Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Sektor przedsiębiorstw w ramach programu ramowego Horyzont 2020 Możliwości udziału małych i średnich przedsiębiorstw w Programie Horyzont.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Sektor przedsiębiorstw w ramach programu ramowego Horyzont 2020 Możliwości udziału małych i średnich przedsiębiorstw w Programie Horyzont."— Zapis prezentacji:

1 1 www.kpk.gov.pl Sektor przedsiębiorstw w ramach programu ramowego Horyzont 2020 Możliwości udziału małych i średnich przedsiębiorstw w Programie Horyzont 2020 Prelegent: Krzysztof Frais Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Ostrowiec Świętokrzyski, 06 listopada 2014 W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

2 2 www.kpk.gov.pl Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN KPK do PR Horyzont 2020 KPK do Euratom-Fission KPK do Innovative Medicine Initiative (IMI) koordynujemy Sieć KPK koordynujemy sieć Euraxess Uczestniczyliśmy w 100 projektach PR i koordynowaliśmy 17 z nich

3 3 www.kpk.gov.pl Współpraca Współpracujemy z Komisją Europejską m.in. w ramach komitetów programowych oraz: punktami kontaktowymi z innych krajów (NCP) siecią Enterprise Europe Network krajowymi partnerami: KRASP, KRPUT, PAN, RGIB, NCBR, NCN, FNP, PARP, KRAB, ARP S.A. … Branżowymi Punktami Kontaktowymi

4 4 www.kpk.gov.pl Oferta Sieci KPK Wspieramy uczestnictwo polskich jednostek w H2020 na każdym etapie przygotowania wniosku i realizacji projektu Jesteśmy nominowani i finansowani przez MNiSW, dzięki temu nasze usługi są nieodpłatne dni informacyjne, konferencje, spotkania brokerskie, szkolenia/warsztaty, działania mentoringowe, konsultacje, wsparcie w poszukiwaniu partnerów, promocja polskich podmiotów w wymiarze międzynarodowym, wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców.

5 5 www.kpk.gov.pl Budżet Programów Ramowych (w mld euro)

6 6 www.kpk.gov.pl I. Doskonała baza naukowa: 24 441,1 1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych 13 094,8 2. Przyszłe i powstające technologie (FET) 2 696,3 3. Działania „Maria Skłodowska-Curie” w zakresie umiejętności, szkoleń i rozwoju kariery 6 162 4. Europejska infrastruktura badawcza (w tym e-infrastruktura) 2 488 II. Wiodąca pozycja w przemyśle: 17 015,5 1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych 13 557 2. Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka 2 842,3 3. Innowacje w MŚP 616,2 III. Wyzwania społeczne: 29 679 1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 7 471,8 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka 3 851,4 3. Bezpieczna, czysta i efektywna energia 5 931,2 4. Inteligentny, zielony i zintegrowany transport 6 339,4 5. Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce 3 081,1 6. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa 1 309,5 7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli 1 694,6 IV. Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa 816,5 V. Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa 462,2 VI. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 1 902,6 VII. Działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego nienależące do obszaru badań jądrowych 2 711,4 ŁĄCZNIE 77 028,3 Struktura programu Horyzont 2020

7 7 www.kpk.gov.pl Nowe podejście do przedsiębiorstw Od współpracy naukowców z przedsiębiorcami Do współpracy przedsiębiorstw ze sferą nauki

8 8 www.kpk.gov.pl Logika interwencji w programie Horyzont 2020

9 9 www.kpk.gov.pl Schematy finansowania w H2020 Projekty badawczo-innowacyjne 100% dofinansowania min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MS lub AC Projekty innowacyjne (close to market) 70% dofinansowania (non-profit 100%) min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MS lub AC Instrument dla MŚP (close to market) 70% dofinansowania min. 1 MŚP z krajów MS lub AC Akcje wspierające i koordynujące 100% dofinansowania min. 1 jednostka z MC lub AC

10 10 www.kpk.gov.pl Schematy finansowania w H2020 Koszty pośrednie 25% niezależnie od rodzaju projektu VAT Koszt kwalifikowany, jeżeli beneficjent nie może go odzyskać Katalog kosztów kwalifikowalanych Koszty osobowe, prace badawcze, subcontracting, inne

