Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 Stan prac dot. dokumentów proceduralnych oraz podsumowanie spotkania konsultacyjno-szkoleniowego w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 Stan prac dot. dokumentów proceduralnych oraz podsumowanie spotkania konsultacyjno-szkoleniowego w."— Zapis prezentacji:

1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 Stan prac dot. dokumentów proceduralnych oraz podsumowanie spotkania konsultacyjno-szkoleniowego w sprawie dokumentów aplikacyjnych w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Warszawa, 10.06.2016r.

2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tematyka spotkania W dniach 6 - 7 czerwca br. odbyło się spotkanie konsultacyjno- szkoleniowe z udziałem:  przedstawicieli 16 Samorządów Województw,  przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  przedstawicieli lokalnych grup działania wskazanych przez Grupę Tematyczną Leader działającą przy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Celem spotkania było omówienie przygotowanych projektów dokumentów aplikacyjnych oraz zasad obsługi wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 2

3 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program spotkania Przedstawienie projektów formularzy dokumentów aplikacyjnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz omówienie zobowiązań wynikających z projektu umowy o przyznaniu pomocy:  dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,  dla operacji w zakresie projektów grantowych,  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 3

4 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 1.Główne warunki wypłaty pierwszej transzy pomocy: podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; zgłoszenie się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; uzyskanie pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją; 2.Główne warunki wypłaty drugiej transzy pomocy: zrealizowanie operacji zgodnie z biznesplanem; poniesienie kosztów na działania niezbędne do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych określone w biznesplanie w wysokości co najmniej 90% kwoty przyznanej pomocy; 4

5 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 3.Zobowiązanie dotyczące realizacji biznesplanu: osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej; 4.Wysokość pomocy - pomoc jest przyznawana w kwocie określonej w LSR, od 50 tys. zł do 100 tys. zł; pierwsza transza pomocy obejmuje 70% (docelowo 80%) kwoty przyznanej pomocy; druga transza pomocy obejmuje 30% (docelowo 20%) kwoty przyznanej pomocy; 5

6 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 6  wybór grantobiorców będzie dokonywany przed złożeniem WoPP na projekt grantowy;  grantobiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej;  kosztem kwalifikowalnym projektu grantowego są granty;  zestawienie rzeczowo–finansowe projektu grantowego będzie zagregowane do poziomu grantu;  w ramach kontroli administracyjnej wniosku o przyznanie pomocy SW ocenia m.in. zasadność i racjonalność grantów, w szczególności w oparciu załączone dokumenty, w tym wyniki przeprowadzonej w tym zakresie przez LGD weryfikacji;  kwota grantu nie może być niższa niż 5 tys. zł i wyższa niż 50 tys. zł;  LGD może otrzymać na projekt grantowy 100% wyprzedzającego finansowania – z BGK (do wysokości wkładu EFRROW), z ARiMR (do wysokości wkładu krajowego); Pomoc na operacje w zakresie projektów grantowych

7 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 7  załącznikiem do WoPP na projekt grantowy będą opisy grantów, złożone uprzednio do LGD przez grantobiorców; opis grantu musi zawierać co najmniej: wyszczególnienie zakresu rzeczowego grantu, miernik, koszty, oraz uzasadnienie dla zasadności i racjonalności poszczególnych kosztów w ramach grantu; uzasadnienie nie będzie wymagane, gdy koszt jest powszechnie znany; jeśli koszt nie jest powszechnie znany – wymagane będzie jego uzasadnienie oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających przyjęty poziom cen, np. oferty, wydruki; jeśli koszt będzie powszechnie znany, ale zostanie wykazana wyższa cena – będzie wymagane uzasadnienie przyjętego kosztu; Pomoc na operacje w zakresie projektów grantowych

8 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 8  rozliczenie projektu grantowego: poniesienie kosztów i dokonanie płatności dotyczy beneficjenta – LGD; wydatek ponoszony jest przez LGD poprzez zapłatę grantobiorcy za wykonanie grantu; dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez LGD warunków wypłaty pomocy będą przede wszystkim kopie umów o powierzenie grantu zawartych pomiędzy LGD a grantobiorcami (przedstawiane jako dokument o równoważnej wartości dowodowej). Pomoc na operacje w zakresie projektów grantowych

9 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomoc na operacje w zakresie projektów grantowych Osiągniecie celów i wskaźników projektu grantowego W umowie o przyznaniu pomocy zostanie wdrożone rozwiązanie zastosowane przez KE w zakresie wykonania wskaźników finansowych i produktu określoną w PROW na lata 2014-2020 – ramy wykonania. Cel może być uznany za osiągnięty, jeśli wartości wskaźnika osiągnęły minimum 85%. W przypadku, gdy dla danej operacji wskazano co najmniej trzy wskaźniki – cel uważa się za osiągnięty, gdy dwa wskaźniki osiągnęły wartość minimum 85%, zaś trzeci co najmniej 75%. Ostateczne rozwiązania znajdą odzwierciedlenie w umowie o przyznaniu pomocy. 9

10 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kwestie dotyczące pozostałych operacji w ramach poddziałania 19.2  uczestnicy spotkania zgłosili uwagi mające na celu doprecyzowanie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, np. w zakresie obowiązku utrzymania przez 3 lata od ostatniej płatności miejsca pracy utworzonego przez przedsiębiorcę;  ograniczono listę załączników upraszczając podejście do opisu wymaganych przepisami prawa decyzji lub pozwoleń;  wyjaśniono wątpliwości m.in. w zakresie: warunku utworzenia / utrzymania miejsc pracy; terminów wskazanych w przepisach na dokonanie wyboru, ocenę wniosku oraz możliwości ich wstrzymania;  przekazana została przez MRiRW informacja o planowanej zmianie rozporządzenia dla poddziałania 19.2 oraz wytycznej nr 1 MRiRW; 10

11 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 11 Terminarz zatwierdzania i przekazania do samorządów województw dokumentów aplikacyjnych  10.06.2016r. – przekazanie do uczestników spotkania dokumentów aplikacyjnych uwzględniających uwagi ze spotkania – termin opiniowania dokumentów – do 14.06.2016 r.;  16.06.2016r. – przekazanie dokumentów aplikacyjnych do akceptacji MRiRW, a po jej uzyskaniu zatwierdzenie dokumentów aplikacyjnych w ARiMR;  do 10.07.2016r. planuje się przekazanie zatwierdzonych wzorów dokumentów aplikacyjnych do SW oraz ich opublikowanie na stronie internetowej ARiMR.

12 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 12 Dziękuję za uwagę Bartosz Szymański - Zastępca Dyrektora Departamentu Działań Delegowanych ARiMR


Pobierz ppt "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 Stan prac dot. dokumentów proceduralnych oraz podsumowanie spotkania konsultacyjno-szkoleniowego w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google