Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół trenerów FAOW – Janina Jaszczur, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki Zamówienia publiczne w PPLeader+

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół trenerów FAOW – Janina Jaszczur, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki Zamówienia publiczne w PPLeader+"— Zapis prezentacji:

1 Zespół trenerów FAOW – Janina Jaszczur, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki Zamówienia publiczne w PPLeader+

2 Oprac: Inga Kawałek Jak określić czy projekt wymaga stosowania ustawy PZP? określić metodę realizacji każdego z zadań objętych projektem – co realizujemy sami, co zlecamy na zewnątrz przypisać odpowiedni kod CPV dla każdej pozycji budżetowej (każdej usługi) zsumować te pozycje budżetowe, dla których 5 pierwszych cyfr kodu CPV się pokrywa

3 Oprac: Inga Kawałek Wartość zamówienia Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością; Progi wartości zamówień warunkujące stosowanie ustawy PZP należy przeliczać na EUR wg Rozporządzenia RM z 8.03.04: 1 EUR = 4,0468 zł.

4 Oprac: Inga Kawałek Z opinii Urzędu Zam. Pub. dotyczącej ustalania wartości zamówienia na szkolenia zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości (art. 32 ust. 2 ustawy PZP) ze względu na zróżnicowaną tematykę szkoleń warto zastanowić się czy wszystkie szkolenia należy sumować i traktować jako jedno duże zamówienie składające się z wielu części, czy może uzasadnionym byłoby traktowanie poszczególnych szkoleń o różnej tematyce jako odrębne, samodzielne zamówienia tym samym, decyzja czy zamówienia na szkolenia o różnej tematyce należy traktować jako zamówienie udzielane w częściach czy jako zamówienia odrębne powinna zostać podjęta w każdym przypadku samodzielnie przez zamawiającego w oparciu o posiadaną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie prowadzonej działalności

5 Oprac: Inga Kawałek Tryby udzielania zamówień publicznych ustawy PZP nie stosuje się w stosunku do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy PZP) najprostsze tryby udzielania zamówienia na usługi o wartości powyżej 6 000 EUR –zamówienie z wolnej ręki – zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą –(?) zapytanie o cenę - zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert

6 Oprac: Inga Kawałek Zamawianie usług szkoleniowych Art. 5 ustawy PZP: W przypadku zamówień na […] 9) usługi w zakresie szkolenia zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących: wstępnych ogłoszeń informacyjnych, terminów, wadium, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz innych niż dotyczące wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, a dla zamówień określonych w pkt 3-13 również przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz obowiązku zatwierdzenia w tych przypadkach trybu przez Prezesa Urzędu Zamówień…

7 Oprac: Inga Kawałek Wykluczenie wykonawców biorących udział w przygotowaniu postępowania Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania Interpretacja UZP: „do czynności związanych z przygotowaniem postępowania zaliczane będą czynności związane z: –określeniem przedmiotu zamówienia (m.in. przygotowywaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzeniem programu funkcjonalno-użytkowego) –określeniem wartości szacunkowej zamówienia (np. sporządzenie kosztorysu inwestorskiego), –sporządzeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

8 Oprac: Inga Kawałek Propozycje dla Beneficjentów PPLeader + Jeżeli wartość usług w zakresie szkolenia oraz usług doradczych/eksperckich nie przekracza 6 000 EUR – nie ma potrzeby stosowania ustawy PZP Jeżeli wartość usług w zakresie szkolenia przekracza 6 000 EUR – można stosować uproszczony tryb zamówienia z wolnej ręki W przypadku usług doradczych/eksperckich ważny jest wybór odpowiedniego kodu CPV Jeżeli wartość usług doradczych/eksperckich (dla których 5 pierwszych cyfr kodu CPV pokrywa się) przekracza 6 000 EUR – należy stosować odpowiedni tryb: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, zapytanie o cenę


Pobierz ppt "Zespół trenerów FAOW – Janina Jaszczur, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki Zamówienia publiczne w PPLeader+"

Podobne prezentacje


Reklamy Google