Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Relpol S.A. jest znanym europejskim producentem przekaźników, działającym w branży od 1958 roku. Produkty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Relpol S.A. jest znanym europejskim producentem przekaźników, działającym w branży od 1958 roku. Produkty."— Zapis prezentacji:

1

2 Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Relpol S.A. jest znanym europejskim producentem przekaźników, działającym w branży od 1958 roku. Produkty Relpol S.A. stosowane są w obszarach: automatyki przemysłowej i energetycznej, energoelektroniki, elektroniki przemysłowej i użytkowej, telekomunikacji, AGD i innych. Nasze mocne strony to doświadczenie, jakość, stali i zadowoleni klienci na całym świecie. Mając na uwadze istotną rolę, jaką spełniają nasze produkty, podnoszenie ich jakości uczyniliśmy jednym z priorytetowych celów firmy.

3 Historia – ważniejsze wydarzenia 1958 Utworzenie Zakładu Przekaźników w Żarach jako oddziału Zakładów Wytwórczych Przekaźników REFA w Świebodzicach Przejęcie Zakładu Przekaźników przez Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL w Zielonej Górze Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Zakład Przekaźników w Żarach Powstanie spółki akcyjnej „Relpol Spółka Akcyjna” z siedzibą w Żarach. Prywatyzacja pracownicza w formie leasingu przedsiębiorstwa Debiut Relpol S.A. na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Rozpoczęcie produkcji przekaźników w fabryce na Litwie. 1998Uzyskanie certyfikatu zgodności systemu wytwarzania z normą ISO Obecnie spółka posiada certyfikat ISO 9001:2009 oraz ISO 14001: Otwarcie nowej linii przekaźników miniaturowych serii RM84/5/ Zakup Przedsiębiorstwa Polon w Zielonej Górze. 2005Otwarcie nowej fabryki na Ukrainie Przeniesienie linii do produkcji przekaźników przemysłowych z Litwy do fabryki na Ukrainie Opracowanie i wdrożenie CZIP-PRO, cyfrowych sterowników pól w rozdzielniach średniego napięcia o światowych standardach.

4 Przewaga konkurencyjna – nasze mocne strony Kompletny proces rozwoju produktów, własne zaplecze technologiczne, konstrukcyjne, badawcze. Produkcja wyrobów spełniających wszystkie niezbędne standardy, zgodne z oczekiwaniami naszych Klientów: ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, BBJ, VDE, UL, CSA, GOST, LR. Dostosowanie się do wysokich wymagań rynku. Stali partnerzy handlowi, zapewniający długoletni zbyt na nasze wyroby. Pełne zadowolenie Klientów, dzięki szerokiej gamie specjalnych wersji przekaźników.

5 Certyfikaty i uznania Mając na uwadze wysokie wymagania rynku oraz pełne zadowolenie naszych klientów, gwarantujemy jakość standardów. Relpol S.A. nieustannie dąży do poprawy jakości oferowanych produktów i usług. Własne zaplecze technologiczne, konstrukcyjne i badawcze w dużej mierze przyczynia się do realizacji naszych założeń. Nowoczesny profil produkcji oraz wysoką jakość produkowanych wyrobów, zgodnych z wymogami Unii Europejskiej, potwierdzają CERTYFIKATY ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 oraz szeroka gama uznań i certyfikatów.

6 Rozwój firmy NASZE PLANY Wzrost sprzedaży Wzrost marżyProdukty Sprzedaż / marketing Kompletny serwis i rozwój wszystkich kanałów dystrybucji. Związki partnerskie. Dynamiczna działalność działu sprzedaży. Badania rynku dla luk rynkowych. Stabilna polityka sprzedaży. Rozwój marki Relpol. Zwiększenie liczby klientów. Produkcja Wprowadzenie procesów optymalizacji technologii produkcji. Zwiększenie efektywności pracy. Ciągły proces poprawy jakości. Logistyka Negocjacje z naszymi dostawcami. Optymalizacja procesów zakupowych Rozwój naszych produktów. Rozwój oznakowania marki produktów.

7 Zakłady produkcyjne Relpol S.A. Obecnie istnieją cztery zakłady produkcyjne Relpol S.A. RELPOL S.A. Żary / Polska Przekaźniki miniaturowe, plastikowe i metalowe części, obsługa logistyczna RELPOL S.A. Zakład Polon Zielona Góra / Polska Cyfrowe zabezpieczenia, monitory promieniowania Relpol Elektronik Mirostowice Dolne / Polska Produkty elektroniczne i krótkie serie linii montażowych DP Relpol Altera Czerniachów / Ukraina Produkty elektroniczne i krótkie serie linii montażowych

8 Spółki zależne dystrybucyjne w GK Relpol RELPOL M Mińsk / Białoruś RELPOL ELTIM Sankt-Petersburg / Rosja RELPOL ALTERA Kijów / Ukraina