11 11 www.kpk.gov.pl Rodzaje działań dla MŚP w Horyzoncie 2020 MŚP mogą uczestniczyć w projektach współpracy (collaborative projects) – projekty badawcze i badawczo-innowacyjne (w 3 filarach) Instrument MŚP (budżet dedykowany w każdym z wyzwań społecznych, a także w LEIT) Fast Track to Innovation – wsparcie konsorcjów z udziałem MŚP lub spin-outów zmierzających do komercjalizacji technologii; Działania wspierające MŚP: INNO-SUP: IPR Helpdesk, IPorta2, INNOVA, wsparcie clustrów, coaching, mentoring dla MŚP; akcje dedykowane dla sieci Enterprise Europe Network, działania na rzecz transferu technologii Instrumenty finansowe wysokiego ryzyka (Access to risk finance)- pożyczki/ gwarancje i finansowanie kapitałem wysokiego ryzyka Wymiana i mobilność naukowców z udziałem MŚP (Maria Skłodowska-Curie actions) Dostęp do infrastruktur badawczych Przedkomercyjne i przedinnowacyjne zamówienia publiczne (PPC, PPI)

12 12 www.kpk.gov.pl

13 13 www.kpk.gov.pl Założenia schematu Najczęstsze zastrzeżenia dotyczące 7. Programu Ramowego: zbyt długi czas oczekiwania na grant zbyt mało „oddolnych” pomysłów na projekty Program Horyzont 2020: zmiana w kierunku innowacji? Uruchomienie nowego instrumentu dla „oddolnych” pomysłów na innowacje zapewnienie elastyczności Kto będzie adresatem? małe, nastawione na współpracę, międzynarodowe konsorcja innowacyjne propozycje projektów, ograniczone czasowo

14 14 www.kpk.gov.pl Zintegrowane działania w zakresie wsparcia dla MŚP – cykl innowacji Faza 1: Pomysł i ocena wykonalności Faza 1: Pomysł i ocena wykonalności MŚP otrzyma środki na sprawdzenie stopnia naukowej i technicznej wykonalności i potencjału rynkowego nowego pomysłu. Pozytywna ocena umożliwi finansowanie kolejnej fazy… Faza 2: B+R, faza demonstracyjna, powielenie rynkowe Wspierane będą B+R ze szczególnym naciskiem na działania demonstracyjne (testowanie, prototypowanie, ocena zwiększonej skali (scale-up studies), projektowanie, pilotaż w zakresie innowacyjnych procesów, produktów i usług, weryfikacja działania etc.) i powielanie rynkowe. Faza 3: Komercjalizacja Ułatwiony dostęp do prywatnego kapitału i środowiska ułatwiającego innowacje Także możliwość skorzystania z takich działań wspierających jak networking, szkolenia, mentoring czy doradztwo

15 15 www.kpk.gov.pl Instrument MŚP Rynek coaching Faza 1 Faza 2 Faza 3 Ocena potencjału rynkowego Działania Innowacyjne Komercjalizacja

16 16 www.kpk.gov.pl

17 17 www.kpk.gov.pl Faza 1 środki na sprawdzenie stopnia naukowej i technicznej wykonalności i potencjału rynkowego nowego pomysłu znacząca nowość w sektorze przemysłowym nowe produkty, procesy, usługi, technologie albo zastosowanie rynkowe Działania: Rezultaty: Ocena ryzyka Raport: innowacyjny Biznes Plan Opis „wąskich gardeł” Rekomendacje dla dodatkowych działań inn. Badania rynku Zapotrzebowanie na fundusze Zaangażowanie użytkowników Opis istniejących na rynku rozwiązań Prawa Własności Intelektualnej Zakup istniejących rozwiązań albo IPR Poszukiwanie Partnerów Wstępny Biznes Plan Faza 1: Koncepcja/Pomysł i ocena wykonalności

18 18 www.kpk.gov.pl Faza 1 Czas trwania: 6 miesięcy Czas do podpisania umowy o grant: Około 3 miesięcy Współczynnik sukcesu: Około 10% (5 200 wniosków zostanie sfinansowanych przez okres 7 lat) Dofinansowanie: Ryczałt w wysokości 50 000 euro

19 19 www.kpk.gov.pl Faza 2 Wspierane będą działania B+R ze szczególnym naciskiem na działania demonstracyjne (testowanie, prototypowanie, ocena zwiększonej skali (scale-up studies), projektowanie, pilotaż w zakresie innowacyjnych procesów, produktów i usług, weryfikacja działania etc., miniaturyzacja, testy kliniczne i powielanie rynkowe. Rezultaty: Rozwój nowych produktów, procesów i usług, które mogą być stosowane i wprowadzone na rynek Biznes plan zawierający szczegółowe informacje na temat strategii komercjalizacji, plan finansowy wyjaśniający wsparcie ze strony inwestorów prywatnych Faza 2: Faza Demonstracyjna

