Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r. Sprawozdanie roczne za 2009 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

2 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r.) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27 grudnia 2006 r.) Wytyczne MRR z dnia 9 czerwca 2009 r. w zakresie sprawozdawczości (MRR/H/4(3)06/2009)

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r. 2.1.2 Informacje finansowe

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r. 2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi środkami zaradczymi (1) Problemy: brak rozporządzeń MRR:  w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach rpo  w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo- rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach rpo (ogłoszone 07.12.2009 r.) późne wejście w życie rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach rpo oczekiwanie na interpretację KE przepisów dotyczących rozpoczęcia terminów kwalifikowalności wydatków oraz sposobu oceny tzw. „efektu zachęty”

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r. 2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi środkami zaradczymi (2) Problemy: zbyt optymistyczne harmonogramy postępu rzeczowo-finansowego długi czas oceny wniosków o dofinansowanie projektu niewielkie zainteresowanie refundacją wydatków ze strony beneficjentów niezgodność wniosków o dofinansowanie projektów indywidualnych z pre-umową małe zainteresowanie beneficjentów częścią konkursów brak podręcznika z definicjami wskaźników jednolitymi dla wszystkich regionalnych programów operacyjnych zagrożenie dotyczące realizacji niektórych wskaźników programowych

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r. 2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi środkami zaradczymi (3) Środki zaradcze: zwiększenie liczby konkursów w kolejnych latach w przypadku braku rozporządzeń MRR skrócenie terminów oceny wniosków, zredukowanie czasu i liczby poprawek przypominanie beneficjentom o konieczności składania wniosków o płatność przeprowadzenie ewaluacji w sytuacji braku zainteresowania beneficjentów częścią konkursów organizowanie spotkań informacyjnych w celu zachęcenia potencjalnych beneficjentów do aplikowania o środki unijne

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r. 2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi środkami zaradczymi (4) Środki zaradcze: kontynuowanie działań o charakterze informacyjno-szkoleniowym w zakresie sporządzania wniosków o płatność i rozliczania projektów oraz najczęściej popełnianych błędów w składanej dokumentacji, prowadzenie konsultacji, umieszczanie komunikatów na stronie internetowej usprawnienie procesu przygotowania do realizacji projektów kluczowych:  możliwość tylko jednorazowego aneksowania umów wstępnych  zmiana umowy wstępnej może nastąpić na pisemny i uzasadniony wniosek beneficjenta (nie później niż 7 dni przed upływem terminu złożenia wniosku do oceny)  możliwość wykreślenia projektu z Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych RPO WiM

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r. 2.4 Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego Działania podjęte przez IZ mające na celu usprawnienie realizacji Programu w kontekście zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej w regionie w zakresie: kontraktacji środków (ogłoszenie, nabór, ocena wniosków) weryfikacji wniosków o płatność oraz procesu wypłacania środków beneficjentom kontroli przestrzegania przez beneficjentów pzp certyfikacji wydatków od KE

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r. 2.7 System monitorowania Komitet Monitorujący: W 2009 r. odbyło się 5 posiedzeń KM RPO WiM na których zatwierdzono: sprawozdanie okresowe za II półrocze 2008 r. z realizacji RPO WiM sprawozdanie roczne za 2008 r. z realizacji RPO WiM kryteria merytoryczne punktowe dla Osi priorytetowej VI „Środowisko przyrodnicze” w ramach Poddziałania 6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach sprawozdanie okresowe za I półrocze 2009 r. z realizacji RPO WiM, zmianę kryteriów merytorycznych punktowych dla Osi priorytetowej I „Przedsiębiorczość” w ramach Poddziałania 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw Zastosowano tryb obiegowy do przyjęcia uchwały w sprawie zmiany zapisów programu dotyczących przepływów finansowych zgodnie z nową uofp.

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r.Ewaluacja W 2009 r. na zlecenie IZ przeprowadzono dwa badania ewaluacyjne: Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych RPO WiM w kontekście potrzeb informacyjnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE Ocena systemu wskaźników RPO WiM W dniu 22 grudnia 2009 r. Zarząd WWM przyjął Okresowy plan ewaluacji na rok 2010 RPO WiM. W kolejnym okresie planuję się przeprowadzenie badań w zakresie: oceny sytemu zarządzania i wdrażania RPO WiM (II - III kwartał 2010 r.) stopnia wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WiM (II-IV kwartał 2010 r.) przeglądu stanu wdrażania RPO WiM (IV kwartał 2010 r. – II kwartał 2011 r.)

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r. 3. Postęp wdrażania programu wg priorytetów (1)

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r. 3. Postęp wdrażania programu wg priorytetów (2)

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r. 3. Postęp wdrażania programu wg priorytetów (3)

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r. 3. Postęp wdrażania programu wg priorytetów (4)

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r. 3. Postęp wdrażania programu wg priorytetów (6)

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r. 3. Postęp wdrażania programu wg priorytetów (5)

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r. 5. EFRR/FS – duże projekty Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury - wartość 74 mln euro, finansowany w 50% z EFRR Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął działania w zakresie: rozszerzenia wykazu nieruchomości ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego o tereny lotniska w Szymanach zmiana beneficjenta projektu z Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na Spółkę Porty Lotnicze „Mazury-Szczytno” oczekiwanie na odpowiedź KE na pytanie, czy wybór przedmiotowej spółki jako beneficjenta nie wpłynie na naruszenie zasad uczciwej konkurencji na rynku europejskim

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r. 6. Pomoc techniczna Zatwierdzono 2 Roczne Plany Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013, które obejmują projekty z zakresu: szkoleń zatrudnienia zakupu sprzętu komputerowego wyposażenia powierzchni biurowej promocji i informacji organizacji procesu wyboru projektów organizacji posiedzeń komitetu monitorującego

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r. 7. Promocja i informacja (1) Informacja funkcjonowanie punktów informacyjnych w IZ, IP oraz IP II publikacja informacji o naborze wniosków o dofinansowanie (prasa o zasięgu regionalnym, strony internetowe) publikacja informacji o wdrażanych działaniach (Miesięcznik „Euroregiony – Polska”, „Gazeta Olsztyńska”) spotkania informacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów wydanie broszur informacyjnych

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r. 7. Promocja i informacja (2) Promocja kampania informacyjno – promocyjna w regionalnej telewizji, rozgłośniach radiowych i prasie regionalnej wydanie biuletynu informacyjno – promocyjnego RPO WiM kampania promocyjna za pomocą ekranu diodowego umiejscowionego w centrum Olsztyna reklama punktu konsultacyjnego konferencja podsumowująca wdrażanie RPO (16.12.2009 r.) kampania promocyjno-informacyjna podczas World Tour w Starych Jabłonkach promocja podczas imprez sportowych - rozgrywek siatkarzy AZS UWM Olsztyn i piłkarzy ręcznych OKPR Traveland Społem Olsztyn zakup gadżetów

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r. 7. Promocja i informacja (3) Wymiana doświadczeń spotkanie Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej ds. koordynacji działań informacyjnych i promocyjnychInternet www.rpo.warmia.mazury.pl www.wfosigw.olsztyn.pl www.wmarr.olsztyn.plEdukacja szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację RPO WiM szkolenia beneficjentów RPO WiM

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r. Zalecenia Komisji Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2009 rok z realizacji RPO WiM zostało przygotowane z uwzględnieniem wszystkich rekomendacji przekazanych przez Komisję Europejską do sprawozdania za rok 2007 i 2008

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2010 r. Dziękuję za uwagę Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zbigniew Cieciuch Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google