Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Brzeźno, 21 czerwca 2016 r. LSR na lata 2014-2020 – nowa szansa na rozwój obszaru Konferencja „Jeden pomysł – tysiące inicjatyw”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Brzeźno, 21 czerwca 2016 r. LSR na lata 2014-2020 – nowa szansa na rozwój obszaru Konferencja „Jeden pomysł – tysiące inicjatyw”"— Zapis prezentacji:

1 Brzeźno, 21 czerwca 2016 r. LSR na lata 2014-2020 – nowa szansa na rozwój obszaru Konferencja „Jeden pomysł – tysiące inicjatyw”

2 Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Zgodnie z założeniami ustawy o RLKS Lokalna Strategia Rozwoju powstała na podstawie wcześniej szeroko prowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami naszego obszaru. Wskazane zostały problemy i potrzeby mieszkańców, wspólnie zbudowano analizę słabych i mocnych stron obszaru oraz szans i zagrożeń. Dalej wspólnie ze społecznością ustaliliśmy CELE naszej LSR.

3 Cele LSR na lata 2014-2020 Cel ogólny: Współpraca dla rozwoju obszaru LSR Cel ogólny: Współpraca dla rozwoju obszaru LSR

4 Cele szczegółowe i przedsięwzięcia 1.1. Rozwój przedsiębiorczości 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej 1.2.2 Rozwój podmiotów gospodarczych 1.2.3 Aktywizacja grup defaworyzowanych 1.1. Rozwój przedsiębiorczości 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej 1.2.2 Rozwój podmiotów gospodarczych 1.2.3 Aktywizacja grup defaworyzowanych

5 1.2 Wzrost atrakcyjności obszaru 1.2.1 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 1.2.2 Kultywowanie dziedzictwa lokalnego 1.2.3 Kultywowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

6 1.2 Wzrost atrakcyjności obszaru 1.2.4 Inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego 1.2.5 Turystycznie i aktywnie – promocja obszaru poprzez zintegrowanie sektorów LGD 1.2.6 Wykreowanie wspólnego produktu turystycznego obszaru LGD

7 1.2 Wzrost atrakcyjności obszaru 1.2.7 Organizacja wydarzeń promujących obszar LGD 1.2.8 Udział w wydarzeniach promocyjno- informacyjnych 1.2.9 Promocja walorów turystycznych obszaru objętego LSR

8 1.3 Kapitał społeczny podstawą rozwoju obszaru 1.3.1 Inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji 1.3.2 Animatorzy lokalni – aktywizacja i szkolenie grupy animatorów 1.3.3 Aktywna przestrzeń – budowanie więzi i współpracy sektora społecznego 1.3.4 Aktywni mieszkańcy – pobudzanie aktywności mieszkańców

9 1.3 Kapitał społeczny podstawą rozwoju obszaru 1.3.5 Prowadzenie biura LGD 1.3.6 Działania służące podnoszeniu kwalifikacji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR 1.3.7 Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej

10 Budżet LSR z podziałem na cele szczegółowe

11 PROW 2014-2020 – kryteria wyboru Premiowane będą operacje spełniające jedno lub kilka z poniższych kryteriów: Innowacyjność - oceniane będzie nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD. Zaliczyć tu należy np.: nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji i usług, zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach, modernizację tradycyjnych form technologii, rozwój funkcji obszaru, nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, nowe rozwiązania organizacyjne, zastosowanie nowych technik marketingowych.

12 przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu generujące nowe miejsca pracy (obowiązkowe dla operacji związanych z przedsiębiorczością) realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze LSR) PROW 2014-2020 – kryteria wyboru

13 ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych określonych w LSR tj: - osoba długotrwale bezrobotna (osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych), - osoba bezrobotna w wieku 18-34 lata, - kobieta, - osoba powyżej 50 roku życia, - osoba niepełnosprawna (tj. osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności) PROW 2014-2020 – kryteria wyboru

14 W przypadku operacji w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury, LGD przewidzi w kryteriach wyboru preferencje dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5000 mieszkańców. PROW 2014-2020 – kryteria wyboru

15 Budżet LSR – Wdrażanie = 10mln zł

16 Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR

17 1) osoba fizyczna, która: a) jest obywatelem państwa członkowskiego UE, b) jest pełnoletnia, c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo Kto może ubiegać się o dotacje w ramach LSR?

