Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” TARGOWISKA STAŁE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” TARGOWISKA STAŁE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski."— Zapis prezentacji:

1 Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” TARGOWISKA STAŁE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Wysokość środków dostępnych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (targowiska stałe) wynosi 3 111 950 euro, co stanowi 12 043 246,50 zł. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

3 Pomoc może zostać przyznana:  gminie;  związkowi międzygminnemu na operacje dotyczące budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego. Pomoc może zostać przyznana na operację realizowaną w miejscowości liczącej nie więcej niż 50 000 mieszkańców. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Kryteria dostępu

4 Pomoc jest przyznawana na operację niefinansowaną z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadków współfinansowania:  ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

5 Pomoc jest przyznawana, jeżeli: operacja będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach; złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku gdy etap ten nie jest etapem końcowym; zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie: - 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach, - 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

6 Forma i wysokość pomocy  Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej gminy w okresie realizacji Programu nie więcej niż 1 000 000 zł.  W przypadku, gdy operacja jest realizowana przez związek międzygminny, refundacja nie może przekroczyć kwoty 1 000 000 zł. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

7 Zasady dotyczące kosztów kwalifikowalnych  Koszty uznaje się za kwalifikowalne po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r.  Dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy beneficjent jest obowiązany stosować te przepisy.  W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

8 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Zgodnie z przepisami rozporządzenia, targowisko modernizowane lub budowane w ramach PROW 2007-2013 powinno być: 1.utwardzone; 2.oświetlone; 3.przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej;

9 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 4.wyposażone w: a)odpływ wody deszczowej; b)zadaszone stoiska (osłonięte od góry przed opadami, np. wiaty stałe, kioski handlowe, namioty handlowe), które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska (część techniczno-użytkowa całego targowiska przeznaczona do sprzedaży detalicznej bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej – powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.); c)miejsca parkingowe i urządzenia sanitarnohigieniczne;

10 5.podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane towary danego rodzaju, z tym że produkty rolno-spożywcze powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska; 6.zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom dostęp do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska; 7.oznaczone nazwą „Mój Rynek”. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

11 1.Kryterium regionalne jest spełnione – 2 punkty; nie jest spełnione – 0 punktów; 2.Wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych – 2 punkty; 3.Operacja dotyczy przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego – 2 punkty. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Kryteria wyboru projektów w zakresie działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (targowiska stałe)

12 Kryterium regionalne Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2 dodatkowe punkty otrzymują operacje, które zrealizują uzgodnione założenia dotyczące wspólnego elementu, tj. bramy wjazdowej na teren targowiska stałego. W przypadku spełnienia powyższego wymagania operacja otrzyma 2 punkty. W przypadku niespełnienia kryterium regionalnego punktów nie przyznaje się.

13 Kryterium regionalne c.d. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wspólne założenia dotyczące bramy wjazdowej na teren targowiska stałego: 1)techniczne: a) brama posadowiona na 4 słupach; b) zadaszenie bramy - dach czterospadowy, podzielony na dwie części: część dolna i część górna. 2)materiałowe: a) słupy drewno sosnowe, bejcowanie – orzech, impregnowane; b) dolna część dachu gont bitumiczny – kolor ceglasty; c) górna część dachu drewno sosnowe, bejcowanie – sosna bielona, impregnowane. Weryfikacja kryterium regionalnego będzie prowadzona na podstawie dokumentacji technicznej załączonej do wniosku o przyznanie pomocy, w tym kosztorysów, założeń technicznych i innych dokumentów.

14 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wizualizacja bramy wjazdowej na teren targowiska stałego

15 Wniosek o przyznanie pomocy Aktualny formularz wniosku o przyznanie pomocy (W-1_321 wersja 7z) w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” wraz z instrukcją wypełniania znajduję się na stronie internetowej www.mojregion.eu (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - zakładka Ważne dokumenty/Wnioski i instrukcje) www.mojregion.eu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

16 Dziękuję za uwagę www.mojregion.eu informacja_prow@kujawsko-pomorskie.pl Kontakt telefoniczny: 56 646 20 12 wew. *53 08 / *5320 / *5322 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Pobierz ppt "Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” TARGOWISKA STAŁE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google