20 20 www.kpk.gov.pl Faza 2 Czas trwania: 1-2 lata Czas do podpisania umowy o grant: Około 6 miesięcy Stopień sukcesu: Około 30-50% (1 700 wniosków zostanie sfinansowanych przez okres 7 lat) Dofinansowanie: 70% dofinansowania. Wartość pojedynczego projektu 0,5-2,5 mln euro UWAGA wyjątek: W ”Health, demographic change and wellbeing”: 100% dofinansowania,

21 21 www.kpk.gov.pl Planowane daty oceny wniosku: Rok 2014 Rok 2015 18/06/2014 24/09/2014 17/12/2014 09/10/2014 17/12/2014 18/03/2015 17/06/2015 17/09/2015 16/12/2015 18/03/2015 17/06/2015 17/09/2015 16/12/2015 Faza I Faza II Faza I Faza II

22 22 www.kpk.gov.pl Faza 3 Ułatwiony dostęp do prywatnego kapitału i środowiska ułatwiającego wprowadzenie innowacji, także możliwość skorzystania z takich działań wspierających jak networking, szkolenia, mentoring czy doradztwo Brak bezpośredniego wsparcia finansowego Rezultaty: Wprowadzenie na rynek nowych produktów, procesów i usług Faza 3: Komercjalizacja

23 23 www.kpk.gov.pl Fast Track to Innovation- założenia Akcja pilotażowa: – zastosowanie krótszego czasu na otrzymanie grantu niż zazwyczaj, – oddolne propozycje projektów – finansowanie innowacyjnych projektów – międzynarodowe, małe konsorcja – wartość dodana projektów – finansowanie pomysłów, które gdzie indziej nie mogą znaleźć finansowania – skrócenie czasu od pomysłu do rynku – pobudzenie transferu technologii – wzrost udziału innowacyjnych firm w programie Horyzont 2020.

24 24 www.kpk.gov.pl Fast Track to Innovation – od 2015 roku Schemat dostępny dla każdego podmiotu posiadającego osobowość prawną, konsorcja nie większe niż 5 podmiotów Dofinansowanie innowacyjnych akcji (close to market) Dowolny temat z zakresu obszarów Wyzwania Społeczne i Wiodąca Rola Przemysłu (bottom-up-driven logic) Grant do 3 mln euro (but no comitology) Konkurs otwarty z wyznaczonymi 3 datami składania wniosków Time to grant: 6 miesięcy Warunek: w ciągu roku rozwiązanie powinno znaleźć się na rynku 2 modele FT2I: model A dla konsorcjów i model B dla spin-offów W czasie oceny wniosków najważniejszy będzie „Impact” Artykuł 54 „Rules of Participation”

25 25 www.kpk.gov.pl Model A Model A: skierowany do firm – idea produktu powstaje w firmie, np. małym lub średnim przedsiębiorstwie prowadzącym prace badawcze i rozwojowe – ta firma przewodzi konsorcjum – w celu rozwoju produktu podjęta zostaje międzynarodowa współpraca z innymi firmami, uczelniami, instytucjami etc. – planowany podział budżetu: o Około 60% trafia do firm o Około 40% do instytucji prowadzących badania (uczelnie, instytuty badawcze, inne podmioty nie będące partnerami przemysłowymi)

26 26 www.kpk.gov.pl Model B Model B: skierowany do sektora publicznego (spin-outs) – pomysł na projekt powstaje na uczelni lub w instytucie badawczym – powstaje firma (z prawami własności intelektualnej), która ma rozwijać produkt – pomysłodawca/jednostka macierzysta przewodzi pracom konsorcjum – w celu rozwoju produktu prowadzona jest międzynarodowa współpraca – proponowany podział budżetu: o Około 60% trafia do jednostek uczelnianych o Około 40% trafia do firmy typu spin-out, innych firm

