Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna"— Zapis prezentacji:

1 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI 1) jawności wymagań i sposób kontroli ich realizacji; 2) obiektywnej i pełnej oceny jakości pracy szkół i placówek, uwzględniającej ich specyfiką; 3) współdziałania pomiędzy organami sprawującymi nadzór pedagogiczny; 4) współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły i placówki; 5) współpracy organów sprawujących nadzór pedagogiczny z nadzorowanymi szkołami, placówkami i nauczycielami; Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego § 2. ust. 2 6) sprzyjania i wyzwalania samodzielności i aktywności nauczycieli na rzecz pobudzania i umacniania poczucia odpowiedzialności za efekty własnej pracy Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego dotyczą również przeprowadzania mierzenia jakości. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

2 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
ZADANIA KURATORA W ZAKRESIE MIERZENIA JAKOŚCI PRACY (na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru...): opracowanie organizacji nadzoru pedagogicznego w województwie, opracowanie planu mierzenia na 5 lat szkolnych i na rok szkolny, organizacja i przeprowadzanie (nie rzadziej niż raz na 5 lat) mierzenia jakości pracy wszystkich szkól i placówek na terenie województwa, decydowanie o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w mierzeniu; tworzenie ich lub współpraca przy ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi, ocenianie jakości kształcenia (na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych) i ustalanie kierunków działań naprawczych lub doskonalących, mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

3 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
ZADANIA KURATORA W ZAKRESIE MIERZENIA JAKOŚCI PRACY (na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru...): monitorowanie opracowywania przez szkoły i placówki programów rozwoju, wspomaganie dyrektorów szkół i placówek w: - tworzeniu i wdrażaniu wewnętrznych systemów jakości pracy, - organizowaniu i przeprowadzaniu wewnętrznego mierzenia jakości, - doborze i tworzeniu narzędzi wykorzystywanych w mierzeniu, - opracowywaniu analiz i raportów z mierzenia, - projektowaniu i wdrażaniu programów rozwoju, przekazywanie informacji o jakości pracy szkoły/placówki dyrektorowi, organowi prowadzącemu i właściwemu ministrowi, sporządzanie (co najmniej raz na 5 lat) oraz przekazywanie wojewodzie i ministrowi raportu o stanie oświaty w województwie, w tym o jakości pracy szkół/placówek, mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

4 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
ZADANIA KURATORA W ZAKRESIE MIERZENIA JAKOŚCI PRACY (na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru...): przekazywanie (do końca lipca każdego roku) wojewodzie i ministrowi wniosków wynikających z mierzenia jakości pracy szkól/placówek, zawieranie porozumień i współpraca z instytucjami wspomagającymi w prowadzeniu diagnozy jakości kształcenia, zwracanie się do dyrektorów szkół/placówek z prośbą o przeprowadzenie wewnętrznego mierzenia jakości pracy w odniesieniu do określonego problemu, w celu zdiagnozowania go w skali województwa. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

5 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
ZADANIA WIZYTATORA W ZAKRESIE MIERZENIA JAKOŚCI PRACY: (na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru...): poznanie organizacji i zasad działania szkoły/placówki (na podstawie statutu i innych dokumentów wewnętrznych), poznanie warunków funkcjonowania szkoły/placówki (pozyskiwanie informacji z różnych źródeł), zapoznanie się z wewnętrznym systemem jakości, organizacją i wynikami wewnętrznego mierzenia, opracowanie (w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki) projektu zewnętrznego mierzenia jakości pracy z uwzględnienie rodzaju, typu i specyfiki szkoły/placówki, przeprowadzenie zewnętrznego mierzenia jakości pracy, opracowanie wyników przeprowadzonych badań (analiza ilościowa i jakościowa), przygotowanie i przedstawienie (szkole/placówce, kuratorowi, organowi prowadzącemu) raportu (informacji) z przeprowadzonego mierzenia jakości pracy. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

6 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ZAKRESIE MIERZENIA JAKOŚCI PRACY: (na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru...): kontrolowanie realizacji wymagań określonych w przepisach prawa oświatowego, diagnozowanie i ocenianie stopnia spełnienia standardów ustalonych przez MENiS i KO, diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, monitorowanie działań zmierzających do doskonalenia pracy, hospitowanie zajęć (ze szczególnym uwzględnieniem hospitacji diagnozującej), dokonywanie ewaluacji. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

7 Co to jest ta hospitacja?????
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Ciekawe?????? Co to jest ta hospitacja????? mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

8 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI hospitować - (łac. hospitor - goszczę u kogo) wizytować szkołę jako hospitant, być na hospitacji; Hospitacja hospitacja - (od czas. hospitować) uczęszczanie na lekcje szkolne kandydatów na nauczycieli lub wzajemne uczestniczenie nauczycieli w zajęciach dydaktycznych swoich kolegów w celu zapoznania się różnymi metodami pracy, nabycia pewnego doświadczenia w pracy pedagogicznej; hospitacja - uczestniczenie w zajęciach szkolnych prowadzonych przez nauczyciela osoby kontrolującej sposób prowadzenia lekcji, a także innych nauczycieli lub kandydatów do zawodu w celu poznania i ulepszania zajęć dydaktycznych. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

9 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI W obowiązujących obecnie przepisach o nadzorze pedagogicznym hospitacja lekcji przez dyrektora została ujęta jako jeden ze sposobów mierzenia jakości pracy szkoły. Hospitacja mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

10 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Hospitacja Hospitacja jest bezpośrednią obserwacją. Celem hospitacji jest diagnoza efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

11 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Forma nadzoru pedagogicznego, polegająca na prowadzeniu bezpośredniej obserwacji realizowania przez nauczycieli statutowych zadań szkoły lub placówki, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami lub wychowankami, a także czynności hospitacyjnych dyrektora i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce. Hospitacja mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

12 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI (łac. hospitans) – goszczący – bezpośrednie uczestnictwo osoby (władz) pragnącej poznać pracę nauczyciela w prowadzonych przez niego zajęciach, dokonanie wspólnej z nim analizy i oceny tych zajęć oraz sformułowanie na tej podstawie wniosków na przyszłość. (L. Stankiewicz, Słownik organizacji i zarządzania w oświacie, Toruń, 1999) Hospitacja mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

13 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI to ,,jedna z form sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce oświatowej przez dyrektora (osoby pełniące funkcje kierownicze) i polega na odwiedzeniu nauczyciela (wychowawcy) podczas zajęć z uczniami (wychowankami) i dokonaniu bezpośredniej obserwacji, analizy i oceny poszczególnych elementów procesu wychowawczego”. (J. Pęcherz, Hospitacja lekcji. Nadzór pedagogiczny szkoły, Kalisz, 1993) Hospitacja mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

14 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Ze względu na tematykę, obszar i zakres hospitacji wyróżnia się: HOSPITACJE GLOBALNA - OBEJMUJĄCĄ WSZELKIE DZIAŁANIA NAUCZYCIELA I UCZNIÓW W TRAKCIE LEKCJI HOSPITACJE WYCINKOWA - ZWIĄZANA ZOBSERWACJĄ NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW STRUKTURY LEKCJI, WYBRANYCH DZIAŁAŃ NAUCZYCIELA I UCZNIÓW; MOŻNA JĄ PRZYRÓWNAĆ DO POPULARNEJ PRZED KILKOMA LATY HOSPITACJI PROBLEMOWEJ CZY TEMATYCZNEJ Hospitacja mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

15 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Ze względu na podmiot wyróżnia się trzy typy hospitacji. Ich istotę oddają charakterystyczne pytania kluczowe: HOSPITACJA OCENIAJĄCA - „POKAŻ JAK TO ROBISZ" - HOSPITUJĄCY LEKCJĘ DYREKTOR ZWRACA SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA PRACĘ NAUCZYCIELA HOSPITACJA DORADCZA - „POPATRZ, CO ROBISZ NA LEKCJI" - POLEGA NA OBSERWACJI WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA. JEJ CELEM JEST WSPARCIE NAUCZYCIELA W SAMOOCENIE, W OKREŚLENIU JEGO MOCNYCH I SŁABYCH STRON, A W KONSEKWENCJI - POMOC W INDYWIDUALNYM DOSKONALENIU UMIEJĘTNOŚCI, WYZNACZENIU KIERUNKÓW DALSZEGO ROZWOJU Hospitacja mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

16 HOSPITACJE OCENIAJĄCE
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI HOSPITACJE OCENIAJĄCE Hospitujący bada i obserwuje: KOMPETENCJE PRZEDMIOTOWE /SPECJALISTYCZNE/ NAUCZYCIELA KOMPETENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZYCIELA KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE /WYCHOWAWCZE/ Hospitacja mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

17 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Hospitacja HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA - „CO UCZEŃ ROBI NA LEKCJI?" - JEST SKONCENTROWANA PRZEDE WSZYSTKIM NA OBSERWACJI UCZNIÓW - ICH WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I POSTAW mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

18 (a ściśle – przedmiotem
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI - osoby: nauczyciel, uczeń (np. aktywność uczniów, działania nauczyciela na lekcji); Przedmiotem hospitacji (a ściśle – przedmiotem obserwacji w ramach hospitacji) mogą być: - zjawiska: np. atmosfera wychowawcza na lekcji; - wzajemne relacje: np. między nauczycielem a uczniami, między uczniami; - związki i zależności: np. między metodami pracy nauczyciela a aktywnością uczniów. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

19 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Modele hospitacji mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

20 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI CELE HOSPITACJI: diagnoza efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego; wywieranie pozytywnego wpływu na osobowość hospitowanego nauczyciela, na jego pracę i wyniki tej pracy; obserwacja aktywności uczniów na lekcji spowodowana określonymi działaniami nauczyciela; obserwacja osiągniętego poziomu sprawności uczniowskich umiejętności; pomoc nauczycielowi w samoocenie pracy i w określeniu kierunków samodoskonalenia; diagnoza jakości nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki. Hospitacja mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

21 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Należy przez to rozumieć hospitację, której celem jest ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, na podstawie bezpośredniej obserwacji wiedzy, umiejętności i postaw uczniów lub wychowanków. Hospitacja diagnozująca mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

22 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Polega w szczególności na obserwacji sprawności, wiedzy i postaw uczniów w zakresie ustalonych umiejętności operacyjnych. 2. Jest narzędziem obserwacji, czy uczniowie starają się sprostać oczekiwaniom nauczyciela, czy ich aktywność na lekcji świadczy o opanowaniu określonej wiedzy lub umiejętności. 3. Daje szansę określić na jakim etapie jest uczeń, co można zrobić, aby było lepiej. 4. Pokazuje umiejętność planowania lekcji i projektowania sytuacji dydaktycznych i wychowawczych przez nauczyciela. 5. Pomaga nauczycielowi w zrozumieniu i zaakceptowaniu konieczności skutecznego nauczania. Hospitacja diagnozująca mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

23 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Przygotowanie Ustalenie w szkole kiedy, w jakich klasach, jakie umiejętności będą badane. 2. Przygotowanie arkusza hospitacji diagnozującej (np. na szkoleniowej radzie pedagogicznej). 3. Nauczyciel zaprasza hospitującego na lekcję w momencie, kiedy zgodnie z planem wynikowym realizowanym w danej klasie trenuje bądź osiągnął określoną umiejętność - uczniowie maja możliwość zaprezentowania swoich umiejętności. 4.Uzgodnienie celu, obszaru, standardów i kryteriów hospitacji zgodnie z programem rozwoju szkoły, programem wychowawczym, planem wynikowym nauczania i planem wychowawczym klasy. 5. Uzgodnienie, czy w obserwacji uczestniczyć będą dodatkowe osoby: rodzice, inni nauczyciele, wizytator. Hospitacja diagnozująca mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

24 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Hospitacja diagnozująca nie powinna wyprzeć innych rodzajów hospitacji. Jak w każdym działaniu, tak i w tym przypadku należy kierować się przede wszystkim dobrem ucznia, rozwojem nauczyciela, pamiętając o zapewnianiu jakości nauczania w szkole. Hospitacja diagnozująca mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

