Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środki przyznane na realizację LSR 7 200 000 zł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środki przyznane na realizację LSR 7 200 000 zł."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Środki przyznane na realizację LSR 7 200 000 zł

4 CEL OGÓLNY I Zrównoważony rozwój gospodarki, turystyki oraz rekreacji obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy CEL OGÓLNY II Wspieranie i integrowanie mieszkańców obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy

5 CEL OGÓLNY I Zrównoważony rozwój gospodarki, turystyki oraz rekreacji obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy CEL SZCZEGÓŁOWY I.1 Zwiększenie atrakcyjności obszaru poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną oraz promocja obszaru CEL SZCZEGÓŁOWY I.1 Zwiększenie atrakcyjności obszaru poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną oraz promocja obszaru CEL SZCZEGÓŁOWY I.2 Wsparcie dla rozwoju konkurencyjności i przedsiębiorczości na obszarze LGD CEL SZCZEGÓŁOWY I.2 Wsparcie dla rozwoju konkurencyjności i przedsiębiorczości na obszarze LGD

6 Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną Tworzenie i modernizacja turystycznych i rekreacyjnych szlaków, tras, miejsc, ścieżek Działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych CEL SZCZEGÓŁOWY I.1 Zwiększenie atrakcyjności obszaru poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną oraz promocja obszaru CEL SZCZEGÓŁOWY I.1 Zwiększenie atrakcyjności obszaru poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną oraz promocja obszaru I.1.1 I.1.2 I.1.3 1 700 000 zł 140 000 zł 240 000 zł Razem Cel I.2 2 080 000 zł

7 Tworzenie przedsiębiorstw na obszarze LGD w tym w turystyce Rozwój przedsiębiorstw w tym poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku Zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach CEL SZCZEGÓŁOWY I.2 Wsparcie dla rozwoju konkurencyjności i przedsiębiorczości na obszarze LGD CEL SZCZEGÓŁOWY I.2 Wsparcie dla rozwoju konkurencyjności i przedsiębiorczości na obszarze LGD I.2.1 I.2.2 I.2.3 1 600 000 zł 1 400 000 zł 600 000 zł Razem Cel I.2 3 600 000 zł

8 CEL OGÓLNY II Wspieranie i integrowanie mieszkańców obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy CEL SZCZEGÓŁOWY II.1 Wzmacnianie więzi, tożsamości kulturowej i lokalnej w szczególności poprzez integrację i aktywne życie społeczności CEL SZCZEGÓŁOWY II.1 Wzmacnianie więzi, tożsamości kulturowej i lokalnej w szczególności poprzez integrację i aktywne życie społeczności CEL SZCZEGÓŁOWY II.2 Wzmacnianie kapitału społecznego i promocja partnerstwa na obszarze LGD CEL SZCZEGÓŁOWY II.2 Wzmacnianie kapitału społecznego i promocja partnerstwa na obszarze LGD

9 Poprawa infrastruktury społecznej służącej kultywowaniu tradycji, renowacja zabytków Działania oparte na kultywowaniu tradycji lokalnych, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Poprawa infrastruktury społecznej służącej rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia Działania ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu osób z grup defaworyzowanych CEL SZCZEGÓŁOWY II.1 Wzmacnianie więzi, tożsamości kulturowej i lokalnej w szczególności poprzez integrację i aktywne życie społeczności CEL SZCZEGÓŁOWY II.1 Wzmacnianie więzi, tożsamości kulturowej i lokalnej w szczególności poprzez integrację i aktywne życie społeczności II.1.1 420 000 zł Razem Cel II.1 1 520 000 zł II.1.2 II.1.3 II.1.4 II.1.5 700 000 zł 100 000 zł 156 000 zł 144 000 zł

