Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Relpol S.A. jest znanym europejskim producentem przekaźników, działającym w branży od 1958 roku. Produkty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Relpol S.A. jest znanym europejskim producentem przekaźników, działającym w branży od 1958 roku. Produkty."— Zapis prezentacji:

1

2 Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Relpol S.A. jest znanym europejskim producentem przekaźników, działającym w branży od 1958 roku. Produkty Relpol S.A. stosowane są w obszarach: automatyki przemysłowej i energetycznej, energoelektroniki, elektroniki przemysłowej i użytkowej, telekomunikacji, AGD i innych. Nasze mocne strony to doświadczenie, jakość, stali i zadowoleni klienci na całym świecie. Mając na uwadze istotną rolę, jaką spełniają nasze produkty, podnoszenie ich jakości uczyniliśmy jednym z priorytetowych celów firmy.

3 Historia – ważniejsze wydarzenia 1958 Utworzenie Zakładu Przekaźników w Żarach jako oddziału Zakładów Wytwórczych Przekaźników REFA w Świebodzicach. 1965 Przejęcie Zakładu Przekaźników przez Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL w Zielonej Górze. 1982 Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Zakład Przekaźników w Żarach. 1991 Powstanie spółki akcyjnej „Relpol Spółka Akcyjna” z siedzibą w Żarach. Prywatyzacja pracownicza w formie leasingu przedsiębiorstwa. 1996 Debiut Relpol S.A. na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 1997 Rozpoczęcie produkcji przekaźników w fabryce na Litwie. 1998Uzyskanie certyfikatu zgodności systemu wytwarzania z normą ISO 9002. Obecnie spółka posiada certyfikat ISO 9001:2009 oraz ISO 14001:2005. 1999 Otwarcie nowej linii przekaźników miniaturowych serii RM84/5/7. 2000 Zakup Przedsiębiorstwa Polon w Zielonej Górze. 2005Otwarcie nowej fabryki na Ukrainie. 2011 Przeniesienie linii do produkcji przekaźników przemysłowych z Litwy do fabryki na Ukrainie. 2013 Opracowanie i wdrożenie CZIP-PRO, cyfrowych sterowników pól w rozdzielniach średniego napięcia o światowych standardach.

4 Przewaga konkurencyjna – nasze mocne strony Kompletny proces rozwoju produktów, własne zaplecze technologiczne, konstrukcyjne, badawcze. Produkcja wyrobów spełniających wszystkie niezbędne standardy, zgodne z oczekiwaniami naszych Klientów: ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, BBJ, VDE, UL, CSA, GOST, LR. Dostosowanie się do wysokich wymagań rynku. Stali partnerzy handlowi, zapewniający długoletni zbyt na nasze wyroby. Pełne zadowolenie Klientów, dzięki szerokiej gamie specjalnych wersji przekaźników.

5 Certyfikaty i uznania Mając na uwadze wysokie wymagania rynku oraz pełne zadowolenie naszych klientów, gwarantujemy jakość standardów. Relpol S.A. nieustannie dąży do poprawy jakości oferowanych produktów i usług. Własne zaplecze technologiczne, konstrukcyjne i badawcze w dużej mierze przyczynia się do realizacji naszych założeń. Nowoczesny profil produkcji oraz wysoką jakość produkowanych wyrobów, zgodnych z wymogami Unii Europejskiej, potwierdzają CERTYFIKATY ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 oraz szeroka gama uznań i certyfikatów.

6 Rozwój firmy NASZE PLANY Wzrost sprzedaży Wzrost marżyProdukty Sprzedaż / marketing Kompletny serwis i rozwój wszystkich kanałów dystrybucji. Związki partnerskie. Dynamiczna działalność działu sprzedaży. Badania rynku dla luk rynkowych. Stabilna polityka sprzedaży. Rozwój marki Relpol. Zwiększenie liczby klientów. Produkcja Wprowadzenie procesów optymalizacji technologii produkcji. Zwiększenie efektywności pracy. Ciągły proces poprawy jakości. Logistyka Negocjacje z naszymi dostawcami. Optymalizacja procesów zakupowych Rozwój naszych produktów. Rozwój oznakowania marki produktów.

