Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1

2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Nowa Sól, 24 lutego 2014 r.

3 Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R we współpracy biznesu i nauki, wsparcie projektów od pomysłu do rynku, ograniczenie wsparcia inwestycji infrastrukturalnych, szersze wykorzystanie instrumentów finansowych, koncentracja na obszarach inteligentnej specjalizacji, preferencje dla ekoinnowacji, preferencje dla klastrów kluczowych. 2

4 Cele programu Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo- rozwojowej podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych 3

5 Beneficjenci PO IR Główni odbiorcy wsparcia w ramach PO IR: przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu (IOB), podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne). W przypadku działań o charakterze systemowym, bezpośrednimi odbiorcami wsparcia będą jednostki administracji publicznej, natomiast pośrednimi – przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i IOB. 4

6 Od pomysłu do rynku Pomysł wsparcie tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw przez wyspecjalizowane IOB B+R projekty badawczo-rozwojowe inicjowane przez firmy lub jednostki naukowe współpraca (otwarte innowacje, bony na innowacje) Rynek wdrożenie wyników prac badawczo- rozwojowych w działalności firm – rozwój instrumentów finansowych Go global! umiędzynarodowienie innowacyjnych firm i klastrów kluczowych infrastruktura naukowa rozwój kadr usługi instytucji otoczenia biznesu patenty promocja postaw proinnowacyjnych 5

7 Osie priorytetowe POIR I.Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe II.Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach III.Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw IV.Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego V.Pomoc techniczna Alokacja POIR: 10 187,5 mln EUR, w tym 8 614,1 mln EUR z EFRR Wykres: Podział alokacji POIR na osie priorytetowe. 6

8 Oś priorytetowa I. Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Cel szczegółowy 1. Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R (PI 1.2). Przykładowe typy projektów: Wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw – od początkowej fazy badań do etapu, kiedy nowe rozwiązanie będzie można skomercjalizować w postaci produktu/ usługi/ technologii/ procesu. Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe – programy sektorowe, projekty aplikacyjne. Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych – korzystanie doświadczeń z realizacji instrumentu BRIdge VC. 7 Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni), jednostki administracji publicznej (projekty systemowe).

9 Oś priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Cel szczegółowy 2. Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną (PI 1.2). Przykładowe typy projektów: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych lub mieszanych (dotacyjno-zwrotnych). Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa Kredyt na innowacje technologiczne – skierowany do MŚP i obejmujący projekty polegające na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw – gwarancje dla przedsiębiorstw wdrażających wyniki prac B+R. Beneficjenci: przedsiębiorstwa, koordynatorzy klastrów, fundusz funduszy. Oś priorytetowa II. (1/2) 8

10 Oś priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Cel szczegółowy 3. Rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka (PI 3.1). Przykładowe typy projektów: Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego – m.in. tworzenie przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów oraz ich zasilenie kapitałowe, koinwestycje z syndykatami aniołów biznesu i funduszami VC, wsparcie IPO (na rynkach GPW, NewConnect, Catalyst). Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP), fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz ich spółki (wehikuły inwestycyjne), instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych, fundusz funduszy. Oś priorytetowa II. (2/2) 9

11 Oś priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Cel szczegółowy 4. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej (PI 1.2). Przykładowe typy projektów: Wsparcie rozwoju otwartych innowacji (współpraca firm dużych i MŚP), Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw, Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje, Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB, Wsparcie rozwoju klastrów – budowa systemu krajowych klastrów kluczowych, Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych. Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, Specjalne Strefy Ekonomiczne, koordynatorzy klastrów, jednostki administracji publicznej (projekty systemowe). Oś priorytetowa III. (1/2) 10

12 Oś priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Cel szczegółowy 5. Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw (PI 3.2). Przykładowe typy projektów: Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP), instytucje otoczenia biznesu, jednostki administracji publicznej (projekty systemowe). Cel szczegółowy 6. Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych (PI 3.4). Przykładowe typy projektów: Wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki, Promocja turystyczna Polski. Beneficjenci: jednostki administracji publicznej (projekty systemowe). Oś priorytetowa III. (2/2) 11

13 Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Cel szczegółowy 7. Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz sektorem publicznym (PI 1.1). Przykładowe typy projektów: Finansowanie badań naukowych, Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych, Rozwój kadr sektora B+R. Beneficjenci: jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie i ich konsorcja, naukowcy, studenci, doktoranci, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, IOB, jednostki administracji publicznej (projekty systemowe). Oś priorytetowa IV. 12

14 13 Oś priorytetowa Alokacja na oś (mln EUR) Wkład UE (mln EUR) Wkład krajowy (mln EUR) Udział osi w alokacji I.Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe 4 179,983 533,10646,8841,02% II.Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 2 766,192 340,10426,0927,05% III.Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw 1 266,941 070,90196,0412,54% IV.Zwiększenie potencjału naukowo- badawczego 1 623,411 373,00250,4115,94% V.Pomoc Techniczna351,03297,0054,033,45% RAZEM10 187,558 614,101 573,45100% Alokacja POIR

15 OŚ PRIORYTETOWAINSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA OŚ PRIORYTETOWA INarodowe Centrum Badań i Rozwoju OŚ PRIORYTETOWA IIMinisterstwo Gospodarki OŚ PRIORYTETOWA IIIMinisterstwo Gospodarki OŚ PRIORYTETOWA IVNarodowe Centrum Badań i Rozwoju OŚ PRIORYTETOWA VNie dotyczy System instytucjonalny POIR 14

16 Inteligentne specjalizacje 15 Strategia inteligentnej specjalizacji identyfikuje obszary, w których państwo lub dany region może uzyskać przewagę konkurencyjną. Opracowanie strategii jest warunkiem wykorzystania funduszy UE wspierających B+R w przyszłym okresie programowania. Instytucje odpowiedzialne za opracowanie strategii: −poziom krajowy – Ministerstwo Gospodarki, −poziom regionalny – samorządy regionalne. W PO IR stosowane będą preferencje dla projektów wpisujących się w krajowe inteligentne specjalizacje – wsparcie w pozostałych obszarach będzie nadal możliwe, jednak nieco bardziej ograniczone. W PO IR przewiduje się także wsparcie jednostek naukowych w zakresie prac B+R, wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionów (w ramach IV osi priorytetowej).

17 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa www.mir.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Pobierz ppt "Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google