Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINASOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPO WD 2014-2020 Wałbrzych 12 lipca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINASOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPO WD 2014-2020 Wałbrzych 12 lipca."— Zapis prezentacji:

1 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINASOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPO WD 2014-2020 Wałbrzych 12 lipca 2016 r.

2 Integralną część „Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020” stanowią załączniki. Załączniki służą do uzupełnienia informacji opisywanych we wniosku, bądź ich uwiarygodnienia i umożliwienia weryfikacji. W przypadku Wnioskodawców realizujących projekt w partnerstwie załączniki należy złożyć również dla partnerów projektu.

3 1.Część opisowa studium wykonalności załączniki (analiza Excel z działającymi formułami). 2.Oświadczenie VAT - formularz oświadczenia do wniosku o dofinansowanie (dla Wnioskodawcy i Partnerów, podmiotów realizujących projekt) 3.Pozwolenie na budowę (Decyzja budowalna lub inna decyzja inwestycyjna dla przedsięwzięcia) – nie dotyczy projektów „zaprojektuj i wybuduj” oraz projektów nieinfrastrukturalnych 4.Dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy publicznej/pomocy de minimis – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną/pomocą de minimis, WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

4 5.Dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu niepieniężnego, np. operat szacunkowy w przypadku wniesienia gruntu lub nieruchomości zabudowanej 6.Kopia Programu Funkcjonalno-Użytkowego w przypadku projektów „zaprojektuj i wybuduj” 7.Pełnomocnictwo 8.Załączniki środowiskowe, w tym: Deklaracja RDW, Deklaracja Natura 2000, Oświadczenie – analiza OOŚ 9.Dokumenty potwierdzające status prawny i dane wnioskodawcy oraz partnera projektu 10. Załącznik dotyczący określenia poziomu wsparcia w projektach partnerskich WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

5 Studium wykonalności wraz z załącznikami Część opisowa studium wykonalności jest zintegrowana z wnioskiem aplikacyjnym i stanowi jedną z zakładek w generatorze wniosków. Nie stanowi osobnego załącznika do wniosku o dofinansowanie (różnica względem RPO na lata 2007-2013). Studium wykonalności należy opracować na podstawie „Wytycznych MiIR w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” Zakres studium wykonalności: 1. Analiza potrzeb 2. Analiza instytucjonalna 3. Analiza prawna 4. Analiza techniczna 5. Plan funkcjonowania przedsięwzięcia 6. Analiza finansowa 7. Analiza ekonomiczna (dodatkowy komunikat) 8. Pozostałe informacje 9. Załącznik - analiza finansowa w formacie Excel

6 1.ANALIZA POTRZEB: - przedstawienie grup docelowych - geneza projektu, analiza problemów, analiza potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego projektu 2. ANALIZA INSTYTUCJONALNA - powiązania prawno-własnościowe oraz finansowe pomiędzy uczestnikami projektu - trwałość projektu instytucjonalna 3. ANALIZA PRAWNA - pomoc publiczna 4.ANALIZA TECHNICZNA - opis istniejącego systemu/przedsięwzięcia, lokalizacja - analiza wykonalności i analiza opcji - zakres rzeczowy przedsięwzięcia 5.PLAN FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA - zgodność z polityką konkurencji i zamówień publicznych, procedury przetargowe, harmonogram zamówień - czynniki ryzyka realizacji projektu i sposoby ich przezwyciężania

7 6. ANALIZA FINANSOWA - wybór metody analizy finansowej -nakłady na realizację projektu -przychody operacyjne -koszty operacyjne -rachunek zysków i strat -bilans -przepływy pieniężne -wartość dofinansowania -źródła finansowania projektu -ocena finansowej opłacalności inwestycji -trwałość finansowa

8 7. ANALIZA EKONOMICZNA Analiza ekonomiczna ma na celu przedstawienie wszelkich społecznych korzyści jakie niesie za sobą realizacja projektu. Do przeprowadzenia analizy ekonomicznej można wykorzystać poniższe metody: - analiza efektywności kosztowej, - analiza metodą uproszczoną, - analiza wielokryterialna. 8. POZOSTAŁE INFORMACJE Pozostałe informacje, które nie zostały ujęte ze względu na ograniczenia znaków, specyfikę projektu/kryteriów wymagające przedstawienia dodatkowych opisów, które nie wpisują się we wcześniejsze punkty dokumentacji aplikacyjnej.