27 27 www.kpk.gov.pl INNOSUP-1-2015 – Konkurs dla Klastrów działających w rozwijających się technologiach typu ICT, ekoinnowacje, design, nowe modele biznesowe, efektywne wykorzystanie zasobów Termin składania wniosków: 30.04.2015 (etap 1) i 09.09.2015 (etap 2) Budżet: 24, 9 mln euro Finansowanie obejmie 5-10 projektów INNOSUP-5-2014 – Peer learning of innovation agencies Termin składania wniosków: konkurs otwarty w terminie 01.05.2014-16.12.2014 Budżet: 0,42 mln euro INNOSUP-6-2015 – Capitalising the full potential of on-line collaboration for SME innovation support Termin składania wniosków: 10.03.2015 (etap I) i 12.08.2015 (etap II) Budżet: 1,5 mln euro INNOSUP-7-2015 – Professionalisation Open innovation management in SMEs Termin składania wniosków: 21.01.2015 Budżet: 2 mln euro INNOSUP-8-2015 – Measuring open innovation inputs and outcomes in SMEs Termin składania wniosków: 21.01.2015 Budżet: 0,3 mln euro Działania wspierające dla MŚP

28 28 www.kpk.gov.pl Założenia 3,69%* budżetu Horyzontu 2020 dedykowane dla instrumentów podziału ryzyka (pożyczki i gwarancje bankowe) oraz kapitału wysokiego ryzyka; Efekt dźwigni – zwiększenie wydatków prywatnych na projekty badawcze i innowacyjne; Most między badaniami a innowacjami – wsparcie dla wdrożenia innowacji na rynek; Instrumenty finansowe w Horyzoncie 2020

29 29 www.kpk.gov.pl Program „Dostęp do instrumentów finansowych wysokiego ryzyka: pożyczek/gwarancji i finansowania kapitału wysokiego ryzyka ” Cel: ułatwienie dostępu do finansowania dla: (1) MŚP i small mid-caps odznaczających się potencjałem do wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu; (2) ambitnych projektów B+R+I realizowanych przez konsorcja obejmujące: uniwersytety, centra badawcze, przedsiębiorstwa itp. Cel: min. 30% budżetu dedykowane dla innowacyjnych MŚP; Działania: instrumenty dłużne, instrumenty kapitałowe (equity capital) oraz akcje towarzyszące; Instrumenty finansowe w Horyzoncie 2020

30 30 www.kpk.gov.pl Odbiorcy: duże przedsiębiorstwa, medium i large mid caps, uniwersytety oraz instytucje badawcze. Poziomy dofinansowania: Podmioty typu medium i large mid caps w ramach instrumentu będą mogły pozyskać pożyczki oraz finansowanie pośrednie w wysokości miedzy 7,5 i 25 mln Euro, przypadki wnioskowania o wyższe dofinansowanie będą rozpatrywane indywidualnie. Dla dużych firm przewidziano dofinansowanie między 25 a 300 mln Euro. Instrument będzie oferowany bezpośrednio przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz pośredników finansowych. Typy finansowanych projektów: Instrument może być przeznaczony m.in. na wsparcie infrastruktur badawczo-innowacyjnych, partnerstw publiczno prywatnych, specjalistycznych pojazdów oraz przemysłowych projektów demonstracyjnych. Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://access2eufinance.ec.europa.euhttp://access2eufinance.ec.europa.eu RSFF II

31 31 www.kpk.gov.pl Odbiorcy: innowacyjne MŚP oraz small mid caps (zatrudniające mniej niż 500 pracowników), wykazujące szybki rozwój (tj. >20% wzrostu, lub zwiększenia zatrudnienia w ostatnich 3 latach) lub potencjał badawczy i innowacyjny. Poziomy dofinansowania: od 25 tys. do 7,5 mln Euro, przypadki wnioskowania o wyższe dofinansowanie będą rozpatrywane indywidualnie. Typy finansowanych projektów: finansowanie inwestycji oraz kapitału obrotowego na wspieranie działalności badawczo-rozwojowej innowacyjnej. Więcej informacji oraz listę instytucji finansowych oferujących instrument na terenie Polski można uzyskać na stronie: http://access2eufinance.ec.europa.euhttp://access2eufinance.ec.europa.eu RSI Sub-facility Climate-Change Window to instrument skierowany do MŚP oraz small mid-caps zaangażowanych w tworzenie lub rozwijanie (climate-friendly), dostępnych komercyjnie lub gotowych do wdrożenia innowacji przyjaznych dla klimatu rożenia na rynek, jak również użytkowników końcowych tych innowacji. RSI II

