Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przypadki kliniczne z kardiologii do kursu przed LEK-iem Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przypadki kliniczne z kardiologii do kursu przed LEK-iem Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku."— Zapis prezentacji:

1 Przypadki kliniczne z kardiologii do kursu przed LEK-iem Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

2 Przypadek kliniczny 60-letni mężczyzna z wywiadem nadciśnienia tętniczego i cukrzycy typu 2 zgłosił się do izby przyjęć w szpitalu powiatowym z występującym po raz pierwszy w życiu silnym, piekącym bólem zamostkowym. Bólowi towarzyszyły nudności i wymioty. Jakie rozpoznania należy wziąć pod uwagę w diagnostyce różnicowej? A refluks żołądkowo – przełykowy B zawał mięśnia sercowego C rozwarstwienie aorty D zator tętnicy płucnej E wszystkie wyżej wymienione

3 Zawał serca- różnicowanie 1.Inne przyczyny bólu w klatce piersiowej: - tętniak rozwarstwiający aorty ! - zatorowość płucna ! - odma opłucnowa prężna - zapalenie osierdzia, zapalenie opłucnej - choroby przełyku (np. refluks żołądkowo-przełykowy) - choroby dróg żółciowych (kolka, zapalenie) - wrzód trawienny, zapalenie trzustki - choroby ściany klatki piersiowej (zapalenie chrząstek żebrowych, stawu mostkowo-obojczykowego, złamanie żebra półpasiec) - choroby psychiczne

4 Jaka konfiguracja cech klinicznych charakterystycznych dla rozwarstwienia aorty. 1) ciężkie nadciśnienie tętnicze, oporne na leczenie 2) "rozdzierający" charakter bólu 3) promieniowanie w kierunku nadbrzusza 4) asymetria ciśnienia tętniczego >20/10 mmHg 5) brak tętna na jednej z kończyn górnych 6) "nowy" szmer rozkurczowy słyszalny nad zastawką aortalną Prawidłowe odpowiedzi: A)1, 2, 3, 5, 6 B)1, 2, 3, 4, 5 C)1, 2, 4, 5, 6 D)1, 2, 3, 4, 6 E)Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

5 Jaka skala służy do oceny nasilenia dolegliwości w opisanej w przypadku klinicznym chorobie ? A EHRA B NYHA C CCS D A i C E B i C

6 Jakiego obrazu elektrokardiograficznego możemy oczekiwać w tej chorobie? A uniesienie odcinków ST B świeży blok lewej odnogi pęczka Hisa C odwrócenie załamków T D prawdziwe są odpowiedzi A,B E prawdziwe są odpowiedzi A,B,C

7 U pacjenta z bólem zamostkowym i wymiotami wystąpiły zaburzenia przytomności. W pierwszej kolejności wykonasz: A) podłączyć 12-odprowadzeniowe EKG w celu rozpoznania STEMI B) 3-odprowadzeniowe EKG kończynowe, po któym można rozpoznać STEMI C) przyłożyć łyżki wykonać defibrylację, jeśli VT/VF D) odessać wymiociny z dróg oddechowych i przeprowadzić badanie ABC E) podać 1mg adrenaliny

8 W 12-odprowadzeniowym EKG stwierdzono uniesienie odcinka ST w odpr. II, III, aVF. Właściwym postępowaniem będzie: A) wykonanie odprowadzeń prawokomorowych B) transport do ośrodka kardiologii inwazyjnej C) podanie fibrynolizy, jeśli czas transportu >2h D) A+B E) A+B+C

9 STE-ACS czas do PCI < 2 h* czas do PCI > 2 h & pPCI fibrynoliza skuteczna nieskuteczna^ koronarografia 3-24 h po fibrynolizie ratunkowa PCI # Strategie leczenia w STEMI * Czas od pierwszego kontaktu medycznego do inflacji balonu &- 2 h to czas akceptowalny, preferowany to 90 min. (w przypadku chorych z rozległym zawałem w ciągu 2 pierwszych godzin od początku bólu czas akceptowalny to 90 min, preferowany 60 min) ^ Utrzymywanie się objawów klinicznych i uniesienia ST w EKG 60-90 minut po podaniu fibrynolizy # tryb pilny, w ciągu 12 h od początku objawów

10 Przeciwwskazaniem bezwzględnym do zastosowania fibrynolizy w świeżym zawale serca jest: A) wiek powyżej 75 lat B) podejrzenie tętniaka rozwarstwiającego aortę C) wywiad udaru mózgu przed 2 laty (niedokrwienny czy krwotoczny?) D) wysokie ciśnienie tętnicze >175/110 mmHg E) obecność pełniącej dyżur pracowni kardiologii inwazyjnej, do której dojazd zajmie <90 minut

11 Do bezwzględnych przeciwwskazań do leczenia fibrynolitycznego w świeżym zawale serca nie należy: A) przebyty udar krwotoczny w przeszłości B) krwawienie z przewodu pokarmowego w ciągu ostatniego miesiąca C) skaza krwotoczna D) tętniak rozwarstwiający aorty E) nadciśnienie tętnicze 200/100 mmHg

12 W postępowaniu przedszpitalnym u pacjenta z podejrzeniem zawału serca, farmakoterapia polega na: A)podaniu kwasu acetylosalicylowego doustnie. B)zwalczaniu bólu – podaniu morfiny dożylnie. C)podaniu podjęzykowo nitrogliceryny przy ciśnieniu skurczowym poniżej 90 mmHg. D)prawidłowe A i B. E)prawidłowe A, B, C.

