zewnętrznewewnętrzne procedury, metody, techniki, narzędzia procedury, metody, techniki, narzędzia WNIOSKI: Ustalenia stopnia spełniania wymagań jakościowych Osiągania standardów doskonalenie jakości pracy

73 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 73 PROJEKT - pomysł, propozycja; - szkic jakiegoś przedsięwzięcia; - dokument przedstawiający pewne elementy przedsięwzięcia. Projekt najczęściej określa się jako przedstawienie sposobu realizowania zadania przez instytucję. PROCEDURA: - ustalony algorytm postępowania, - określony układ czynności, dzięki którym można osiągnąć cel - opis sposobu realizacji działań. Cele procedury: - stwarzanie warunków do sprawnego i skutecznego działania, - porządkowanie prac, - eliminowanie chaosu, - zapobieganie występowaniu błędów w działaniu i odstępstw od ustaleń. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

74 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 74 METODA – ściśle określony sposób postępowania, służący zbieraniu danych w ramach przyjętej procedury w celu naukowego zbadania fragmentu rzeczywistości. NARZĘDZIE: - przedmiot służący zebraniu danych w ramach wybranej metody, - instrument, środek, przybór, przedmiot przydatny w działaniu REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

75 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 75 ZARZĄDZANIE (na podst. M. Kostera –Podstawy organizacji i zarządzania) - proces planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania pracy organizacji, jej uczestników i wszystkich zasobów dla osiągnięcia celów. SYSTEM – układ racjonalnie dobranych przedsięwzięć, działań (dotyczących wszystkich aspektów pracy) niezbędnych do osiągnięcia określonego celu. SZKOLNY SYSTEM JAKOŚCI – układ świadomie dobranych, skoordynowanych działań sprzyjających osiąganiu poziomu pracy określonego w standardach. SYSTEM MIERZENIA JAKOŚCI PRACY – ustalony sposób organizacji i prowadzenia, przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny, działań służących ocenie efektów i postępów pracy szkoły/placówki w zakresie opieki, wychowania i kształcenia oraz innych zadań statutowych. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

76 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 76 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI System jest to pewna całość, wewnętrznie zróżnicowana i powiązana, poszczególne jej fragmenty funkcjonują we wzajemnej zależności i - co charakterystyczne - jedne elementy mogą być zastępowane przez inne. Zespół powiązanych ze sobą i spójnych działań podejmowanych przez dyrektora szkoły, inne organy szkoły oraz nauczycieli, niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły, w szczególności działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

77 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 77procedury; procesy; zasoby nauczania oraz Administrowania; struktura organizacyjna; organizacyjna; podział kompetencji odpowiedzialności; odpowiedzialności; Szkolny system zapewniania jakości REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

78 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 78 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI WEWNĄTRZSZKOLNYSYSTEMZAPEWNIANIAJAKOŚCI Na system zapewniania jakości, a wiec na stałe, systematyczne działania szkoły, zwłaszcza jej kierownictwa, ukierunkowane na osiąganie wysokiej jakości - składać się muszą następujące rodzaje działań: 1. Zdefiniowanie poziomu jakości (poprzez określenie lub przyjęcie stosownych standardów), którą chcemy (lub jesteśmy zobowiązani prawem) osiągać. 2. Zapewnienie (organizowanie) zasobów warunkujących tę jakość. 4. Systematyczne - dostosowane przede wszystkim do cyklu kształcenia każdego rocznika uczniów (wychowanków) - nadzorowanie i pomiar osiągnięć uczniowskich oraz Innych dóbr związanych z ich rozwojem, a także ocenianie poziomu realizacji pozostałych standardów jakościowych (rozwój zawodowy nauczycieli, zaspokajanie potrzeb rodziców itd,). 3. Realizowanie programów l projektów prowadzących do wytworzenia wymaganej jakości wytworów i procesów. 5. Wypracowanie sprawnych procedur badania poziomu jakości szkoły w poszczególnych segmentach jej działania, a także działań ewaluacyjnych skutkujących przyjęciem programu rozwoju szkoły lub opracowaniem programów poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

79 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 79 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BUDOWANIEWEWNĘTRZNEGOSYSTEMUZAPEWNIANIAJAKOŚCI Uświadomienie społeczności szkoły, szczególnie nauczycielom i uczniom, standardów jakości w najistotniejszych obszarach działania placówki 1) standardy kształcenia uczniów w poszczególnych etapach ich rozwoju (państwowe - CKE i szkolne, statutowe l programowe - wso, wymagania na poszczególne oceny,,,osiągnięcia uczniów zamieszczone w programach nauczania, w szkolnych programach rozwijania zainteresowań l uzdolnień oraz standardy społeczne-wymagania szkół wyższego stopnia, pracodawców, urzędów itp.) 2) standardy wychowania, wartości, postawy, zasady zachowania, kultura języka i wyglądu itd. (program wychowawczy, statutowe obowiązki uczniów, ich odpowiedzialność, samorządność i granice tej samorządności) 3) standardy opieki ł bezpieczeństwa uczniów (szkolny program profilaktyki, szkolne zasady i program pomocy socjalnej, normy w dziedzinie bhp) 4) standardy sprawności organizacyjnej szkoły jako instytucji i przestrzegania prawa w niej (uporządkowane standardy w tym zakresie zawiera zał. do rozp.)

80 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 80 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BUDOWANIEWEWNĘTRZNEGOSYSTEMUZAPEWNIANIAJAKOŚCI Odpowiedzialna analiza szans: 1) jakie mamy szansę l możliwości osiągania ustalonych standardów jakości, na kogo możemy liczyć w ich osiąganiu, jakimi zasobami powinniśmy dysponować; 2) jakimi źródłami informacji dysponujemy, o jakie zasoby informacyjne musimy wzbogacić szkołę, w jaki sposób usprawnić powszechną dostępność informacji; 3) jakie są możliwości motywacyjne kierownictwa szkoły, zarówno w odniesieniu do nauczycieli, jak i uczniów, aby wysoka jakość osiągnięć była czymś pożądanym

81 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 81 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BUDOWANIEWEWNĘTRZNEGOSYSTEMUZAPEWNIANIAJAKOŚCI Przyjęcie określonych zasad organizacji systemu: 1) odpowiedzialność za osiągnięcia poszczególnych rodzajów standardów jakości musi być ustalona imiennie 2) planowość, systematyczność działań l czynności analizowania, oceniania, ewaluacji jakości w szkole 3 ) powiązanie systemu zapewniania jakości z nadzorem pedagogicznym w szkole, z ocenianiem pracy nauczycieli, z ich awansem zawodowym, z zewnętrznym mierzeniem jakości pracy szkoły przez kuratora oświaty 4) grupa kierownicza zarządzająca systemem zapewniania jakości pracy szkoły powinna być tożsama z grupą realizującą czynności nadzoru pedagogicznego. 5) regulacja prawna związana z wewnętrznym systemem zapewniania jakości powinni znaleźć odzwierciedlenie w uchwale rady pedagogicznej, w statucie szkoły lub w dokumencie organizacyjnym dyrektora szkoły np..,,organizacja i czynności mierzenia jakości pracy szkoły.

82 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 82 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BUDOWANIEWEWNĘTRZNEGOSYSTEMUZAPEWNIANIAJAKOŚCI Realizacja: 1 ) Celowe i skuteczne działanie zespołów ludzkich dla osiągnięcia standardowej jakości ustalonych zadań, programów, wizji 2) działania kierownicze- programowanie, tworzenie harmonogramów, motywowanie ludzi, monitorowanie przebiegu realizacji działań i kontrola wyników – ustalenie uzyskanych efektów i ich porównywanie z systemem standardów i wartości przyjętych w szkole (ewaluacja) oraz uchwalenie wniosków na przyszłość (poprawa efektywności kształcenia i wychowania lub opieki, rozwój szkoły).