25 KORZYŚCI STOSOWANIA HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI KORZYŚCI STOSOWANIA HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ Umożliwia skupienie się nie tylko na problemach hospitowanej lekcji, ale zauważenie wielu zagadnień związanych z kształceniem i wychowaniem w szkole. • Bada poziom umiejętności kształconych w uczniach. Daje uczniom możliwość odczuwania sukcesu. Umożliwia zdiagnozowanie poziomu umiejętności merytorycznych i metodycznych nauczyciela. Umożliwia wyłonienie autentycznych liderów w radzie. Uświadamia nauczycielowi jak ważną wykonuje pracę i mobilizuje go do ustawicznego doskonalenia się. Pokazuje pozytywy w warsztacie pracy nauczyciela. Umożliwia nauczycielowi stosowanie różnych metod i form pracy, doboru środków dydaktycznych, planowania osiągnięć ucznia. Zmniejsza dystans między hospitowanym nauczycielem i hospitującym dyrektorem. Komunikuje wzajemne oczekiwania nauczyciela i dyrektora. Znika bariera specjalizacyjna przedmiotu. Ogranicza stres hospitacyjny. Hospitacja diagnozująca mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

26 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI 1. Czynności hospitacyjne mają charakter badawczy, wykraczają poza proces dydaktyczny, są hospitacjami na określony temat. 2. Punktem wyjścia jest stan aktualny, poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jak jest? dlaczego tak jest? Jest to równoznaczne z dociekaniem przyczyn, poznawaniem uwarunkowań. 3. Oceny są obiektywne, tj. oparte na standardach bądź intersubiektywne a więc będące rezultatem wymiany poglądów, dyskutowania, negocjowania znaczeń. Cechy charakterystyczne hospitacji diagnozującej: mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

27 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI 4. Oceny są poprzedzone zbieraniem danych, które po przeanalizowaniu stają się podstawą rozpoznania (oceny). 5. Oceny są wielokryterialne i wieloaspektowe, pod uwagę brane są nie tylko wyniki, ale i uwarunkowania. 6. Oceny są formułowane w odniesieniu do możliwości, stanowią podstawę do prognozowania rozwoju ucznia, nauczyciela. 7. Oceny mogą mieć charakter opisowy, mogą być także wyrażone stopniem. Cechy charakterystyczne hospitacji diagnozującej: mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

28 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI 8. Występuje współpraca hospitującego z hospitowanym, która jest niezbędna zwłaszcza na etapie przygotowania oraz podsumowania (analizy lekcji). 9. Cechą wzajemnych stosunków jest szczerość i otwartość w myśl założenia, że błędy są nieuniknione i nie świadczą źle o osobie, która je popełnia. Cechy charakterystyczne hospitacji diagnozującej: mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

29 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI 8. Występuje współpraca hospitującego z hospitowanym, która jest niezbędna zwłaszcza na etapie przygotowania oraz podsumowania (analizy lekcji). 9. Cechą wzajemnych stosunków jest szczerość i otwartość w myśl założenia, że błędy są nieuniknione i nie świadczą źle o osobie, która je popełnia. Cechy charakterystyczne hospitacji diagnozującej: mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

30 HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI PRZYKŁAD HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA 1) TEMAT: Współpraca w grupie CELE: Obserwacja relacji interpersonalnych w grupie . Analiza umiejętności grupowego podejmowania decyzji. Obserwacja umiejętności uważnego słuchania innych i prezentowania własnego stanowiska. 2) TEMAT: Umiejętność korzystania przez ucznia z różnych źródeł informacji Analiza umiejętności poszerzania wiedzy w oparciu o różne źródła informacji. Analiza umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej z różnych źródeł informacji. Analiza umiejętności wykorzystywanie różnych źródeł informacji w przygoto­waniu pracy domowej. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

31 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI PRZYKŁAD HOSPITACJA DORADCZA 1) TEMAT: Wykorzystanie pracy domowej w procesie dydaktycznym CELE : Analiza celowości zadawanych prac domowych. Analiza zastosowania PSO do oceny pracy domowej uczniów. Analiza stopnia trudności pracy domowej w stosunku do możliwości uczniów. TEMAT: Metody aktywizujące stosowane na lekcji Analiza umiejętności doboru metod aktywizujących do tematu i celów lekcji. Obserwacja znajomości metod aktywizujących przez uczniów. Obserwacja wpływu metod aktywizujących na aktywność uczniów. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

32 HOSPITACJA OCENIAJĄCA
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI PRZYKŁAD HOSPITACJA OCENIAJĄCA 1) TEMAT: Warsztat pracy nauczyciela CELE : Analiza umiejętności poszerzania własnego warsztatu pracy w zależności od potrzeb edukacyjnych. Analiza stopnia wykorzystania nabytych umiejętności w ramach doskonalenia zawodowego w tworzeniu własnego warsztatu pracy. 2) TEMAT: Predyspozycje nauczyciela do pracy pedagogicznej Obserwacja trafności doboru metod do treści zajęć. Analiza stopnia znajomości wiedzy i umiejętności poszczególnych uczniów przez nauczyciela. Obserwacja metod w zakresie pozytywnego wzmacniania uczniów. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

33 Hospitacja, czyli badanie jakości pracy nauczyciela,
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Hospitacja, czyli badanie jakości pracy nauczyciela, niezależnie od jej modeli posiada charakterystyczne etapy i przebieg. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

34 Hospitacja jako badanie wartości danego obiektu
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Hospitacja jako badanie wartości danego obiektu Zakłada ścisły związek z działaniem ciągłym, myśleniem o poprawie jakości. PROGRAM DZIAŁAN PRZYGOTOWANIE PODSUMOWANIE WDROŻENIE REALIZACJA START BADANIE (Hospitacja) DZIAŁANIE mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

35 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI PRZED ROZPOCZĘCIEM HOSPITACJI DYREKTOR MUSI SKOMPLETOWAĆ: l. HARMONOGRAM HOSPITACJI Rodzaje hospitacji, tematy, cele, plan hospitacji/ 2. ARKUSZE HOSPITACYJNE DO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW HOSPITACJI /Z określonymi wskaźnikami i arkuszem do samooceny nauczy- \ cielą/ 3. PROCEDURĘ PROWADZENIA HOSPITACJI 4. ZASADY PROWADZENIA OKRESOWYCH ANALIZ REALIZACJI HARMONOGRAMU mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

36 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI ETAPY HOSPITACJI I. PRZYGOTOWANIE zaplanowanie działań (plan hospitacji) II. REALIZACJA zbieranie danych III. PODSUMOWANIE analiza danych wyciąganie wniosków, rekomendacje sporządzenie raportu upowszechnienie wyników mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

37 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI ETAP I Przygotowanie hospitacji w celu stworzenia warunków sprzyjających pomyślnemu przebiegowi hospitacji. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

38 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI 1. Określenie celów hospitacji na podstawie: - celów priorytetowych szkoły (PRSZ); - wyników zewnętrznego i wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły; - wyników sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego; - wniosków, wytycznych dotyczących organizacji roku szkolnego, itp… Przygotowanie hospitacji. Etap I mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

39 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI 2. Ustalenie obszarów działań szkolnych podlegających hospitacji: - lekcje, - zajęcia pozalekcyjne, - zebrania z rodzicami, - prezentacje artystyczne, - zawody sportowe, - konkursy, - …………. Przygotowanie hospitacji. Etap I mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

40 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI 3. Ustalenie ,,podmiotów’’ hospitacji i przyporządkowanie im odpowiednich modeli: - nauczyciele rozpoczynający pracę – stażysta, - nauczyciele posiadający niewielkie doświadczenie pedagogiczne, - nauczyciele mający trudności wychowawcze, - nauczyciele bez aktualnej oceny pracy, - nauczyciele ubiegający się o wyższy stopień awansu zawodowego, - …………………………. Przygotowanie hospitacji. Etap I mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

41 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI 4. Ustalenie zasad przeprowadzania hospitacji w szkole: - hospitacji zajęć edukacyjnych dokonuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły, - hospitację zapowiada się np. …………………… - w hospitacji, za zgodą nauczyciela, mogą uczestniczyć nauczyciele doradcy metodyczni, rodzice lub inni nauczyciele, Przygotowanie hospitacji. Etap I mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

42 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI 5. Ustalenie procedur hospitacji w szkole - hospitacja może mieć charakter: - zapowiedzianej, - niezapowiedzianej (określić warunki), - na zaproszenie, - rozmowa przedhospitacyjna odbywa się np. w dniu hospitacji, natomiast pohospitacyjna np. w ciągu 3 dni po hospitacji. Przygotowanie hospitacji. Etap I mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

43 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Procedura przygotowania hospitacji na dany rok szkolny – etap I 6. Opracowanie harmonogramu hospitacji Tematyka: Sposoby oraz kryteria oceniania wiadomości i umiejętności uczniów. Konstrukcja zajęć. Wykorzystanie treści programowych lekcji do oddziaływań wychowawczych. Plan hospitacji 2003/2004 Cele: Analiza stosowanych sposobów i kryteriów oceniania. Ocena adekwatności konstrukcji zajęć do założonych celów. Analiza treści programowych wspierających oddziaływania wychowawcze Imię i nazwisko nauczyciela IX X XI XII I II III IV V VI Uwagi Maria Kowalska Teresa Olech mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

44 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI 7. Przygotowanie narzędzi badawczych. - modyfikowanie, przystosowanie do potrzeb badawczych szkoły, - opracowanie własnych kwestionariuszy (arkuszy) obserwacji. Przygotowanie hospitacji. Etap I mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

45 ROZMOWA PRZEDHOSPITACYJNA DYREKTORA Z NAUCZYCIELEM
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI ROZMOWA PRZEDHOSPITACYJNA DYREKTORA Z NAUCZYCIELEM Metodologiczna poprawność hospitacji zakłada istnienie jej trzech równie ważnych faz: OBSERWACJA LEKCJI ROZMOWA POHOSPITACYJNA NAUCZYCIELA Z DYREKTOREM/EWENTUALNIE Z INNYMI OBSERWATORAMI WIZYTUJĄCYMI LEKCJĘ mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

46 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Nauczyciel 1. Przygotowanie do hospitacji właściwej - przedstawienie dyrektorowi podstawowej dokumentacji dydaktycznej np., programy nauczania, plany realizacji treści programowych, system oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów…, - dokonanie ogólnej charakterystyki klasy np., poziom opanowania treści programowych, stosunek do nauki, problemy wychowawcze, - podanie tematu i celów lekcji (ogólne i operacyjne), - omówienie planowanych form i metod pracy, …………… Przygotowanie hospitacji. Etap II mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

47 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI 2. Przedstawienie proponowanych narzędzi badawczych - arkusze hospitacji / arkusze obserwacji zajęć edukacyjnych, - arkusze samooceny. Przygotowanie hospitacji. Etap II mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

48 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI 3. Przedstawienie zasad przeprowadzania rozmowy przed – i pohospitacyjnej (treść rozmowy uzależniona od modelu hospitacji). Przygotowanie hospitacji. Etap II mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

49 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Rozmowa przedhospitacyjna z nauczycielem Celem tej rozmowy powinno być uzyskanie informacji odnośnie: - celów lekcji; - tematu lekcji; - struktury organizacji zajęć; - planowanych metod nauczania; - planowanych do zastosowania środków dydaktycznych. W czasie rozmowy przedhospitacyjnej nauczyciel powinien dokładnie poznać cel hospitacji. Przygotowanie hospitacji. Etap II mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

50 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Realizacja hospitacji – etap II 1. Obserwacja zajęć edukacyjnych wg harmonogramu hospitacji z zastosowaniem arkuszy obserwacyjnych stosownych do modelu hospitacji. 2. Gromadzenie danych z obserwacji. Obserwacja zajęć mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