9 ZAŁĄCZNIKI: 1. Studium wykonalności – analiza finansowa w formacie Excel Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć jako załącznik (analizę finansową – arkusze kalkulacyjne w formacie Excel z aktywnymi formułami w celu możliwości sprawdzenia poprawności obliczeń). Punkt 14 Regulaminu konkursu: W przypadku braku analizy finansowej we wniosku o dofinansowanie, uznaje się, że nie jest możliwe usunięcie braków lub omyłek, w sposób który nie prowadziłby do zasadniczej modyfikacji projektu, zatem taki wniosek pozostaje bez rozpatrzenia - bez wezwania do uzupełnienia lub poprawy.

10 ZAŁĄCZNIKI: Studium wykonalności – analiza finansowa w formacie Excel Na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce o programie -> pobierz poradniki i publikacje znajduje się Ramowa struktura studium wykonalności oraz przykłady projekcji finansowych m.in. dla projektu objętego pomocą publiczną, dla projektu z luką finansową, projektu z partnerstwem publiczno - prywatnym. Przykładowe tabele stanowią materiał pomocniczy dla Wnioskodawców.www.rpo.dolnyslask.pl Zgodność Studium Wykonalności oraz Załącznika analiza finansowa z kryteriami wyboru projektów, m.in.: (formalne), poprawność wypełniania złożonego wniosku, dochód generowany przez projekt, maksymalny limit dofinansowania. (merytoryczne) w zakresie oceny finansowo-ekonomicznej: sytuacja finansowa wnioskodawcy, plan finansowy, zachowanie trwałości, prawidłowość zastosowania metodologii, analiza opcji, efektywność ekonomiczno-społeczna projektu (merytoryczne ogólne): plan realizacji inwestycji, struktura organizacyjna/potencjał administracyjny, zagrożenia realizacji projektu

11 2. Formularz oświadczenia o VAT (dla Wnioskodawcy i Partnerów, podmiotów realizujących projekt). Przy wypełnianiu załączników należy zapoznać się z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) Występują 3 rodzaje załączników: Oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT, Oświadczenie podmiotu realizującego projekt o kwalifikowalności podatku VAT, Oświadczenie partnera projektu o kwalifikowalności podatku VAT W przypadku, gdy: -istnieje prawna możliwość odzyskania VAT – podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym, -nie istnieje prawna możliwość odzyskania VAT - podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, -istnieje częściowa możliwość odzyskania VAT – podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym w tej części, w której występuje brak prawnej możliwości jego odzyskania, natomiast niekwalifikowalny w tej części gdzie istnieje prawna możliwość jego odzyskania. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów z 26 października 2015 r. - samorządowe jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów podatku VAT, zatem wszelkie czynności przez nie dokonywane powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła – możliwość odzyskania podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego w sytuacji, gdy inwestycje będą wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Kryteria wyboru projektów, m.in.: (formalne) - Poprawność wypełnienia złożonego wniosku, Zakaz podwójnego finansowania, Kwalifikowalność wydatków w ramach projektu

12 3. Pozwolenie na budowę (decyzja budowlana lub inna decyzja inwestycyjna dla przedsięwzięcia) – nie dotyczy projektów „zaprojektuj i wybuduj” oraz projektów nieinfrastrukturalnych. Dla projektów infrastrukturalnych pozwolenie na budowę (wydawane w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz.U. z 2013 poz. 1409, z późn. zm.) na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie jest wymagalne. Jednakże posiadanie pozwolenie na budowę świadczy o gotowości projektu do realizacji i w przypadku, gdy wnioskodawca uzyskał ww. dokument przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zobowiązany jest go dołączyć do wniosku. Posiadanie pozwolenia na budowę jest warunkiem niezbędnym do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu (nie dotyczy projektów realizowanych w formule ‚zaprojektuj i wybuduj’). Kryteria wyboru projektów, m.in.: (formalne) Poprawność wypełnienia złożonego wniosku, (merytoryczne ogólne) Gotowość projektu do realizacji

13 4. Dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy publicznej/pomocy de minimis 1.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym. 2.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 3.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 4.Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej/pomocy de minimis na planowane przedsięwzięcie. 5.Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis. Kryteria wyboru projektów, m.in.: (formalne) Poprawność wypełnienia złożonego wniosku, maksymalny limit dofinansowania. i Ocena występowania pomocy publicznej/pomocy de minimis. (merytoryczne ogólne) Zastosowanie przepisów dotyczących pomocy publicznej/pomocy de minimis.