83 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 83 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI SYSTEMOWEPODEJŚCIE W MIERZENIU JAKOŚCI 1. Dlaczego wybieramy dany problem do mierzenia? 7. Ewaluacja 2. Zaplanowanie mierzenia i przeprowadzenie i przeprowadzeniemierzenia. 6. Ewentualna modyfikacja programu modyfikacja programu rozwoju szkoły. 4. Wnioski i rekomendacje 3. Analiza wyników mierzenia. 5. Programy naprawcze

84 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 84 Utworzenie zespołu do spraw mierzenia Opracowanie planu mierzenia jakości pracy szkoły na dany rok szkolny Przygotowanie narzędzi badawczych Prowadzenie badań zgodnie z planem Analiza i opracowanie wyników badań Opracowanie raportu z przeprowadzonych badań Przedstawienie wyników badań organom szkoły Wyłonienie priorytetów do planu rozwoju Planowanie prac badawczych na kolejny rok szkolny Procedura organizacji prac badawczych w szkole

85 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 85 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Organy sprawujące nadzór pedagogiczny podejmują nadzór pedagogiczny podejmują działania wspomagające szkoły i placówki w osiąganiu szkoły i placówki w osiąganiu wysokiej jakości pracy, w szczególności przez udzielenie pomocy w: 1) organizowaniu i przeprowadzaniu wewnętrznego mierzenia jakości, 2) doborze technik i narzędzi diagnostycznych, a także w tworzeniu technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w wewnętrznym mierzeniu jakości, 3) rozwiązywaniu problemów w działalności szkól i placówek, 5) podejmowaniu działań upowszechniających osiągnięcia i dorobek szkól, placówek, uczniów i nauczycieli, 4) projektowaniu i wdrażaniu programu rozwoju szkoły lub placówki oraz wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości, 6) organizowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

86 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 86 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BUDOWANIEWEWNĘTRZNEGOSYSTEMUZAPEWNIANIAJAKOŚCI W systemie zapewniania jakości pracy szkoły/placówki ważną rolę odgrywa dokumentacja. Nie tylko z powodów formalnych, to znaczy obowiązujących przepisów, ale przede wszystkim na potrzebny w szkole ład i porządek. Z dokumentacją jest tak, jak z opisem, czym jest dobra administracja. Powinna być jak wygodne buty: zbyt szczegółowa - uwiera i utrudnia, zbyt luźna - powoduje, że zbyt wiele czasu traci się na bieżące nieuregulowane działanie (utrzymywanie buta na nodze).

87 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 87 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI WAŻNE DOKUMENTY DOKUMENTYZWIĄZANE Z TWORZENIEM SYSTEMU SYSTEMUZAPEWNIIANIAJAKOŚCI statut i ewentualne aneksy (jak są zdefiniowane i realizowane kompetencje stanowiące, wnioskodawcze, opiniujące i doradcze organów szkoły); statut i ewentualne aneksy (jak są zdefiniowane i realizowane kompetencje stanowiące, wnioskodawcze, opiniujące i doradcze organów szkoły); program rozwoju szkoły i raport z realizacji programu rozwoju w roku szkolnym x/y, z załącznikami - procedury, narzędzia, oceny i wnioski w postaci programu naprawczego, program rozwoju szkoły i raport z realizacji programu rozwoju w roku szkolnym x/y, z załącznikami - procedury, narzędzia, oceny i wnioski w postaci programu naprawczego, program wychowawczy, program wychowawczy, program profilaktyki, program profilaktyki, szkolny zestaw programów nauczania, szkolny zestaw programów nauczania, programy autorskie, innowacje z opiniami RP i RR, programy autorskie, innowacje z opiniami RP i RR, plan pracy szkoły na br.: i jego zgodność z planem rozwoju szkoły i priorytetów MENiS i klauzulę zatwierdzenia przez RP. plan pracy szkoły na br.: i jego zgodność z planem rozwoju szkoły i priorytetów MENiS i klauzulę zatwierdzenia przez RP. odpowiednie uchwały, wnioski itp. z posiedzeń rady pedagogicznej (protokół posiedzeń), odpowiednie uchwały, wnioski itp. z posiedzeń rady pedagogicznej (protokół posiedzeń), zgodność zatrudnienia z kwalifikacjami, a w tym; zgodność przydziału z kwalifikacjami zgodność zatrudnienia z kwalifikacjami, a w tym; zgodność przydziału z kwalifikacjami - zgoda kuratora na zatrudnienie nauczycieli bez kwalifikacjami. - zatrudnienie bez zgody kuratora,

88 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 88 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI WAŻNE DOKUMENTY DOKUMENTYZWIĄZANE Z TWORZENIEM SYSTEMU SYSTEMUZAPEWNIIANIAJAKOŚCI powstającą księgę jakości pracy szkoły, w której zapisuje się sprawdzone i efektywne działania skoncentrowane wokół standardów i co umożliwia powtarzanie tych działań w następnych latach szkolnych w stosunku do kolejnych roczników uczniów, powstającą księgę jakości pracy szkoły, w której zapisuje się sprawdzone i efektywne działania skoncentrowane wokół standardów i co umożliwia powtarzanie tych działań w następnych latach szkolnych w stosunku do kolejnych roczników uczniów, akta osobowe nauczycieli (w tym kwalifikacje i przydziały zadań oraz poświadczenia ukończonych form doskonalenia, np. w ramach dokumentacji awansu zawodowego), akta osobowe nauczycieli (w tym kwalifikacje i przydziały zadań oraz poświadczenia ukończonych form doskonalenia, np. w ramach dokumentacji awansu zawodowego), tygodniowy rozkład zajęć: tygodniowy rozkład zajęć: - zgodność z zasadami higieny - opinia R. P, szkolne plany nauczania: szkolne plany nauczania: - zgodność z ramówkami, - konstrukcja, wieloletni plan doskonalenia nauczycieli; wieloletni plan doskonalenia nauczycieli; - opracowanie i realizacja, - uwzględnienie potrzeb rozwojowych szkoły, - uwzględnienie priorytetów i planów własnych rozwoju nauczycieli różne harmonogramy i terminarze (np. posiedzeń rad pedagogicznych, wycieczek, kalendarium imprez, terminarz hospitacji), różne harmonogramy i terminarze (np. posiedzeń rad pedagogicznych, wycieczek, kalendarium imprez, terminarz hospitacji), różne programy innowacyjnego działania, eksperymentów prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli lub w ramach działania całej szkoły, różne programy innowacyjnego działania, eksperymentów prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli lub w ramach działania całej szkoły, zakresy uprawnień i obowiązków osób funkcyjnych, zakresy uprawnień i obowiązków osób funkcyjnych, wieloletni plan doskonalenia nauczycieli oraz plan i dowody realizacji WDN-u, wieloletni plan doskonalenia nauczycieli oraz plan i dowody realizacji WDN-u, prognozy i dane statystyczne dotyczące polityki kadrowej szkoły i ruchu służbowego. prognozy i dane statystyczne dotyczące polityki kadrowej szkoły i ruchu służbowego.

89 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 89 SCHEMAT PROCEDURY TWORZENIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY WIZJA: PODSTAWOWE STANDARDY EDUKACYJNE – UCZEŃ: 1. ZDOBYWA WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI… 3. CZUJE SIĘ ZWIAZANY ZE SWĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ 5…… 2. UMIE WSPÓŁDZIAŁAC. 4….6….. WSKAŹNIKI: STANDARDY JAKOŚCI PRACY NAUCZYCIELI: STANDARDY JAKOŚCI PRACY DYREKTORA 1.1. Chce i umie się uczyć: wie, po co uczy się jest aktywny poznawczo ………………… 1.2. Korzysta z informacji: sięga do różnych źródeł potrafi z nich korzystać wykorzystuje informację w swym działaniu 1.3. ……………. 2.1…………… N-l pozytywnie motywuje ucznia: uzasadnia temat zajęć stosuje metody aktywizujące ………… 1.2. N-l uczy korzystania z różnych Źródeł i przetwarzania informacji: zadania zachęcają uczniów do poszukiwania informacji uzyskana informacja służy stosowaniu Wiedzy w praktyce ……… Sukcesy uczniów są upowszechniane 1.2. Oprzyrządowanie dydaktyczne wyzwala zainteresowanie ucznia uczeń ma możliwości korzystania z różnych środków i pomocy pracownia komputerowa jest dostępna do prowadzenia zajęć z różnych przedmiotów nauczycielom stworzono możliwości nabycia umiejętności posługiwania się komputerem i korzystania z Inernetu. ……….