10 Podnoszenie wiedzy i kompetencji LGD oraz mieszkańców w zakresie LSR i RLKS Efektywne i sprawne funkcjonowanie Biura CEL SZCZEGÓŁOWY II.2 Wzmacnianie kapitału społecznego i promocja partnerstwa na obszarze LGD CEL SZCZEGÓŁOWY II.2 Wzmacnianie kapitału społecznego i promocja partnerstwa na obszarze LGD II.2.1 II.2.2

11 Typy operacji, które będą realizowane w ramach LSR Operacje realizowane indywidualnie przez beneficjentów innych niż LGD PROJEKTY GRANTOWE – operacje, których beneficjentem jest LGD, a grantobiorcami inne podmioty Operacje własne, których beneficjentem i realizatorem jest LGD Projekty współpracy realizowane przez LGD

12 Podejmowanie działalności gospodarczej Rozwijanie działalności gospodarczej Inne projekty Projekty własne Granty Wsparcie w ramach ogłaszanych przez LGD naborów wniosków z wdrażania LSR przyznawane będzie w ramach następujących działań:

13 OPERACJA REALIZOWANA PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD - to operacja, w ramach której Samorząd Województwa udziela innym podmiotom wybranym do realizacji przez LGD /beneficjentom/ dofinansowania na realizację celu tej operacji wpisującego się w cele strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LGD. Projekty te są wybierane do realizacji przez Radę LGD, następnie sa przekazywane do Samorządu Województwa w celu dalszej weryfikacji i podpisania umowy przyznania pomocy. Po podpisaniu umowy i zrealizowaniu projektu, beneficjent rozlicza go również w SW. Możliwe dofinansowania: -Podejmowanie działalności gospodarczej -Rozwijanie działalności gospodarczej Możliwe dofinansowania: -Podejmowanie działalności gospodarczej -Rozwijanie działalności gospodarczej

14 PROJEKTY W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Beneficjentem może być: ROZWINIĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba fizyczna – która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR Osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą – której miejscem oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym LSR Osoba fizyczna – która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR Osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą – której miejscem oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym LSR PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba fizyczna – która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR Osoba fizyczna – która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR

15  Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach  Górnictwo i wydobywanie  Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie  Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków  Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej  Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych  Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych  Produkcja metali  Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli  Transport lotniczy i kolejowy  Gospodarka magazynowa PROJEKTY W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Rodzaje działalności gospodarczych wykluczone ze wsparcia

16 Beneficjent operacji polegającej na podejmowaniu działalności gospodarczej:  posiada numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów ARiMR  nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów  w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (nie był wpisany do CEIDG)  nie została mu wcześniej przyznana pomoc na operację w tym zakresie  zobowiąże się w wyniku realizacji operacji: utworzyć i utrzymać przez minimum 2 lata od wypłaty płatności końcowej, co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne  przedłoży biznesplan (wskaże w nim, że operacja jest uzasadniona ekonomicznie) PROJEKTY W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Podejmowanie działalności gospodarczej

17 Beneficjent operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej:  posiada numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów ARiMR  w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą  Utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę)  Zobowiąże się do utrzymania miejsc pracy przez 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej  Nie została mu wcześniej przyznana pomoc na otwarcie działalności lub upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania pomocy  Przedłoży biznesplan PROJEKTY W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Rozwijanie działalności gospodarczej

18 Beneficjent wykaże, że:  posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub  posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub  posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub  wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować; PROJEKTY W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Rozwijanie działalności gospodarczej

19  Koszty ogólne /w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych/  koszty zakupu robót budowlanych lub usług  Koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania, zakupu patentów lub licencji  Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości  Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia  Zakupu środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą /w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych bez kosztów ogólnych/  Zakupu innych rzeczy w tym materiałów PROJEKTY W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Koszty kwalifikowalne