32 32 www.kpk.gov.pl GIF -I Equity Facility for R&I (instrument kapitałowy dla badań i innowacji) zakłada wsparcie kapitałem wysokiego ryzyka (np. kapitałem typu venture) przedsiębiorstw działających w obszarze badań i innowacji. Instrument będzie wdrażany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. Instrument stanowi następcę GIF-I. Odbiorcy: innowacyjne MŚP oraz small mid caps (zatrudniające mniej niż 500 pracowników) we wczesnej fazie wzrostu, fazie seed oraz start-upów. Typy finansowanych projektów: innowacyjne oraz ekoinnowacyjne projekty obarczone wysokim ryzykiem. Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://access2eufinance.ec.europa.eu

33 33 www.kpk.gov.pl Działania MSCA ITN - Innovative Training Networks kilkuletni plan badawczo-szkoleniowy zatrudnienie młodych naukowców z całego świata, wybranych w konkursach projekty składane przez konsorcja dowolna dziedzina nauki współpraca z przemysłem mobilność budżet: do 4 mln € na 4 lata RISE – Research & Innovative Staff Exchange wymiana pracowników pomiędzy partnerami współpraca z przemysłem lub z krajami trzecimi projekty składane przez konsorcja dowolna dziedzina nauki mobilność budżet: do 2,5 mln € na 4 lata IF – Individual Fellowships indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy (1 naukowiec + instytucja) realizacja projektu w innym kraju Europy lub poza Europą dowolna dziedzina nauki mobilność współpraca z przemysłem budżet: do 300 tys € na 2-3 lata Researchers’ Night popularyzacja nauki - organizacja wydarzenia dla lokalnej społeczności, promującego znaczenie nauki i naukowców dla społeczeństwa 1 wydarzenie organizowane 1 raz w roku projekty nie-badawcze składane przez 1 lub kilka jednostek możliwy udział przemysłu Szczególne znaczenie ma udział MŚP

34 34 www.kpk.gov.pl Granty MSCA ITN Innovative Training Networks stworzenie kilkuletniego planu badawczo-szkoleniowego zatrudnienie młodych naukowców z całego świata, wybranych w konkursach projekty składane przez konsorcja dowolna dziedzina nauki współpraca z przemysłem mobilność budżet: do 4 mln € na 4 lata

35 35 www.kpk.gov.pl RISE Research & Innovative Staff Exchange wymiana pracowników pomiędzy partnerami współpraca z przemysłem lub z krajami trzecimi projekty składane przez konsorcja dowolna dziedzina nauki mobilność budżet: do 2,5 mln € na 4 lata Granty MSCA

36 36 www.kpk.gov.pl IF Individual Fellowships indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy (1 naukowiec + instytucja) realizacja projektu w innym kraju Europy lub poza Europą dowolna dziedzina nauki mobilność współpraca z przemysłem budżet: do 300 tys € na 2-3 lata Granty MSCA

37 37 www.kpk.gov.pl COFUND Co-funding of regional, national, international programmes dofinansowanie istniejących programów stypendialnych kilkuletnie projekty stypendialne dofinansowanie UE < 50% mobilność Granty MSCA

38 38 www.kpk.gov.pl NIGHT Researchers’ Night popularyzacja nauki - organizacja wydarzenia skierowanego do lokalnej społeczności, promującego znaczenie nauki i naukowców dla społeczeństwa 1 wydarzenie organizowane 1 raz w roku projekty nie-badawcze składane przez 1 lub kilka jednostek Granty MSCA

39 39 www.kpk.gov.pl Przydatne informacje Portal KPK: http://kpk.gov.pl/ (portal H2020, szkolenia, warsztaty, konsultacje, mentoring, etc.) Portal KE nt. H2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html (konkursy, programy pracy, zaproszenie dla ekspertów H2020, kalendarz konferencji i seminariów, etc.) Horizon 2020

40 40 www.kpk.gov.pl Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego 34 02-078 Warszawa tel.: 22 828 74 83 fax: 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.plkpk@kpk.gov.pl e-mail: aneta.maszewska@kpk.gov.pl Dziękuję za uwagę Osoby do kontaktu: Pytania? Katarzyna Walczyk - Matuszyk e-mail: katarzyna.walczyk@kpk.gov.pl Aneta Maszewska Krzysztof Frais e-mail: krzysztof.frais@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "1 Sektor przedsiębiorstw w ramach programu ramowego Horyzont 2020 Możliwości udziału małych i średnich przedsiębiorstw w Programie Horyzont."

Podobne prezentacje


Reklamy Google