90 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 90 Alfabet wychowawcy: A kceptuj swego ucznia B ądź dla niego oparciem C hwal go za każdy wysiłek Dotrzymuj przyrzeczeń E gzekwuj prawa i obowiązki F ormułuj precyzyjnie wymagania G ospodaruj efektywnie jego czasem H amuj niewłaściwe zapędy I nteresuj się jego osobą J ednocz jego rozum, ducha i ciało K ieruj wszechstronnie jego rozwojem L icz się z jego zdaniem Ł agodź stresy i cierpienia M iej cierpliwość N ie oszukuj Go O kazuj mu zaufanie P okaż, że jesteś omylny R ozwijaj jego samodzielność S łuchaj uważnie tego, co mówi T roszcz się o Niego U każ mu wartość i piękno języka W ierz w jego możliwości Y...? (Niewiadoma- bądź przygotowany) Z achęcaj go do dalszej pracy REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

91 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 91 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BUDOWANIEWEWNĘTRZNEGOSYSTEMUZAPEWNIANIAJAKOŚCI Do poczuwania się do odpowiedzialności za powodzenia i braki całej szkoły nie może być obligowana jedynie dyrekcja szkoły... Pojedynczy nauczyciele nie będą mogli już dalej uznawać siebie jako jedynie ekspertów w swoich przedmiotach. Będą musieli już wkrótce postrzegać siebie jako stwarzający odpowiednie warunki organizacyjne i psychodydaktyczne dla podmiotowego uczestnictwa uczniów w procesie kształcenia. Prowadzi to wprost do zadania przekształcania rady pedagogicznej w mobilny zespół, który także w dobrze rozumianym własnym interesie przejmować będzie na siebie coraz większy zakres odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość swojej instytucji. Ma się ona stawać, co przez wielu zaczyna być akceptowane, organizacją uczącą się"..... Prowadzi to wprost do zadania przekształcania rady pedagogicznej w mobilny zespół, który także w dobrze rozumianym własnym interesie przejmować będzie na siebie coraz większy zakres odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość swojej instytucji. Ma się ona stawać, co przez wielu zaczyna być akceptowane, organizacją uczącą się". Wlazło S.:,,Jakościowy rozwój szkoły

92 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 92 S. Wlazło: 14 zasad Deminga, przekształcone do specyfiki szkoły: 1. Należy ciągle myśleć, co możemy zrobić, aby lepiej edukować naszych uczniów, stwarzając im coraz większe szansę edukacyjne i życiowe. 2. Każdy uczeń, z wszystkimi jego możliwościami i trudnościami jest dla nas ważny i wobec każdego ucznia działajmy na najwyższym poziomie naszych nauczycielskich możliwości. 3. Wspólnie dokonujmy wewnętrznego mierzenia, aby doskonalić nasze działania a nie je oceniać. 4. Stopnie szkolne nie mogą być jedynym kryterium jakości edukacji. 5. Wszyscy mamy prawo i moralny obowiązek ciągle doskonalić pracę szkoły, wskazując na problemy i wnosząc propozycje zmian. 6. Pracujmy innowacyjnie, gdyż stawia to przed nami nowe wezwania, myślmy kategoriami przyszłości. 7. Podejmujmy rożne role liderów, mentorów, edukatorów. 8. Budujmy w relacjach z uczniami, rodzicami i gronie pedagogicznym, klimat partnerstwa, respektujmy wolność przedstawiania poglądów i opinii i przegnajmy strach" we współdziałaniu z innymi ludźmi. 9. Pozyskujmy innych nauczycieli, a także uczniów i rodziców dla swoich pomysłów w pedagogicznym działaniu. 10. Starajmy się sami ustalać swoje zakresy pracy w roku szkolnym i udowodnijmy, że potrafimy właściwie swym działaniem kierować. 11. Wyeliminujmy...ścisłe wskaźniki liczbowe liczby nie odzwierciedlają jakości edukacji i koncentrują naszą uwagę na realizowaniu zadań ilościowych" lub ilościowo ocenianych. 12. Myślmy pozytywnie o naszych uczniach, ich rodzicach, o nas samych, dążmy do sukcesów, cieszmy się nimi i mówmy o nich z naszymi uczniami i rodzicami, przestańmy wciąż na wszystko narzekać. 13. Z pełną energią i wciąż doskonalmy się. 14. Działajmy tak, aby realizować powyższe założenia, aby filozofia jakości edukacyjnej w szkole stała się kulturą organizacyjną naszej szkoły, a nawet naszą rutyną. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

93 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 93 Irena Dzierzgowska. Jakość edukacji. Materiały programu TERM, Warszawa "Jakość edukacji powstaje wewnątrz systemu, jakość pracy l szkoły nie może być narzucona przez żaden zewnętrzny system norm i kontroli. Aby uzyskać najwyższą jakość muszą wszyscy... akceptować i rozumieć filozofię jakości. 2. Wszyscy zaangażowani w procesie edukacji pragną, aby dzieci osiągnęły możliwie najpełniejszy rozwój. 3. U podstaw systemu zapewniania jakości leży partnerska współpraca wszystkich zainteresowanych: rodziców, całego zespołu nauczycieli, dyrektora, władz oświatowych, personelu administracji i obsługi. 4. Wszyscy uczestnicy procesu wychowawczego.. muszą znać i akceptować jasne i powszechnie przyjęte kryteria jakości. 5. Stałe podnoszenie jakości musi być powiązane z wizją i długoletnim programem rozwoju szkoły. 6. Poprawienie jakości działania każdej instytucji, także Twojej szkoły wymaga dobrego planowania, a nie jest to możliwe bez rzetelnej informacji i diagnozy. Dlatego planowanie powinno być poprzedzone mierzeniem jakości. 7. Wszelkie...mierzenie... pracy szkoły musi dostarczać informacje o jej silnych i słabych stronach. 8. Wnioski z mierzenia jakości pracy szkoły muszą być oparte o jasne i przekonujące dowody. 9. Mierzenie jakości pracy szkoły musi być wykonane przy użyciu odpowiednio przygotowanych i sprawdzonych narzędzi. 10. Jakość to, to, co zadowala, a nawet zachwyca klientów. Dlatego opinie klientów są bardzo ważne. Pamiętaj zawsze o nie pytać." REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

94 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 94 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI WEWNĘTRZNYSYSTEMZAPEWNIANIAJAKOŚCIPODSUMOWANIE Szkoła może mieć wewnętrzny system zapewniania jakości obejmujący jeden lub kilka obszarów jej działania. System ten może także mieć charakter całościowy. 1. Szkoła lub placówka opracowuje - zgodnie z rozporządzeniem o nadzorze - 5-letni program rozwoju. Zapisuje w nim priorytety swego rozwoju i efekty, które chce uzyskać. 2. Kolejnym dokumentem jest roczny program rozwoju. Oczywiście musi być on zgodny z programem 5-letnim. 3. W praktyce nie wystarczy tworzenie programów i zapisanie w nich zadań. Szkoła musi również szczegółowo określić, w jaki sposób te zadania będą realizowane, kto za nie odpowiada, jaki jest planowany termin ich realizacji i spodziewane efekty. 4. Na koniec warto, a nawet trzeba ustalić sposób kontrolowania i ewaluacji etapów realizacji programu rozwoju, tak aby na bieżąco oceniać skuteczność i efektywność działań.Tak zapisane działania szkoły, których celem jest podniesienie jej jakości, to właśnie Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości.

