Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekoefektywność – możliwości ubiegania się o wsparcie z programów EWT Marta Bocianowska Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekoefektywność – możliwości ubiegania się o wsparcie z programów EWT Marta Bocianowska Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Ekoefektywność – możliwości ubiegania się o wsparcie z programów EWT Marta Bocianowska Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Spotkanie informacyjne dotyczące pozyskiwania środków finansowych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Gdańsk, 5 lutego 2016 r.

2 Ekoefektywność: EWT

3 Wykorzystanie środowiskowego i kulturowego potencjału Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu 2.2 Zwiększenie wykorzystania ekologicznych technologii w celu redukcji zanieczyszczeń w obszarze Południowego Bałtyku Małe i zielone inwestycje technologiczne (projekty pilotażowe) Magazynowanie i przechowywanie energii Rozwój i testowanie rozwiązań dla zrównoważonej sieci energetycznej Badania, strategie, plany działania na rzecz innowacyjnych technologii ekologicznych opracowanie i testowanie wspólnych standardów transgranicznych Strategie dla odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej Modele współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi dla kompleksowych rozwiązań Budowanie potencjału, transfer wiedzy, wymiana doświadczeń Plany awaryjne Oczekiwany rezultat programu: Zwiększone użycie zielonych technologii w regionie

4 Ekoefektywność: EWT

5 2.1 Czystość wody: poprawa stanu środowiska Morza Bałtyckiego i wody w regionie Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi Zintegrowane plany działania na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego i wód śródlądowych Strategie monitoringu i koordynacji przepływu biogenów i substancji niebezpiecznych Strategie w zakresie dostosowania do zmiany klimatu Programy kompensacyjne w zakresie usług na rzecz ekosystemu Metodologie szacowania wartości usług na rzecz ekosystemu Międzysektorowe pilotaże w zakresie jakości wód Modele zarządzania ukierunkowane na ochronę bioróżnorodności Modele sektorowe Plany awaryjne, zintegrowane planowanie przestrzenne Szkolenia z dobrych praktyk Oczekiwany rezultat programu: Zwiększenie efektywności gospodarki wodnej MB i wód regionalnych w oparciu o zwiększone i zdolności podmiotów publicznych i prywatnych

6 Ekoefektywność: EWT 2.2 Energia odnawialna: zwiększenie produkcji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi Polityka zachęt dla zwiększania produkcji zielonej energii Testowanie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych zielonej energii Testowanie alternatywnych technologii pozyskiwania energii Doskonalenie zrównoważonych sieci energetycznych Wdrażanie innowacyjnych technologii gromadzenia energii oraz modeli dystrybucji Oczekiwany rezultat programu: Zwiększanie produkcji i wykorzystania zrównoważonych odnawialnych źródeł energii

7 Ekoefektywność: EWT 2.3 Efektywność energetyczna: zwiększenie efektywności energetycznej w oparciu o planowanie energii Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi Pakiety dla wdrażania strategii na rzecz zrównoważonej energetyki na obszarach miejskich i wiejskich Koordynacja regionalnego planowania w zakresie energetyki Polityka zachęt na rzecz modernizacji obiektów publicznych/komercyjnych Modele finansowania w zakresie efektywności energetycznych Transfer modeli współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi Opracowanie szkoleń dla specjalistów Inicjatywy promujące efektywnie energetyczne produkty Promocja ekologicznej przedsiębiorczości Oczekiwany rezultat programu: Zwiększenie efektywności energetycznej

8 Ekoefektywność: EWT 2.4 Zasobooszczędny „błękitny wzrost": wzmocnienie zrównoważonego i zasobooszczędnego „błękitnego wzrostu” Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi Pilotażowe zastosowania technologii morskiej Testowanie modeli współpracy międzysektorowej Tworzenie klastrów innowacyjnych Opracowanie polityki wspierającej możliwości dla biznesu morskiego Analizy rynkowe potencjału produktów morskich Plany zarządzania środowiskiem morskim Monitoring gospodarki wodnej Harmonizacja transgranicznego planowania przestrzennego obszarów morskich Oczekiwany rezultat programu: Promowanie zrównoważonego wzrostu przy oszczędnym gospodarowaniu zasobami