51 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Rozmowa pohospitacyjna z nauczycielem Celem tej rozmowy powinno być: - dokonanie samooceny zajęć lekcyjnych przez nauczyciela; - dokonanie oceny zajęć lekcyjnych przez hospitującego; - przekazanie nauczycielowi określonych rad, wskazówek, do działań innowacyjnych i ewentualnych zaleceń. Realizacja hospitacji. Etap II mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

52 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Rozmowa pohospitacyjna NAUCZYCIEL 1. Prezentacja konspektu lekcji, jeśli nauczyciel posiada taki konspekt. 2. Czy były odstępstwa od planowanej konstrukcji lekcji, czym spowodowane? 3.Czy zaplanowane cele operacyjne zostały osiągnięte, w jaki sposób nauczyciel to sprawdził? 4. Jakie sposoby oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów stosuje nauczyciel? 5. Prezentacja narzędzi do badania osiągnięć edukacyjnych: a) korelacja z wymaganiami edukacyjnymi podanymi uczniom; b) opracowanie kryteriów oceniania – czytelność dla ucznia, zgodność z zasadami oceniania; c) sposób recenzowania prac uczniowskich (zgodność z kryteriami, podkreślenie tego co uczeń zrobił, a nie tego czego nie zrobił). 6. Prezentacja poprawionych prac uczniowskich. Realizacja hospitacji. Etap II mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

53 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Rozmowa pohospitacyjna DYREKTOR Spostrzeżenia z obserwacji zajęć, badania: dokumentacji pedagogicznej, obudowy przedmiotowej nauczyciela, prac uczniów itp. - podkreślenie tego, co zdaniem dyrektora, było dobre - wymiana uwag na temat tego co budziło wątpliwości - ustalenie treści zapisów jakie znajdą się w arkuszu obserwacji lekcji. Realizacja hospitacji. Etap II mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

54 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Realizacja hospitacji – etap II dokonanie samooceny zajęć edukacyjnych przez nauczyciela; dokonanie oceny zajęć edukacyjnych przez dyrektora; przekazanie nauczycielowi, określonych rad, wskazówek, stosownych do podejmowanych przez niego działań oraz przekazanie ewentualnych zaleceń. Rozmowa pohospitacyjna Przeprowadzenie ewaluacji hospitacji: Dyrektor: W czym obserwowane zajęcia pomogły osobie hospitowanej? Osoba hospitowana: Jakie korzyści wyniósł hospitowany z hospitacji zajęć? mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

55 NAJLEPIEJ W FORMIE SAMOOCENY:
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Ewaluacja hospitacji NAJLEPIEJ W FORMIE SAMOOCENY: DYREKTOR – W czym moja hospitacja pomogła (pomoże) nauczycielowi? NAUCZYCIEL – Co skorzystałem na hospitacji zajęć? mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

56 Etap III - podsumowanie
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Etap III - podsumowanie - gromadzenie danych z przeprowadzonych hospitacji, - analiza danych, wyciąganie wniosków, rekomendacje, - sporządzenie raportu, - upowszechnienie wyników. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

57 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI POJĘCIE SKUTECZNOŚĆ TO POZYTYWNIE OCENIANA ZGODNOŚĆ WYNIKU Z CELEM. [...] SKUTECZNOŚĆ I NIESKUTECZNOŚĆ SĄ RELACJĄ WYNIKU DO CELU. DZIAŁANIE ODZNACZAJĄCE SIĘ SKUTECZNOŚCIĄ JEST TAKŻE EFEKTYWNE, ALE O EFEKTYWNOŚCI MÓWI SIĘ RÓWNIEŻ WTEDY, GDY DZIAŁANIE W KOŃCOWYM PRZYPADKU NIE JEST WCALE SKUTECZNE, PONIEWAŻ NIE OSIĄGNIĘTO CELU PIERWOTNEGO, LECZ JAKIEŚ INNE CELE POWSTAŁE PÓŹNIEJ. Z psychologicznego punktu. widzenia skuteczność jest pewnego rodzaju regulatorem działań. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

58 PRZYKŁAD STANDARD LEKCJA JEST SKUTECZNA, GDY: /JAKA JEST NASZA FORMA?
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI STANDARD LEKCJA JEST SKUTECZNA, GDY: /JAKA JEST NASZA FORMA? NAJBARDZIEJ OGÓLNY TYP? JAK USTAWIAMY SOBIE POPRZECZKĘ/ KRYTERIA (Co składa się na standard? Co to znaczy, że ,,lekcja jest skuteczna?) WSKAŹNIKI (Po czym poznam, że kryterium jest spełnione?) 1. JEST WŁAŚCIWIE ZAPLANOWANA Cele i treści lekcji są zgodne z realizowanym programem nauczania. Cele i plan lekcji uwzględniają wyniki poprzedniej lekcji. Ma sprecyzowane cele. Cele lekcji są jasne i osiągalne. Działania praktyczne proponowane uczniom są przemyślane. Uczniowie wiedzą, jaki cel powinni osiągnąć. Nauczyciel określa stopień osiągnięcia celów lekcji. 2. NAUCZYCIEL INDYWIDUALIZUJE PRACĘ Z UCZNIEM mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

59 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
PRZYKŁAD REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

60 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Zasady konstruowania i posługiwania się wybranymi narzędziami badawczymi. OBSERWACJA mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

61 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Metody, techniki i narzędzia badawcze Zamierzone i ukierunkowane działanie badawcze (technika) pozwalające gromadzić informacje poprzez spostrzeganie zjawisk i zachodzących procesów, prowadzone w naturalnych lub sztucznych warunkach i środowisku nauki, pracy i życia osoby podlegającej badaniu. Obserwacja mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

62 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Dyspozycja Metody, techniki i narzędzia badawcze (z łac. dispositio = rozmieszczenie, rozplanowanie) - rozporządzenie, zarządzenie, polecenie; - wskazówka co do wykonania czegoś Słownik wyrazów obcych. PWN. W-wa r. rozporządzenie, zarządzenie, polecenie, wskazówka W. Doroszewski. Słownik jezyka polskiego. PWN. W-wa.1965 r. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

63 Osoba prowadząca obserwację musi przygotować arkusz obserwacji?
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Osoba prowadząca obserwację musi przygotować arkusz obserwacji? mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

64 Imię i nazwisko……………………………
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Arkusz obserwacyjny 1[1] (wersja robocza) Standard IV: Strategie nauczania – uczenia się Nauczyciele w procesie edukacyjnym stosują różne działania zmierzające do pobudzenia aktywności poznawczej każdego ucznia oraz rozwijania ich samodzielności i kształcenia umiejętności. [ Hospitacja diagnozująca Prowadzący lekcję Prowadzący obserwację Imię i nazwisko…………………………… Nauczany przedmioty Funkcja Stopień awansu zawodowego…………………… Imię i nazwisko……… Nauczane przedmioty Funkcja………………………………………….. Klasa ; Poziom edukacyjny (typ szkoły) ;Data ; Temat obserwowanej lekcji: Cel obserwacji: pozyskiwanie informacji o jakości procesu nauczania – uczenia się. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

65 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Instrukcja: Arkusz obserwacyjny skonstruowany jest tak, aby umożliwić jak najbardziej obiektywną ocenę obserwowanych zajęć edukacyjnych. W pierwszym etapie oceny zadaniem obserwującego jest wybrać z podanych dla każdego wskaźnika typowych zachowań nauczyciel (część A) i ucznia (część B) te które zauważył podczas obserwowanych zajęć – zaznaczając X. Zachowaniom tym przypisano odpowiednie rangi (I,II,III). Drugim etapem oceny jest wybór punktu na pięciostopniowej skali, gdzie 5 i 4 oznacza prawidłową realizację danego wskaźnika (mocne strony), 3 średnią, a 2 i 1 nieprawidłową realizację danego wskaźnika (słabe strony). Wybierając odpowiedni punkt na skali należy kierować się zaznaczonymi wcześniej zachowaniami, ich lokalizacją (mocne – słabe strony) i rangą (I – wysoka, II – średnia, III – niska). Wybrany punkt na skali wpisujemy jako ocenę danego wskaźnika. Uzyskane punkty możemy sumować dla każdej z części (zach. nauczyciela, zach. ucznia) i dzieląc przez liczbę wskaźników w danej części otrzymamy uśredniony wyniki dla danych zajęć edukacyjnych. Wynik ten może być opisywany ilościowo i jakościowo – z wykorzystaniem zaznaczonych zachowań. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

66 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Wskaźniki jakości Skala punktowa Ocena wskaźnika Mocne strony Słabe strony 1. Nauczyciel jest świadomy możliwości i potrzeb edukacyjnych swoich uczniów I. Stosuje zadania o różnym poziomie trudności □ II. Przydziela niektórym uczniom dodatkowe zadania teoretyczne lub praktyczne (np. przygotowanie materiałów edukacyjnych, prezentacja) □ III. Różnicuje pracę domową □ I. Stosuje zadania o jednakowym poziomie trudności □ II. Uczniowie otrzymują do wykonania jednakowe zadania bez względu na sytuację dydaktyczną□ III. Praca domowa nie jest zindywidualizowana□ 2. Zajęcia edukacyjne maja klarowną strukturę i czytelne cele wynikające z przyjętego w szkole programu I. Zapoznaje uczniów z celowością poszczególnych czynności podejmowanych na zajęciach edukacyjnych □ II. Zapoznaje z wymaganiami edukacyjnymi dotyczącymi poziomu podstawowego i ponadpodstawowego □ III. Zajęcia edukacyjne stanowią logiczna całość □ I. Nie uświadamia celowości poszczególnych czynności podejmowanych na zajęciach □ II. Nowe treści nauczania wprowadza bez uprzedniej rekapitulacji□ III. Zajęcia edukacyjne mają nieprzejrzystą strukturę□ 3. Stosowane przez nauczyciela metody, techniki, środki pozwalają każdemu uczniowi na osiągnięcie zakładanych celów dydaktycznych I. Właściwy dobór metod i technik pozwalający na efektywne osiągnięcie zakładanych celów □ II. Wysoka jakość i zasadność stosowania środków dydaktycznych □ III □ I. Zastosowane metody i techniki nie są efektywne w osiąganiu zakładanych celów dla każdego ucznia□ II. Obok metody wiodącej nauczyciel nie stosuje metod wspomagających proces uczenia się□ III. Metody i techniki nie są adekwatne do realizacji założonych celów□ IV. Zastosowane środki dyd. nie przyczyniają się do efektywności nauczania mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

67 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Część B - Zachowania uczniów Wskaźniki jakości Skala punktowa Ocena wskaźnika Mocne strony Słabe strony 1. Uczniowie wykazują zainteresowanie prowadzonymi zajęciami edukacyjnymi I. Skupiają uwagę na zadaniach □ II. Wyrażają w sposób pewny swoje opinie □ III. Stawiają pytania w przypadku wątpliwości□ I. Wykazują znudzenie □ II. Podejmują działania nie związane z celami zajęć□ III □ 2. Uczniowie ze zrozumieniem, sprawnie i trafnie wykonują powierzone im przez nauczyciela zadania I. Przedstawiają strategię rozwiązania zadania (plan i uzasadnienie) □ II. Proszą o wsparcie w przypadku wystąpienia trudności □ III □ I. Przyjmują strategię wykluczającą realizację zamierzonych przez nauczyciela celów□ II. Wybierają błędne sposoby rozwiązań□ III. Nie uświadamiają sobie skali trudności nie proszą o wsparcie nauczyciela□ 3. Uczniowie aktywnie i chętnie uczestniczą w zajęciach I. Są otwarci na propozycje nauczyciela (podejmują się rozwiązania zadań, stawiają pytania, wyjaśniają wątpliwości zgłaszane przez innych uczniów □ II. Są kreatywni (przedstawiają propozycje rozwiązań zadań, analizują poprawność rozwiązań, lub je modyfikują □ I. Nie wykazują aktywności na zajęciach□ II. Nie są zainteresowani propozycjami nauczyciela□ III. Korzystają jedynie ze schematów rozwiązań, nie poszukują nowych, nie modyfikują ich □ mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