95 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 95 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI WEWNĘTRZNYSYSTEMZAPEWNIANIAJAKOŚCIPODSUMOWANIE Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości może dotyczyć wszystkich działań szkoły lub wybranych obszarów. Opracowanie tego systemu powinno mieć następującą strukturę: 1. Cele i planowane, długoterminowe efekty działań. 2. Rezultaty spodziewane w bieżącym roku szkolnym. 3. Zadania prowadzące do uzyskania planowanych rezultatów: konkretne działania, sposób i terminy ich realizacji, osoby odpowiedzialne. 4. Sposób ewaluacji planowanych zadań i rezultatów 4. Sposób ewaluacji planowanych zadań i rezultatów. Warunkiem koniecznym podnoszenia jakości pracy szkoły jest zaangażowanie wszystkich podmiotów szkoły. Można to osiągnąć w rozmaity sposób. Najbardziej efektywne wydaje się włączenie ich w tworzenie systemu jakości, planowanie określonych zadań, odpowiedzialność za ich realizację i udział w ewaluacji uzyskiwanych efektów.

96 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 96 I II III IV Stratyfikacja Pomiar w systemie Orientacja systemu Modyfikacja Narzędzia mierzenia Realizacja mierzenia Plan/harmonogram,procedury Analiza danych Raportowanie Wskaźniki Standardy ObszaryDoraźne programy naprawcze Modyfikowanieprogramu Roczny program rozwoju w zakresie doskonalenia jakości Wizja, misja placówki Pięcioletni program rozwoju szkoły/placówki System zapewniania jakości pracy szkoły I II III IV Stratyfikacja Pomiar w systemie Orientacja systemu Modyfikacja Narzędzia mierzenia Realizacja mierzenia Plan/harmonogram,procedury Analiza danych Raportowanie Wskaźniki Standardy ObszaryDoraźne programy naprawcze Roczny program rozwoju w zakresie doskonalenia jakości Wizja, misja placówki Pięcioletni program rozwoju szkoły/placówki

97 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 97 SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI MAM SYSTEM!!!! REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

98 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 98 SCHEMAT PROJEKTU BADAWCZEGO 1. Określenie przedmiotu badań. 2. Określenie celu badań i głównego problemu badawczego. 3. Sformułowanie problemów szczegółowych. 4. Wybór metod zbierania danych. 5. Dobór / opracowanie narzędzi badawczych. 6. Dobór próby. 7. Zbieranie danych. 8. Analiza wyników. 9. Raport końcowy. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

99 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 99 Projekt zewnętrznego mierzenia jakości pracy Szkoły Podstawowej w w roku szkolnym Dziedzina: Obszar: Przedmiot badań: Cel/cele badania: Problematyka badań /standardy, wskaźniki/ ProceduryMetodyNarzędzia Próba badawcza REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

100 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 100 PLANOWANIE – zamierzanie czegoś, proces projektowania, w wyniku którego powstaje plan realizacji określonych działań. CELE PLANOWANIA (wg D. Elsner): –modelowanie przyszłości, –posiadanie poczucia kierunku działań, –optymalne wykorzystanie zasobów, –wyznaczenie realnych zadań, czynności, –świadome przygotowanie do uporządkowanego, racjonalnego działania. ZASADY PLANOWANIA: –planowanie można rozpocząć w dowolnym momencie procesu, –kluczowym elementem planowania jest monitorowanie, –planowanie może dotyczyć różnych obszarów i poziomów pracy szkoły, –planowanie musi być realistyczne, oparte na posiadanych zasobach. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

101 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 101 ETAPY DZIAŁANIA (na podst. Materiałów dla trenerów Programu Nowa Szkoła): określenie celu działania, określenie celu działania, ocena sytuacji (ustalenie zasobów i możliwości osiągnięcia celów), ocena sytuacji (ustalenie zasobów i możliwości osiągnięcia celów), analiza szans i zagrożeń realizacji działań (co sprzyja, a co przeszkadza), analiza szans i zagrożeń realizacji działań (co sprzyja, a co przeszkadza), opracowanie zbioru działań prowadzących do osiągnięcia celów. opracowanie zbioru działań prowadzących do osiągnięcia celów. PLAN DZIAŁAŃ: dokument opisujący działania projektowane do wykonania w określonym czasie, dokument opisujący działania projektowane do wykonania w określonym czasie, wcześniej ustalony porządek tego, co ma być zrobione. wcześniej ustalony porządek tego, co ma być zrobione. HARMONOGRAM – wykaz obrazujący kolejność i czas trwania poszczególnych czynności przewidzianych do realizacji w ogólnym planie działań. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

102 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 102 Przepisy dla nauczycieli (1872): Nauczyciel każdego dnia powinien zadbać o to, aby lampy były napełnione a kominek czysty. Każdy nauczyciel winien codziennie przynosić wiadro wody i kubeł węgla. Pióra należy przygotowywać starannie. Końcówki piór można ostrzyc zgodnie z indywidualnymi upodobaniami wychowanków. Nauczycielowi płci męskiej zezwala się na wykorzystanie jednego wieczoru w tygodniu na sprawy osobiste (bądź też dwóch wieczorów jeśli regularnie uczęszcza do kościoła). Po spędzeniu dziesięciu godzin w szkole, nauczyciele mogą oddać się czytaniu biblii lub innych pożytecznych ksiąg. Nauczycielki, które wychodzą za mąż bądź angażują się w romanse dostaną natychmiastowe wypowiedzenie. Nauczyciel, który pali, używa alkoholu w jakiejkolwiek formie, uczęszcza do kasyna lub domu publicznego, lub tez goli się u fryzjera dostarcza znakomitych powodów, by żywić poważne wątpliwości co do jego wartości, zamiarów, prawości i uczciwości. Nauczyciel powinien odkładać drobne sumy z każdej wypłacanej mu pensji, aby w latach starości nie stać się ciężarem dla społeczeństwa. Nauczyciel wykonujący swą pracę sumiennie i wiernie przez 5 lat spodziewać się może podwyżki w wysokości dwudziestu pięciu centów tygodniowo, o ile zarząd wyrazi na to zgodę.

103 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 103 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Działania w ramach procesu mierzenia jakości pracy szkoły/placówki: ¨ kontrolowanie realizacji wymagań określonych w przepisach prawa oświatowego; ¨ diagnozowanie i ocena stopnia spełniania standardów oceny (ust.1 i 2); ¨ diagnozowanie osiągnięć uczniów; ¨ monitorowanie działań podejmowanych na rzecz doskonalenia pracy; ¨ hospitacje zajęć (hospitacje diagnozujące); ¨ ewaluacja.

104 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 104 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Działania w ramach procesu mierzenia jakości pracy szkoły/placówki: Kontrola – porównanie stanu faktycznego z wymaganym Mały słownik języka polskiego PWN porównanie wykonania z normami i planami Wielka encyklopedia PWN

105 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 105 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Działania w ramach procesu mierzenia jakości pracy szkoły/placówki: Diagnoza - rozpoznanie badanego stanu rzeczy i jego tendencji rozwojowych S.Ziemski: Problemy dobrej diagnozy,Warszawa 1973.

106 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 106 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Działania w ramach procesu mierzenia jakości pracy szkoły/placówki: Monitorowanie - systematyczne i zorganizowane obserwowanie osiąganej jakości pracy szkół i placówek.

107 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 107 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Działania w ramach procesu mierzenia jakości pracy szkoły/placówki: Hospitacja - forma nadzoru pedagogicznego, polegająca na prowadzeniu bezpośredniej obserwacji realizowania przez nauczycieli statutowych zadań szkoły lub placówki, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami lub wychowankami, a także czynności hospitacyjnych dyrektora i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce.

108 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 108 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Działania w ramach procesu mierzenia jakości pracy szkoły/placówki: Hospitacja diagnozująca - hospitacja, której celem jest ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, na podstawie bezpośredniej obserwacji wiedzy, umiejętności i postaw uczniów lub wychowanków.

