Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 w województwie mazowieckim Warszawa, 26 sierpnia 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 w województwie mazowieckim Warszawa, 26 sierpnia 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 w województwie mazowieckim Warszawa, 26 sierpnia 2016 r.

2 Podstawowe założenia Programu Wnioskodawcy Jednostki samorządu terytorialnego – gminy lub powiaty Przedmiot wniosku Budowa, przebudowa lub remont dróg gminnych lub powiatowych » Zadanie planowane do wykonania, odbioru oraz rozliczenia w roku udzielenia dotacji « PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 - 2019 Warszawa, 26 sierpnia 2016 r. w województwie mazowieckim

3 Zasady dotyczące liczby składanych wniosków oraz finansowania inwestycji »Powiaty ziemskie – maksymalnie 2 wnioski »Gminy i miasta na prawach powiatu – maksymalnie 1 wniosek »Maksymalna kwota dotacji – 3 000 000,00 zł »Maksymalny poziom dofinansowania – 50% kosztów kwalifikowanych PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 - 2019 Warszawa, 26 sierpnia 2016 r. w województwie mazowieckim

4 Podstawowe wymogi formalne PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 - 2019 Warszawa, 26 sierpnia 2016 r. w województwie mazowieckim »wniosek musi być złożony przez właściwy podmiot – jednostkę samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego oraz musi być podpisany przez osoby uprawnione z ramienia wnioskodawcy »wniosek musi dotyczyć budowy, przebudowy lub remontu drogi zaliczonej do kategorii dróg gminnych lub powiatowych, której ustawowym zarządcą jest wnioskodawca »wniosek musi być złożony w terminie (decyduje data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) »wniosek musi być złożony na właściwym formularzu, wypełnionym zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku »wniosek musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, umożliwiające zgodną z przepisami realizację zadania opisanego we wniosku o dofinansowanie »kluczowe elementy wniosku, dotyczące finansowania oraz terminu realizacji zadania, muszą być zgodne z założeniami Programu

5 Najczęstsze przyczyny odrzucenia wniosków z przyczyn formalnych w naborze wniosków o dofinansowanie zadań w 2016 roku »brak wymaganych załączników (brak dokumentów, dołączone dokumenty są nieaktualne, niekompletne lub nie dotyczą przedmiotu wniosku) »przekroczenie maksymalnego poziomu dofinansowania zadania »w jednostkowych przypadkach: wnioski nie dotyczyły dróg, dla których wnioskodawca był ustawowym zarządcą lub dokumenty uprawniające do wykonania robót nie były wystawione na wnioskodawcę PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 - 2019 Warszawa, 26 sierpnia 2016 r. w województwie mazowieckim

6 Przykłady najczęstszych błędów i uchybień formalnych KWESTIE ADMINISTRACYJNE »brak podpisów i/lub pieczęci osób uprawnionych do podpisania wniosku »wniosek składany jest przez niewłaściwego zarządcę drogi »wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych danych »wniosek złożony po terminie » UWAGA! Wniosek musi być złożony na właściwym formularzu « PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 - 2019 Warszawa, 26 sierpnia 2016 r. w województwie mazowieckim

7 Przykłady najczęstszych błędów i uchybień formalnych KWESTIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU WNIOSKU »wniosek nie dotyczy budowy, przebudowy lub remontu drogi »droga objęta wnioskiem nie jest drogą publiczną zaliczoną do kategorii dróg gminnych lub powiatowych WYJĄTEK: zadanie obejmuje budowę lub przebudowę drogi wewnętrznej i ma na celu osiągnięcie właściwych parametrów, a następnie zaliczenie jej do kategorii dróg publicznych »wniosek dotyczy robót budowlanych scharakteryzowanych niejednorodnie dla wszystkich odcinków dróg nim objętych PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 - 2019 Warszawa, 26 sierpnia 2016 r. w województwie mazowieckim

8 Przykłady najczęstszych błędów i uchybień formalnych KWESTIE DOTYCZĄCE KOMPLETNOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU ZAŁĄCZNIKÓW Brak wszystkich wymaganych załączników: »czytelna mapa poglądowa z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ na ocenę merytoryczną wniosku »dokument wymagany przepisami prawa budowlanego, uprawniający wnioskodawcę do wykonania robót budowlanych ›Pozwolenie na budowę ›Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ›Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z oświadczeniem o braku sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej wobec zgłoszenia inwestora »zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych (jeśli jest wymagana) »projekt stałej organizacji ruchu »projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi pasa drogowego (w przypadku przebudowy lub budowy) PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 - 2019 Warszawa, 26 sierpnia 2016 r. w województwie mazowieckim

9 Przykłady najczęstszych błędów i uchybień formalnych KWESTIE DOTYCZĄCE KOMPLETNOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU ZAŁĄCZNIKÓW W celu udokumentowania opisu wniosku w kryterium partnerstwa oraz kontynuacji zadania do wniosku obowiązkowo dołączyć należy: »umowę partnerską wraz z uchwałą potwierdzającą zapewnienie przez partnera deklarowanego wkładu finansowego (w przypadku partnerstwa z inną jst) lub porozumienie bądź inny dokument (w przypadku partnera prywatnego) »dokument lub dokumenty potwierdzające kontynuację zadania, zgodnie ze szczegółami opisanymi w Instrukcji wypełnienia wniosku UWAGA! W przypadku województwa mazowieckiego obowiązkowymi załącznikami do wniosku są również: »zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (kompletny dokument, bez załączników) »dokument potwierdzający wyremontowanie lub wykonanie i oddanie do użytku elementów dróg wskazanych w pkt 12.1 formularza wniosku, ale niewykonywanych w ramach zadania, z uwagi na ich dobry stan techniczny PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 - 2019 Warszawa, 26 sierpnia 2016 r. w województwie mazowieckim