20 PROJEKTY W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Możliwy poziom dofinansowania PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 80 000 zł (stała kwota) 80 000 zł (stała kwota) ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pierwsza transza 80% kwoty pomocy – po podpisaniu umowy Druga transza 20% - po zrealizowaniu operacji Pierwsza transza 80% kwoty pomocy – po podpisaniu umowy Druga transza 20% - po zrealizowaniu operacji 50 000 – 200 000 zł * 300 000 zł (innowacja) 50 000 – 200 000 zł * 300 000 zł (innowacja) Możliwy poziom dofinansowania 100% Możliwy poziom dofinansowania 70% Refundacja – pomoc wypłacana po zrealizowaniu biznesplanu Operacja może być realizowana nie więcej niż w 2 etapach. Maksymalny czas realizacji operacji wynosi 2 lata od podpisania umowy

21 Ogłoszenie o naborze 14-30 dni przed terminem rozpoczęcia naboru Termin składania wniosków zostanie określony w ogłoszeniu – nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni Składanie wniosków odbywa się poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej Do Biura LGD należy dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek wygenerowany z systemu „Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD” Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 08.06.2016 PROJEKTY W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Procedura oceny i wyboru operacji

22 Wstępna weryfikacja wniosku Ocena merytoryczna i wybór operacji przez Radę LGD Rada wybiera operacje na podstawie oceny merytorycznej polegającej na: -ocenie zgodności operacji z LSR -ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru -ocenie wg kryteriów premiujących Ocena wydatków i ustalanie kwoty wsparcia dla wniosków Ogłoszenie wyników i przekazanie wybranych wniosków do dalszej oceny do Zarządu Województwa „Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD” Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 08.06.2016 PROJEKTY W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Procedura oceny i wyboru operacji

23 Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 12 kryteriów Punktacja w ramach każdego z kryteriów nie podlega sumowaniu Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 60 % punktów oraz zmieścić się w dostępnym dla tego naboru limicie środków finansowych

24 Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 1. Kwalifikacje wnioskodawcy ( kryterium dotyczy tylko przedsiębiorców) 1. Kwalifikacje wnioskodawcy ( kryterium dotyczy tylko przedsiębiorców) Preferuje się wnioskodawców posiadających kwalifikacje zawodowe i/lub doświadczenie zawodowe odpowiednie do przedmiotu operacji Preferuje się by wnioskodawca posiadał doświadczenie co pozwoli na sprawną i prawidłową realizację zaplanowanych działań. Celem potwierdzenia kwalifikacji i wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej należy przedłożyć: zaświadczenia, certyfikaty itp. ukończenia kursów, szkoleń, świadectwa lub dyplomy ukończenia szkoły. 10 pkt – wnioskodawca posiada kwalifikacje i doświadczenie 0 pkt – wnioskodawca nie posiada kwalifikacji i doświadczenia

25 Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 2. Wysokość wnioskowanego wkładu własnego w realizację projektu W ramach kryterium oceniona będzie wielkość zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w ramach wymaganego wkładu własnego w realizację projektu. Preferuje się projekty w których oczekiwana wysokość kwoty dofinansowania jest niższa od maksymalnej przewidzianej dla danego działania. Dla przedsiębiorców: 6 pkt – powyżej 50% 3 pkt – powyżej 30% do 50% 0 pkt – jeżeli beneficjent proponuje wniesienie wkładu własnego w wysokości do 30% Dla pozostałych podmiotów: 6 pkt – powyżej 10 % 3 pkt – powyżej 5% do 10% 0 pkt – jeżeli beneficjent proponuje wniesienie wkładu własnego w wysokości do – 5%

26 Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 3. Klarowność budżetu i adekwatność przewidzianych w budżecie środków do planowanych działań Preferuje się projekty w których budżet został prawidłowo skonstruowany, koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, projektach, kosztorysach oraz innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen. 6 pkt.- koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie są racjonalne w odniesieniu do planowanego zakresu operacji oraz przyjęty poziom cen znajduje swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, projektach, kosztorysach oraz innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen 3 pkt. - koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie są racjonalne w odniesieniu do planowanego zakresu operacji ale nie dostarczono dokumentów potwierdzających przyjęty poziom cen 0 pkt. – koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie nie są racjonalne i nie dostarczono dokumentów potwierdzających przyjęty poziom cen

