Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TYCHOWSKA STREFA INWESTYCYJNA GMINA TYCHOWO Utworzenie Podstawowej Infrastruktury Urbanistyczno -Technicznej TI S.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TYCHOWSKA STREFA INWESTYCYJNA GMINA TYCHOWO Utworzenie Podstawowej Infrastruktury Urbanistyczno -Technicznej TI S."— Zapis prezentacji:

1 TYCHOWSKA STREFA INWESTYCYJNA GMINA TYCHOWO Utworzenie Podstawowej Infrastruktury Urbanistyczno -Technicznej TI S

2 Gmina Tychowo GMINA TYCHOWO - pow. gminy - 351km2, - liczba mieszkańców - 7.152 (31 grudnia 2009) - ilość sołectw - 18 - jedno miasto - ponad 290 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych - 220 gospodarstw rolnych - wskaźnik bezrobocia 20,6 % Powstanie „Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej” stworzy realną szansę ograniczenia wysokiego bezrobocia, wpłynie na zmianę struktury zatrudnienia, będzie katalizatorem rozwoju małego i średniego biznesu jest warunkiem dalszego rozwoju gospodarczego gminy

3 GMINA TYCHOWO „Tychowska Strefa Inwestycyjna” powstanie w granicach administracyjnych miasta Tychowa. LOKALIZACJA - działka nr ew. 555/1 Obręb Tychowo - położona u zbiegu dróg wojewódzkich: nr 167 relacji Koszalin-Połczyn Zdrój nr 169 relacji Białogard- Bobolice - w pobliżu stacja kolejowa z rampą wyładowczą - około 300 m od centrum Tychowa - powierzchnia działki 555/1 – 8,24 ha - powierzchnia nowotworzonych działek - od 0,3 do 1.01 ha - liczba planowanych działek - 7

4 GMINA TYCHOWO CEL PROJEKTU Projekt „Utworzenie podstawowej infrastruktury urbanistyczno- technicznej Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej” ma na celu stworzenie na terenie miasta Tychowa właściwych warunków technicznych sprzyjających inwestycjom o charakterze gospodarczym. Lokalizacja TSI sprzyja powstaniu sieci magazynów i zakładów przetwórstwa rolno- spożywczego oraz zakładów rzemieślniczych. Atrakcyjne z punktu widzenia logistyki, położenie strefy pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 167 i 169, bliskość stacji kolejowej z bocznicą i rampą przeładunkową, niewielka odległość do sieci dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz uzbrojone działki o powierzchni ca 1 ha zachęcą inwestorów do zainicjowania działalności gospodarczej na terenie Gminy i miasta Tychowo. Dzięki powstaniu TSI miasto i Gmina Tychowo pozyska inwestorów, którzy przyczynią się do jej rozwoju gospodarczego.

5 GMINA TYCHOWO CEL PROJEKTU Projekt „Utworzenie podstawowej infrastruktury urbanistyczno technicznej Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej” polega na przekształceniu użytkowanego obecnie rolniczo terenu w zgodny z Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Tychowo, obszar atrakcyjny inwestycyjnie, na którym powstaną obiekty produkcyjne, rzemieślnicze, składy i magazyny

6 GMINA TYCHOWO CEL PROJEKTU Ze względu na położenie Gminy Tychowo, jej strukturę powierzchni (ponad 54% powierzchni stanowią lasy) oraz dotychczasowy kierunek rozwoju gospodarczego na terenie Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej ulokowane powinny być zakłady związane z przetwórstwem rolno- spożywczym i leśnym, magazyny płodów rolnych lub gotowych produktów przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zakłady rzemieślniczo- usługowe Od kilkunastu lat na terenie Tychowa i Gminy Tychowo prowadzą działalność gospodarczą duże zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego takie jak Arla Foods, Pommenrfisch i Friedrichs oraz zakłady przetwórstwa drzewnego i meblowego. Zasobne w grzyby lasy w rejonie Gminy Tychowo oraz ościennych jst stanowią doskonałe zaplecze dla firm zajmujących się np. przetwórstwem runa leśnego lub produkują bardzo dobrych jakościowo mebli. Aby powstały takie zakłady inwestor musi mieć atrakcyjny teren, na którym rozpocznie działalność gospodarczą

7 GMINA TYCHOWO CEL PROJEKTU ETAPY REALIZACJI Utworzenie podstawowej infrastruktury urbanistyczno-technicznej obejmuje: - Opracowanie studium wykonalności inwestycji - Podział geodezyjny działki nr ew. 555/1 na pięć działek o powierzchni ca 1 ha dwie działki o powierzchni ca 0,3 ha drogi wewnętrzne TSI długości ca 900 m chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 167 długości ca 310 m -Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej instalacji wodno-kanalizacyjnej -Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dróg wewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania TSI - Wykonanie przyłączy wodnych do nowo wydzielonych działek - Wykonanie instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej na terenie TSI wraz z przyłączami - Budowa dróg wewnątrz TSI wraz ze zjazdami

8 GMINA TYCHOWO ZAKRES ZADAŃ Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji Studium Wykonalności Inwestycji opracowane zostanie dla całości projektu obejmującego: - utworzenie podstawowej infrastruktury urbanistyczno-technicznej zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną terenu - ekonomiczno-finansowy aspekt funkcjonowania Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej do 2020 roku Planowany termin realizacji zadania – lipiec-wrzesień 2010 roku Planowany koszt realizacji zadania – 10 000,00 zł