14 5. Dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu niepieniężnego. w przypadku wniesienia gruntu lub nieruchomości zabudowanej, np. operat szacunkowy. w przypadku wniesienia nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, dokumentem potwierdzającym jej wartość będzie opracowane przez Wnioskodawcę wyliczenie sporządzone w oparciu o ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej stawki godzinowej lub dziennej za dany rodzaj pracy Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy wnoszeniu wkładu niepieniężnego: - dla projektów bez pomocy publicznej, - dla projektów objętych pomocą publiczną, - dla projektów częściowo objętych pomocą publiczną. Kryteria wyboru projektów, m.in.: (formalne) Poprawność wypełnienia złożonego wniosku, Kwalifikowalność wydatków w ramach projektu. (merytoryczne ogólne) Plan finansowy.

15 6. Kopia Programu Funkcjonalno-Użytkowego w przypadku projektów „zaprojektuj i wybuduj”. Przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj i wybuduj” dotyczą inwestycji, których realizację wnioskodawca przewiduje w oparciu o art. 31 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.): „jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego”. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Kryteria wyboru projektów, m.in.: (formalne) Poprawność wypełnienia złożonego wniosku, (merytoryczne ogólne) Gotowość projektu do realizacji. 7. Pełnomocnictwo. Wnioskodawca składający wniosek jest zobowiązany do podania danych osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy - Wzór Pełnomocnictwa.Wzór Pełnomocnictwa Kryteria wyboru projektów, m.in.: (formalne) Poprawność wypełnienia złożonego wniosku

16 8. Załączniki środowiskowe. Omówione w dalszej części 9. Dokumenty potwierdzające status prawny i dane wnioskodawcy oraz partnera projektu. Nie dotyczy Jednostek Samorządu Terytorialnego, jednostek które znajdują się w KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, Jeśli Wnioskodawcą będzie jednostka organizacyjna JST lub inna jednostka sektora finansów publicznych, dokumentem potwierdzającym jej status prawny oraz dane będzie statut lub inny akt powołujący daną jednostkę. Kryteria wyboru projektów, m.in.: (formalne) poprawność wypełnienia złożonego wniosku, kwalifikowalność wnioskodawcy. 10. Załącznik dotyczący określenia poziomu wsparcia w projektach partnerskich- dotyczy tylko projektów partnerskich. Wzór dołączony do ogłoszenia o naborze.

17 ZAŁĄCZNIKI ŚRODOWISKOWE  Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych; Wytyczne OOŚ  Dyrektywa Rady nr 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dyrektywa OOŚ) wraz ze zmianą z 16 kwietnia 2014 r.;  Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;  Dyrektywa Rady nr 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa;  Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska; Ustawa OOŚ;  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Rozporządzenie OOŚ.

18 Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz uwzględnienie obowiązku prowspólnotowej wykładni przepisów prawa krajowego. Beneficjenci w związku z finansowaniem przedsięwzięć ze środków pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej muszą wskazać przeprowadzenie postępowania OOŚ przez właściwe organy z uwzględnieniem w/w zasad.

19 ZAŁĄCZNIKI ŚRODOWISKOWE Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 „Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe” Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną Identyfikacja projektu PRZEDSIĘWZIĘCIE - zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin. Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. (ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

20 „Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe” - zakres 1.Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska 2.Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa SOOŚ”) 3.Stosowanie dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa OOŚ”) 4.Stosowanie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 5.Stosowanie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („Ramowej Dyrektywy Wodnej”); ocena oddziaływania na jednolitą część wód 6.Inne dyrektywy środowiskowe 7.Koszt rozwiązań na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko 8.Przystosowanie się do zmiany klimatu i łagodzenie zmiany klimatu, a także odporność na klęski żywiołowe – Poradnik przygotowania inwestycji na www.klimada.mos.gov.pl www.klimada.mos.gov.pl 9.Obowiązek przekazywania informacji na potrzeby rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

21 „Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe 3. Stosowanie dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa OOŚ”) 3.1 Czy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym: Załącznikiem I dyrektywy Załącznikiem II dyrektywy Żadnym z powyższych załączników  W przypadku kiedy przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w załącznikach do dyrektywy OOŚ, należy szczegółowo to uzasadnić odnosząc się do odpowiednich punktów w załącznikach oraz wskaźników, parametrów, opisów fizycznych zakresu realizacji przedsięwzięcia

22 Grupy przedsięwzięć  Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (I grupa) – obligatoryjnie podlegają OOŚ (ujęte w załączniku I dyrektywy OOŚ);  Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (II grupa), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został ustalony w wyniku przeprowadzenia postępowania kwalifikującego – tzw. screeningu (ujęte w załączniku II dyrektywy OOŚ);  Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszary NATURA 2000, a nie będące bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikające z tej ochrony (tzw. III grupa).

