Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE JEDNOSTKA WSPIERAJ Ą CA OSOBY NIEPE Ł NOSPRAWNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE JEDNOSTKA WSPIERAJ Ą CA OSOBY NIEPE Ł NOSPRAWNE."— Zapis prezentacji:

1 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE JEDNOSTKA WSPIERAJ Ą CA OSOBY NIEPE Ł NOSPRAWNE

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jest jednostką organizacyjną Powiatu Szczecineckiego realizującą zadania m.in. z zakresu: -Ustawy o pomocy społecznej -Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych -Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

3 Ustawowe działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych

4 Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

5 Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych -Turnusy 14-dniowe -Dofinansowanie uzależnione od stopnia niepełnosprawności, wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS oraz od posiadanych środków finansowych z PFRON -2013r.: 203 029,00 zł.

6 Dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych Przez bariery funkcjonalne rozumiemy: -Bariery techniczne -Bariery w komunikowaniu się -Bariery architektoniczne Dofinansowanie wynosi do 80% przedsięwzięcia i uzależnione jest od dochodu wnioskodawcy. 2013r.: 66 000,00 zł.

7 Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Dofinansowanie uzależnione od  dochodu wnioskodawcy  Posiadania dofinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach limitów  100% lub 50 % wkładu własnego wnioskodawcy – uzależnione od wartości cenowej sprzętu 2013r.: 227 000,00 zł.

8 Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego Realizowane na podstawie wskazania lekarza specjalisty. Uzależnione od dochodu wnioskodawcy. Do 60% wartości sprzętu.

9 Dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych Dla organizacji działających na terenie powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych minimum dwa lata. Wysokość dofinansowania do 60% przedsięwzięcia. Jedno przedsięwzięcie w rok dla jednej organizacji. 2013r.: 33 860,00 zł.

10 Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

11 Zwrot kosztów tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych Do wysokości 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia, tj. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Gwarancja pracodawcy dotycząca utrzymania zatrudnienia przez 36 miesięcy Pozytywna opinia Państwowej Inspekcji Pracy. 2013r.: 290 840,00 zł.

12 Programy, projekty, działania niekonwencjonalne na rzecz naszych podopiecznych Aktywny samorząd Reklama Dzieciom Tabor Świętego Mikołaja Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja Projekt systemowy „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecineckim” Projekt konkursowy „Aktywizacja osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Szczecineckiego.”

13 Aktywny samorząd Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: Obszar A – likwidacja bariery transportowej: Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania, Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu: Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Dla wnioskodawców posiadających: -znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, -uczących się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

14 Aktywny samorząd – środki do dyspozycji w roku 2013 i ich przełożenie na ilość wniosków Moduł I: Złożono 35 wniosków na kwotę zapotrzebowania 243 388, 33 zł. Z powodu niewystarczających środków finansowych otrzymanych z PFRON zrealizowano tylko 5 wniosków (2 wózki, 2 przedszkola i 1 proteza) na kwotę 59 042, 21 zł. Moduł II Złożono 20 wniosków na kwotę zapotrzebowania około 250 000,00 zł. Otrzymaliśmy kwotę 56 000,00 zł.

15 Reklama dzieciom – Telewizja Polska S.A. Podczas organizowanej przez Telewizję Polską jubileuszowej 20. akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom” zebrano ponad 734 tys. zł. Dochód uzyskany z reklam wyemitowanych w specjalnym bloku w Wigilię, 24 grudnia 2012 r. został w całości podzielony między ubiegające się o pomoc instytucje, organizacje i stowarzyszenia, które na co dzień wspierają najbardziej potrzebujące chore dzieci. W tym roku pieniądze z tej szczególnej akcji trafiły do ponad 60 organizacji – jedną z nich jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

16 Otrzymane dofinansowanie można było przeznaczyć na: zakup sprzętu rehabilitacyjnego (m.in.: wyposażenie sal doświadczania świata, sal do terapii integracji sensorycznej, gabinetu rehabilitacji ruchowej do zajęć rewalidacyjnych, zakup sprzętu medycznego dla podopiecznych hospicjum), turnusy rehabilitacyjne, działalność świetlic socjoterapeutycznych (sprawujących opiekę nad chorymi dziećmi) oraz kompleksową terapię dla dzieci i młodzieży upośledzonej ruchowo i umysłowo.

17 Dzięki tej akcji udało się nam pozyskać 10.000 zł., które przeznaczono dla 10 dzieci na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz sfinansowanie rehabilitacji stacjonarnej (w tym hipoterapii). Pomoc otrzymały dzieci, w których dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

18 Tabor Świętego Mikołaja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nieprzerwanie od roku 2007 prowadzi cykliczną mikołajkową imprezę dla dzieci będących pod naszą opieką – tzn. niepełnosprawnych i wychowujących się w zastępczych formach opieki.