109 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 109 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Działania w ramach procesu mierzenia jakości pracy szkoły/placówki: Ewaluacja - ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań edukacyjnych w odniesieniu do założonych celów, służąca doskonaleniu tych działań.

110 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 110 ANALIZADANYCH...analiza to wszystkie sposoby przekształcania surowych danych w końcowe doniesienie, toteż jakość doniesienia jest najlepszym sprawdzianem jakości analizy. Krzysztof Konarzewski Jak uprawiać badania oświatowe REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

111 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 111 ANALIZADANYCH 1. Techniczne opracowanie materiału badawczego: arkusz kalkulacyjny Excel, edytor Word. 5. Wnioskowanie i uogólnianie na podstawie zgromadzonych dowodów. 2. Uporządkowanie materiału badawczego: kategoryzacja, kategoryzacja, kodowanie. kodowanie. 4. Uporządkowanie i odwzorowanie danych, arkusze zbiorcze, tablice, matryce, tabele, diagramy, wykresy. 3. Sporządzanie i uogólnianie notatek – selekcja materiału. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

112 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 112 ŹRÓDŁATRUDNOŚCI W ANALIZIE W ANALIZIE ZEBRANYCH ZEBRANYCHDANYCH. 1. Nieporównywalność danych zgromadzonych z różnych źródeł różnymi metodami, przy użyciu różnych skal i narzędzi. 7. Nieporównywalność statystyczna grup. 2. Różnorodność zgromadzonych danych. 4. Dane oświetlające tylko fragmenty, punkty badanego problemu. 3. Dane niedające odpowiedzi na pytanie kluczowe (często interesujące poznawczo). REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI 6. Niereprezentatywność próby badawczej. 5. Nieuwzględnienie kontekstu badanych zjawisk. 8. Interferencja osobistych postaw badacza. 9. Subiektywizm badacza.

113 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 113 Rezultaty analizy i interpretacji danych. Dowody – dane i inne informacje zgromadzone podczas mierzenia Konkluzje – synteza danych poprzez proces redukcji, reprezentacji i weryfikacji. Sądy – wartości zastosowane do konkluzji pozwalające stwierdzić, w jakim stopniu badany obiekt spełnia standardy jakości. Rekomendacje – sugerowanie kierunków przyszłych zmian na podstawie zebranych danych oraz sformułowanych konkluzji i sądów. Wnioski – generalizacja niedotycząca bezpośrednio zebranych danych, pozwalająca na usprawnienie i doskonalenie przyszłych działań o podobnym charakterze, dotycząca także organizacji działań podejmowanych w procesie zewnętrznego mierzenia jakości. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

114 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 114 Kiedy uzyskane informacje uznamy za rzetelne? Kryteria: Liczba i różnorodność źródeł –jeśli pochodzą z różnych źródeł, Wiarygodność statystyczna – jeśli próba badawcza jest odpowiednio dobrana, Trafność doboru źródeł informacji – jeśli źródła informacji są trafnie dobrane, REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

115 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 115 Kiedy uzyskane informacje uznamy za rzetelne? Kryteria: Trafność pytań badawczych – jeśli pytania badawcze są właściwie sformułowane, Przestrzeganie procedur – jeśli zbieranie informacji odbywa się zgodnie z procedurami, Udokumentowanie – jeśli poparte są dowodami (dokumenty, cytaty, itp.) REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

116 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 116 Prowadzenie badań badań 1. Zbieranie informacji odbywa się anonimowo i gwarantuje bezpieczeństwo tych, którzy udzielają informacji. 2. Jedną z fundamentalnych zasad prowadzenia badań, która zapewnia wiarygodność wniosków, jest zasada triangulacji. Polega na spojrzeniu na badany problem z kilku (przynajmniej dwóch) punktów widzenia. K. Konarzewski wyróżnia cztery typy triangulacji: - pozyskiwanie danych od różnych osób (z różnych źródeł), - porównywanie wyników uzyskanych przez różnych badaczy, - stosowanie przez każdego z badaczy różnych metod zbierania danych, - stosowanie różnych teorii w celu interpretacji danych REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

117 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 117 TRIANGULACJA Triangulacja (...) ma za zadanie potwierdzać wyniki poprzez wykazanie, że niezależne pomiary są z nimi zgodne, a przynajmniej nie są z nimi sprzeczne. W jaki sposób możemy dokonywać triangulacji? Korzystając z różnych źródeł danych (rodzice, uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły), Korzystając z różnych źródeł danych (rodzice, uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły), Korzystając z różnych typów danych (teksty, dane ilościowe), Korzystając z różnych typów danych (teksty, dane ilościowe), Używając różnych metod zbierania danych, Używając różnych metod zbierania danych, Zmieniając osoby zbierające dane. Zmieniając osoby zbierające dane. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

118 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 118 ANALIZADANYCH Analiza ilościowa to proces stawiania pytań twoim danym i otrzymywanie od nich odpowiedzi. Może być opisowa lub wyjaśniająca, może obejmować jedną, dwie lub więcej zmiennych. Metody jakimi gromadzimy dane ilościowe: Obserwacja ilościowa Obserwacja ilościowa Ankieta Ankieta Pomiar zmiennych nieobserwowalnych (np. testy, skale postaw,) Pomiar zmiennych nieobserwowalnych (np. testy, skale postaw,) REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

119 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 119 ANALIZADANYCH Analiza danych jakościowych jest nieliczbowym szacowaniem wartości obserwacji dokonanych dzięki zastosowaniu obserwacji uczestniczącej, analizy treści, wywiadów i innych technik jakościowych. Metody jakimi gromadzimy dane jakościowe: Obserwacja jakościowa Obserwacja jakościowa Wywiad Wywiad Przeszukiwanie archiwów Przeszukiwanie archiwów REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

120 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 120 ANALIZADANYCH Metody analizy danych Dane jakościowe o kodowanie - zastępowanie fragmentów tekstu etykietami reprezentującymi kategorie tekstu, o analiza treści - obiektywne ujawnienie cech tekstu, o analiza sekwencyjna - respektowanie kolejności, o wydobywanie regularności REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

121 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 121 ANALIZADANYCH Metody analizy danych Dane ilościowe o rozkład liczebności, o miary tendencji centralnej, o miary zróżnicowania i miary współzmienności, o miary współwystępowania REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

122 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 122 Formy/sposoby uporządkowania i odwzorowania danych. Formy/sposoby uporządkowania i odwzorowania danych. Transkrypcje wywiadów Wyniki ankiety Wyniki obserwacji Streszczenia i wypisy z dokumentów Cytaty Zestawienia ilościowe Tabele, Zestawienie ilościowe, Proporcje,Wykresy,Cytaty Opisy: zdarzeń, osób, miejsc, działań, Zestawienia ilościowe, Cytaty Streszczenia dokumentów, Opisy dokumentów, Fragmenty dokumentów, fotografie REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

123 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 123 Rodzaje uzyskiwanych informacji Transkrypcje wywiadów Wyniki ankiet Arkusze obserwacji Streszczenia i wypisy z dokumentów Wiedza o: doświadczeniach uczestników, ich przeżyciach, ocenach,odczuciach,spostrzeżeniach,interpretacjach. Wiedza o: rozkładzie cech, rozkładzie cech, ich częstotliwości, właściwościach Wiedza o: rzeczywistych działaniach podejmowanych przez uczestników, rzeczywistych działaniach podejmowanych przez uczestników, kontekście, w jakim miały one miejsce kontekście, w jakim miały one miejsce Wiedza o: formalnych aspektach działań uczestników, zakładanych celach i wartościach sposobach realizacji celów REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

124 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 124 Przesłanki do programu doskonalącego jakość kształcenia w szkole Cztery etapy, które powinny być wykonane w szkołach: I – komunikowanie wyników - analiza (czerwiec), I – komunikowanie wyników - analiza (czerwiec), II – tworzenie miniraportu (czerwiec), II – tworzenie miniraportu (czerwiec), III – planowanie ( czerwiec – 1 września), III – planowanie ( czerwiec – 1 września), IV – realizacja, wdrażanie ( 1 września – 26 czerwca). IV – realizacja, wdrażanie ( 1 września – 26 czerwca). REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