7 Zakłady produkcyjne Relpol S.A. Obecnie istnieją cztery zakłady produkcyjne Relpol S.A. RELPOL S.A. Żary / Polska Przekaźniki miniaturowe, plastikowe i metalowe części, obsługa logistyczna RELPOL S.A. Zakład Polon Zielona Góra / Polska Cyfrowe zabezpieczenia, monitory promieniowania Relpol Elektronik Mirostowice Dolne / Polska Produkty elektroniczne i krótkie serie linii montażowych DP Relpol Altera Czerniachów / Ukraina Produkty elektroniczne i krótkie serie linii montażowych

8 Spółki zależne dystrybucyjne w GK Relpol RELPOL M Mińsk / Białoruś RELPOL ELTIM Sankt-Petersburg / Rosja RELPOL ALTERA Kijów / Ukraina

9 Zatrudnienie w GK Relpol na 31.12.2015

10 Aktualna oferta przekaźniki elektromagnetyczneprzekaźniki interfejsoweprzekaźniki czasowe i nadzorczecyfrowe zabezpieczenia przekaźniki programowalne NEED styczniki wyłączniki silnikowe monitory promieniowania ograniczniki przepięć przekaźniki półprzewodnikowe zasilacze impulsowe

11 Prezentacja danych za 2015 r. Wybrane dane finansowe Podsumowanie 2015 r. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Struktura sprzedaży Przychody ze sprzedaży, koszty sprzedanych produktów i marża Czynniki wpływające na działalność grupy kapitałowej Ceny miedzi Kurs euro Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

12 GRUPA KAPITAŁOWA RELPOL w tys. zł % okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zmiana 2015/ 2014 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów115 226109 345105,4% Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 2857 541136,4% Zysk (strata) brutto9 8517 214136,6% Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej7 6025 315146,0% SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2014 Aktywa razem96 97295 837101,2% Zobowiązania długoterminowe6 7507 44090,7% Zobowiązania krótkoterminowe16 44818 10590,8% Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej72 66769 066105,2% Kapitał zakładowy48 046 100,0% Wybrane dane finansowe ze sprawozdania skonsolidowanego

13 od 01.01.2015 do 31.12.2015 od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zmiana 2015/ 2014 (rok bieżący) (rok ubiegły) Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 115 226109 345 105,38% Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 87 33684 390 103,49% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 27 89024 955 111,76% Koszty sprzedaży 966943 102,44% Koszty ogólnego zarządu 16 37116 101 101,68% Zysk (strata) ze sprzedaży 10 5537 911 133,40% Pozostałe przychody operacyjne 609522 116,67% Pozostałe koszty operacyjne 877892 98,32% Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 2857 541 136,39% Przychody finansowe 112443 25,28% Koszty finansowe 546770 70,91% Zysk (strata) brutto 9 8517 214 136,55% Podatki 2 049 1 612 127,11% Pozostałe zmniejszenia zysku 11 2 550,00% Zysk (strata) netto 7 791 5 600 139,12% (Zyski) straty przypadających na udziały nie dające kontroli 18928566,32% Zysk (strata) netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej 7 6025 315143,03% Skonsolidowany rachunek zysków i strat

14 Przychody ze sprzedaży GK Relpol w mln euro Rok Przychody w mln euro 200122,15 200219,52 200322,79 200422,58 200522,77 200624,34 200723,79 200823,43 200915,02 201022,28 201127,32 201227,99 201325,11 201426,10 201527,53

15 Przychody ze sprzedaży, koszty sprzedanych produktów i marża brutto na sprzedaży

16 Sprzedaż produktów, towarów i usług Polska 34,06 % Europa* 49,71 % Ameryka Pd. 0,94 % Ameryka Pn. 0,81 % Azja 2,32 % Afryka 1,53% Australia 0,10% Rosja 10,53% * Europa – wykazano udział w sprzedaży państw europejskich z wyłączeniem Polski i europejskiej części Rosji – prezentowanych osobno.

