Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2007-2013 (2007-2010) Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2007-2013 (2007-2010) Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2007-2013 (2007-2010) Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 1

2 Podstawy prawne funkcjonowania KM Art. 65 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006, który formułuje podstawowy zakres zadań KM art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), reguluje sposób powoływania oraz zmiany składu KM Wytyczne nr 3 dotyczące komitetów monitorujących, zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 15 maja 2007r. w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (zmienione w dniu 7 września 2007r.), które określają zasady doboru członków i organizację funkcjonowania komitetów uchwała nr 52/725/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Pre-Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryteria wyboru jego członków (ze zm.), uchwała Nr 85/1101/07 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P) (ze zm.) Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 2

3 Zadania KM Komitet Monitorujący zapewnia jakość realizacji programu oraz upewnia się, co do skuteczności jego realizacji, zgodnie z przepisami art. 65 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Do zadań Komitetu Monitorującego należy w szczególności: a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach programu operacyjnego oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów (art. 65 lit. a), b)okresowe badanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych w programie, na podstawie dokumentów przedkładanych przez IZ (art. 65 lit. b), c) analizowanie rezultatów realizacji programu, w szczególności osiągania celów wyznaczonych dla każdego priorytetu oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji programu, w szczególności w przypadku, gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów, lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w programie (art. 65 lit. c), d) analizowanie i zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z wdrażania (art. 65 lit. d), e) zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli programu oraz z komentarzami Komisji Europejskiej do tych raportów (art. 65 lit. e), f) analizowanie i zatwierdzanie wszelkich propozycji zmian treści decyzji Komisji w sprawie wkładu funduszy. Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 3

4 Zasada partnerstwa zapewnia ścisłą współpracę wszystkich partnerów zaangażowanych w proces związany z monitorowaniem RPO -w skład KM wchodzą przedstawiciele wszystkich istotnych partnerów realizacji programu-przedstawiciel KE, władz regionalnych, lokalnych, partnerów społecznych i gospodarczych Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 4

5 Realizacja zasady partnerstwa w ramach RPO WK-P Strona rządowa - 13 przedstawicieli Strona samorządowa - 15 przedstawicieli Partnerzy społeczni i gospodarczy -organizacje pozarządowe - 5 przedstawicieli -środowisko akademicko-naukowe - 5 przedstawicieli -Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego - 6 przedstawicieli Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 5

6 Posiedzenia KM W okresie 2008-2010 odbyło się 21. posiedzeń Komitetu: Rok 2008 - 9 posiedzeń I posiedzenie II posiedzenie - I cz II posiedzenie - II cz III posiedzenie 9 stycznia22 lutego 29 lutego 9 marca Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 6

7 Posiedzenia KM Rok 2008 - 9 posiedzeń IV posiedzenie V posiedzenie VI posiedzenie 4 kwietnia8 maja 16-17 czerwca Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 7

8 Posiedzenia KM Rok 2008 - 9 posiedzeń VII posiedzenie VIII posiedzenie IX posiedzenie 28 lipca 29 września 17 grudnia Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 8

9 Posiedzenia KM Rok 2009 - 5 posiedzeń X posiedzenie XI posiedzenieXII posiedzenie 11 marca 23 czerwca 9 września Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 9

10 Posiedzenia KM Rok 2009 - 5 posiedzeń XIII posiedzenie XIV posiedzenie 15 października3 grudnia Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 10

11 Posiedzenia KM Rok 2010 - 7 posiedzeń XV posiedzenie XVI posiedzenie XV posiedzenie 28 stycznia 12 marca 28 kwietnia Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 11

12 Posiedzenia KM Rok 2010 - 7 posiedzeń XIX posiedzenie XX posiedzenie 27 maja 15 lipca Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 12

13 Posiedzenia KM Rok 2010 - 7 posiedzeń XX posiedzenie XXI posiedzenie 2 września 3-4 listopada Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 13

14 Główne punkty porządków obrad -Zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów oraz ich zmiany, -Zatwierdzanie sprawozdań z realizacji RPO WK-P, -Analiza badań ewaluacyjnych, -Sprawozdania z wdrażania i zarządzania RPO. -w roku 2008, w dniach 23-24 stycznia przeprowadzono szkolenie dla członków KM „Cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz rola i funkcje Komitetu Monitorującego”. -W roku 2008- 16-17 czerwca, szkolenie dotyczące „Zasad zrównoważonego rozwoju” oraz „Systemu wdrażania funduszy na lata 2007-2013” oraz „Systemu sprawozdawczości w latach 2007-2013” -w roku 2009, 9 stycznia przeprowadzono szkolenie dotyczące pomocy publicznej w projektach dotyczących społeczeństwa informacyjnego -w roku 2010, w dniach 3-4 litopada zorganizowane zostało wspólne posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P oraz PKM PO Kapitał Ludzki Spotkanie miało charakter podsumowujący, z akcentem podziękowania wszystkim członkom obu komitetów za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w prace, służące właściwej realizacji programów. Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 14

15 Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 15 Aktywność członków KM -udział w posiedzeniach Komitetu

16 Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 16 Frekwencja w poszczególnych latach rok 2008

17 Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 17 Frekwencja w poszczególnych latach rok 2009

18 Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 18 Frekwencja w poszczególnych latach rok 2010

19 Polityki horyzontalne W ramach Komitetu Monitorującego RPO WK-P powołane zostały Podkomitety: do spraw zrównoważonego rozwoju do spraw społeczeństwa informacyjnego Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 19