9 Zatrudnienie w GK Relpol na

10 Aktualna oferta przekaźniki elektromagnetyczneprzekaźniki interfejsoweprzekaźniki czasowe i nadzorczecyfrowe zabezpieczenia przekaźniki programowalne NEED styczniki wyłączniki silnikowe monitory promieniowania ograniczniki przepięć przekaźniki półprzewodnikowe zasilacze impulsowe

11 Prezentacja danych za 2015 r. Wybrane dane finansowe Podsumowanie 2015 r. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Struktura sprzedaży Przychody ze sprzedaży, koszty sprzedanych produktów i marża Czynniki wpływające na działalność grupy kapitałowej Ceny miedzi Kurs euro Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

12 GRUPA KAPITAŁOWA RELPOL w tys. zł % okres od do Za okres od do Zmiana 2015/ 2014 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,4% Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,4% Zysk (strata) brutto ,6% Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ,0% SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na Stan na Aktywa razem ,2% Zobowiązania długoterminowe ,7% Zobowiązania krótkoterminowe ,8% Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ,2% Kapitał zakładowy ,0% Wybrane dane finansowe ze sprawozdania skonsolidowanego

13 od do od do Zmiana 2015/ 2014 (rok bieżący) (rok ubiegły) Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,38% Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów ,49% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,76% Koszty sprzedaży ,44% Koszty ogólnego zarządu ,68% Zysk (strata) ze sprzedaży ,40% Pozostałe przychody operacyjne ,67% Pozostałe koszty operacyjne ,32% Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,39% Przychody finansowe ,28% Koszty finansowe ,91% Zysk (strata) brutto ,55% Podatki ,11% Pozostałe zmniejszenia zysku ,00% Zysk (strata) netto ,12% (Zyski) straty przypadających na udziały nie dające kontroli ,32% Zysk (strata) netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej ,03% Skonsolidowany rachunek zysków i strat

14 Przychody ze sprzedaży GK Relpol w mln euro Rok Przychody w mln euro , , , , , , , , , , , , , , ,53

15 Przychody ze sprzedaży, koszty sprzedanych produktów i marża brutto na sprzedaży

16 Sprzedaż produktów, towarów i usług Polska 34,06 % Europa* 49,71 % Ameryka Pd. 0,94 % Ameryka Pn. 0,81 % Azja 2,32 % Afryka 1,53% Australia 0,10% Rosja 10,53% * Europa – wykazano udział w sprzedaży państw europejskich z wyłączeniem Polski i europejskiej części Rosji – prezentowanych osobno.

17 Wzrost sprzedaży krajowej o 10,8% Wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych o 2,8%. Wzrost sprzedaży do Niemiec o 21,4%. Spadek sprzedaży do Rosji o 32,6%. Struktura sprzedaży 2015 w tys. zł 2014 w tys. zł Polska ,06% ,40 % Sprzedaż na rynkach zagranicznych w tym: ,94% ,60 % Europa w tym: ,24% ,11 % Niemcy ,93% ,84 % Rosja ,53% ,46 % Azja ,32%2 5192,30 % Ameryka Północna 9350,81%8780,80 % Ameryka Południowa ,94%4420,40 % Australia i inne ,63%1 0700,98 % Ogółem ,00% ,00%

18 AKTYWA r r.dynamika (rok bieżący)( rok ubiegły) Aktywa trwałe (długoterminowe) ,93% Rzeczowe aktywa trwałe ,59% Nieruchomości inwestycyjne 0 0 Wartości niematerialne ,84% Aktywa finansowe ,95% Należności długoterminowe ,47% Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) ,49% Zapasy ,29% Należności z tytułu dostaw i usług ,04% Należności pozostałe ,52% Inwestycje krótkoterminowe ,00% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,49% Rozliczenia międzyokresowe ,52% Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży00 Aktywa obrotowe razem ,83% SUMA AKTYWÓW ,18% Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

19 PASYWA r r.dynamika (rok bieżący)( rok ubiegły) Kapitał własny jednostki dominującej ,21% Kapitał podstawowy ,00% Zyski zatrzymane w tym: ,13% a) Kapitał zapasowy ,86% b) Kapitał z aktualizacji wyceny ,44% c) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0 0 % d) Zysk/strata z lat ubiegłych ,20% e) Wynik roku bieżącego ,43% Kapitały udziałowców mniejszościowych ,29% Zobowiązania długoterminowe ,51% Oprocentowane kredyty i pożyczki ,57% Zobowiązania z tytułu leasingu ,11% Pozostałe zobowiązania 0 9% Rezerwy za pozostałe zobowiązania długoterminowe ,76% Rezerwy na pozostałe zobowiązania ,76% Zobowiązania krótkoterminowe ,85% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,01% Zobowiązania z tytułu leasingu ,65% Pozostałe zobowiązania ,75% Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek ,86% Rezerwy za pozostałe zobowiązania krótkoterminowe ,76% SUMA PASYWÓW ,18%