17 Wzrost sprzedaży krajowej o 10,8% Wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych o 2,8%. Wzrost sprzedaży do Niemiec o 21,4%. Spadek sprzedaży do Rosji o 32,6%. Struktura sprzedaży 2015 w tys. zł 2014 w tys. zł Polska 39 24734,06%35 43332,40 % Sprzedaż na rynkach zagranicznych w tym: 75 97965,94%73 92167,60 % Europa w tym: 69 41760,24%69 01263,11 % Niemcy 35 63930,93%29 34926,84 % Rosja 12 13410,53%18 00216,46 % Azja 2 6782,32%2 5192,30 % Ameryka Północna 9350,81%8780,80 % Ameryka Południowa 1 0880,94%4420,40 % Australia i inne 1 8611,63%1 0700,98 % Ogółem 115 226100,00%109 354100,00%

18 AKTYWA30.12.2015 r.30.12.2014 r.dynamika (rok bieżący)( rok ubiegły) Aktywa trwałe (długoterminowe) 43 165 41 937 102,93% Rzeczowe aktywa trwałe 33 916 32 740 103,59% Nieruchomości inwestycyjne 0 0 Wartości niematerialne 8 709 8 723 99,84% Aktywa finansowe 376 380 98,95% Należności długoterminowe 164 94 174,47% Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 53 807 53 900 108,49% Zapasy 24 737 23 495 105,29% Należności z tytułu dostaw i usług 21 242 22 118 96,04% Należności pozostałe 1 786 2 685 66,52% Inwestycje krótkoterminowe 4 4 100,00% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 723 5 275 108,49% Rozliczenia międzyokresowe 315 323 97,52% Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży00 Aktywa obrotowe razem53 80753 90099,83% SUMA AKTYWÓW96 97295 837101,18% Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

19 PASYWA31.12.2015 r.31.12.2014 r.dynamika (rok bieżący)( rok ubiegły) Kapitał własny jednostki dominującej 72 667 69 066 105,21% Kapitał podstawowy 48 046 100,00% Zyski zatrzymane w tym: 24 621 21 020 117,13% a) Kapitał zapasowy 13 878 13 897 99,86% b) Kapitał z aktualizacji wyceny 1 173 1 102 106,44% c) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0 0 % d) Zysk/strata z lat ubiegłych -1 864 -1 618 115,20% e) Wynik roku bieżącego 3 832 2 324 289,43% Kapitały udziałowców mniejszościowych1 1071 22690,29% Zobowiązania długoterminowe 6 750 4 397 153,51% Oprocentowane kredyty i pożyczki 3 204 630 508,57% Zobowiązania z tytułu leasingu 1 016 4 397 23,11% Pozostałe zobowiązania 0 9% Rezerwy za pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 364 1 199 113,76% Rezerwy na pozostałe zobowiązania 1 166 1 205 96,76% Zobowiązania krótkoterminowe 16 448 18 105 90,85% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 6 377 7 970 80,01% Zobowiązania z tytułu leasingu 792 493 160,65% Pozostałe zobowiązania 5 406 5 957 90,75% Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek 2 493 2 355 105,86% Rezerwy za pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 380 1 330 103,76% SUMA PASYWÓW 96 972 95 837 101,18%

20 WskaźnikSposób liczenia Wielkość 20152014 Płynność bieżąca Aktywa bieżące/ zobowiązania krótkoterminowe 3,292,98 Płynność szybka Aktywa bieżące – zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe 1,781,68 Poziom kapitału pracującego Aktywa bieżące – zobowiązania krótkoterminowe/sprzedaż) * liczba dni w okresie 117118 Skonsolidowane wskaźniki płynności i rentowności WskaźnikSposób liczenia Wielkość 20152014 Rentowność brutto na sprzedaży Wynik brutto na sprzedaży /sprzedaż * 100% 24,2%22,8% Rentowność na sprzedażyWynik na sprzedaży/ sprzedaż *100%9,2%7,2% Rentowność netto sprzedażyWynik netto/ sprzedaż *100%6,6%4,9% ROE Wynik netto za 12 m-cy/ śr. wartość kapitału własnego *100% 10,3%7,3% ROA Wynik netto za 12 m-cy/ śr. wartość aktywów *100% 7,5%5,3% Wskaźniki płynności są na wysokim i stabilnym poziomie. Grupa kapitałowa nie ma problemu z realizacją zobowiązań. Grupa kapitałowa poprawiła wskaźniki rentowności. Rentowność brutto sprzedaży i rentowność netto sprzedaży są nieco lepsze w porównaniu z danymi roku ubiegłego. Wskaźniki ROE i ROA wzrosły odpowiednio o 3,0 i 2,2 punktu procentowego.