68 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Arkusz obserwacyjny 2[1] Standard IV: Strategie nauczania – uczenia się Nauczyciele w procesie edukacyjnym stosują różne działania zmierzające do pobudzenia aktywności poznawczej każdego ucznia oraz rozwijania ich samodzielności i kształcenia umiejętności. [1] Przygotował: W. Otrębski dla WODN w Chełmie - z wykorzystaniem materiałów z Chełm 2003 Prowadzący lekcję Prowadzący obserwację Imię i nazwisko Nauczane przedmioty Funkcja Funkcja Klasa ; Poziom edukacyjny: , Data Temat obserwowanej lekcji: Cel obserwacji: mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

69 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Podstandard A: Działania nauczyciela Punktowa skala ocen* Wskaźnik 1: Nauczyciel jest świadomy możliwości i potrzeb edukacyjnych swoich uczniów 1 2 3 4 5 Mocne strony Słabe strony Wskaźnik 2: Zajęcia edukacyjne mają klarowną strukturę i czytelne cele wynikające z przyjętego w szkole programu Wskaźnik 3: Stosowane przez nauczyciela metody, techniki, środki pozwalają każdemu uczniowi na osiągnięcie zakładanych celów dydaktycznych Wskaźnik 4: Nauczyciel uczy różnych strategii uczenia się Wskaźnik 5: Nauczyciel komunikuje się z uczniami w sposób precyzyjny i zrozumiały Wskaźnik 6: Nauczyciel elastycznie dostosowuje swoje działania do sytuacji na zajęciach edukacyjnych mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

70 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Zespół zorganizowanych i systematycznych działań organów sprawujących nadzór pedagogiczny, służących ocenie stanu, warunków i efektów działalności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, a także ocenie postępu w tym zakresie. MIERZENIE JAKOŚCI mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

71 SYSTEM MIERZENIA JAKOSCI PRACY SZKOŁY
POTRZEBY I OCZEKIWANIA RÓŻNYCH PODMIOTÓW JAKOŚĆ zdefiniowanie pojęcia w placówce MIERZENIE WEWNĘTRZNE MIERZENIE ZEWNĘTRZNE OBSZARY CZYNNIKI/DZIEDZINY STANDARDY WSKAŹNIKI PROCEDURY METODY NARZĘDZIA ROZWÓJ PLACÓWKI mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

72 procedury, metody, techniki, narzędzia
SYSTEM MIERZENIA JAKOSCI PRACY SZKOŁY POTRZEBY I OCZEKIWANIA RÓŻNYCH PODMIOTÓW JAKOŚĆ zdefiniowanie pojęcia w placówce wymagania wobec jakości pracy we wszystkich obszarach (standardy, wskaźniki) działania służące zapewnianiu jakości mierzenie jakości pracy zewnętrzne wewnętrzne procedury, metody, techniki, narzędzia WNIOSKI: Ustalenia stopnia spełniania wymagań jakościowych Osiągania standardów doskonalenie jakości pracy mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

73 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI PROJEKT - pomysł, propozycja; - szkic jakiegoś przedsięwzięcia; - dokument przedstawiający pewne elementy przedsięwzięcia. Projekt najczęściej określa się jako przedstawienie sposobu realizowania zadania przez instytucję. PROCEDURA: - ustalony algorytm postępowania, - określony układ czynności, dzięki którym można osiągnąć cel - opis sposobu realizacji działań. Cele procedury: - stwarzanie warunków do sprawnego i skutecznego działania, - porządkowanie prac, - eliminowanie chaosu, - zapobieganie występowaniu błędów w działaniu i odstępstw od ustaleń. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

74 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI METODA – ściśle określony sposób postępowania, służący zbieraniu danych w ramach przyjętej procedury w celu naukowego zbadania fragmentu rzeczywistości. NARZĘDZIE: - przedmiot służący zebraniu danych w ramach wybranej metody, - instrument, środek, przybór, przedmiot przydatny w działaniu mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

75 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI ZARZĄDZANIE (na podst. M. Kostera –Podstawy organizacji i zarządzania) - proces planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania pracy organizacji, jej uczestników i wszystkich zasobów dla osiągnięcia celów. SYSTEM – układ racjonalnie dobranych przedsięwzięć, działań (dotyczących wszystkich aspektów pracy) niezbędnych do osiągnięcia określonego celu. SZKOLNY SYSTEM JAKOŚCI – układ świadomie dobranych, skoordynowanych działań sprzyjających osiąganiu poziomu pracy określonego w standardach. SYSTEM MIERZENIA JAKOŚCI PRACY – ustalony sposób organizacji i prowadzenia, przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny, działań służących ocenie efektów i postępów pracy szkoły/placówki w zakresie opieki, wychowania i kształcenia oraz innych zadań statutowych. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

76 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI Zespół powiązanych ze sobą i spójnych działań podejmowanych przez dyrektora szkoły, inne organy szkoły oraz nauczycieli, niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły, w szczególności działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. System jest to pewna całość, wewnętrznie zróżnicowana i powiązana, poszczególne jej fragmenty funkcjonują we wzajemnej zależności i - co charakterystyczne - jedne elementy mogą być zastępowane przez inne. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

77 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Szkolny system zapewniania jakości mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

78 - składać się muszą następujące rodzaje działań:
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Na system zapewniania jakości, a wiec na stałe, systematyczne działania szkoły, zwłaszcza jej kierownictwa, ukierunkowane na osiąganie wysokiej jakości - składać się muszą następujące rodzaje działań: 5. Wypracowanie sprawnych procedur badania poziomu jakości szkoły w poszczególnych segmentach jej działania, a także działań ewaluacyjnych skutkujących przyjęciem programu rozwoju szkoły lub opracowaniem programów poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. 1. Zdefiniowanie poziomu jakości (poprzez określenie lub przyjęcie stosownych standardów), którą chcemy (lub jesteśmy zobowiązani prawem) osiągać. 2. Zapewnienie (organizowanie) zasobów warunkujących tę jakość. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI 3. Realizowanie programów l projektów prowadzących do wytworzenia wymaganej jakości wytworów i procesów. 4. Systematyczne - dostosowane przede wszystkim do cyklu kształcenia każdego rocznika uczniów (wychowanków) - nadzorowanie i pomiar osiągnięć uczniowskich oraz Innych dóbr związanych z ich rozwojem, a także ocenianie poziomu realizacji pozostałych standardów jakościowych (rozwój zawodowy nauczycieli, zaspokajanie potrzeb rodziców itd,). mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

79 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI 1) standardy kształcenia uczniów w poszczególnych etapach ich rozwoju (państwowe - CKE i szkolne, statutowe l programowe - wso, wymagania na poszczególne oceny, ,,osiągnięcia uczniów” zamieszczone w programach nauczania, w szkolnych programach rozwijania zainteresowań l uzdolnień oraz standardy społeczne-wymagania szkół wyższego stopnia, pracodawców, urzędów itp.) 2) standardy wychowania, wartości, postawy, zasady zachowania, kultura języka i wyglądu itd. (program wychowawczy, statutowe obowiązki uczniów, ich odpowiedzialność, samorządność i granice tej samorządności) Uświadomienie społeczności szkoły, szczególnie nauczycielom i uczniom, standardów jakości w najistotniejszych obszarach działania placówki 3) standardy opieki ł bezpieczeństwa uczniów (szkolny program profilaktyki, szkolne zasady i program pomocy socjalnej, normy w dziedzinie bhp) BUDOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI 4) standardy sprawności organizacyjnej szkoły jako instytucji i przestrzegania prawa w niej (uporządkowane standardy w tym zakresie zawiera zał. do rozp.) mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

80 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Odpowiedzialna analiza szans: 1) jakie mamy szansę l możliwości osiągania ustalonych standardów jakości, na kogo możemy liczyć w ich osiąganiu, jakimi zasobami powinniśmy dysponować; 2) jakimi źródłami informacji dysponujemy, o jakie zasoby informacyjne musimy wzbogacić szkołę, w jaki sposób usprawnić powszechną dostępność informacji; 3) jakie są możliwości motywacyjne kierownictwa szkoły, zarówno w odniesieniu do nauczycieli, jak i uczniów, aby wysoka jakość osiągnięć była czymś pożądanym BUDOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

81 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Przyjęcie określonych zasad organizacji systemu: 1) odpowiedzialność za osiągnięcia poszczególnych rodzajów standardów jakości musi być ustalona imiennie 2) planowość, systematyczność działań l czynności analizowania, oceniania, ewaluacji jakości w szkole 3) powiązanie systemu zapewniania jakości z nadzorem pedagogicznym w szkole, z ocenianiem pracy nauczycieli, z ich awansem zawodowym, z zewnętrznym mierzeniem jakości pracy szkoły przez kuratora oświaty 4) grupa kierownicza zarządzająca systemem zapewniania jakości pracy szkoły powinna być tożsama z grupą realizującą czynności nadzoru pedagogicznego. 5) regulacja prawna związana z wewnętrznym systemem zapewniania jakości powinni znaleźć odzwierciedlenie w uchwale rady pedagogicznej, w statucie szkoły lub w dokumencie organizacyjnym dyrektora szkoły np.. ,,organizacja i czynności mierzenia jakości pracy szkoły”. BUDOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

82 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Realizacja: 1) Celowe i skuteczne działanie zespołów ludzkich dla osiągnięcia standardowej jakości ustalonych zadań, programów, wizji 2) działania kierownicze- programowanie, tworzenie harmonogramów, motywowanie ludzi, monitorowanie przebiegu realizacji działań i kontrola wyników – ustalenie uzyskanych efektów i ich porównywanie z systemem standardów i wartości przyjętych w szkole (ewaluacja) oraz uchwalenie wniosków na przyszłość (poprawa efektywności kształcenia i wychowania lub opieki, rozwój szkoły). BUDOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

83 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI 7. Ewaluacja 1. Dlaczego wybieramy dany problem do mierzenia? 6. Ewentualna modyfikacja programu rozwoju szkoły. SYSTEMOWE PODEJŚCIE W MIERZENIU JAKOŚCI 2. Zaplanowanie mierzenia i przeprowadzenie mierzenia. 3. Analiza wyników mierzenia. 5. Programy naprawcze 4. Wnioski i rekomendacje mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

84 Procedura organizacji prac badawczych w szkole
Utworzenie zespołu do spraw mierzenia Procedura organizacji prac badawczych w szkole Opracowanie planu mierzenia jakości pracy szkoły na dany rok szkolny Przygotowanie narzędzi badawczych Prowadzenie badań zgodnie z planem Analiza i opracowanie wyników badań Opracowanie raportu z przeprowadzonych badań Przedstawienie wyników badań organom szkoły Wyłonienie priorytetów do planu rozwoju Planowanie prac badawczych na kolejny rok szkolny mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

85 6) organizowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI 6) organizowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli. 1) organizowaniu i przeprowadzaniu wewnętrznego mierzenia jakości, 2) doborze technik i narzędzi diagnostycznych, a także w tworzeniu technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w wewnętrznym mierzeniu jakości, Organy sprawujące nadzór pedagogiczny podejmują działania wspomagające szkoły i placówki w osiąganiu wysokiej jakości pracy, w szczególności przez udzielenie pomocy w: 5) podejmowaniu działań upowszechniających osiągnięcia i dorobek szkól, placówek, uczniów i nauczycieli, 3) rozwiązywaniu problemów w działalności szkól i placówek, 4) projektowaniu i wdrażaniu programu rozwoju szkoły lub placówki oraz wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości, mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

86 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI W systemie zapewniania jakości pracy szkoły/placówki ważną rolę odgrywa dokumentacja. Nie tylko z powodów formalnych, to znaczy obowiązujących przepisów, ale przede wszystkim na potrzebny w szkole ład i porządek. Z dokumentacją jest tak, jak z opisem, czym jest dobra administracja. Powinna być jak wygodne buty: zbyt szczegółowa - uwiera i utrudnia, zbyt luźna - powoduje, że zbyt wiele czasu traci się na bieżące nieuregulowane działanie (utrzymywanie buta na nodze). BUDOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