20 WskaźnikSposób liczenia Wielkość Płynność bieżąca Aktywa bieżące/ zobowiązania krótkoterminowe 3,292,98 Płynność szybka Aktywa bieżące – zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe 1,781,68 Poziom kapitału pracującego Aktywa bieżące – zobowiązania krótkoterminowe/sprzedaż) * liczba dni w okresie Skonsolidowane wskaźniki płynności i rentowności WskaźnikSposób liczenia Wielkość Rentowność brutto na sprzedaży Wynik brutto na sprzedaży /sprzedaż * 100% 24,2%22,8% Rentowność na sprzedażyWynik na sprzedaży/ sprzedaż *100%9,2%7,2% Rentowność netto sprzedażyWynik netto/ sprzedaż *100%6,6%4,9% ROE Wynik netto za 12 m-cy/ śr. wartość kapitału własnego *100% 10,3%7,3% ROA Wynik netto za 12 m-cy/ śr. wartość aktywów *100% 7,5%5,3% Wskaźniki płynności są na wysokim i stabilnym poziomie. Grupa kapitałowa nie ma problemu z realizacją zobowiązań. Grupa kapitałowa poprawiła wskaźniki rentowności. Rentowność brutto sprzedaży i rentowność netto sprzedaży są nieco lepsze w porównaniu z danymi roku ubiegłego. Wskaźniki ROE i ROA wzrosły odpowiednio o 3,0 i 2,2 punktu procentowego.

21 Czynniki wpływające na działalność grupy kapitałowej CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE: poziom i wahania kursów walut, koniunktura gospodarcza w kraju i na świecie, poziom nakładów na inwestycje, poziom cen na rynku surowców (miedź, srebro, ropa), rozwój branży fotowoltaicznej, poprawa sytuacji w Rosji i na Ukrainie. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE: dostosowanie poziomu kosztów do aktualnej koniunktury na tynku, zwiększenie udziałów rynkowych w oparciu o ofertę produktową, pozyskanie nowych klientów na obecnych i nowych rynkach, pozyskanie klientów dla nowego CZIP-a, poprawa rentowności wyrobów,

22 Cena miedzi w USD/t, w 2014 i 2015 r..

23 Kurs euro 2014 i 2015 r..

24 Jeden z najlepszych pod względem przychodów i zysków rok w działalności grupy kapitałowej, Wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 5,4% w stosunku do roku 2014, Wzrost sprzedaży w Polsce o 10% a do Niemiec o 24,4% w stosunku do roku 2014, Spadek sprzedaży do Rosji o 32,6% w stosunku do roku 2014, Wzrost zysku na działalności operacyjnej o 36,4 % w stosunku do roku 2014 r, Wzrost skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej o 43,0 % w stosunku do roku 2014, Wzrost ROE o 3 punkty procentowe, Wzrost ROA o 2,2 punktu procentowego, Wzrost kapitałów własnych o 5%, Spadek zadłużenia o 9,2% Podsumowanie wyników w 2015 r. Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej

25 Podsumowanie wyników w 2015 r. Dane jednostkowe Relpol S.A. Najwyższy w historii spółki poziom przychodów ze sprzedaży, Wzrost przychodów ze sprzedaży o 11,7% w stosunku do roku 2014, Wzrost zysku na działalności operacyjnej o 67,5% w stosunku roku 2014, Wzrost zysku netto o 59,6 % w stosunku do roku 2014, Wzrost ROE i ROA, Wypłata z zysku netto za rok 2014 najwyższej w historii spółki dywidendy, Wzrost kapitałów własnych o 5,1% oraz spadek zobowiązań o 3%, Otrzymanie Złotego Medalu na Międzynarodowych Targach „Expopower 2014” dla systemów bramek radiometrycznych jako najlepszego zabezpieczenia wykrywającego pierwiastki promieniotwórcze, Otrzymanie wyróżnienia w konkursie „Skrzydła biznesu” firm województwa lubuskiego. Poniesienie nakładów inwestycyjnych na zakup maszyn i rozwój wyrobów.

26 Akcjonariat na dzień

27 Notowania Relpol S.A. i WIG za okres 12 miesięcy Wskaźniki giełdowe r. Wartość księgowa w tys. zł Wartość rynkowa w tys. zł Kurs akcji7,80 C/WK1,03 C/Z9,87 Stopa dywidendy4,9% Ilość akcji w obrocie w szt

28 Certyfikat wiarygodności biznesowej dla Relpol S.A.

29 Złoty Medal Expopower 2014 dla Stacjonarnych monitorów promieniowania

30 Certyfikat za warunki w środowisku pracy W wyniku pozytywnie zakończonego audytu warunków i środowiska pracy spółka otrzymała certyfikat Achievement award. Badaniu poddano obszary: 1. Warunków pracy 2. Stawek płacowych i czasu pracy 3. Warunków BHP 4. Systemu zarządzania 5. Środowiska pracy

31 Kontakt Relacje Inwestorskie Danuta Sadko Biuro Zarządu Tel


Pobierz ppt "Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Relpol S.A. jest znanym europejskim producentem przekaźników, działającym w branży od 1958 roku. Produkty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google