18 2) osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, 3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie spółka cywilna warunki określone powyżej w pkt 1 (osoba fizyczna) powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

19 Premia na otwarcie działalności gosp. PREMIA w formie ryczałtu MAKSYMALNIE 50 000 PLN zł netto tj. 35 000 PLN po podpisaniu umowy, 15 000 PLN po zrealizowaniu biznesplanu W przypadku podejmowania działalności gospodarczej kosztów kwalifikowalnych nie określa się.

20 cd. Premia na otwarcie działalności gosp. Utrzymanie firmy – minimum 2 lata od otrzymania płatności końcowej na konto Utworzenie minimum 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie) i utrzymanie go przez minimum 2 lata od otrzymania płatności końcowej (chyba, że biznesplan wydłuża ten okres).

21 cd. Premia na otwarcie działalności gosp. Dofinansowanie na podejmowanie działalności gospodarczej jest przyznawane, jeżeli: 1) podmiot ubiegający się jej o przyznanie: a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

22 cd. Premia na otwarcie działalności gosp. b) w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie był wpisany do CEIDG albo w rejestrze przedsiębiorców w KRS – i temu podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie, c) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (oddziały powiatowe ARiMR); w przypadku, gdy projekt będzie realizowany przez spółkę cywilną – numer identyfikacyjny został nadany jednemu ze wspólników albo spółce.

23 cd. Premia na otwarcie działalności gosp. Projekt (operacja) może być realizowana, jeżeli: a) nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych, b) będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r., c) projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR ( w tym miasta do 20tys.mieszkańców)

24 cd. Premia na otwarcie działalności gosp. d) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy; e) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 PLN, f) operacja będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

25 cd. Premia na otwarcie działalności gosp. g) beneficjent wykaże, że: 1) posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub, 2) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub 3) posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub 4) prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu.

26 cd. Premia na otwarcie działalności gosp. Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana, jako: 1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach; 2) górnictwo i wydobywanie; 3) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i wydobywanie; 4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

27 cd. Premia na otwarcie działalności gosp. 5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej; 6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; 7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 8) produkcja metali; 9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli; 10) transport kolejowy i lotniczy i gospodarka magazynowa.

28 Rozwój działalności gospodarczej Dofinansowanie jest przyznawane na rozwój - mikroprzedsiębiorstw (zatrudniajacych do 10 pracowników) - małych przedsiębiorstw (zatrudniających do 50 pracowników)

29 cd. Rozwój działalności gospodarczej Maksymalna kwota dofinansowania 300 000 PLN maksymalny poziom dofinansowania 70% 300 000 PLN – dotacja unijna 129 000 PLN – wkład własny 429 000 PLN – całkowity koszt projektu netto 98 670 PLN - podatek VAT do odzyskania z US w przypadku przedsiębiorcy płatnika podatku VAT 527 670 PLN – całkowity koszt projektu brutto

30 cd. Rozwój działalności gospodarczej Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty: 1) ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, 2) zakupu robót budowlanych lub usług, 3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

31 cd.Rozwój działalności gospodarczej 4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, 6) zakupu środków transportu 7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów,

32 cd.Rozwój działalności gospodarczej Pomoc na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli: 1) Podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie jednego roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność;

33 cd.Rozwój działalności gospodarczej 2) Operacja zakłada utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę; Utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