27 Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 4. Doradztwo Preferuje wnioskodawców korzystających z doradztwa LGD w zakresie sporządzania przedmiotowego wniosku o przyznanie pomocy 1 pkt - Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD na etapie sporządzania przedmiotowego wniosku 0 pkt - Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa LGD na etapie sporządzania przedmiotowego wniosku

28 Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 5. Innowacyjność Operacje powinny wykazywać charakter innowacyjny. Innowacja rozumiana jest jako: wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych na obszarze LSR Poprzez zmobilizowanie rozumie się: aktywizację, pobudzanie, uaktywnienie, ożywianie aktywizację 6 pkt - innowacyjność operacji na obszarze całego LGD 3 pkt - innowacyjność operacji na obszarze gminy na której realizowany jest projekt 0 pkt - innowacyjność operacji na poziomie mniejszym niż obszar gminy na której reali- zowany jest projekt lub brak innowacyjności

29 Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 6. Wpływ na ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym ( kryterium dotyczy tylko przedsiębiorców) 6. Wpływ na ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym ( kryterium dotyczy tylko przedsiębiorców) Preferuje się projekty w których beneficjent udokumentuje że w ramach zakresu operacji zastosuje rozwiązanie sprzyjające ochronie środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym 6 pkt - zastosowanie rozwiązania sprzyjającemu ochronie środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym Wnioskodawca wskazał w opisie projektu i/lub budżecie kosztów zakres zastosowanych rozwiązań 0 pkt – brak tego typu rozwiązań w operacji Wnioskodawca nie wskazał w opisie operacji i/lub w budżecie rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałanie zmian klimatycznych

30 Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 7. Gotowość do realizacji operacji/projektu/ diagnoza potrzeb diagnoza potrzeb 7. Gotowość do realizacji operacji/projektu/ diagnoza potrzeb diagnoza potrzeb Preferuje się beneficjentów którzy wykazują gotowość do realizacji projektu. W zależności od rodzaju operacji beneficjent powinien złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzający wyżej wymieniony fakt. Projekty budowlane, odtworzeniowe, modernizacyjne: 6 pkt - operacja posiada dokumentację techniczną oraz prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru budo- wy/wykonywania robót budowlanych, w sto- sunku, do którego nie wniesiono sprzeciwu 3 pkt. - operacja posiada dokumentację techniczną 0 pkt - projekt w fazie koncepcji

31 Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 7. Gotowość do realizacji operacji/projektu/ diagnoza potrzeb diagnoza potrzeb 7. Gotowość do realizacji operacji/projektu/ diagnoza potrzeb diagnoza potrzeb Diagnoza potrzeb (krótki dokument w którym należy opisać czy efekty z planowanego do realizacji projektu będą odpowiadały na potrzeby społeczeństwa lokalnego, należy się powołać na obiektywne dane statystyczne lub przytoczyć własne badania potrzeb z opisem ich metodologii) Projekty inne: 6 pkt. - projekt posiada opracowaną i wia- rygodną diagnozę potrzeb, która jest pod- stawą opracowania projektu 0 pkt - projekt w fazie koncepcji

32 Kryteria wyboru operacji grantowych 8. Stopień wykorzystania wskaźnika produktu Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu.

33 Kryteria wyboru operacji grantowych 9. Stopień wykorzystania wskaźnika rezultatu Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu.

34 Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 10. Grupy defaworyzowane (kryterium dotyczy osób zakładających działalność gospodarczą) 10. Grupy defaworyzowane (kryterium dotyczy osób zakładających działalność gospodarczą) Punkty przyznaje się jeśli operacja dotyczy rozpoczęcia działalności gospodarczej w której wnioskodawcą pomocy jest osoba należąca do grupy defaworyzowanej: Niepełnosprawni, Młodzi ludzie bez pracy ( do 35 roku życia), Starsi ludzie(po 65 roku życia) Młodzi rodzice ( do 35 roku życia), a szczególnie młode matki, w tym matki samotne 5 pkt- osoba należy do grupy defaworyzowanej 0 pkt- osoba nie należy do grupy defaworyzowanej