87 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI statut i ewentualne aneksy (jak są zdefiniowane i realizowane kompetencje stanowiące, wnioskodawcze, opiniujące i doradcze organów szkoły); program rozwoju szkoły i raport z realizacji programu rozwoju w roku szkolnym x/y, z załącznikami - procedury, narzędzia, oceny i wnioski w postaci programu naprawczego, program wychowawczy, program profilaktyki, szkolny zestaw programów nauczania, programy autorskie, innowacje z opiniami RP i RR, plan pracy szkoły na br.: i jego zgodność z planem rozwoju szkoły i priorytetów MENiS i klauzulę zatwierdzenia przez RP. odpowiednie uchwały, wnioski itp. z posiedzeń rady pedagogicznej (protokół posiedzeń), zgodność zatrudnienia z kwalifikacjami, a w tym; zgodność przydziału z kwalifikacjami - zgoda kuratora na zatrudnienie nauczycieli bez kwalifikacjami. - zatrudnienie bez zgody kuratora, WAŻNE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z TWORZENIEM SYSTEMU ZAPEWNIIANIA JAKOŚCI mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

88 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI powstającą księgę jakości pracy szkoły, w której zapisuje się sprawdzone i efektywne działania skoncentrowane wokół standardów i co umożliwia powtarzanie tych działań w następnych latach szkolnych w stosunku do kolejnych roczników uczniów, akta osobowe nauczycieli (w tym kwalifikacje i przydziały zadań oraz poświadczenia ukończonych form doskonalenia, np. w ramach dokumentacji awansu zawodowego), tygodniowy rozkład zajęć: - zgodność z zasadami higieny - opinia R. P, szkolne plany nauczania: - zgodność z ramówkami, - konstrukcja, wieloletni plan doskonalenia nauczycieli; - opracowanie i realizacja, - uwzględnienie potrzeb rozwojowych szkoły, - uwzględnienie priorytetów i planów własnych rozwoju nauczycieli różne harmonogramy i terminarze (np. posiedzeń rad pedagogicznych, wycieczek, kalendarium imprez, terminarz hospitacji), różne programy innowacyjnego działania, eksperymentów prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli lub w ramach działania całej szkoły, zakresy uprawnień i obowiązków osób funkcyjnych, wieloletni plan doskonalenia nauczycieli oraz plan i dowody realizacji WDN-u, prognozy i dane statystyczne dotyczące polityki kadrowej szkoły i ruchu służbowego. WAŻNE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z TWORZENIEM SYSTEMU ZAPEWNIIANIA JAKOŚCI mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

89 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
SCHEMAT PROCEDURY TWORZENIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY WIZJA: PODSTAWOWE STANDARDY EDUKACYJNE – UCZEŃ: 1. ZDOBYWA WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI… 3. CZUJE SIĘ ZWIAZANY ZE SWĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ 5…… 2. UMIE WSPÓŁDZIAŁAC. 4…. 6….. WSKAŹNIKI: STANDARDY JAKOŚCI PRACY NAUCZYCIELI: STANDARDY JAKOŚCI PRACY DYREKTORA 1.1. Chce i umie się uczyć: wie, po co uczy się jest aktywny poznawczo ………………… 1.1. N-l pozytywnie motywuje ucznia: uzasadnia temat zajęć stosuje metody aktywizujące ………… 1.1. Sukcesy uczniów są upowszechniane 1.2. Oprzyrządowanie dydaktyczne wyzwala zainteresowanie ucznia uczeń ma możliwości korzystania z różnych środków i pomocy pracownia komputerowa jest dostępna do prowadzenia zajęć z różnych przedmiotów nauczycielom stworzono możliwości nabycia umiejętności posługiwania się komputerem i korzystania z Inernetu. ………. 1.2. N-l uczy korzystania z różnych Źródeł i przetwarzania informacji: zadania zachęcają uczniów do poszukiwania informacji uzyskana informacja służy stosowaniu Wiedzy w praktyce ………. 1.2. Korzysta z informacji: sięga do różnych źródeł potrafi z nich korzystać wykorzystuje informację w swym działaniu 1.3. ……………. 2.1…………….. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

90 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Alfabet wychowawcy: Akceptuj swego ucznia Bądź dla niego oparciem Chwal go za każdy wysiłek Dotrzymuj przyrzeczeń Egzekwuj prawa i obowiązki Formułuj precyzyjnie wymagania Gospodaruj efektywnie jego czasem Hamuj niewłaściwe zapędy Interesuj się jego osobą Jednocz jego rozum, ducha i ciało Kieruj wszechstronnie jego rozwojem Licz się z jego zdaniem Łagodź stresy i cierpienia Miej cierpliwość Nie oszukuj Go Okazuj mu zaufanie Pokaż, że jesteś omylny Rozwijaj jego samodzielność Słuchaj uważnie tego, co mówi Troszcz się o Niego Ukaż mu wartość i piękno języka Wierz w jego możliwości Y...? (Niewiadoma- bądź przygotowany) Zachęcaj go do dalszej pracy mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

91 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Do poczuwania się do odpowiedzialności za powodzenia i braki całej szkoły nie może być obligowana jedynie dyrekcja szkoły... Pojedynczy nauczyciele nie będą mogli już dalej uznawać siebie jako jedynie ekspertów w swoich przedmiotach. Będą musieli już wkrótce postrzegać siebie jako stwarzający odpowiednie warunki organizacyjne i psychodydaktyczne dla podmiotowego uczestnictwa uczniów w procesie kształcenia. .... Prowadzi to wprost do zadania przekształcania rady pedagogicznej w mobilny zespół, który — także w dobrze rozumianym własnym interesie — przejmować będzie na siebie coraz większy zakres odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość swojej instytucji. Ma się ona stawać, co przez wielu zaczyna być akceptowane, „organizacją uczącą się". Wlazło S.: ,,Jakościowy rozwój szkoły BUDOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

92 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI S. Wlazło: 14 zasad Deminga, przekształcone do specyfiki szkoły: 1. Należy ciągle myśleć, co możemy zrobić, aby lepiej edukować naszych uczniów, stwarzając im coraz większe szansę edukacyjne i życiowe. 2. Każdy uczeń, z wszystkimi jego możliwościami i trudnościami jest dla nas ważny i wobec każdego ucznia działajmy na najwyższym poziomie naszych nauczycielskich możliwości. 3. Wspólnie dokonujmy wewnętrznego mierzenia, aby doskonalić nasze działania a nie je oceniać. 4. Stopnie szkolne nie mogą być jedynym kryterium jakości edukacji. 5. Wszyscy mamy prawo i moralny obowiązek ciągle doskonalić pracę szkoły, wskazując na problemy i wnosząc propozycje zmian. 6. Pracujmy innowacyjnie, gdyż stawia to przed nami nowe wezwania, myślmy kategoriami przyszłości. 7. Podejmujmy rożne role liderów, mentorów, edukatorów. 8. Budujmy w relacjach z uczniami, rodzicami i gronie pedagogicznym, klimat partnerstwa, respektujmy wolność przedstawiania poglądów i opinii i „przegnajmy strach" we współdziałaniu z innymi ludźmi. 9. Pozyskujmy innych nauczycieli, a także uczniów i rodziców dla swoich pomysłów w pedagogicznym działaniu. 10. Starajmy się sami ustalać swoje zakresy pracy w roku szkolnym i udowodnijmy, że potrafimy właściwie swym działaniem kierować. 11. Wyeliminujmy „...ścisłe wskaźniki liczbowe — liczby nie odzwierciedlają jakości edukacji i koncentrują naszą uwagę na realizowaniu zadań ilościowych" lub ilościowo ocenianych. 12. Myślmy pozytywnie o naszych uczniach, ich rodzicach, o nas samych, dążmy do sukcesów, cieszmy się nimi i mówmy o nich z naszymi uczniami i rodzicami, przestańmy wciąż na wszystko narzekać. 13. Z pełną energią i wciąż doskonalmy się. 14. Działajmy tak, aby realizować powyższe założenia, aby filozofia jakości edukacyjnej w szkole stała się kulturą organizacyjną naszej szkoły, a nawet naszą rutyną. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

93 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Irena Dzierzgowska. Jakość edukacji. Materiały programu TERM, Warszawa 1997 1. "Jakość edukacji powstaje wewnątrz systemu, jakość pracy l szkoły nie może być narzucona przez żaden zewnętrzny system norm i kontroli. Aby uzyskać najwyższą jakość muszą wszyscy... akceptować i rozumieć filozofię jakości. 2. Wszyscy zaangażowani w procesie edukacji pragną, aby dzieci osiągnęły możliwie najpełniejszy rozwój. 3. U podstaw systemu zapewniania jakości leży partnerska współpraca wszystkich zainteresowanych: rodziców, całego zespołu nauczycieli, dyrektora, władz oświatowych, personelu administracji i obsługi. 4. Wszyscy uczestnicy procesu wychowawczego.. muszą znać i akceptować jasne i powszechnie przyjęte kryteria jakości. 5. Stałe podnoszenie jakości musi być powiązane z wizją i długoletnim programem rozwoju szkoły. 6. Poprawienie jakości działania każdej instytucji, także Twojej szkoły wymaga dobrego planowania, a nie jest to możliwe bez rzetelnej informacji i diagnozy. Dlatego planowanie powinno być poprzedzone mierzeniem jakości. 7. Wszelkie ...mierzenie... pracy szkoły musi dostarczać informacje o jej silnych i słabych stronach. 8. Wnioski z mierzenia jakości pracy szkoły muszą być oparte o jasne i przekonujące dowody. 9. Mierzenie jakości pracy szkoły musi być wykonane przy użyciu odpowiednio przygotowanych i sprawdzonych narzędzi. 10. Jakość to, to, co zadowala, a nawet zachwyca klientów. Dlatego opinie klientów są bardzo ważne. Pamiętaj zawsze o nie pytać." mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

94 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Szkoła może mieć wewnętrzny system zapewniania jakości obejmujący jeden lub kilka obszarów jej działania. System ten może także mieć charakter całościowy. 1. Szkoła lub placówka opracowuje - zgodnie z rozporządzeniem o nadzorze - 5-letni program rozwoju. Zapisuje w nim priorytety swego rozwoju i efekty, które chce uzyskać. 2. Kolejnym dokumentem jest roczny program rozwoju. Oczywiście musi być on zgodny z programem 5-letnim. 3. W praktyce nie wystarczy tworzenie programów i zapisanie w nich zadań. Szkoła musi również szczegółowo określić, w jaki sposób te zadania będą realizowane, kto za nie odpowiada, jaki jest planowany termin ich realizacji i spodziewane efekty. 4. Na koniec warto, a nawet trzeba ustalić sposób kontrolowania i ewaluacji etapów realizacji programu rozwoju, tak aby na bieżąco oceniać skuteczność i efektywność działań.Tak zapisane działania szkoły, których celem jest podniesienie jej jakości, to właśnie Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI PODSUMOWANIE mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

95 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości może dotyczyć wszystkich działań szkoły lub wybranych obszarów. Opracowanie tego systemu powinno mieć następującą strukturę: 1. Cele i planowane, długoterminowe efekty działań. 2. Rezultaty spodziewane w bieżącym roku szkolnym. 3. Zadania prowadzące do uzyskania planowanych rezultatów: konkretne działania, sposób i terminy ich realizacji, osoby odpowiedzialne. 4. Sposób ewaluacji planowanych zadań i rezultatów. Warunkiem koniecznym podnoszenia jakości pracy szkoły jest zaangażowanie wszystkich podmiotów szkoły. Można to osiągnąć w rozmaity sposób. Najbardziej efektywne wydaje się włączenie ich w tworzenie systemu jakości, planowanie określonych zadań, odpowiedzialność za ich realizację i udział w ewaluacji uzyskiwanych efektów. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI PODSUMOWANIE mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

