Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja działań w sferze nauki w ramach PO KL PRIORYTET IV – komponent centralny Działania w ramach Priorytetu IV koncentrują się na podwyższaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja działań w sferze nauki w ramach PO KL PRIORYTET IV – komponent centralny Działania w ramach Priorytetu IV koncentrują się na podwyższaniu."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Realizacja działań w sferze nauki w ramach PO KL PRIORYTET IV – komponent centralny Działania w ramach Priorytetu IV koncentrują się na podwyższaniu jakości funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego. Celem Priorytetu jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, bliskiej współpracy instytucji szkolnictwa wyższego i jednostek sektora badawczo – rozwojowego z sektorem gospodarki, a w szczególności przemysłu wysokich technologii, otwartości i współpracy międzynarodowej środowisk akademickich, a także mobilności studentów i kadry akademickiej.

4 Realizacja działań w sferze nauki w ramach PO KL PRIORYTET VIII – komponent regionalny Działania w ramach Priorytetu VIII koncentrują się na wzmocnieniu atrakcyjności regionów poprzez rozwijanie Regionalnych Strategii Innowacji oraz wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych w sektorach o strategicznym znaczeniu dla regionu. Do osiągnięcia powyższego zamierzenia przyczynia się również współfinansowanie stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich, kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się w największym stopniu do wzmacniania konkurencyjności i rozwoju gospodarczego regionu.

5 Wsparcie transferu wiedzy (KOMPONENT REGIONALNY) Cel Działania 8.2: Cel Poddziałania 8.2.1: Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej

6 Wsparcie transferu wiedzy (KOMPONENT REGIONALNY) staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych – w przedsiębiorstwach, tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu promocja idei przedsiębiorczości akademickiej szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI) Typy realizowanych projektów w ramach Poddziałania 8.2.1:

7 Wsparcie transferu wiedzy (KOMPONENT REGIONALNY) Grupy docelowe w ramach Poddziałania 8.2.1: przedsiębiorcy pracownicy przedsiębiorstw uczelnie jednostki naukowe pracownicy naukowi jednostek naukowych pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni doktoranci, studenci, absolwenci(do 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) Typ beneficjentów: Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych)

8 Wsparcie transferu wiedzy (KOMPONENT REGIONALNY) Cel Poddziałania 8.2.2: Typy realizowanych projektów w ramach Poddziałania 8.2.2: Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RSI), wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI).

9 Wsparcie transferu wiedzy (KOMPONENT REGIONALNY) Grupy docelowe w ramach Poddziałania 8.2.2: podmioty odpowiedzialne za opracowanie i wdrażanie RSI przedsiębiorcy uczelnie oraz ich pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni pracownicy naukowi doktoranci Typ beneficjentów: Jednostka organizacyjna samorządu województwa wskazana przez Instytucję Pośredniczącą w Planie działania

10 Alokacja (mln PLN) ZAKONTRAKTOWANE ŚRODKI (podpisane umowy - wkład krajowy publiczny) Poziom wykorzystania alokacji na podstawie zakontraktowanych środków Poziom wykorzystania alokacji na podstawie rozliczonych środków Wartość (mln PLN) LiczbaAlokacja Priorytet VIII 431,5243, ,51%30,93% w tym Działanie ,346,12553,44%23,36%

11 Miejsca realizacji projektów w województwie dolnośląskim – Priorytet VIII W obszarze adaptacyjności do 31 maja 2011 r. zawarto 248 umów o dofinansowanie projektów na kwotę ponad 243 mln PLN. 192 projekty obejmują swoim zasięgiem całe województwo dolnośląskie.

12 Miejsca realizacji projektów w województwie dolnośląskim – Poddziałanie W ramach Poddziałania podpisano 19 umów na realizację projektów. Miejsca realizacji przedstawione na mapie dotyczą jednego projektu – realizacja projektu odbywa się w powiecie wałbrzyskim, we Wrocławiu oraz Jeleniej Górze. Pozostałe 18 projektów realizowanych w ramach Poddziałania obejmuje zasięgiem realizacji całe województwo dolnośląskie.

13 Miejsca realizacji projektów w województwie dolnośląskim – Poddziałanie W ramach Poddziałania realizowanych jest 6 projektów systemowych Urzędu Marszałkowskiego. Projekty realizowane są przez Wydział Rozwoju Gospodarczego UMWD. Realizacja 5 projektów obejmuje swoim zasięgiem całe województwo dolnośląskie, 1 projekt obejmuje natomiast swoim zasięgiem powiat m. Wrocław.

14

15 Wykorzystanie alokacji, a realizacja wskaźnika –Poddziałanie 8.2.1

16 Wykorzystanie alokacji, a realizacja wskaźnika –Poddziałanie 8.2.2

17 Zmiany w zakresie Priorytetu VIII proponowane przez IZ w związku z przeglądem śródokresowym (Działanie 8.2) Zaprzestanie realizacji nowych operacji w zakresie badań i analiz dot. trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych w regionie. Nie będzie podejmowana realizacja nowych projektów odnoszących się do rozwijania Regionalnych Strategii Innowacji (8.2.2). Nie będzie podejmowana realizacja nowych projektów w zakresie tworzenia i rozwijania sieci współpracy. W zakresie operacji dotyczących stypendiów naukowych dla doktorantów nastąpi ograniczenie kierunków, które będą mogły być objęte stypendiami do kierunków w obszarze nauk matematyczno – przyrodniczych i ścisłych zawartych w RSI danego województwa ( 8.2.2). Wsparcie sfery naukowej poprzez organizowanie staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach (8.2.1). Ograniczenie katalogu dostępnych form wsparcia:

18


Pobierz ppt "Realizacja działań w sferze nauki w ramach PO KL PRIORYTET IV – komponent centralny Działania w ramach Priorytetu IV koncentrują się na podwyższaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google