35 Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 11. Tworzenie nowych miejsc pracy (kryterium dotyczy tylko przedsiębiorców) 11. Tworzenie nowych miejsc pracy (kryterium dotyczy tylko przedsiębiorców) Preferuje się projekty tworzące miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 3 pkt. – powyżej 3 etatów 2pkt. – powyżej 2 etatów lub równe 3 etaty 1pkt. – powyżej 1 etatu lub równe 2 etaty 0pkt. – 1 etat

36 Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 12. Miejsce realizacji projektu Preferuje operacje realizowane w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. Mieszkańców Kryterium weryfikowane na podstawie danych pozyskanych z Ewidencji Ludności poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie Wniosku o Przyznanie Pomocy 0 pkt - Żadna z miejscowości w których realizowany jest projekt nie liczy mniej niż 5tys. mieszkańców 1 pkt - Przynajmniej jedna z miejscowości w których realizowany jest projekt liczy mniej niż 5tys. mieszkańców 2 pkt - każda z miejscowości w których realizowany jest projekt liczy mniej niż 5tys. mieszkańców

37 1. 1. Podejmowanie działalności gospodarczej Utworzenie nowego przedsiębiorstwa Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce II półrocze 2016 r. 960 000 zł I półrocze 2017 r. 400 000 zł II półrocze 2016 r. 960 000 zł I półrocze 2017 r. 400 000 zł II półrocze 2016 r. 240 000 zł

38 1. 1. Rozwijanie działalności gospodarczej Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowację I półrocze 2017 r. 1 200 000 zł I półrocze 2017 r. 600 000 zł Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku I półrocze 2017 r. 200 000 zł

39 PROJEKT GRANTOWY – to operacja, w ramach której LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD /grantobiorcom/ grantów na realizację zadań służących osiągnieciu celu tej operacji. Projekty grantowe od początku do końca będą weryfikowane, kontrolowane, monitorowane oraz rozliczane przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. PROJEKT GRANTOWY – to operacja, w ramach której LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD /grantobiorcom/ grantów na realizację zadań służących osiągnieciu celu tej operacji. Projekty grantowe od początku do końca będą weryfikowane, kontrolowane, monitorowane oraz rozliczane przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Wartość zadania od 5 000 zł do 50 000 zł Wartość zadania od 5 000 zł do 50 000 zł Wsparcie wypłacane w formie refundacji, czyli po zrealizowaniu całości projektu Możliwy poziom dofinansowania 100% Możliwy poziom dofinansowania 100% Okres trwałości projektu inwestycyjnego 5 lat Okres trwałości projektu inwestycyjnego 5 lat Limit przypadający na 1 grantobiorcę w ramach projektów grantowych LGD 100 000 zł Limit przypadający na 1 grantobiorcę w ramach projektów grantowych LGD 100 000 zł

40 PROJEKTY GRANTOWE Pomoc na operację może być przyznana w zakresie:  wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;  wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:  w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub  w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub  w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;  rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk;  zachowania dziedzictwa lokalnego; /operacja ma służyć zaspokojeniu potrzeb społeczności. lokalnej/  budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; /operacja ma służyć zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej/  budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:  umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo  skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;  promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. /operacja ma służyć wspólnej promocji produktów i usług lokalnych, nie można organizować wydarzeń cyklicznych/

41 PROJEKTY GRANTOWE Beneficjentem (grantobiorcą) może być: osoba fizyczna, która : – jest obywatelem państwa członkowskiego UE, – jest pełnoletnia, – ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR osoba fizyczna, która : – jest obywatelem państwa członkowskiego UE, – jest pełnoletnia, – ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – nie dotyczy spółek kapitałowych w organizacji Beneficjent nie może wykonywać działalności gospodarczej Beneficjent musi posiadać numer ewidencyjny w krajowym systemie ewidencji producentów ARiMR Beneficjent musi posiadać numer ewidencyjny w krajowym systemie ewidencji producentów ARiMR