96 System zapewniania jakości pracy szkoły
Wizja, misja placówki Wizja, misja placówki Pięcioletni program rozwoju szkoły/placówki Pięcioletni program rozwoju szkoły/placówki Roczny program rozwoju w zakresie doskonalenia jakości Roczny program rozwoju w zakresie doskonalenia jakości Modyfikowanie programu Doraźne programy naprawcze Doraźne programy naprawcze Obszary Obszary Orientacja systemu Orientacja systemu Raportowanie Raportowanie I I Standardy Standardy II II Stratyfikacja Stratyfikacja Modyfikacja Modyfikacja IV IV III III Analiza danych Analiza danych Pomiar w systemie Pomiar w systemie Wskaźniki Wskaźniki Realizacja mierzenia Realizacja mierzenia Narzędzia mierzenia Narzędzia mierzenia Plan/harmonogram, procedury Plan/harmonogram, procedury mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

97 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI MAM SYSTEM!!!! SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

98 SCHEMAT PROJEKTU BADAWCZEGO
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI SCHEMAT PROJEKTU BADAWCZEGO 1. Określenie przedmiotu badań. 2. Określenie celu badań i głównego problemu badawczego. 3. Sformułowanie problemów szczegółowych. 4. Wybór metod zbierania danych. 5. Dobór / opracowanie narzędzi badawczych. 6. Dobór próby. 7. Zbieranie danych. 8. Analiza wyników. 9. Raport końcowy. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

99 Projekt zewnętrznego mierzenia jakości pracy
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Projekt zewnętrznego mierzenia jakości pracy Szkoły Podstawowej w w roku szkolnym Dziedzina: Obszar: Przedmiot badań: Cel/cele badania: Problematyka badań /standardy, wskaźniki/ Procedury Metody Narzędzia Próba badawcza mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

100 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI PLANOWANIE – zamierzanie czegoś, proces projektowania, w wyniku którego powstaje plan realizacji określonych działań. CELE PLANOWANIA (wg D. Elsner): modelowanie przyszłości, posiadanie poczucia kierunku działań, optymalne wykorzystanie zasobów, wyznaczenie realnych zadań, czynności, świadome przygotowanie do uporządkowanego, racjonalnego działania. ZASADY PLANOWANIA: planowanie można rozpocząć w dowolnym momencie procesu, kluczowym elementem planowania jest monitorowanie, planowanie może dotyczyć różnych obszarów i poziomów pracy szkoły, planowanie musi być realistyczne, oparte na posiadanych zasobach. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

101 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI ETAPY DZIAŁANIA (na podst. Materiałów dla trenerów Programu Nowa Szkoła): określenie celu działania, ocena sytuacji (ustalenie zasobów i możliwości osiągnięcia celów), analiza szans i zagrożeń realizacji działań (co sprzyja, a co przeszkadza), opracowanie zbioru działań prowadzących do osiągnięcia celów. PLAN DZIAŁAŃ: dokument opisujący działania projektowane do wykonania w określonym czasie, wcześniej ustalony porządek tego, co ma być zrobione. HARMONOGRAM – wykaz obrazujący kolejność i czas trwania poszczególnych czynności przewidzianych do realizacji w ogólnym planie działań. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

102 Przepisy dla nauczycieli (1872):
Nauczyciel każdego dnia powinien zadbać o to, aby lampy były napełnione a kominek czysty. Każdy nauczyciel winien codziennie przynosić wiadro wody i kubeł węgla. Pióra należy przygotowywać starannie. Końcówki piór można ostrzyc zgodnie z indywidualnymi upodobaniami wychowanków. Nauczycielowi płci męskiej zezwala się na wykorzystanie jednego wieczoru w tygodniu na sprawy osobiste (bądź też dwóch wieczorów jeśli regularnie uczęszcza do kościoła). Po spędzeniu dziesięciu godzin w szkole, nauczyciele mogą oddać się czytaniu biblii lub innych pożytecznych ksiąg. Nauczycielki, które wychodzą za mąż bądź angażują się w romanse dostaną natychmiastowe wypowiedzenie. Nauczyciel, który pali, używa alkoholu w jakiejkolwiek formie, uczęszcza do kasyna lub domu publicznego, lub tez goli się u fryzjera dostarcza znakomitych powodów, by żywić poważne wątpliwości co do jego wartości, zamiarów, prawości i uczciwości. Nauczyciel powinien odkładać drobne sumy z każdej wypłacanej mu pensji, aby w latach starości nie stać się ciężarem dla społeczeństwa. Nauczyciel wykonujący swą pracę sumiennie i wiernie przez 5 lat spodziewać się może podwyżki w wysokości dwudziestu pięciu centów tygodniowo, o ile zarząd wyrazi na to zgodę. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

103 Działania w ramach procesu mierzenia jakości pracy szkoły/placówki:
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Działania w ramach procesu mierzenia jakości pracy szkoły/placówki: kontrolowanie realizacji wymagań określonych w przepisach prawa oświatowego; diagnozowanie i ocena stopnia spełniania standardów oceny (ust.1 i 2); diagnozowanie osiągnięć uczniów; monitorowanie działań podejmowanych na rzecz doskonalenia pracy; hospitacje zajęć (hospitacje diagnozujące); ewaluacja. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

104 Działania w ramach procesu mierzenia jakości pracy szkoły/placówki:
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Działania w ramach procesu mierzenia jakości pracy szkoły/placówki: Kontrola – porównanie stanu faktycznego z wymaganym Mały słownik języka polskiego PWN porównanie wykonania z normami i planami Wielka encyklopedia PWN mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

105 Działania w ramach procesu mierzenia jakości pracy szkoły/placówki:
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Działania w ramach procesu mierzenia jakości pracy szkoły/placówki: Diagnoza - rozpoznanie badanego stanu rzeczy i jego tendencji rozwojowych S.Ziemski: Problemy dobrej diagnozy,Warszawa 1973. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

106 REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI
Działania w ramach procesu mierzenia jakości pracy szkoły/placówki: Monitorowanie - systematyczne i zorganizowane obserwowanie osiąganej jakości pracy szkół i placówek. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

107 Działania w ramach procesu mierzenia jakości pracy szkoły/placówki:
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Działania w ramach procesu mierzenia jakości pracy szkoły/placówki: Hospitacja - forma nadzoru pedagogicznego, polegająca na prowadzeniu bezpośredniej obserwacji realizowania przez nauczycieli statutowych zadań szkoły lub placówki, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami lub wychowankami, a także czynności hospitacyjnych dyrektora i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

108 Działania w ramach procesu mierzenia jakości pracy szkoły/placówki:
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Działania w ramach procesu mierzenia jakości pracy szkoły/placówki: Hospitacja diagnozująca - hospitacja, której celem jest ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, na podstawie bezpośredniej obserwacji wiedzy, umiejętności i postaw uczniów lub wychowanków. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

109 Działania w ramach procesu mierzenia jakości pracy szkoły/placówki:
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Działania w ramach procesu mierzenia jakości pracy szkoły/placówki: Ewaluacja - ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań edukacyjnych w odniesieniu do założonych celów, służąca doskonaleniu tych działań. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

110 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI „...analiza to wszystkie sposoby przekształcania surowych danych w końcowe doniesienie, toteż jakość doniesienia jest najlepszym sprawdzianem jakości analizy.” Krzysztof Konarzewski „Jak uprawiać badania oświatowe” ANALIZA DANYCH mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

111 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI 1. Techniczne opracowanie materiału badawczego: arkusz kalkulacyjny Excel, edytor Word. 5. Wnioskowanie i uogólnianie na podstawie zgromadzonych dowodów. ANALIZA DANYCH 2. Uporządkowanie materiału badawczego: kategoryzacja, kodowanie. 4. Uporządkowanie i odwzorowanie danych, arkusze zbiorcze, tablice, matryce, tabele, diagramy, wykresy. 3. Sporządzanie i uogólnianie notatek – selekcja materiału. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

112 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI 1. Nieporównywalność danych zgromadzonych z różnych źródeł różnymi metodami, przy użyciu różnych skal i narzędzi. 9. Subiektywizm badacza. 8. Interferencja osobistych postaw badacza. 2. Różnorodność zgromadzonych danych. ŹRÓDŁA TRUDNOŚCI W ANALIZIE ZEBRANYCH DANYCH. 7. Nieporównywalność statystyczna grup. 3. Dane niedające odpowiedzi na pytanie kluczowe (często interesujące poznawczo). 6. Niereprezentatywność próby badawczej. 4. Dane oświetlające tylko fragmenty, punkty badanego problemu. 5. Nieuwzględnienie kontekstu badanych zjawisk. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

113 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Rezultaty analizy i interpretacji danych. Dowody – dane i inne informacje zgromadzone podczas mierzenia Konkluzje – synteza danych poprzez proces redukcji, reprezentacji i weryfikacji. Sądy – wartości zastosowane do konkluzji pozwalające stwierdzić, w jakim stopniu badany obiekt spełnia standardy jakości. Rekomendacje – sugerowanie kierunków przyszłych zmian na podstawie zebranych danych oraz sformułowanych konkluzji i sądów. Wnioski – generalizacja niedotycząca bezpośrednio zebranych danych, pozwalająca na usprawnienie i doskonalenie przyszłych działań o podobnym charakterze, dotycząca także organizacji działań podejmowanych w procesie zewnętrznego mierzenia jakości. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

114 Kiedy uzyskane informacje uznamy za rzetelne?
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Kiedy uzyskane informacje uznamy za rzetelne? Kryteria: Liczba i różnorodność źródeł –jeśli pochodzą z różnych źródeł, Wiarygodność statystyczna – jeśli próba badawcza jest odpowiednio dobrana, Trafność doboru źródeł informacji – jeśli źródła informacji są trafnie dobrane, mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

115 Kiedy uzyskane informacje uznamy za rzetelne?
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Kiedy uzyskane informacje uznamy za rzetelne? Kryteria: Trafność pytań badawczych – jeśli pytania badawcze są właściwie sformułowane, Przestrzeganie procedur – jeśli zbieranie informacji odbywa się zgodnie z procedurami, Udokumentowanie – jeśli poparte są dowodami (dokumenty, cytaty, itp.) mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

116 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI 1. Zbieranie informacji odbywa się anonimowo i gwarantuje bezpieczeństwo tych, którzy udzielają informacji. 2. Jedną z fundamentalnych zasad prowadzenia badań, która zapewnia wiarygodność wniosków, jest zasada triangulacji. Polega na spojrzeniu na badany problem z kilku (przynajmniej dwóch) punktów widzenia. K. Konarzewski wyróżnia cztery typy triangulacji: pozyskiwanie danych od różnych osób (z różnych źródeł), porównywanie wyników uzyskanych przez różnych badaczy, stosowanie przez każdego z badaczy różnych metod zbierania danych, stosowanie różnych teorii w celu interpretacji danych Prowadzenie badań mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

117 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Triangulacja (...) ma za zadanie potwierdzać wyniki poprzez wykazanie, że niezależne pomiary są z nimi zgodne, a przynajmniej nie są z nimi sprzeczne. W jaki sposób możemy dokonywać triangulacji? Korzystając z różnych źródeł danych (rodzice, uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły), Korzystając z różnych typów danych (teksty, dane ilościowe), Używając różnych metod zbierania danych, Zmieniając osoby zbierające dane. TRIANGULACJA mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

118 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Analiza ilościowa to proces stawiania pytań twoim danym i otrzymywanie od nich odpowiedzi. Może być opisowa lub wyjaśniająca, może obejmować jedną, dwie lub więcej zmiennych. Metody jakimi gromadzimy dane ilościowe: Obserwacja ilościowa Ankieta Pomiar zmiennych nieobserwowalnych (np. testy, skale postaw,) ANALIZA DANYCH mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

