Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Liczebniki główne die Kardinalzahlen Arek Więzowski

3  Poznamy liczebniki główne od zera do miliona  Poznamy zasadę tworzenia liczebników w języku niemieckim  Nauczymy się liczebników, które są wyjątkami i nie tworzy się ich według reguły. Dzięki dzisiejszej lekcji:

4 Liczebniki główne do miliona zawsze pisane są małą literą. Jednak liczebniki, które oznaczają numery autobusów, linii tramwajowych, ocen itp. (np. jedynka, piątka) pisane są wielką literą i są zawsze rodzaju żeńskiego:

5 Beispiele - Przykłady Ich habe heute vier Noten bekommen. Dostałem dziś cztery oceny. Wie viel kosten zwei Bananen? Ile kosztują dwa banany? Um wie viel Uhr ist die Acht? (der Bus) O której godzinie jest ósemka? (autobus) Ich habe heute eine Eins in Mathe bekommen. Dostałem dzisiaj jedynkę z matematyki.

6 Liczebniki w języku niemieckim są nieodmienne. Wyjątkiem jest jedynie liczebnik eins (jeden), który odmienia się jak rodzajnik nieokreślony: Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Mam jedn ą siostr ę i jednego brata. Wir wollen hier noch einen Tag bleiben. Chcemy tu zosta ć jeszcze jeden dzie ń. Ich werde hier nur eine Nacht schlafen. B ę d ę tu spa ł tylko jedn ą noc. Nur ein Schüler hat diesen Test in Deutsch bestanden. Tylko jeden uczeń zda ł ten test z niemieckiego.

7 Liczebniki od 11 do 19 tworzy się poprzez dodanie końcówki -zehn, jednak nie wszystkie liczby powstały według tej reguły. Miejsca, w których liczba została utworzona nieregularnie zostały zaznaczone kolorem czerwonym :

8 Wie alt bist du, Patrik? Ich bin sechzehn Jahre alt. Ile masz lat, Patryk? Mam szesnaście lat. Wir haben uns schon siebzehn Jahren nicht gesehen! Nie widzieliśmy się już siedemnaście lat! Um achtzehn Uhr gehe ich ins Kino. O osiemnastej idę do kina. Meine Schwester ist elf Jahre alt und mein Bruder ist zwölf Jahre alt. Moja siostra ma jedenaście lat a mój brat ma lat dwanaście. Beispiele - Przykłady

9 Liczby dziesiętne od 20 do 90 powstają poprzez dodanie do liczby końcówki -zig, ale są także wyjątki. W poniższej tabeli zaznaczone zostały miejsca, w których liczebnik powstał w sposób nieregularny:

10 In zwanzig Minuten gehen wir nach Hause. Za dwadzieścia minut idziemy do domu. Diese Bluse kostet dreißig Euro! Für mich ist es zu viel. Ta bluza kosztuje trzydzieści Euro! Dla mnie to za dużo! Ich habe gehört, dass Martin sechzig Euro gefunden hat. Słyszałem, że Marcin znalazł sześćdziesiąt Euro. Beispiele – Przykłady Diese Prüfung dauert nur siebzig Minuten! Ten egzamin trwa tylko siedemdziesiąt minut!

11 Połączenie dziesiątek i jednostek powstaje poprzez połączenie ich spójnikiem und (i). Charakterystyczne jest to, że w języku niemieckim cyfry są pisane razem i wyrażane "od końca" (najpierw jest jednostka a później dziesiątka):

12 Beispiele – Przykłady Heute um einundzwanzig Uhr gehen wir in die Disko. Dzisiaj o dwudziestej pierwszej idziemy do dyskoteki. Meine Oma hat heute Geburtstag. Sie ist schon neunundsiebzig Jahre alt! Moja babcia ma dziś urodziny. Ona ma już siedemdziesiąt dziewięć lat. Meine Schwester ist eine Leseratte! Sie hat neunundneunzig Bücher. Moja siostra jest molem książkowym! Ona ma dziewięćdziesiąt dziewięć książek In meiner Klasse gibt es einunddreißig Schüler. W mojej klasie jest trzydziestu jeden uczniów.

13 Aby wyrazić coś w setkach wystarczy przed słówkiem hundert (sto), określić ile jest tych setek:

14 Beispiele – Przykłady Mein Bruder hat fast (ein)hundert Fotos gemacht! Mój brat zrobił prawie tysiąc zdjęć! Diese Schuhe gefallen mir, aber sie kosten über dreihundert Zloty! Te buty mi się podobają, ale one kosztują ponad trzysta złotych! Achthundert Jahren ist sehr viel, nicht war? Osiemset lat to bardzo dużo, nie prawda? Wir sind genau sechshundert Kilometer gefahren. Przejechaliśmy dokładnie siedemset kilometrów.

15 Przy liczbach złożonych setki stoją przed innymi liczbami :

16 Beispiele – Przykłady In meiner Schule gibt es dreihundertzweiundachtzig Schüler. W mojej szkole jest trzystu osiemdziesięciu dwóch uczniów. Mein Vater ist heute genau fünfhunderteinunddreißig Kilometer mir dem Auto gefahren. Mój tato przejechał dziś autem dokładnie pięćset trzydzieści jeden kilometrów. Weißt du, dass in unserem Ort siebenhundertneunzehn Menschen wohnen? Wiesz, że w naszej miejscowości mieszka siedemset dziewięćdziesiąt ludzi? Ich sammle Briefmarken. Ich habe schon zweihundertdrei Briefmarken. Zbieram znaczki pocztowe. Mam już dwieście dwa znaczki

17 W taki sam sposób jak setki tworzone są tysiące: Przed słówkiem tausend (tysiąc) należy określić ile jest tych tysięcy:

18 Beispiele – Przykłady Jeder will viertausend Euro verdienen. Każdy chciałby zarabiać cztery tysiące Euro. Am Konzert waren fast dreitausend Leute. Na koncercie było prawie trzy tysiące ludzi. Auf diesem Parkplatz gibt es viertausend Autos! Na tym parkingu jest cztery tysiące aut! Die Bibel hat über (ein)tausend Seiten. Biblia ma ponad tysiąc stron.

19 Liczby złożone tworzymy w tej samej kolejności jak w języku polskim, pamiętając tylko iż są one pisane razem a liczby od 1 do 9 są przed dziesiątkami:

20 Beispiele – Przykłady Meine Legitimationsnummer ist drei hunderttausendachthundertzweiundsiebzig. Mój numer legitymacji to trzysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem. Achttausenddreihundertvierundvierzig minus eintausendzwei ist siebentausenddreihundertzweiundvierzig. Osiem tysięcy trzysta czterdzieści cztery odjąć tysiąc dwa równa się siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa. Glaubst du, dass im Jahre zweitausendzwölf die Weltende wird? Wieszysz, że w roku dwutysięcznym dwunastym będzie koniec świata?

21 Miliony i miliardy piszemy zawszę wielką literą.

22 Beispiele – Przykłady Am Himmel kann man Milionen Sterne sehen. Na niebie można zobaczyć miliony gwiazd. Warum muss ich es dir immer zwei Milionen mal wiederholen! Dlaczego muszę tobie to powtarzać dwa miliony razy! Auf der Erde leben jetzt über sieben Miliarden Leute! Na Ziemi żyje obecnie ponad siedem miliardów ludzi! Jeder will eine Milion im Lotto gewinnen. Każdy chce wygrać milion w Lotto.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google