42 Beneficjent powinien wykazać, że:  posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub  posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub  posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub  wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować; PROJEKTY GRANTOWE

43 Do kosztów kwalifikowalnych /KK/ zaliczamy koszty:  ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) do wysokości 10% pozostałych KK,  zakupu robót budowlanych lub usług,  zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,  najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,  zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,  zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów,  wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w KP, związanych z pracą beneficjenta,  podatku VAT – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. PROJEKTY GRANTOWE Koszty kwalifikowalne

44  Koszty kwalifikowalne /KK/ w ramach realizacji operacji są zwracane, jeśli zostały poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa o powierzenie grantu, a w przypadku kosztów ogólnych – od 01.01.2014r.  Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego,  Wkłady rzeczowe w formie robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i nieruchomości, w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej mogą stanowić wydatki kwalifikowalne.  Wartość gruntu lub nieruchomości, musi być poświadczana przez niezależnego, wykwalifikowanego eksperta lub należycie upoważniony organ urzędowy.  Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.  Koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być współfinansowane z innych źródeł publicznych (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych i organizacji pożytku publicznego będących organizacjami pozarządowymi, o ile koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego).  Grantobiorca ponosi wydatki w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1.000 zł – w formie rozliczenia bezgotówkowego.  Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji – 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej. PROJEKTY GRANTOWE Koszty kwalifikowalne

45 Ogłoszenie o naborze 14-30 dni przed terminem rozpoczęcia naboru Termin składania wniosków zostanie określony w ogłoszeniu – nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni Składanie wniosków odbywa się poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej Do Biura LGD należy dostarczyć wydrukowane i podpisane potwierdzenie złożenia wniosku „Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020” Załącznik nr 1 do Uchwały nr 23/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 08.06.2016 PROJEKTY GRANTOWE Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

46 Wstępna formalna weryfikacja wniosku Wnioski spełniające kryteria formalne kierowane są do dalszej oceny przez Radę LGD Rada wybiera grantobiorców na podstawie oceny operacji -ocena spełnienia kryteriów dostępu -ocena zgodności operacji z LSR -ocena wg lokalnych kryteriów wyboru -ocena wg kryteriów premiujących Ocena wydatków i ustalanie kwoty wsparcia dla wniosków, które nie zostały odrzucone i uzyskały minimalną liczbę punktów „Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020” Załącznik nr 1 do Uchwały nr 23/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 08.06.2016 PROJEKTY GRANTOWE Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

47 Kryteria wyboru operacji grantowych 10 kryteriów Punktacja w ramach każdego z kryteriów nie podlega sumowaniu Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 60 % punktów oraz zmieścić się w dostępnym dla tego naboru limicie środków finansowych

48 Kryteria wyboru operacji grantowych Metoda wyliczenia wkładu własnego: Wkład własny % = (koszty całkowite – wnioskowana kwota pomocy) x 100 / koszty całkowite 1. Wysokość wnioskowanego wkładu własnego w realizację projektu W ramach kryterium oceniona będzie wielkość zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w ramach wymaganego wkładu własnego w realizację projektu. Preferuje się projekty w których oczekiwana wysokość kwoty dofinansowania jest niższa od maksymalnej przewidzianej dla danego działania 6 pkt – powyżej 10% 3 pkt – od 5% do 10 % 0 pkt – jeżeli beneficjent proponuje wniesienie wkładu własnego w wysokości minimalnej, która została zaplanowana w LSR

49 Kryteria wyboru operacji grantowych 2. Klarowność budżetu i adekwatność przewidzianych w budżecie środków do planowanych działań Preferuje się projekty w których budżet został prawidłowo skonstruowany, koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, projektach, kosztorysach oraz innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen. 6 pkt.- koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie są racjonalne w odniesieniu do planowanego zakresu operacji oraz przyjęty poziom cen znajduje swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, projektach, kosztorysach oraz innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen 3 pkt. - koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie są racjonalne w odniesieniu do planowanego zakresu operacji ale nie dostarczono dokumentów potwierdzających przyjęty poziom cen 0 pkt. – koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie nie są racjonalne i nie dostarczono dokumentów potwierdzających przyjęty poziom cen