23  Decyzja środowiskowa jest wymagana dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ustawy OOŚ, m.in.:  decyzji o pozwoleniu na budowę  decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  oraz przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

24 Dokumentowanie postępowania OOŚ na potrzeby wniosku o dofinansowanie - załączniki do załącznika OOŚ 1)decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzasadnieniem 2)streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie OOŚ 3)dokumenty z przebiegu procedury OOŚ (dokumentacja środowiskowa):  Wyniki konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej:  postanowienie w przedmiocie istnienia/braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ, wraz z opiniami właściwych organów – gr. II (postanowienie wraz z opiniami właściwych organów w przypadku zapytania o zakres raportu – gr.I);  postanowienia oraz opinie organów w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia.  Wyniki konsultacji społecznych (uwagi i wnioski muszą być w uzasadnieniu decyzji środowiskowej, w przypadku przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa – protokół z rozprawy).

25 Pozwolenia na budowę są obligatoryjne dla przedsięwzięć, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz dla przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

26 Załączniki do wniosku o dofinansowanie Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 Organem właściwym do wydania Deklaracji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Dotyczy wszystkich rodzaju przedsięwzięć infrastrukturalnych, nie zakwalifikowanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. W deklaracji organ wskazuje, że dany projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000 ze względu na: a)jego rodzaj i charakterystykę, b)usytuowanie, w tym odległość od obszarów Natura 2000 - zarówno już oficjalnie wyznaczonych czy przekazanych do Komisji Europejskiej przez rząd polski, jak i tych znajdujących się na nieoficjalnej liście przygotowanej przez organizacje ekologiczne ; c)rodzaj i skalę możliwego oddziaływania projektu w kontekście celów, dla których zostały (lub mają zostać) utworzone obszary Natura 2000 (należy pamiętać, że oceny oddziaływania na dany obszar Natura 2000 dokonuje się w kontekście celów ochronnych, jakim ma służyć ten obszar).

27 Obszary Natura 2000 Na Dolnym Śląsku obecnie wyznaczonych jest 11 obszarów specjalnej ochrony ptaków i 90 obszarów ochrony siedlisk. Polskie obszary Natura 2000 http://wroclaw.rdos.gov.pl/images/obszary_natura_ds.pdf http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

28 Załączniki do wniosku o dofinansowanie Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną Organem właściwym do wydania Deklaracji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu. W deklaracji organ wskazuje, że dany projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcie dobrego stanu wód/potencjału. http://geoportal.kzgw.gov.pl/gptkzgw/

29 Uwagi W przypadku, gdy wnioskodawca dochował wszelkich starań w związku z koniecznością pozyskania ww. deklaracji dotyczących obszarów Natura 2000 lub wpływu projektu na jednolite części wód, jednakże ze względu na opóźnienie przez niego niezawinione nie jest w stanie dołączyć ww. deklaracji do wniosku, powinien jako załącznik przedłożyć kserokopię wniosku złożonego do RDOŚ o wydanie ww. deklaracji, z datą wpływu do RDOŚ poprzedzającą złożenie pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie (lub inne dokumenty potwierdzające złożenie wniosku ww. terminie, np. zwrotne potwierdzenie odbioru, urzędowe poświadczenie przedłożenia dokumentu w systemie e-puap).Przedmiotowa deklaracja, w zależności od terminu jej pozyskania, musi być dołączona podczas składania uzupełnionego/poprawionego wniosku o dofinansowanie na etapie weryfikacji technicznej (jeżeli dotyczy) lub podczas przedkładania uzupełnionego/poprawionego wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej.

30 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych tel. 74 84 74 150 ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu ipaw@ipaw.walbrzych.euwww.ipaw.walbrzych.eu Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINASOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPO WD 2014-2020 Wałbrzych 12 lipca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google