9 Ekoefektywność: EWT

10 Wspieranie strategii niskoemisyjnych Rozwiązania polityczne i strategie służące zwiększeniu efektywności energetycznej Promocja odnawialnych źródeł energii Opracowanie i testowanie innowacyjnych metod zarządzania energią Opracowanie i wdrażanie rozwiązań technologicznych w zakresie oszczędzania energii Harmonizacja koncepcji, norm i systemów certyfikacji na szczeblu transnarodowym Wdrażanie innowacyjnych usług energetycznych, tworzenia zachęt i planów finansowych 2.1 Rozwój i wdrażanie rozwiązań dla poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w infrastrukturze publicznej Oczekiwany rezultat programu: Wzmocnienie zdolności sektora publicznego do zwiększenia efektywności energetycznej

11 Ekoefektywność: EWT Wspieranie strategii niskoemisyjnych 2.2 Poprawa strategii energetycznych o wymiarze terytorialnym i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian klimatu Zintegrowane strategie, plany wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii Testowanie narzędzi wykorzystania odnawialnych źródeł energii Strategie zarządzania na rzecz efektywności energetycznej w sektorze publicznym i prywatnym Opracowanie rozwiązań politycznych w celu ograniczenia zużycia energii Testowanie i koordynacja sieci energetycznych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii Oczekiwany rezultat programu: Zwiększone świadomości planowania zużycia energii w centralnej Europie

12 Ekoefektywność: EWT Wspieranie strategii niskoemisyjnych 2.3 Poprawa potencjału dla planowania mobilności w miejskich obszarach funkcjonalnych w celu obniżenia emisji CO2 Zintegrowane koncepcje i plany działania dot. mobilności celem redukcji emisji CO2 Systemy zarządzania na rzecz niskoemisyjnej mobilności w MOF Koncepcje i strategie wdrażające nowe technologie niskoemisyjne w transporcie publicznym w MOF Usługi i produkty na rzecz niskoemisyjnego transportu publicznego w MOF Oczekiwany rezultat programu: Wzmocnienie świadomości planowania w zakresie redukcji emisji CO2 w centralnej Europie

13 Ekoefektywność: EWT Zintegrowane strategie i narzędzia dla zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych Zintegrowane zarządzanie środowiskiem – technologie i narzędzia wdrożeniowe Zarządzanie zasobami naturalnymi w instytucjach publicznych Harmonizacja koncepcji zarządzania środowiskiem na szczeblu międzynarodowym 3.1 Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego Oczekiwany rezultat programu: Zwiększenie zdolności do zarządzania środowiskiem dla ochrony zasobów naturalnych poprzez współpracę w centralnej Europie

14 Ekoefektywność: EWT

15 Tworzenie regionalnych struktur promujących zrównoważone wytwarzanie energii i systemów dystrybucyjnych na obszarach wiejskich Wymiana doświadczeń w ramach przygotowania planu działania i inwestycji przy wykorzystaniu niskoemisyjnych rozwiązań Polityka zachęcająca przedsiębiorstwa do inwestowania w działania służące poprawie efektywności energetycznej Gospodarka niskoemisyjna 3.1 Poprawa wdrażania regionalnych polityk i programów rozwoju wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną Oczekiwany rezultat programu: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych/przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną

16 Dziękuję za uwagę! Marta Bocianowska Podinspektor Referatu Instrumentów Współpracy Terytorialnej Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Regionalny Punkt Kontaktowy EWT / EIS ul. Okopowa 21/27, pok. 319, 80-810 Gdańsk tel. +48 58 3268 692 faks +48 58 3268 688 e-mail: p.zawadzki@pomorskie.eu ewt.pomorskie.eu


Pobierz ppt "Ekoefektywność – możliwości ubiegania się o wsparcie z programów EWT Marta Bocianowska Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google