50 Kryteria wyboru operacji grantowych 3. Gotowość do realizacji operacji projektu/ diagnoza potrzeb Preferuje się beneficjentów którzy wykazują gotowość do realizacji projektu. W zależności od rodzaju operacji beneficjent powinien złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzający wyżej wymieniony fakt. Projekty budowlane, odtworzeniowe, modernizacyjne: 6 pkt. - operacja posiada dokumentację techniczną oraz prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy/wykonywania robót budowlanych, w stosunku, do którego nie wniesiono sprzeciwu 3 pkt. - operacja posiada dokumentację techniczną 0 pkt. - projekt w fazie koncepcji

51 Kryteria wyboru operacji grantowych 3. Gotowość do realizacji operacji projektu/ diagnoza potrzeb Diagnoza potrzeb (krótki dokument w którym należy opisać czy efekty z planowanego do realizacji projektu będą odpowiadały na potrzeby społeczeństwa lokalnego, należy się powołać na obiektywne dane statystyczne lub przytoczyć własne badania potrzeb z opisem ich metodologii) Projekty inne: 6 pkt. - projekt posiada opracowaną i wiarygodną diagnozę potrzeb, która jest podstawą opracowania projektu 0 pkt. - projekt w fazie koncepcji

52 Kryteria wyboru operacji grantowych 4. Doradztwo w LGD Preferuje się wnioskodawców korzystających z doradztwa LGD w zakresie sporządzania przedmiotowego wniosku o przyznanie pomocy 1 pkt. - Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD na etapie sporządzania przedmiotowego wniosku 0 pkt. - Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa LGD na etapie sporządzania przedmiotowego wniosku

53 Kryteria wyboru operacji grantowych 5. Innowacyjność Operacje powinny wykazywać charakter innowacyjny. Innowacja rozumiana jest jako: wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych na obszarze LSR 6 pkt - innowacyjność operacji na obszarze całego LGD 3 pkt - innowacyjność operacji na obszarze gminy na której realizowany jest projekt 0 pkt - innowacyjność operacji na poziomie mniejszym niż obszar gminy na której realizowany jest projekt lub brak innowacyjności Poprzez zmobilizowanie rozumie się: aktywizację, pobudzanie, uaktywnienie, ożywianie

54 Kryteria wyboru operacji grantowych 6. Stopień wykorzystania wskaźnika produktu Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu.

55 Kryteria wyboru operacji grantowych 7. Stopień wykorzystania wskaźnika rezultatu Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu.

56 Kryteria wyboru operacji grantowych 8. Operacja zakłada realizację projektu w partnerstwie z innymi podmiotami Preferowane są projekty zakładające realizacje zadań lub części zadań w partnerstwie z innymi podmiotami z terenu LGD. Działania takie maja przyczynić się do rozwoju współpracy między różnego typu podmiotami z terenu LGD, co ma pozytywnie wpłynąć na zintegrowanie obszaru na którym wdrażana jest LSR. Partnerstwo powinno być uzasadnione zakresem planowanej operacji. 10 pkt. - Operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę z udziałem co najmniej dwóch podmiotów (jako partnerów) 5 pkt. - Operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę z udziałem jednego podmiotu (jako partnera) 0 pkt. - brak partnerów * Partnerstwo powinno być opisane w projekcie(np. zadania partnerów) oraz udokumentowane umową partnerską. Umowa powinna zawierać m.in. takie elementy jak: strony umowy oraz zakres współpracy (który jest spójny z zakresem operacji wniosku)