21 Czynniki wpływające na działalność grupy kapitałowej CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE: poziom i wahania kursów walut, koniunktura gospodarcza w kraju i na świecie, poziom nakładów na inwestycje, poziom cen na rynku surowców (miedź, srebro, ropa), rozwój branży fotowoltaicznej, poprawa sytuacji w Rosji i na Ukrainie. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE: dostosowanie poziomu kosztów do aktualnej koniunktury na tynku, zwiększenie udziałów rynkowych w oparciu o ofertę produktową, pozyskanie nowych klientów na obecnych i nowych rynkach, pozyskanie klientów dla nowego CZIP-a, poprawa rentowności wyrobów,

22 Cena miedzi w USD/t, w 2014 i 2015 r..

23 Kurs euro 2014 i 2015 r..

24 Jeden z najlepszych pod względem przychodów i zysków rok w działalności grupy kapitałowej, Wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 5,4% w stosunku do roku 2014, Wzrost sprzedaży w Polsce o 10% a do Niemiec o 24,4% w stosunku do roku 2014, Spadek sprzedaży do Rosji o 32,6% w stosunku do roku 2014, Wzrost zysku na działalności operacyjnej o 36,4 % w stosunku do roku 2014 r, Wzrost skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej o 43,0 % w stosunku do roku 2014, Wzrost ROE o 3 punkty procentowe, Wzrost ROA o 2,2 punktu procentowego, Wzrost kapitałów własnych o 5%, Spadek zadłużenia o 9,2% Podsumowanie wyników w 2015 r. Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej

25 Podsumowanie wyników w 2015 r. Dane jednostkowe Relpol S.A. Najwyższy w historii spółki poziom przychodów ze sprzedaży, Wzrost przychodów ze sprzedaży o 11,7% w stosunku do roku 2014, Wzrost zysku na działalności operacyjnej o 67,5% w stosunku roku 2014, Wzrost zysku netto o 59,6 % w stosunku do roku 2014, Wzrost ROE i ROA, Wypłata z zysku netto za rok 2014 najwyższej w historii spółki dywidendy, Wzrost kapitałów własnych o 5,1% oraz spadek zobowiązań o 3%, Otrzymanie Złotego Medalu na Międzynarodowych Targach „Expopower 2014” dla systemów bramek radiometrycznych jako najlepszego zabezpieczenia wykrywającego pierwiastki promieniotwórcze, Otrzymanie wyróżnienia w konkursie „Skrzydła biznesu” firm województwa lubuskiego. Poniesienie nakładów inwestycyjnych na zakup maszyn i rozwój wyrobów.

26 Akcjonariat na dzień 26.02.2016

27 Notowania Relpol S.A. i WIG za okres 12 miesięcy Wskaźniki giełdowe 29.02.2016 r. Wartość księgowa w tys. zł72 667 Wartość rynkowa w tys. zł74 952 Kurs akcji7,80 C/WK1,03 C/Z9,87 Stopa dywidendy4,9% Ilość akcji w obrocie w szt.9 609 193

28 Certyfikat wiarygodności biznesowej dla Relpol S.A.

29 Złoty Medal Expopower 2014 dla Stacjonarnych monitorów promieniowania

30 Certyfikat za warunki w środowisku pracy W wyniku pozytywnie zakończonego audytu warunków i środowiska pracy spółka otrzymała certyfikat Achievement award. Badaniu poddano obszary: 1. Warunków pracy 2. Stawek płacowych i czasu pracy 3. Warunków BHP 4. Systemu zarządzania 5. Środowiska pracy

31 Kontakt Relacje Inwestorskie Danuta Sadko Biuro Zarządu Tel. 68 47 90 805


Pobierz ppt "Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Relpol S.A. jest znanym europejskim producentem przekaźników, działającym w branży od 1958 roku. Produkty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google