34 cd.Rozwój działalności gospodarczej 3) Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operacje w zakresie utworzenia działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na utworzenie firmy (Powiatowe Urzędy Pracy, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”); 4) Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na utworzenie lub rozwój inkubatora przetwórstwa lokalnego – w przypadku PKD produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów

35 cd.Rozwój działalności gospodarczej Projekt (operacja) może być realizowana, jeżeli: a) nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych, b) będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r., c) projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR (w tym miasta do 20tys mieszkańców),

36 cd. Rozwój działalności gospodarczej d) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy; e) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

37 cd. Rozwój działalności gospodarczej f) beneficjent wykaże, że: 1) posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub, 2) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub 3) posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub 4) prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu.

38 cd. Rozwój działalności gospodarczej g) beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (oddziały powiatowe ARiMR); w przypadku, gdy projekt będzie realizowany przez spółkę cywilną – numer identyfikacyjny został nadany jednemu ze wspólników albo spółce. Pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest mikroprzedsiębiorcą albo małym przedsiębiorstwem (do 50 pracowników). h) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

39 cd. Rozwój działalności gospodarczej Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana, jako: 1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach; 2) górnictwo i wydobywanie; 3) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i wydobywanie; 4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

40 cd. Rozwój działalności gospodarczej 5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej; 6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; 7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 8) produkcja metali; 9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli; 10) transport lotniczy i kolejowy; 11) gospodarka magazynowa.

41 Odnowa obszaru LGD Działanie to skierowane jest przede wszystkim do samorządów. Planowany budżet to 3 600 000,00zł Termin ogłoszenia konkursu: pierwsza poł. 2017roku Premiowane będą projekty realizowane w miejscowościach do 5tys.mieszkańców.

42 Odnowa obszaru LGD Wysokość wsparcia to: 63,63% dla JST% Wkład własny: 36,37% Sektor społeczny: 100% wsparcia Pomoc wypłacana jest w formie refundacji poniesionych kosztów.

43 Odnowa obszaru LSR Na co może być przyznane wsparcie: -Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej -Kultywowanie dziedzictwa lokalnego -Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę/przebudowę, wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej -Promocja obszaru LGD

44 Projekty grantowe Wysokość wsparcia (PLN): -Projekty miękkie od 5 000zł do 10 000zł -Projekty twarde od 5 000,00zł do 25 000,00zł Max wysokość intensywności wsparcia (%) – -100%: sektor społeczny -63,63% : jst Tylko 20% całości grantu może być przeznaczone na sektor publiczny.

45 Projekty grantowe Całkowity budżet projektu: 1 200 000,00zł Termin pierwszego naboru: druga połowa 2017r. Wsparcie będzie wypłacane w formie refundacji, czyli po zrealizowaniu całości projektu. Okres trwałości projektu: 5 lat

46 Projekty grantowe Na jakie przedsięwzięcia można uzyskać wsparcie: -Wzrost atrakcyjności obszaru LGD (np. infrastruktura rekreacyjna, turystyczna, sportowa, działania w zakresie kultury, tradycji, kultywowanie dziedzictwa lokalnego) -Kapitał społeczny podstawą rozwoju obszaru (np. różnego rodzaju inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji)

47 Projekty grantowe od początku do końca będą weryfikowane, kontrolowane, monitorowane oraz rozliczane przez Lokalną Grupę Działania. Projekty grantowe

48 Do kosztów kwalifikowalnych zaliczamy: 1) ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, 2) zakupu robót budowlanych lub usług, 3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, Projekty grantowe

49 4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, 6) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów, 7)Wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w KP, związanych z praca beneficjenta, 8) Podatku od towarów i usług (VAT) – - które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. Projekty grantowe

50 Dziękuję za uwagę: Agnieszka Kulesza Prezes Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania


Pobierz ppt "Brzeźno, 21 czerwca 2016 r. LSR na lata 2014-2020 – nowa szansa na rozwój obszaru Konferencja „Jeden pomysł – tysiące inicjatyw”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google