57 Kryteria wyboru operacji grantowych 9. Miejsce realizacji operacji Preferowane są projekty zakładające realizację zadań lub części zadań na obszarze więcej niż jednej gminy obszaru 10 pkt - projekt zakłada realizację na obszarze co najmniej 4 gmin 5 pkt - projekt zakłada realizację na obszarze co najmniej 3 gmin 3 pkt – projekt zakłada realizację na obszarze co najmniej 2 gmin

58 Kryteria wyboru operacji grantowych 10. Grupy defaworyzowane Preferowane są projekty skierowane do/realizowane przez osoby z grupy defaworyzowanej : Niepełnosprawni, Młodzi ludzie bez pracy (do 35 roku życia), Starsi ludzie(po 65 roku życia) Młodzi rodzice (do 35 roku życia), a szczególnie młode matki, w tym matki samotne 10 pkt – projekt skierowany do i realizowany przez osoby z grupy defaworyzowanej 5 pkt - projekt realizowany przez osoby z grupy defaworyzowanej 3 pkt – projekt skierowany do osób z grupy defaworyzowanej 0 pkt – projekt nie jest skierowany do/realizowany przez osoby z grupy defaworyzowanej * Beneficjent zobowiązany jest złożyć deklarację, że należy do grupy defaworyzowanej/zamierza realizować projekt skierowany do osób z grupy defaworyzowanej

59 1. 1. Działania oparte na kultywowaniu tradycji lokalnych, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru I półrocze 2017 r. 210 000 zł I półrocze 2019 r. 90 000 zł I półrocze 2020 r. 90 000 zł I półrocze 2017 r. 210 000 zł I półrocze 2019 r. 90 000 zł I półrocze 2020 r. 90 000 zł I półrocze 2017 r. 170 000 zł I półrocze 2019 r. 100 000 zł I półrocze 2020 r. 40 000 zł I półrocze 2017 r. 170 000 zł I półrocze 2019 r. 100 000 zł I półrocze 2020 r. 40 000 zł

60 2. 2. Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia Wydarzenia rekreacyjno-sportowe I półrocze 2017 r. 96 000 zł I półrocze 2019 r. 30 000 zł I półrocze 2020 r. 30 000 zł I półrocze 2017 r. 96 000 zł I półrocze 2019 r. 30 000 zł I półrocze 2020 r. 30 000 zł

61 3. 3. Tworzenie i modernizacja turystycznych i rekreacyjnych szlaków, tras, miejsc, ścieżek I półrocze 2017 r. 140 000 zł

62 4. 4. Działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych Działania promocyjne obszaru Działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego I półrocze 2017 r. 140 000 zł I półrocze 2019 r. 20 000 zł I półrocze 2022 r. 20 000 zł I półrocze 2017 r. 140 000 zł I półrocze 2019 r. 20 000 zł I półrocze 2022 r. 20 000 zł I półrocze 2017 r. 60 000 zł

63 5. 5. Poprawa infrastruktury społecznej służącej kultywowaniu tradycji, renowacja zabytków Zabytki poddane pracom konserwatorskim I półrocze 2017 r. 60 000 zł I półrocze 2019 r. 60 000 zł I półrocze 2017 r. 60 000 zł I półrocze 2019 r. 60 000 zł

64 Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Operacje w zakresie infrastruktury służącej rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia I półrocze 2017 r. 1 700 000 zł I półrocze 2017 r. 100 000 zł Operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR I półrocze 2017 r. 300 000 zł Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną Poprawa infrastruktury społecznej służącej kultywowaniu tradycji, renowacja zabytków Poprawa infrastruktury społecznej służącej rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia

65 Szczegółowe informacje… KONSULTACJE W BIURZE LGD Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy(LGD) zaprasza na bezpłatne konsultacje do biura LGD (budynek Poczty- nr 45 B w Rabie Wyżnej) w każdą ŚRODĘ od 8:00 do 14:00. Zapraszamy na nową stronę internetową! www.przyjaznadolinaraby.info

66 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.


Pobierz ppt "Środki przyznane na realizację LSR 7 200 000 zł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google