125 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 125 Etapy tworzeniaraportuszkolnego a) przeprowadzenie posiedzenia rady pedagogicznej w formie warsztatów mających na celu określenie słabych i mocnych stron szkoły, wskazanie umiejętności opanowanych na najniższym poziomie, uporządkowanie wszystkich umiejętności badanych w bieżącym roku podczas egzaminu – od umiejętności najlepiej opanowanych, poprzez te, które zostały opanowane dobrze i średnio, aż do tych, które sprawiły uczniom najwięcej problemów. b) określenie umiejętności opanowanych na najniższym poziomie. Doskonaląc opanowanie umiejętności, z zakresu których zadania sprawiały uczniom trudności, nie można zapominać o rozwijaniu umiejętności opanowanych zadowalająco. Utrwalając np. umiejętności z II obszaru standardów wymagań (tworzenie własnego tekstu), nie można zapomnieć o poprawnym mówieniu. c) określenie przyczyn (zewnętrznych i wewnętrznych) opanowania umiejętności w stopniu niezadowalającym Poniżej przypominamy tabelę zamieszczoną wcześniej w Komunikowaniu wyników egzaminu …. Mamy nadzieję, że informacje w niej zawarte pomogą w analizie czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów. d) dokładna analiza przyczyn wewnętrznych, (np. odpowiedniego doboru programów nauczania, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, siatki godzin, planu lekcji, absencji nauczycieli i uczniów, bazy, zarządzania przez dyrektora, metod pracy nauczycieli,stosunku nauczycieli do uczniów, strategii nauczania, motywowania uczniów). REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

126 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 126 Planowanie działań doskonalących proces nauczania. W okresie od czerwca do 1 września należy zaplanować czynności, które zostaną podjęte w nowym roku szkolnym po to, aby wykorzystać wyniki egzaminu do weryfikacji, np. programów nauczania, planów wynikowych planów pracy wychowawczej i innych szkolnych dokumentów. Wprowadzenie w życie zaplanowanych działań umożliwi osiągnięcie przez kolejny rocznik trzecioklasistów wyższego poziomu opanowania umiejętności i uzyskania lepszych wyników na egzaminie. a) Zaplanowanie pracy na lekcjach z poszczególnych przedmiotów kształcących umiejętności opanowanych na najniższym poziomie (zaplanowanie konkretnych działań, metod i form pracy, zadań dla uczniów, ich sprawdzania i recenzowania itp.). REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

127 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 127 Umiejętności opanowane na najniższym poziomie - egzamin umiejętności te powinny być kształcone podczas lekcji następujących przedmiotów 1. Pisanie poprawne pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym Dostrzeganie związków między kulturą slarożytną i współczesną Czytanie na poziomie symbolicznym, posługiwanie się językiem s\mboli. znaków, wyrażeń algebraicznych Posługiwanie się pojęciami i terminami Formułowanie opinii i uzasadnianie za pomocą argumentów Wykorzystanie informacji: analizowanie, porównywanie, syntetyzowanie, wnioskowanie Dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych, przestrzennych i czasowych funkcjonalnych, funkcyjnych Formułowanie problemów i ich rozwiązywanie z zastosowaniem zintegrowanej wiedzy język polski historia WOS sztuka religia/etyka matematyka fizyka chemia biologia geografia informatyka REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

128 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 128 Przykładowe przesłanki dla doskonalenia opanowanych umiejętności: Pisanie poprawne pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. A. Należy jak najczęściej sprawdzać i oceniać – klasówki, wpisy w zeszytach, zadania domowe; przy tym określić minimalną liczbę i rodzaj prac sprawdzanych i ocenianych przez nauczyciela (w miesiącu, semestrze, roku); konieczny jest komentarz, wskazujący mocne strony pracy oraz to, co wymaga pracy i ćwiczeń. B. Urozmaicać formy ćwiczeń językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych: urządzać klasowe konkursy ortograficzne, pracować ze słownikami, wprowadzać sprawdzanie tekstów sobie nawzajem przez uczniów (np. zabawa w korektora czy redaktora pisma). C. Dyktando należy traktować jako formę przede wszystkim kształcenia poprawności ortograficznej, a nie tylko sprawdzania. D. Odwołać się do percepcji wzrokowej: kolorowe plansze, ortogramy, ilustracje prezentujące wyjątki od reguł pisowni. E. Skorelować naukę ortografii ze słowotwórstwem i fonetyką. F. Połączyć naukę interpunkcji z ćwiczeniami w budowaniu i logicznej analizie zdań. G. Wprowadzać ćwiczenia w przekształcaniu tekstu (np. ze względu na zmianę adresata). H. Analizować przykłady błędów uczniowskich, formułować propozycje ich poprawy. I. I. Nie tylko wskazywać (podkreślać) błędy językowe w tekstach uczniowskich, lecz poprawnie formułować określone zdanie. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni zlecać uczniom pisanie tekstów, sprawdzać zapisy w zeszytach oraz korygować błędy językowe w zapisach, a także wymagać udzielania odpowiedzi pełnych, zawierających argumentację, komentarz, opinię, właściwą terminologię. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

129 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 129 Aby sformułować kierunki działań, wpływających na poprawę poziomu opanowania umiejętności kształconych w konkretnej szkole (opisanych w podstawie programowej) należy odpowiedzieć sobie na pytania: Czy w planie dydaktycznym, który realizuję, uwzględniam zadania problemowe, nietypowe (czy sam/a znam procedurę rozwiązywania problemów),? Czy uwzględniam zadania o kontekstach realistycznych, czy ćwiczę z uczniami praktyczne stosowanie opanowanych wiadomości? Czy stosuję aktywne metody nauczania, w których uczniowie muszą samodzielnie pokonywać trudności, dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe i wyciągać wnioski, odnajdywać różne sposoby rozwiązywania zadań? Czy po określonej lekcji uczniowie potrafią określić umiejętności, które opanowali (czy ja, nauczyciel, mam świadomość kształconych na danej lekcji umiejętności)? Czy robię rozpoznanie, w której klasie można wiedzę i umiejętności poszerzać, w której pogłębiać, a w której trzeba utrwalać, aby zaobserwować przyrost umiejętności uczniowskich? REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

130 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 130 PRZEDMIOT badań HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA ANKIETOWANIE TEST ANALIZA DOKUMENTÓW OBSERWACJA WYWIAD R A P O R T Z BADAŃ TECHNIKI BADAWCZE SPOSOBY PRZEPROWADZANIA WYNIKÓW BADAŃ -notatki, -arkusze zbiorcze, -zestawienia, -opracowania, -wykresy, -tabele, -analizy. Rys. Techniki badawcze wykorzystywane w tworzeniu wewnętrznego raportu REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

131 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 131 CECHY DOBREGO RAPORTU Forma zwięzła, możliwie krótka Głównym przesłaniem raportu jest przekazanie faktów Język zrozumiały dla wszystkich odbiorców Krótkie zdania z zachowaniem płynności stylistycznej Struktura z zachowaniem podziału na części Umiejętnie stosować wielkości absolutne i względne Posługując się wielkościami szacunkowymi, oceniać dokładność wyniku przy jego zaokrągleniu Dokładne informacje źródłowe Ostrożne przytaczanie liczb, czytelność zamieszczanych wykresów REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