119 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Analiza danych jakościowych jest nieliczbowym szacowaniem wartości obserwacji dokonanych dzięki zastosowaniu obserwacji uczestniczącej, analizy treści, wywiadów i innych technik jakościowych. Metody jakimi gromadzimy dane jakościowe: Obserwacja jakościowa Wywiad Przeszukiwanie archiwów ANALIZA DANYCH mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

120 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Metody analizy danych Dane jakościowe kodowanie - zastępowanie fragmentów tekstu etykietami reprezentującymi kategorie tekstu, analiza treści - obiektywne ujawnienie cech tekstu, analiza sekwencyjna - respektowanie kolejności, wydobywanie regularności ANALIZA DANYCH mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

121 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Metody analizy danych Dane ilościowe rozkład liczebności, miary tendencji centralnej, miary zróżnicowania i miary współzmienności, miary współwystępowania ANALIZA DANYCH mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

122 Formy/sposoby uporządkowania i odwzorowania danych.
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI   Formy/sposoby uporządkowania i odwzorowania danych. Transkrypcje wywiadów Wyniki ankiety Wyniki obserwacji Streszczenia i wypisy z dokumentów Cytaty Zestawienia ilościowe Tabele, Zestawienie ilościowe, Proporcje, Wykresy, Opisy: zdarzeń, osób, miejsc, działań, Zestawienia ilościowe, Streszczenia dokumentów, Opisy dokumentów, Fragmenty dokumentów, fotografie Można zaprezentować pytanie kluczowe lub wskaźnik i poszukać przykładowych danych mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

123 Rodzaje uzyskiwanych informacji
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Rodzaje uzyskiwanych informacji Transkrypcje wywiadów Wyniki ankiet Arkusze obserwacji Streszczenia i wypisy z dokumentów Wiedza o: doświadczeniach uczestników, ich przeżyciach, ocenach, odczuciach, spostrzeżeniach, interpretacjach. rozkładzie cech, ich częstotliwości, właściwościach rzeczywistych działaniach podejmowanych przez uczestników, kontekście, w jakim miały one miejsce formalnych aspektach działań uczestników, zakładanych celach i wartościach sposobach realizacji celów mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

124 Przesłanki do programu doskonalącego jakość kształcenia w szkole
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Przesłanki do programu doskonalącego jakość kształcenia w szkole Cztery etapy, które powinny być wykonane w szkołach: • I – komunikowanie wyników - analiza (czerwiec), • II – tworzenie miniraportu (czerwiec), • III – planowanie ( czerwiec – 1 września), • IV – realizacja, wdrażanie ( 1 września – 26 czerwca). mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

125 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI a) przeprowadzenie posiedzenia rady pedagogicznej w formie warsztatów mających na celu określenie „słabych i mocnych” stron szkoły, wskazanie umiejętności opanowanych na najniższym poziomie, uporządkowanie wszystkich umiejętności badanych w bieżącym roku podczas egzaminu – od umiejętności najlepiej opanowanych, poprzez te, które zostały opanowane dobrze i średnio, aż do tych, które sprawiły uczniom najwięcej problemów. b) określenie umiejętności opanowanych na najniższym poziomie. Doskonaląc opanowanie umiejętności, z zakresu których zadania sprawiały uczniom trudności, nie można zapominać o rozwijaniu umiejętności opanowanych zadowalająco. Utrwalając np. umiejętności z II obszaru standardów wymagań (tworzenie własnego tekstu), nie można zapomnieć o poprawnym mówieniu. c) określenie przyczyn (zewnętrznych i wewnętrznych) opanowania umiejętności w stopniu niezadowalającym Poniżej przypominamy tabelę zamieszczoną wcześniej w „ Komunikowaniu wyników egzaminu …”. Mamy nadzieję, że informacje w niej zawarte pomogą w analizie czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów. Etapy tworzenia raportu szkolnego d) dokładna analiza przyczyn wewnętrznych, (np. odpowiedniego doboru programów nauczania, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, siatki godzin, planu lekcji, absencji nauczycieli i uczniów, bazy, zarządzania przez dyrektora, metod pracy nauczycieli,stosunku nauczycieli do uczniów, strategii nauczania, motywowania uczniów). mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

126 Planowanie działań doskonalących proces nauczania.
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Planowanie działań doskonalących proces nauczania. W okresie od czerwca do 1 września należy zaplanować czynności, które zostaną podjęte w nowym roku szkolnym po to, aby wykorzystać wyniki egzaminu do weryfikacji, np. programów nauczania, planów wynikowych planów pracy wychowawczej i innych szkolnych dokumentów. Wprowadzenie w życie zaplanowanych działań umożliwi osiągnięcie przez kolejny rocznik trzecioklasistów wyższego poziomu opanowania umiejętności i uzyskania lepszych wyników na egzaminie. a) Zaplanowanie pracy na lekcjach z poszczególnych przedmiotów kształcących umiejętności opanowanych na najniższym poziomie (zaplanowanie konkretnych działań, metod i form pracy, zadań dla uczniów, ich sprawdzania i recenzowania itp.). mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

127 Umiejętności opanowane na najniższym poziomie - egzamin 2004.
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Umiejętności opanowane na najniższym poziomie - egzamin 2004. umiejętności te powinny być kształcone podczas lekcji następujących przedmiotów 1. Pisanie poprawne pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. + 2. Dostrzeganie związków między kulturą slarożytną i współczesną. 3. Czytanie na poziomie symbolicznym, posługiwanie się językiem s\mboli. znaków, wyrażeń algebraicznych. 4. Posługiwanie się pojęciami i terminami. 5. Formułowanie opinii i uzasadnianie za pomocą argumentów. 6. Wykorzystanie informacji: analizowanie, porównywanie, syntetyzowanie, wnioskowanie. 7. Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, przestrzennych i czasowych funkcjonalnych, funkcyjnych. 8. Formułowanie problemów i ich rozwiązywanie z zastosowaniem zintegrowanej wiedzy. język polski historia WOS sztuka matematyka chemia religia/etyka biologia geografia fizyka informatyka mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

128 Przykładowe przesłanki dla doskonalenia opanowanych umiejętności:
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Przykładowe przesłanki dla doskonalenia opanowanych umiejętności: Pisanie poprawne pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. A. Należy jak najczęściej sprawdzać i oceniać – klasówki, wpisy w zeszytach, zadania domowe; przy tym określić minimalną liczbę i rodzaj prac sprawdzanych i ocenianych przez nauczyciela (w miesiącu, semestrze, roku); konieczny jest komentarz, wskazujący mocne strony pracy oraz to, co wymaga pracy i ćwiczeń. B. Urozmaicać formy ćwiczeń językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych: urządzać klasowe konkursy ortograficzne, pracować ze słownikami, wprowadzać sprawdzanie tekstów sobie nawzajem przez uczniów (np. zabawa w korektora czy redaktora pisma). C. Dyktando należy traktować jako formę przede wszystkim kształcenia poprawności ortograficznej, a nie tylko sprawdzania. D. Odwołać się do percepcji wzrokowej: kolorowe plansze, ortogramy, ilustracje prezentujące wyjątki od reguł pisowni. E. Skorelować naukę ortografii ze słowotwórstwem i fonetyką. F. Połączyć naukę interpunkcji z ćwiczeniami w budowaniu i logicznej analizie zdań. G. Wprowadzać ćwiczenia w przekształcaniu tekstu (np. ze względu na zmianę adresata). H. Analizować przykłady błędów uczniowskich, formułować propozycje ich poprawy. Nie tylko wskazywać (podkreślać) błędy językowe w tekstach uczniowskich, lecz poprawnie formułować określone zdanie. • Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni zlecać uczniom pisanie tekstów, sprawdzać zapisy w zeszytach oraz korygować błędy językowe w zapisach, a także wymagać udzielania odpowiedzi „pełnych”, zawierających argumentację, komentarz, opinię, właściwą terminologię. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

129 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Aby sformułować kierunki działań, wpływających na poprawę poziomu opanowania umiejętności kształconych w konkretnej szkole (opisanych w podstawie programowej) należy odpowiedzieć sobie na pytania: Czy w planie dydaktycznym, który realizuję, uwzględniam zadania problemowe, nietypowe (czy sam/a znam procedurę rozwiązywania problemów),? Czy uwzględniam zadania o kontekstach realistycznych, czy ćwiczę z uczniami praktyczne stosowanie opanowanych wiadomości? Czy stosuję aktywne metody nauczania, w których uczniowie muszą samodzielnie pokonywać trudności, dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe i wyciągać wnioski, odnajdywać różne sposoby rozwiązywania zadań? Czy po określonej lekcji uczniowie potrafią określić umiejętności, które opanowali (czy ja, nauczyciel, mam świadomość kształconych na danej lekcji umiejętności)? Czy robię rozpoznanie, w której klasie można wiedzę i umiejętności poszerzać, w której pogłębiać, a w której trzeba utrwalać, aby zaobserwować przyrost umiejętności uczniowskich? mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

130 SPOSOBY PRZEPROWADZANIA
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI PRZEDMIOT badań TECHNIKI BADAWCZE WYWIAD ANALIZA DOKUMENTÓW ANKIETOWANIE HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA OBSERWACJA TEST -notatki, -arkusze zbiorcze, -zestawienia, -opracowania, -wykresy, -tabele, -analizy. RAPORT Z BADAŃ SPOSOBY PRZEPROWADZANIA WYNIKÓW BADAŃ Rys. Techniki badawcze wykorzystywane w tworzeniu wewnętrznego raportu R A P O R T mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

131 CECHY DOBREGO RAPORTU Język zrozumiały dla wszystkich odbiorców
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Język zrozumiały dla wszystkich odbiorców Forma zwięzła, możliwie krótka Struktura z zachowaniem podziału na części Głównym przesłaniem raportu jest przekazanie faktów Krótkie zdania z zachowaniem płynności stylistycznej CECHY DOBREGO RAPORTU Dokładne informacje źródłowe Umiejętnie stosować wielkości absolutne i względne Posługując się wielkościami szacunkowymi, oceniać dokładność wyniku przy jego zaokrągleniu Ostrożne przytaczanie liczb, czytelność zamieszczanych wykresów mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

132 CECHY DOBREGO RAPORTU Czytelna struktura Ilustruje stwierdzenia
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Czytelna struktura Ilustruje stwierdzenia tabelami, wykresami, liczbami; Nie powinien ukrywać ograniczeń, błędów, niedociągnięć Zawiera informacje zebrane w wyniku realizacji procesu badawczego Zawiera stwierdzenia oparte na dowodach CECHY DOBREGO RAPORTU Dotyczy tylko badanego problemu Podaje fakty a nie opinie zakończony informacjami o mocnych stronach szkoły oraz, tych które wymagają doskonalenia w pierwszej kolejności. Napisany bez emocji – bez usprawiedliwiania stwierdzonych nieprawidłowości; Język prosty i zwięzły, forma osobowa, czas teraźniejszy mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

133 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Raport z diagnozowania pracy szkoły Ciekawe czy się spodoba mój raport!!!!! mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

134 Lista błędów wg Henryka Mizerka (raport ewaluacyjny)
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Lista błędów wg Henryka Mizerka (raport ewaluacyjny) Unikaj tworzenia raportu typu „opowieść w dziesięciu tomach” (dobry raport to 10 – 15 stron) W raporcie nie koncentruj się na stronie graficznej (to nie komiks), tabele umieść w załączniku, w raporcie tylko wykres; Określ do kogo piszesz raport (język); Raport nie może być o wszystkim (niekończąca się historia”); Raport „opowieść Robinsona Kruzoe na bezludnej wyspie” – program bez jego kontekstu; Raport typu „powieść z kluczem” – treści ukryte między wierszami czasami ze względów politycznych; Raport typu „książka telefoniczna” – opis faktów bez jakiejkolwiek analizy; Raport typu „ kasa pancerna w banku” – dzieło dla wybranych ze względu na hermetyczny język; mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

