Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cyfrowa Polska szansą dla rozwoju sektora ICT 1 Agnieszka Suska Naczelnik Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Gdańsk,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cyfrowa Polska szansą dla rozwoju sektora ICT 1 Agnieszka Suska Naczelnik Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Gdańsk,"— Zapis prezentacji:

1 Cyfrowa Polska szansą dla rozwoju sektora ICT 1 Agnieszka Suska Naczelnik Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Gdańsk, 14 listopada 2013 r.

2 Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020 została podzielona na 11 celów tematycznych, z których 4 to cele priorytetowe, na których będzie skoncentrowanych 50% środków EFRR w regionach słabiej rozwiniętych oraz 80% w regionach bardziej rozwiniętych i regionach przejściowych Wśród celów priorytetowych wprost dotyczy cyfryzacji Cel tematyczny 2: Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych Zgodnie założeniami Umowy Partnerstwa cel ten będzie realizowany w dwóch programach krajowych (PO PC i PO WER) oraz w programach regionalnych (RPO) 2 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI

3 3 ROZWÓJ CYFROWY W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH

4 Wsparcie w przyszłej perspektywie finansowej będzie skoncentrowane szczególnie na projektach realizowanych w obszarach inteligentnych specjalizacji krajowych i regionalnych - wybranych dziedzinach nauki i gospodarki, stanowiących potencjał rozwojowy kraju i regionów. Na poziomie krajowym specjalizacje określa Krajowa Strategia Inteligentnej Specjalizacji - KSIS (projekt), która wskazuje priorytety w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej państwa do roku 2020. Mimo, iż w KSIS sektor ICT nie został uznany za specjalizację krajową, ma być ujęty horyzontalnie w ramach wyodrębnionych specjalizacji, jako istotne narzędzie mające wpływ na rozwój poszczególnych branż. 4 WSPARCIE SEKTORA ICT W LATACH 2014 – 2020 (1)

5 CT 2 PO PC, RPO. Bezpośrednio z cyfryzacją związany jest Cel Tematyczny 2 (CT2): Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno- komunikacyjnych. Zgodnie założeniami Umowy Partnerstwa cel ten będzie on realizowany w programie krajowym w ramach POPC oraz w programach regionalnych (RPO). CT 1, 3 PO IR, w którym realizowane będą działania w ramach Celu Tematycznego 1: Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz Celu Tematycznego 3 Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury, które także mogą wspierać rozwój sektora ICT w Polsce. CT 10 PO WER, RPO, PROW. W ramach programów wspierane będą działania tworzące warunki dla wykorzystania rozwiązań TIK w edukacji. Przypisane są one do Celu Tematycznego 10: Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, który będzie realizowany w POWER, RPO oraz Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. CT 4, 6, 7 PO IŚ, wykorzystanie systemów opartych na rozwiązaniach TIK w projektach infrastrukturalnych (np. smart grid, transport, monitoring zagrożeń) oraz budowa kanalizacji teletechnicznej jako element innych projektów liniowych. 5 WSPARCIE SEKTORA ICT W LATACH 2014 – 2020 (2)

6 WSPARCIE SEKTORA ICT W PO IR (CT 1, 3) Celem programu jest pobudzenie innowacyjności gospodarki poprzez wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w celu komercjalizacji wyników prac badawczych oraz zwiększenia wartości prywatnych nakładów na B+R. Wsparcie ze środków PO IR będzie skoncentrowane na projektach realizowanych w obszarach inteligentnych specjalizacji krajowych i regionalnych. 6 WSPARCIE SEKTORA ICT W LATACH 2014 – 2020 (3)

7 WSPARCIE SEKTORA ICT W LATACH 2014 – 2020 (4) Obszary wsparcia w PO IR: Realizacja projektów „od pomysłu do przemysłu”, Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Przygotowanie przedsiębiorstw i jednostek naukowych do udziału w programach międzynarodowych, Internacjonalizacja innowacyjnych firm, Wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału na innowacje, Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług instytucji otoczenia biznesu (IOB), Wsparcie dla klastrów jako potencjalnych beneficjentów w działaniach PO IR, Wsparcie Krajowych Klastrów Kluczowych. 7

8 WSPARCIE SEKTORA ICT W PO WER (CT10) Działania dotyczące cyfryzacji w PO WER będą obejmowały: Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań wspierających wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów, w tym rozwijanie oferty publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, Doskonalenie podstaw programowych wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego oraz opracowanie modelowych programów nauczania, Opracowywanie standardów rozwijania kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych, a także uczenia się aktywnego i praktycznego na wszystkich poziomach kształcenia jako podstawy do uczenia się przez całe życie, Cyfryzację procesów edukacyjnych, Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe, Informatyzację i rozwój systemów zarządzania w uczelniach. 8 WSPARCIE SEKTORA ICT W LATACH 2014 – 2020 (4)

9 WSPARCIE SEKTORA ICT W RPO (CT 2, 10) cyfrowy rozwój przedsiębiorstw, szczególnie wsparcie wykorzystania nowoczesnych technologii do zarządzania przedsiębiorstwem wsparcie rozwoju produktów i usług z obszaru TIK oraz wdrażanie opartych na TIK usprawnień procesów biznesowych w ramach ogólnych instrumentów wsparcia dla MŚP, wsparcie rozwoju cyfrowej administracji samorządowej, działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji i szans na rynku pracy, rozwoju kompetencji cyfrowych związanych z edukacją oraz e-integracji w celu przeciwdziałaniu ubóstwu, cyfryzacja procesów edukacyjnych, digitalizacja i udostępnianie zasobów kultury, edukacji i nauki, danych publicznych i przestrzennych, wsparcie klastrów regionalnych na wczesnym etapie rozwoju, wsparcie regionalnych klastrów kluczowych. 9 WSPARCIE SEKTORA ICT W LATACH 2014 – 2020 (5)

10 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 10

11 11

12 12 CYFRYZACJA DŹWIGNIĄ ROZWOJU POLSKI

13 13 UKŁAD OSI PRIORYTETOWYCH I CELÓW PROGRAMU

14 14 WSKAŹNIK REZULTATU DLA CELÓW PROGRAMU

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 Dziękuję za uwagę 22


Pobierz ppt "Cyfrowa Polska szansą dla rozwoju sektora ICT 1 Agnieszka Suska Naczelnik Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Gdańsk,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google