132 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 132 CECHY DOBREGO RAPORTU Ilustruje stwierdzenia tabelami, wykresami, liczbami ; Zawiera informacje zebrane w wyniku zebrane w wyniku realizacji procesu realizacji procesu badawczego badawczego Czytelna struktura Zawiera stwierdzenia oparte na dowodach oparte na dowodach Dotyczy tylko badanego problemu problemu Podaje fakty a nie opinie Napisany bez emocji – bez usprawiedliwiania stwierdzonych nieprawidłowości; zakończony informacjami o mocnych stronach szkoły oraz, tych które wymagają doskonalenia w pierwszej kolejności. Język prosty i zwięzły, forma osobowa, czas teraźniejszy Nie powinien ukrywać ograniczeń, błędów, niedociągnięć REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

133 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 133 Ciekaweczy się spodoba mójraport!!!!! Raport z diagnozowania pracy szkoły REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

134 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 134 Lista błędów wg Henryka Mizerka (raport ewaluacyjny) Lista błędów wg Henryka Mizerka (raport ewaluacyjny) Unikaj tworzenia raportu typu opowieść w dziesięciu tomach (dobry raport to 10 – 15 stron) W raporcie nie koncentruj się na stronie graficznej (to nie komiks), tabele umieść w załączniku, w raporcie tylko wykres; Określ do kogo piszesz raport (język); Raport nie może być o wszystkim (niekończąca się historia); Raport opowieść Robinsona Kruzoe na bezludnej wyspie – program bez jego kontekstu; Raport typu powieść z kluczem – treści ukryte między wierszami czasami ze względów politycznych; Raport typu książka telefoniczna – opis faktów bez jakiejkolwiek analizy; Raport typu kasa pancerna w banku – dzieło dla wybranych ze względu na hermetyczny język; REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

135 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 135 Lista błędów wg Henryka Mizerka (raport ewaluacyjny) Raport typu romantyczny poemat – górnolotne słowa zamiast rzetelnego opisu; Raport Zagłoby – autor się chwali – robimy to dobrze ; Raport typu parawan – pisany z intencją ukrycia niepowodzeń; Raport mowa obrońcy – nastawiony na usprawiedliwianie, wybielanie; Raport typu paszkwil – uwypuklone słabe strony; Raport dekalog – cała uwaga skupiona na sądach wartościujących i rekomendacjach; Raport instrukcja obsługi – uwaga skoncentrowana na tym, co zrobić aby był sukces; Raport po uważaniu – uwzględnia interesy określonej grupy ludzi; Raport typu krecia robota - służy zniszczeniu programu pod presja określonej grupy ludzi; Raport typu krecia robota - służy zniszczeniu programu pod presja określonej grupy ludzi; Stefan Wlazło – Mierzenie jakości pracy szkoły. Cz. I, Mar Mar, Wrocław 1999 r. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

136 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 136 Ciekaweczy się spodoba mójraport!!!!! Raport z diagnozowania pracy szkoły REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

137 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 137 STYLE I FORMY RAPORTU (wg M.Q. Pattona) 1. Pisany Tradycyjny - akademicka monografia badawcza, zawierająca m.in.: - charakterystykę szkoły /placówki, - opis procedury badań, - opis danych i ich analizę, - podsumowanie, wnioski. 2. Skrócony (konferencyjny) – z dołączoną do wglądu wersją tradycyjną. 3. Skrócony dla celów prezentacji sporządzony z uwzględnieniem zasad wizualizacji (tabele, wykresy, schematy itp..). 4. W formie artykułu. 5. W formie informacji prasowej. 5. Ustny z materiałami graficznymi. 6. Krótka prezentacja i następujące po niej pytania. 7. Dyskusja grupowa na bazie opracowanych materiałów. 8. Sesja z udziałem zainteresowanych. 9. Debata. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

138 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 138 ROLA EWALUACJI W JAKOŚCIOWYM ROZWOJU SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ UKŁADTREŚCIRAPORTU CZĘŚĆWPROOWADZAJĄCA ogólne informacje o szkole z celem, sposobem i uwarunkowaniami przeprowadzonych badań. CZĘŚĆ ANALITYCZNA usystematyzowane, prezentowane problemowo wyniki badań CZĘŚĆ WNIOSKOWA wnioski wynikające z przedstawionej analizy

139 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 139 STRUKTURARAPORTU Karta tytułowa Spis treści Charakterystyka placówki Zakres badań (badania całościowe czy wycinkowe) Organizacja i przebieg mierzenia: - co? - jak? (metody, techniki, narzędzia); - próba badawcza; -terminy;-odpowiedzialni; Prezentacja i analiza uzyskanych wyników: - analiza ilościowa, jakościowa, - skrajności. Określenie słabych i mocnych stron; Załączniki. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

140 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 140 STRUKTURARAPORTUII Strona tytułowa. Strona tytułowa. Spis treści Spis treści Wprowadzenie Wprowadzenie - charakterystyka szkoły - uzasadnienie wyboru obszaru. Założenia metodologiczne Założenia metodologiczne - opis projektu - opis narzędzi. Generowanie i opis danych: Generowanie i opis danych: - okoliczności przeprowadzenia badań: ile ankiet rozdano, ile zebrano, w jakich okolicznościach przeprowadzono ankiety, wywiady, obserwacje i analizę dokumentów, ograniczenia, trudności, przeszkody w realizacji badań. Prezentacja wyników z mierzenia jakości lub ewaluacji. Prezentacja wyników z mierzenia jakości lub ewaluacji.Wnioski.Załączniki. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

141 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 141 ROLA EWALUACJI W JAKOŚCIOWYM ROZWOJU SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ PRZYKŁADOWA STRUKTURA RAPORTU EWALUACYJNEGO 1. OKŁADKA I STRONA TYTUŁOWA Tytuł opracowania oraz miejsce napisania/wydania Tytuł opracowania oraz miejsce napisania/wydania Nazwiska autorów Nazwiska autorów Nazwiska/nazwy partnerów uczestniczących w przeprowadzeniu ewaluacji Nazwiska/nazwy partnerów uczestniczących w przeprowadzeniu ewaluacji Czas przeprowadzenia ewaluacji Czas przeprowadzenia ewaluacji Data napisania raportu Data napisania raportu 2. SPIS TREŚCI 3. WPROWADZENIE OPIS PROGRAMU Geneza (przyczyny i początki powstania) danego programu, projektu przedsięwzięcia itp. Geneza (przyczyny i początki powstania) danego programu, projektu przedsięwzięcia itp. Filozofia programu Filozofia programu Główne cele Główne cele Miejsce realizacji Miejsce realizacji Podejmowane działania Podejmowane działania Środki i zasoby wykorzystane w trakcie ewaluacji Środki i zasoby wykorzystane w trakcie ewaluacji Opis powinien zawierać dynamikę zjawiska poddawanego ewaluacji, a więc wskazywać na wszelkie zmiany zachodzące na przestrzeni czasu, określać przyczyny i skutki tych zmian.

142 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 142 ROLA EWALUACJI W JAKOŚCIOWYM ROZWOJU SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ PRZYKŁADOWA STRUKTURA RAPORTU EWALUACYJNEGO OPIS EWALUACJI Uzasadnienie podjęcia ewaluacji Uzasadnienie podjęcia ewaluacji Cele zastosowanej ewaluacji Cele zastosowanej ewaluacji Dla kogo została przeprowadzona Dla kogo została przeprowadzona Jak, gdzie, kiedy i przez kogo została wykonana Jak, gdzie, kiedy i przez kogo została wykonana Czynniki ograniczające przeprowadzenie ewaluacji (tło polityczne, ludzie, kontekstualność badanych obszarów) Czynniki ograniczające przeprowadzenie ewaluacji (tło polityczne, ludzie, kontekstualność badanych obszarów) 4. EWALUACJA PROGRAMU Projekt ewaluacji Projekt ewaluacji Przedmiot ewaluacji Przedmiot ewaluacji Obszary ewaluacji Obszary ewaluacji Pytania kluczowe Pytania kluczowe Kryteria Kryteria Metody Metody Próba Próba Harmonogram przeprowadzonej ewaluacji (może być umieszczony w aneksie) Harmonogram przeprowadzonej ewaluacji (może być umieszczony w aneksie) Adresaci ewaluacji Adresaci ewaluacji 5. BAZA DANYCH Prezentacja ewaluowanego obszaru (obszarów) na podstawie zastosowanych metod i narzędzi badawczych.