13 U każdego pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym należy podać: A) kwas acetylosalicylowy (ASA) B) ASA lub klopidogrel C) ASA oraz klopidogrel D) w zależności od rodzaju zawału serca – ASA i klopidogrel lub tylko ASA E) w zależności od trybu postępowania w zawale serca (leczenie inwazyjne lub nieinwazyjne) – ASA i klopidogrel lub tylko ASA * Obecnie zamiast kolpidogrelu stosuje się również ticagrelor i prasugrel

14 Pacjent po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem ST leczony pierwotnie angioplastyką, z objawami dysfunkcji czynności skurczowej lewej komory (EF 40%) wymaga przewlekłego podawania: 1) beta-blokerów; 2) klopidogrel przez 1 miesiąc; 3) statyny; 4) inhibitora ACE; 5) klopidogrel przez 12 miesięcy. Prawidłowa odpowiedź to: A1,3,4,5 B1,2,3. C1,3,5. D2,4,5. E4,5.

15 Lekami poprawiającymi rokowanie w stabilnej dławicy piersiowej bez poprzedzającego zawału są: 1)leki p/płytkowe 2)Beta-blokery 3)blokery kanału wapniowego 4)azotany 5)molsydomina A)1 B)1,2 C)1,2,3 D)1,2,3,4 E) wszystkie

16 Do leków hamujących agregację płytek krwi zalicza się: 1) kwas acetylosalicylowy; 2) klopidogrel; 3) karwedilol; 4) enoksaparynę; 5) acenokumarol. Prawidłowa odpowiedź to: A1,2. B1,3. C1,2,3. D1,3,4,5 E 2,3,5.

17 Stosowanie azotanów u chorych z ostrym zespołem wieńcowym jest przeciwwskazane w przypadku: Aciśnienia tętniczego skurczowego <90 mmHg Bzawału prawej komory Cbloku przedsionkowo-komorowego Dprawdziwe są odpowiedzi A,B Eprawdziwe są odpowiedzi A,B,C

18 (1)W zakresie profilaktyki kardiologicznej regularna aktywność fizyczna wykazuje korzystny efekt zmniejszający ryzyko sercowo-naczyniowe poprzez obniżenie masy ciała, ciśnienia tętniczego i zmniejszenie insulinooporności. (2)W prewencji wtórnej u osób po zawale mięśnia sercowego ćwiczenia fizyczne są przeciwwskazane bez względu na poziom intensywności. A) twierdzenie 1 prawdziwe, 2 fałszywe. B) twierdzenie 1 fałszywe, 2 prawdziwe. C) oba twierdzenia prawdziwe. D) oba twierdzenia fałszywe. E) twierdzenie 2 wyklucza twierdzenie 1.

19 W zawale prawej komory w echokardiografii nie stwierdza się: A poszerzonej i hipokinetycznej prawej komory B zapadniętej i hipokinetycznej prawej komory C poszerzonej i akinetycznej prawej komory D poszerzonego prawego przedsionka E niedomykalności zastawki trójdzielnej

20 Niewydolność serca w okresie hemodynamicznym II wg NYHA to: A Zwykły wysiłek fizyczny nie powoduje nadmiernego zmęczenia, kołatania serca ani duszności – I NYHA. B Zwykły wysiłek fizyczny powoduje nadmierne zmęczenie, kołatanie serca, duszność – II NYHA. C Wysiłek fizyczny mniejszy niż zwykle powoduje nadmierne zmęczenie, kołatanie serca, duszność, bez objawów w spoczynku – III NYHA. D Objawy pojawiają się przy min. wysiłkach fizycznych, codziennej toalecie, ubieraniu się itd., oraz w spoczynku – IV NYHA. E Objawy występują w spoczynku, a wysiłek fizyczny tylko je nasila.

21 Pacjent 68l., z zastoinową niewydolnością serca, trafił do szpitala z zaostrzeniem objawów. RR 160/90 mmHg, w badaniach laboratoryjnych: Hb 10,2g/dl; kreatynina 1,8 mg/dl; GFR 28ml/min/1,73m2; K 4,9 mmol/l; Na 132 mmol/l. Zaproponuj leczenie: AFurosemid 40mg i.v., ramipril 2,5mg p.o. BHemodializa CSpironolakton 50mg p.o., furosemid 100mg p.o. DHydrochlorotiazyd 50mg, ramipril 10mg ESpironolakton 50mg, hydrochlorotiazyd 25mg, ramipril 5mg

22 Chory z przewlekłą niewydolnością serca przywieziony został do szpitala przez pogotowie ratunkowe z powodu obrzęku płuc. Który z czynników mógł przyczynić się do takiego obrazu? Anapad migotania przedsionków. Bostry zespół wieńcowy. Cczęstoskurcz komorowy. Dzmniejszenie dawek leków moczopędnych. Ewszystkie z powyższych. krwawienie).

23 Wskaż zdanie fałszywe dotyczące frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF): Astanowi odsetek objętości wyrzutowej lewej komory w odniesieniu do objętości końcoworozkurczowej. Bokreśla czynność skurczową lewej komory. Cprawidłowa wartość wynosi 90-100%. Dnie ulega zmniejszeniu u kobiet w okresie pomenopauzalnym. Ejest możliwa do oceny przy pomocy badania echokardiograficznego.

24 Chory w IV klasie Killipa-Kimballa to osoba: Az obrzękiem płuc. Bze wstrząsem kardiogennym. Cz zastojem poniżej dolnych kątów łopatek. Dbez cech niewydolności serca. Ez przewlekłą niewydolnością serca, uprzednio co najmniej w klasie NYHA III.

25 Iwabradyna jest lekiem: A stosowanym w przewlekłej niewydolności serca B stosowanym w stabilnej chorobie wieńcowej C zmniejszającym częstość pracy serca D a+b E wszystkie powyższe są prawdziwe


Pobierz ppt "Przypadki kliniczne z kardiologii do kursu przed LEK-iem Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google