10 Przykłady najczęstszych błędów i uchybień formalnych KWESTIE DOTYCZĄCE KOMPLETNOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU ZAŁĄCZNIKÓW »dołączone do wniosku załączniki nie dotyczą przedmiotu wniosku »dołączone do wniosku załączniki nie odzwierciedlają zakresu rzeczowego wskazanego we wniosku o dofinansowanie lub wskazują na brak możliwości zgodnego z przepisami wykonania pełnego zakresu rzeczowego zadania »dołączone do wniosku załączniki nie są wystawione na wnioskodawcę lub są nieaktualne PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 - 2019 Warszawa, 26 sierpnia 2016 r. w województwie mazowieckim

11 Przykłady najczęstszych błędów i uchybień formalnych KWESTIE DOTYCZĄCE FINANSOWANIA »kwota wnioskowanej dotacji przekracza 3 mln zł »deklarowany wkład własny obejmuje środki pochodzące z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej »udział wnioskowanej dotacji przekracza 50% kosztów kwalifikowanych PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 - 2019 Warszawa, 26 sierpnia 2016 r. w województwie mazowieckim

12 Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane Wydatki kwalifikowane: »wydatki, które zostaną poniesione w roku udzielenia dotacji, dotyczące prac wykonanych w danym roku »roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi gminnej i/lub powiatowej, a także inne towarzyszące im prace wyłącznie w pasie drogowym tych dróg, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub dotyczące wyposażenia technicznego drogi »roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg innych kategorii, pod warunkiem dysponowania przez wnioskodawcę odpowiednim dokumentem wystawionym na wnioskodawcę, uprawniającym do ich wykonania »koszt sprawowania nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że został on wskazany we wniosku o dofinansowanie PRZYKŁADY Wykonanie: jezdni, chodników, zjazdów, zatok autobusowych i peronów przystankowych, poszerzeń jezdni, zatok postojowych, kanalizacji deszczowej lub innego odwodnienia drogi, oświetlenia drogi, oznakowania pionowego i poziomego jezdni. PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 - 2019 Warszawa, 26 sierpnia 2016 r. w województwie mazowieckim

13 Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane Wydatki niekwalifikowane: »prace planowane do wykonywania i/Iub rozliczenia w roku innym, niż rok udzielenia dotacji »infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą, w rozumieniu przepisów budowlanych i techniczno - budowlanych, w szczególności określonych w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie »koszt wykonania „odcinka granicznego, którego długość przekracza 5% długości całego zadania zgłoszonego do dofinansowania PRZYKŁADY: ›wykonanie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej i teletechnicznej oraz przyłączy do tych sieci, urządzeń wodnych i melioracyjnych. Wyjątek dotyczy przebudowy tych sieci w związku usunięciem kolizji (koszt kwalifikowany) ›koszt wykupu gruntów, koszt wykonania oraz ewentualnej aktualizacji dokumentacji technicznej i projektowej ›koszt wykonania prac prowadzonych poza pasem drogowym przebudowywanych dróg lub robót nieobjętych załączonym do wniosku pozwoleniem na budowę, ZRIDem, czy też zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 - 2019 Warszawa, 26 sierpnia 2016 r. w województwie mazowieckim

14 Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane Wskazówki: »w przypadku przebudowy infrastruktury, która nie stanowi wyposażenia technicznego drogi, we wniosku o dofinansowanie należy określić, czy ich wykonanie planowane jest w celu usunięcia kolizji »jeżeli wniosek o dofinansowanie dotyczy kolejnego etapu rozpoczętych już inwestycji, z wniosku lub jego załączników powinno jasno wynikać, które prace Wnioskodawca zamierza wykonać i rozliczyć w roku udzielenia dotacji. Faktury za wydatki dotyczące prac wykonanych, np. w 2016 roku, stanowić będą wydatek niekwalifikowany PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 - 2019 Warszawa, 26 sierpnia 2016 r. w województwie mazowieckim

15 Największe zagrożenia w zakresie spełnienia wymogów formalnych dla wniosków składanych w tegorocznym naborze wniosków: »brak możliwości objęcia jednym wnioskiem o dofinansowanie odcinków dróg, dla których przewidywane roboty budowlane nie są scharakteryzowane jednorodnie (jako budowa, przebudowa lub remont) »wymóg dołączania do wniosku o dofinansowanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych pod rygorem odrzucenia wniosku, nawet w przypadku, gdy wnioskodawca nie planuje wykonywać lub finansować ze środków dotacji robót w zakresie elementów dróg niespełniających wymaganych parametrów technicznych »zmiana formularza wniosku, która wymaga od wnioskodawcy wskazania zgodnej z dokumentacją projektową długości i szerokości poszczególnych elementów dróg, których poprawne wypełnienie ma istotny wpływ na ocenę merytoryczną wniosku. Dlatego też, poprawność wypełnienia wniosku o dofinansowanie podlegać będzie weryfikacji na etapie oceny formalnej PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 - 2019 Warszawa, 26 sierpnia 2016 r. w województwie mazowieckim

16 PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 - 2019 Dziękuję za uwagę Katarzyna Harmata Kierownik Oddziału Rozwoju Regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego kharmata@mazowieckie.pl Warszawa, 26 sierpnia 2016 r. w województwie mazowieckim INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OGŁOSZONEGO NABORU WNIOSKÓW, UDZIELAJĄ PRACOWNICY ODDZIAŁU ROZWOJU REGIONALNEGO WYDZIAŁU CERTYFIKACJI I ROZWOJU REGIONALNEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE


Pobierz ppt "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 w województwie mazowieckim Warszawa, 26 sierpnia 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google