9 GMINA TYCHOWO ZAKRES ZADAŃ Podział geodezyjny działki nr 555/1 Obręb ew. Tychowo Podział geodezyjny wyodrębni działki przeznaczone pod działalność gospodarczą oraz pod infrastrukturę drogowo-techniczną TSI. W wyniku podziału utworzonych zostanie siedem działek pod działalność gospodarczą w tym: pięć działek o powierzchni ca 1 ha i dwie działki o powierzchni ca 0,3 ha oraz dwie działki pod sieć dróg wewnętrznych TSI, jedna działka pod chodnik biegnący wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 167 i jedna działka pod przepompownię ścieków Planowany termin realizacji zadania – luty-marzec 2011 roku Planowany koszt realizacji zadania – 30 000,00 zł

10 GMINA TYCHOWO Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dróg wewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania TSI ZAKRES ZADAŃ Opracowana zostanie dokumentacja sieci dróg niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania TSI. Projekt dotyczy budowy dwóch odcinków drogi wewnątrz TSI o łącznej długości około 900 m oraz przebudowie istniejącej drogi położonej na działce nr 557 Obręb ew. Tychowo Projektowane drogi posiadać będą jezdnię o szerokości 6,0 m, chodnik dla pieszych o szerokości 2,0 m, kanalizację deszczową oraz oświetlenie latarniami ulicznymi. Zaprojektowany zostanie również odcinek chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 167 Planowany termin realizacji zadania – marzec-kwiecień 2011 roku Planowany koszt realizacji zadania – 45 000,00 zł

11 GMINA TYCHOWO ZAKRES ZADAŃ Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej instalacji wodno-kanalizacyjnej dla Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej Wykonana zostanie dokumentacja kosztorysowo-projektowa przyłączy wodnych do poszczególnych działek przeznaczonych pod przyszłą działalność gospodarczą. Zaprojektowana zostanie sieć kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami oraz przepompownia ścieków podłączona do sieci kanalizacji tłocznej. Planowany termin realizacji zadania – kwiecień-maj 2011 roku Planowany koszt realizacji zadania – 30 000,00 zł

12 GMINA TYCHOWO ZAKRES ZADAŃ Wykonanie przyłączy wodnych do nowo utworzonych działek Wykonanych zostanie siedem przyłączy wodnych do granic nowo utworzonych działek z będącej już w budowie sieci wodnej Podczas prac wykonane zostaną studzienki przyłączeniowe wraz z urządzeniami pomiarowymi Planowany termin realizacji zadania – kwiecień-maj 2011 roku Planowany koszt realizacji zadania – 10 000,00 zł

13 GMINA TYCHOWO ZAKRES ZADAŃ Wykonanie instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej na terenie TSI wraz z przyłączami W trakcie realizacji zadania ułożonych zostanie 800 mb rur kanalizacyjnych o średnicy 200 mm oraz wykonane zostaną przyłącza do granic nowo utworzonych działek. - Roboty ziemne związane będą z wykonaniem wykopów pod sieć kanalizacyjną oraz studzienki przyłączeniowe. - Roboty ziemne związane z budową przepompowni ścieków - Ułożenie rur kanalizacyjnych - Budowa przepompowni przesyłającej ścieki z sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej do sieci kanalizacyjnej tłocznej Planowany termin realizacji zadania – kwiecień-czerwiec 2011 roku Planowany koszt realizacji zadania – 265 000,00 zł wykonanie sieci kanalizacyjnej 240 000,00 zł budowa przepompowni – 25 000,00 zł

14 GMINA TYCHOWO ZAKRES ZADAŃ Budowa dróg wewnątrz TSI wraz ze zjazdami Podczas prac na działce nr 555/1 wybudowane zostaną dwa odcinki drogi wewnętrznej TSI oraz przebudowana zostanie droga na działce nr 557. Prace budowlane obejmą roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie krawężników i podbudowy jezdni, roboty nawierzchniowe, wykonanie odwodnienia nawierzchni drogi, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia i oznakowanie drogi. W przypadku przebudowywanego odcinka drogi dodatkowo wykonane zostaną roboty rozbiórkowe starej nawierzchni Planowany termin realizacji zadania – czerwiec-październik 2011 roku Planowany koszt realizacji zadania – 1 386 250,00 zł odcinek A – 847 152,00 zł odcinek B – 323 458,00 zł odcinek C – 215 640,00 zł

15 GMINA TYCHOWO ROZLICZENIE FINANSOWE PROJEKTU Zakończenie realizacji projektu polegającego na utworzeniu podstawowej infrastruktury urbanistyczno technicznej zaplanowane jest na listopad 2011 roku. Podczas realizacji projektu na bieżąco prowadzone będą odbiory techniczne poszczególnych etapów robót oraz rozliczenia finansowe z wykonawcami Od styczniu 2012 roku zostanie zainicjowana działalność Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej


Pobierz ppt "TYCHOWSKA STREFA INWESTYCYJNA GMINA TYCHOWO Utworzenie Podstawowej Infrastruktury Urbanistyczno -Technicznej TI S."

Podobne prezentacje


Reklamy Google