135 Lista błędów wg Henryka Mizerka (raport ewaluacyjny)
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Lista błędów wg Henryka Mizerka (raport ewaluacyjny) Raport typu „romantyczny poemat” – górnolotne słowa zamiast rzetelnego opisu; „Raport Zagłoby” – autor się chwali – robimy to dobrze ; Raport typu „parawan” – pisany z intencją ukrycia niepowodzeń; Raport „mowa obrońcy” – nastawiony na usprawiedliwianie, wybielanie; Raport typu „paszkwil” – uwypuklone słabe strony; Raport „dekalog” – cała uwaga skupiona na sądach wartościujących i rekomendacjach; Raport „instrukcja obsługi” – uwaga skoncentrowana na tym, co zrobić aby był sukces; Raport „po uważaniu” – uwzględnia interesy określonej grupy ludzi; Raport typu „krecia robota” - służy zniszczeniu programu pod presja określonej grupy ludzi; Raport typu „krecia robota” - służy zniszczeniu programu pod presja określonej grupy ludzi; Stefan Wlazło – Mierzenie jakości pracy szkoły. Cz. I, Mar Mar, Wrocław 1999 r. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

136 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Raport z diagnozowania pracy szkoły Ciekawe czy się spodoba mój raport!!!!! mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

137 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI 1. Pisany Tradycyjny - akademicka monografia badawcza, zawierająca m.in.: - charakterystykę szkoły /placówki, - opis procedury badań, - opis danych i ich analizę, - podsumowanie, wnioski. 2. Skrócony (konferencyjny) – z dołączoną do wglądu wersją tradycyjną. 3. Skrócony dla celów prezentacji sporządzony z uwzględnieniem zasad wizualizacji (tabele, wykresy, schematy itp..). 4. W formie artykułu. 5. W formie informacji prasowej. STYLE I FORMY RAPORTU (wg M.Q. Pattona) 5. Ustny z materiałami graficznymi. 6. Krótka prezentacja i następujące po niej pytania. 7. Dyskusja grupowa na bazie opracowanych materiałów. 8. Sesja z udziałem zainteresowanych. 9. Debata. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

138 ROLA EWALUACJI W JAKOŚCIOWYM ROZWOJU SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

139 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Karta tytułowa Spis treści Charakterystyka placówki Zakres badań (badania całościowe czy wycinkowe) Organizacja i przebieg mierzenia: - co? - jak? (metody, techniki, narzędzia); - próba badawcza; -terminy; -odpowiedzialni; Prezentacja i analiza uzyskanych wyników: - analiza ilościowa, jakościowa, - skrajności. Określenie słabych i mocnych stron; Załączniki. STRUKTURA RAPORTU mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

140 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Strona tytułowa. Spis treści Wprowadzenie - charakterystyka szkoły - uzasadnienie wyboru obszaru. Założenia metodologiczne - opis projektu - opis narzędzi. Generowanie i opis danych: - okoliczności przeprowadzenia badań: ile ankiet rozdano, ile zebrano, w jakich okolicznościach przeprowadzono ankiety, wywiady, obserwacje i analizę dokumentów, ograniczenia, trudności, przeszkody w realizacji badań. Prezentacja wyników z mierzenia jakości lub ewaluacji. Wnioski. Załączniki. STRUKTURA RAPORTU II mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

141 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
ROLA EWALUACJI W JAKOŚCIOWYM ROZWOJU SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ PRZYKŁADOWA STRUKTURA RAPORTU EWALUACYJNEGO 1. OKŁADKA I STRONA TYTUŁOWA Tytuł opracowania oraz miejsce napisania/wydania Nazwiska autorów Nazwiska/nazwy partnerów uczestniczących w przeprowadzeniu ewaluacji Czas przeprowadzenia ewaluacji Data napisania raportu 2. SPIS TREŚCI 3. WPROWADZENIE OPIS PROGRAMU Geneza (przyczyny i początki powstania) danego programu, projektu przedsięwzięcia itp. Filozofia programu Główne cele Miejsce realizacji Podejmowane działania Środki i zasoby wykorzystane w trakcie ewaluacji Opis powinien zawierać dynamikę zjawiska poddawanego ewaluacji, a więc wskazywać na wszelkie zmiany zachodzące na przestrzeni czasu, określać przyczyny i skutki tych zmian. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

142 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
ROLA EWALUACJI W JAKOŚCIOWYM ROZWOJU SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ PRZYKŁADOWA STRUKTURA RAPORTU EWALUACYJNEGO OPIS EWALUACJI Uzasadnienie podjęcia ewaluacji Cele zastosowanej ewaluacji Dla kogo została przeprowadzona Jak, gdzie, kiedy i przez kogo została wykonana Czynniki ograniczające przeprowadzenie ewaluacji (tło polityczne, ludzie, kontekstualność badanych obszarów) 4. EWALUACJA PROGRAMU Projekt ewaluacji Przedmiot ewaluacji Obszary ewaluacji Pytania kluczowe Kryteria Metody Próba Harmonogram przeprowadzonej ewaluacji (może być umieszczony w aneksie) Adresaci ewaluacji 5. BAZA DANYCH Prezentacja ewaluowanego obszaru (obszarów) na podstawie zastosowanych metod i narzędzi badawczych. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

143 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
ROLA EWALUACJI W JAKOŚCIOWYM ROZWOJU SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ PRZYKŁADOWA STRUKTURA RAPORTU EWALUACYJNEGO 6. ANALIZA DANYCH Prezentacja metody (metod) analizy danych (w skrócie) Prezentacja wyników Gdziekolwiek jest to możliwe należy przedstawiać mapy, tabele, rysunki i interpretacje danych jakościowych. Można włączyć do raportu cytaty z wywiadów (bezpośrednie cytaty mogą nam dużo powiedzieć na dany temat). 7. WNIOSKI Wnioski to odpowiedzi na główne pytania ewaluacyjne przedstawione w projekcie oraz na te, które ujawniły się w trakcie badań (bez powtarzania faktów przedstawionych w części raportu poświęconej bazie danych i ich analizie). 8. ZALECENIA Może to być jedyna część raportu czytana przez odbiorców. Zalecenia należy przedstawić w kolejności ich ważności. 9. ANEKS W aneksie należy zamieścić szczegółowe informacje odnoszące się do innych części raportu, np. szczegóły dotyczące zastosowanych narzędzi oraz metod, wzór np. ankiety, kwestionariusza, arkusza obserwacyjnego, arkusza wywiadu, harmonogramy, spis osób, z którymi zostały przeprowadzone wywiady, spis przeczytanych materiałów, itp. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

144 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Materiał KO w Lublinie STRUKTURA RAPORTU: Charakterystyka szkoły. Zakres diagnozowania, np. co zostało zbadane i ocenione. Wyniki diagnozowania ich analiza i interpretacja. Ocena diagnozowanych obszarów pracy szkoły. Wnioski i rekomendacje. mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

145 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Materiał KO w Lublinie Uwzględniając zapisy § 4 ust.1 pkt 12 rozporządzenia MENiS z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego... oraz przedstawioną przez ministerstwo strukturę tzw. raportu wojewódzkiego Wydział Pragmatyki i Doskonalenia Nauczycieli uważa za istotne uwzględnienie przez dyrektorów szkół w tzw. raporcie z wewnętrznego mierzenia jakości informacji dotyczących: przyjętego w danym roku szkolny zakresu mierzenia i zastosowanych w badaniu procedur, z uwzględnieniem metod, technik i narzędzi badań poszczególnych zagadnień (obszarów); wyników mierzenia jakości w przyjętych obszarach (zagadnieniach); sformułowanych na podstawie ww. wyników wniosków; realizacji zaplanowanych i zamieszczonych w programie rozwoju zadań służących doskonaleniu jakości pracy szkoły (§5 ust.1 pkt 4 rozporządzenia); sformułowanych, przedstawionych radzie pedagogicznej i zamieszczonych w protokole zebrania rady pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego w danym roku szkolnym nadzoru pedagogicznego (art.40 ust.7 ustawy o systemie oświaty). mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

146 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Raport z diagnozowania pracy szkoły Ach ten raport!!!!! mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

147 Mój raport będzie najlepszy… Tylko tego czasu brakuje…
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Mój raport będzie najlepszy… Tylko tego czasu brakuje… mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

148 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Raport z diagnozowania pracy szkoły Oczekiwania czytelników raportu diagnostycznego - przekonywujący; - zawierający ogólną ocenę szkoły; - to, co dotyczy ich własnej pracy. Toteż w trakcie prezentacji raportu czym prędzej przewracają kartki, by dotrzeć do opinii uczniów o przedmiocie, którego uczą. Z wielkim zainteresowaniem zapoznają się ze wszystkimi szczegółami - dla nich wartość raportu tkwi w drobiazgowej analizie odpowiedzi na poszczególne pytania. Nauczyciele mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

149 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Raport z diagnozowania pracy szkoły Oczekiwania czytelników raportu diagnostycznego - zainteresowani są ogólną oceną szkoły; - ważne są dla nich efekty uczenia, wyniki egzaminów do szkół wyższego typu oraz problemy wychowawcze: atmosfera szkoły, przemoc i agresja wśród dzieci. Należy przyjąć, że większości rodziców nie stanowią profesjonaliści - toteż raport musi być napisany jasnym, zrozumiałym językiem pozbawionym żargonu oświatowego. Rodzice mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

150 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Raport z diagnozowania pracy szkoły Oczekiwania czytelników raportu diagnostycznego oczekują ujawnienia swych krytycznych uwag o szkole, zwłaszcza, że często po raz pierwszy pytani byli o opinie; nie interesuje ich wiele szczegółów, najistotniejsze w raporcie wydają się być pytania i wnioski o kontakty uczniów z nauczycielami. Uczniowie mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

151 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Raport z diagnozowania pracy szkoły istotną informację stanowi ogólna ocena szkoły i odpowiedź na pytanie – czy pieniądze przeznaczone na szkołę przynoszą odpowiednie efekty; często władze gminne chcą też wiedzieć, która szkoła jest lepsza i jaka ocena dyrektora wynika z raportu; dla samorządu istotny byłby także raport zbiorczy -zawierający porównanie i wyszczególnienie problemów wspólnych, z którymi spotykają się szkoły na ich terenie. Oczekiwania czytelników raportu diagnostycznego Organ prowadzący mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

152 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Raport z diagnozowania pracy szkoły prasa zainteresowana jest głównie problemami o charakterze społecznym, raczej sensacyjnymi takimi jak agresja wewnątrzszkolna, prawa ucznia i ich przestrzeganie, udział rodziców w życiu szkoły; przedstawiciele lokalnej prasy będą chcieli znać sporo szczegółów, także tych, które są specyficzne dla danej szkoły; przedstawicieli prasy centralnej interesują zwykle problemy natury ogólnej, powtarzające się w wielu szkołach i charakterystyczne dla całego systemu oświaty. Oczekiwania czytelników raportu diagnostycznego Prasa (media) mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

153 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Cele ogólne: wyposażenie w wiedzę i umiejętności w zakresie dokumentowania mierzenia, doskonalenie umiejętności opracowania, analizy i interpretacji danych, uzyskanych podczas zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły. Proszę opisać kryteria dobrej prezentacji (np. wyników mierzenia jakości pracy szkoły lub… Praca grupowa jednolita Czas: 20 minut mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

154 Tylko zdrowe podejście do raportu!!!!!!
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Tylko zdrowe podejście do raportu!!!!!! mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

155 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI I TAK SIĘ NIE DAMY!!! mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

156 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI A JAK SIĘ DAMY??!!! mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

157 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI A JAK SIĘ DAMY??!!! mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

158 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI WRACAM DO SZKOŁY!!! mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

159 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Raport z diagnozowania pracy szkoły Teraz już mogę odpoczywać!!!! mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna

160 mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna
REALIZACJA MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Niech żyją wakacje!!!!!! mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna


Pobierz ppt "mgr Augustyn Okoński mg Alina Wojtyna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google