143 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 143 ROLA EWALUACJI W JAKOŚCIOWYM ROZWOJU SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ PRZYKŁADOWA STRUKTURA RAPORTU EWALUACYJNEGO 6. ANALIZA DANYCH Prezentacja metody (metod) analizy danych (w skrócie) Prezentacja metody (metod) analizy danych (w skrócie) Prezentacja wyników Prezentacja wyników Gdziekolwiek jest to możliwe należy przedstawiać mapy, tabele, rysunki i interpretacje danych jakościowych. Można włączyć do raportu cytaty z wywiadów (bezpośrednie cytaty mogą nam dużo powiedzieć na dany temat). 7. WNIOSKI Wnioski to odpowiedzi na główne pytania ewaluacyjne przedstawione w projekcie oraz na te, które ujawniły się w trakcie badań (bez powtarzania faktów przedstawionych w części raportu poświęconej bazie danych i ich analizie). 8. ZALECENIA Może to być jedyna część raportu czytana przez odbiorców. Zalecenia należy przedstawić w kolejności ich ważności. 9. ANEKS W aneksie należy zamieścić szczegółowe informacje odnoszące się do innych części raportu, np. szczegóły dotyczące zastosowanych narzędzi oraz metod, wzór np. ankiety, kwestionariusza, arkusza obserwacyjnego, arkusza wywiadu, harmonogramy, spis osób, z którymi zostały przeprowadzone wywiady, spis przeczytanych materiałów, itp.

144 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 144 STRUKTURA RAPORTU: Charakterystyka szkoły. Zakres diagnozowania, np. co zostało zbadane i ocenione. Wyniki diagnozowania ich analiza i interpretacja. Ocena diagnozowanych obszarów pracy szkoły. Wnioski i rekomendacje. REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Materiał KO w Lublinie

145 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 145 Uwzględniając zapisy § 4 ust.1 pkt 12 rozporządzenia MENiS z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego... oraz przedstawioną przez ministerstwo strukturę tzw. raportu wojewódzkiego Wydział Pragmatyki i Doskonalenia Nauczycieli uważa za istotne uwzględnienie przez dyrektorów szkół w tzw. raporcie z wewnętrznego mierzenia jakości informacji dotyczących: przyjętego w danym roku szkolny zakresu mierzenia i zastosowanych w badaniu procedur, z uwzględnieniem metod, technik i narzędzi badań poszczególnych zagadnień (obszarów); wyników mierzenia jakości w przyjętych obszarach (zagadnieniach); sformułowanych na podstawie ww. wyników wniosków; realizacji zaplanowanych i zamieszczonych w programie rozwoju zadań służących doskonaleniu jakości pracy szkoły (§5 ust.1 pkt 4 rozporządzenia); sformułowanych, przedstawionych radzie pedagogicznej i zamieszczonych w protokole zebrania rady pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego w danym roku szkolnym nadzoru pedagogicznego (art.40 ust.7 ustawy o systemie oświaty). REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Materiał KO w Lublinie

146 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 146 Ach ten raport!!!!! Raport z diagnozowania pracy szkoły REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

147 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 147 Mój raport będzie najlepszy… Tylko tego czasu brakuje… REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

148 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 148 Nauczyciele przekonywujący; - przekonywujący; - zawierający ogólną ocenę szkoły; - to, co dotyczy ich własnej pracy. - to, co dotyczy ich własnej pracy. Toteż w trakcie prezentacji raportu czym prędzej przewracają kartki, by dotrzeć do opinii uczniów o przedmiocie, którego uczą. Z wielkim zainteresowaniem zapoznają się ze wszystkimi szczegółami - dla nich wartość raportu tkwi w drobiazgowej analizie odpowiedzi na poszczególne pytania. Toteż w trakcie prezentacji raportu czym prędzej przewracają kartki, by dotrzeć do opinii uczniów o przedmiocie, którego uczą. Z wielkim zainteresowaniem zapoznają się ze wszystkimi szczegółami - dla nich wartość raportu tkwi w drobiazgowej analizie odpowiedzi na poszczególne pytania. Raport z diagnozowania pracy szkoły Oczekiwania czytelników raportu diagnostycznego REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

149 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 149 Rodzice zainteresowani są ogólną oceną szkoły; - zainteresowani są ogólną oceną szkoły; - ważne są dla nich efekty uczenia, wyniki egzaminów do szkół wyższego typu oraz problemy wychowawcze: atmosfera szkoły, przemoc i agresja wśród dzieci. Należy przyjąć, że większości rodziców nie stanowią profesjonaliści - toteż raport musi być napisany jasnym, zrozumiałym językiem pozbawionym żargonu oświatowego. Raport z diagnozowania pracy szkoły Oczekiwania czytelników raportu diagnostycznego REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

150 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 150 Uczniowie -oczekują ujawnienia swych krytycznych uwag o szkole, zwłaszcza, że często po raz pierwszy pytani byli o opinie; -nie interesuje ich wiele szczegółów, najistotniejsze w raporcie wydają się być pytania i wnioski o kontakty uczniów z nauczycielami. Raport z diagnozowania pracy szkoły Oczekiwania czytelników raportu diagnostycznego REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

151 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 151 Organ prowadzący -istotną informację stanowi ogólna ocena szkoły i odpowiedź na pytanie – czy pieniądze przeznaczone na szkołę przynoszą odpowiednie efekty; -często władze gminne chcą też wiedzieć, która szkoła jest lepsza i jaka ocena dyrektora wynika z raportu; -dla samorządu istotny byłby także raport zbiorczy -zawierający porównanie i wyszczególnienie problemów wspólnych, z którymi spotykają się szkoły na ich terenie -dla samorządu istotny byłby także raport zbiorczy -zawierający porównanie i wyszczególnienie problemów wspólnych, z którymi spotykają się szkoły na ich terenie. Raport z diagnozowania pracy szkoły Oczekiwania czytelników raportu diagnostycznego REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

152 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 152 Prasa (media) -prasa zainteresowana jest głównie problemami o charakterze społecznym, raczej sensacyjnymi takimi jak agresja wewnątrzszkolna, prawa ucznia i ich przestrzeganie, udział rodziców w życiu szkoły; -przedstawiciele lokalnej prasy będą chcieli znać sporo szczegółów, także tych, które są specyficzne dla danej szkoły; -przedstawicieli prasy centralnej interesują zwykle problemy natury ogólnej, powtarzające się w wielu szkołach i charakterystyczne dla całego systemu oświaty. Raport z diagnozowania pracy szkoły Oczekiwania czytelników raportu diagnostycznego REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

153 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 153 Proszę opisać kryteria dobrej prezentacji (np. wyników mierzenia jakości pracy szkoły lub … Praca grupowa jednolita Czas: 20 minut REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Cele ogólne: wyposażenie w wiedzę i umiejętności w zakresie dokumentowania mierzenia, wyposażenie w wiedzę i umiejętności w zakresie dokumentowania mierzenia, doskonalenie umiejętności opracowania, analizy i interpretacji danych, uzyskanych podczas zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły. doskonalenie umiejętności opracowania, analizy i interpretacji danych, uzyskanych podczas zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.

154 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 154 Tylko zdrowe podejście do raportu!!!!!! REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

155 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 155 I TAK SIĘ NIE DAMY!!! REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

156 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 156 A JAK SIĘ DAMY??!!! REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

157 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 157 A JAK SIĘ DAMY??!!! REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

158 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 158 WRACAM DO SZKOŁY!!! REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

159 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 159 Teraz już mogę odpoczywać!!!! Raport z diagnozowania pracy szkoły REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

160 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 160 Niech żyją wakacje!!!!!! REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI


Pobierz ppt "Mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna 1 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Zasadysprawowanianadzorupedagogicznego § 2. ust. 2 1) jawności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google