19 Taboru dźwięki…… Co roku około 300 dzieci bawi się z nami w Kinie Wolność a na zakończenie imprezy otrzymuje prezenty od Świętego Mikołaja. Każdego roku wspomaga nas inna gwiazda estrady: Terne Roma, Elena Rutkowska, Andrzej Rybiński, Halina Benedyk

20 Tabor to także …… -Doskonała okazja do spowodowania uśmiechu na dziecięcych buziach -Odkrywanie talentów pracowników PCPR – aktorskich i wokalnych -Sprawdzian dla nas, że można zrobić wiele dobrego bez angażowania środków finansowych samorządu – dzięki hojności sponsorów

21 Czym jest Tabor? -Wielogodzinne, radosne próby i przygotowania -Konkursy dla dzieci -Własnoręcznie wykonana scena -Własnoręcznie przygotowane paczki -Możliwość podziękowania tym wszystkim, którzy kochają i wspierają dzieci na każdym etapie Ich rozwoju -Występy dzieci

22 Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja Od trzech lat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest organizatorem Małego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja. Głównym celem Festiwalu jest integracja środowisk osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez prezentację filmów o tematyce, problemach i życiu osób niepełnosprawnych.

23 Festiwal… Projekcjom filmowym towarzyszą różnego rodzaju wydarzenia artystyczne, na których prezentowana jest twórczość artystów niepełnosprawnych. Odbywają się koncerty, wystawy, recitale, warsztaty i spotkania autorskie, na których rozwija się i umacnia idea integracji. Dyskusje "Bez barier", podczas których podnoszone są ważkie i kontrowersyjne tematy dotyczące niepełnosprawności, stanowią ważny element programowy każdej edycji Festiwalu.

24 Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja to szczególne forum wymiany myśli i doświadczeń wokół problemu niepełnosprawności i integracji społecznej. To tutaj nawiązywane są kontakty, znajomości i nowe przyjaźnie.

25 Festiwal z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem mediów, stowarzyszeń, fundacji i instytucji samorządowych. Do udziału w Europejskim Festiwalu Filmowym Integracja Ty i Ja w pierwszym rzędzie zaproszone są osoby niepełnosprawne, jak również wszyscy ci, którym problem niepełnosprawności nie jest obojętny.

26 Projekt systemowy „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecineckim”

27 Głównym celem realizowanego przez nas projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej, integracji ze społeczeństwem oraz podniesienie u Beneficjentów jakości życia pozwalającego im uniknąć wykluczenia społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczecinku, Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barwicach, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białym Borze, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grzmiącej oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku. Wartość projektów systemowych realizowanych w latach 2008-2012 wyniosła 7.082.080,80 zł. z czego dofinansowanie to 6.372.656,67 zł., a wkład własny 709.424,13 zł. Na lata 2013- 2014 przyznano ogółem 2.773. 837,80 zł dofinansowania. W czasie realizacji projektu z różnego typu wsparcia skorzystało prawie 940 osób, z tego około 380 osób niepełnosprawnych.

28 Beneficjenci: -Młodzież Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego -Niepełnosprawni pełnoletni mieszkańcy Powiatu Szczecineckiego -Inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (m.in. Samotne macierzyństwo, problemy opiekuńczo- wychowawcze, długotrwałe bezrobocie)

29 Działania: -Warsztaty psychospołeczne – w tym wizaż, savior-vivre. -Kursy zawodowe. -Uczestnictwo w spektaklach teatralnych i operowych -Zwiedzanie Stolicy – w tym Sejmu i Telewizji Polskiej oraz Starego Miasta i Zamku Królewskiego -Pokaz mody -Zajęcia fitness

30 Stolica

31 Wizaż i fitness

32 Kursy zawodowe:

33 Pokaz mody:

34 Warsztaty psychospołeczne

35 Projekt konkursowy „Aktywizacja osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Szczecineckiego.” dofinansowanie w wysokości 1 426 720,00 PLN

36 Działania 60 osób niepełnosprawnych 2013/2014  Warsztat edukacyjny z aktywnego poszukiwania pracy  Warsztat samopoznania  Warsztaty z wizażu  Trening komunikacji interpersonalnej  Trening – asertywność  Warsztaty pn. „Niwelowanie stresu”  Warsztaty grupowe podniesienia samooceny i budowania własnej wartości- warsztaty wyjazdowe  Szkolenia zawodowe (wypłacane stypendium szkoleniowe)  10-cio miesięczne płatne (1 010,00 zł.) staże zakończone minimum trzymiesięcznym zatrudnieniem u pracodawcy

37 … bo człowiek jest najważniejszy….. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE JEDNOSTKA WSPIERAJ Ą CA OSOBY NIEPE Ł NOSPRAWNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google