20 Podkomitet Monitorujący do spraw zrównoważonego rozwoju Do głównych zadań Podkomitetu należy monitorowanie przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 poprzez: Udział przedstawiciela w pracach Grupy Sterującej Ewaluacją, Opiniowanie zmian kryteriów środowiskowych na wniosek Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów oraz zgłaszanie z własnej inicjatywy zmian w zakresie kryteriów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Analizowanie i opiniowanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji programu pod kątem przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju, Monitorowanie osiągania wskaźników środowiskowych na poziomie programu, Zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli programu oraz komentarzami Komisji Europejskiej do tych raportów pod kątem przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju, Opiniowanie sprawozdań Pełnomocnika Zarządu do spraw zrównoważonego rozwoju. Członkami Podkomitetu są: Członkowie Komitetu Monitorującego, osoby zatrudnione w instytucjach nie delegujących swoich przedstawicieli do Komitetu Monitorującego, których profil działalności jest powiązany tematycznie z ochroną środowiska oraz zrównoważonym rozwojem, osoby spoza składu Komitetu wskazani przez organizacje lub członków wchodzących w skład Komitetu, Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 20

21 Podczas łącznie odbytych 7 posiedzeń podejmowano następujące tematy: -Podjęcie stanowisk: w sprawie uszczegółowienia pytań dla asesorów dotyczących zrównoważonego rozwoju, w sprawie rekomendowanego sposobu postępowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P podczas przeprowadzania oceny projektów w zakresie OOŚ, w sprawie rekomendowanego sposobu postępowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P podczas przeprowadzania oceny projektów w zakresie OOŚ, -Analiza najczęściej pojawiających się problemów ze spełnieniem wymogów związanych z wypełnieniem formularza OOŚ -Gospodarka odpadami w województwie kujawsko-pomorskim. Monitoring realizacji zadań wynikających z programu ochrony środowiska w województwie kujawsko-pomorskim -Realizacja działań prośrodowiskowych w RPO WK-P: założenia RPO WK-P, Uszczegółowienie RPO, linia demarkacyjna, -zgodność przedsięwzięć dotyczących rekultywacji składowisk z dyrektywą OOŚ i prawem krajowym, -zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko jak i rozporządzenia w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, -przykłady rozwiązań krajowych w wybranych problemach w gospodarce odpadami -zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, -stan środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 roku z uwzględnieniem monitoringu przyrodniczego różnorodności biologicznej i krajobrazowej, -ochrona zasobów przyrodniczych i środowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim 21 Departament Polityki Regionalnej/Wydział Zarządzania RPO/Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

22 22 Departament Polityki Regionalnej/Wydział Zarządzania RPO/Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Frekwencja udziału w posiedzeniach 2008-2010

23 Podkomitet Monitorujący do spraw społeczeństwa informacyjnego Do głównych zadań Podkomitetu należy monitorowanie problemów w rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 poprzez: monitorowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w tym w szczególności: –okresowe badanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów określonych w Regionalnym Programie Operacyjnym; –dokonywanie analizy rezultatów realizacji RPO; monitoring mapy Obszarów Wykluczenia Cyfrowego w województwie oraz działań zmierzających do ich likwidacji; wnioskowanie o wykonanie ekspertyz i analiz z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim; opiniowanie sprawozdań Pełnomocnika Marszałka do spraw społeczeństwa informacyjnego. Członkami Podkomitetu są : Członkowie Komitetu Monitorującego, osoby zatrudnione w instytucjach nie delegujących swoich przedstawicieli do Komitetu Monitorującego, których profil działalności jest powiązany tematycznie z realizacją zasad społeczeństwa informacyjnego, osoby spoza składu Komitetu wskazani przez organizacje lub członków wchodzących w skład Komitetu Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 23

24 Podczas łącznie odbytych 4 posiedzeń podejmowano następujące tematy: Ogólne założenia społeczeństwa informacyjnego oraz jego usytuowania w ramach RPO WK-P, Projekt ustandaryzowania asesorów w zakresie wypełniania Polityki społeczeństwa informacyjnego, Prezentacjami założeń projektów kluczowych realizowanych w ramach Osi 4 RPO WK-P, Infrastrukturę sieci WiMax na terenie województwa w działaniu 4.1” oraz „Infrastrukturę Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie eAdministracji, Infrastruktura Regionalnego Systemu Innowacji, System Informacji Przestrzennej w ramach społeczeństwa informacyjnego, Pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego- eUsługi-eOrganizacja, Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów dla Osi IV RPO WK-P, Inwentaryzacja sieci szerokopasmowych w województwie kujawsko-pomorskim Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 24

25 Frekwencja udziału w posiedzeniach 2008-2010 Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 25

26 Grupa robocza do spraw kryteriów wyboru projektów Zadaniem grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów jest wypracowanie wag i ważności kryteriów w ramach poszczególnych osi priorytetowych Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 26

27 Frekwencja udziału w posiedzeniach 2008-2010 Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 27

28 Rekomendacje MRR Wsparcie eksperckie dla członków KM. Organizowanie szkoleń zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez członków KM, Popularyzacja wiedzy o zadaniach komitetów i znaczeniu ich funkcji monitorującej. Większe upublicznianie prac KM, upowszechnianie wiedzy o znaczeniu KM wśród mediów lokalnych, Szersze włączanie członków KM w planowanie pracy IZ. Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 28


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2007-2013 (2007-2010) Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google