Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego „Możliwości pozyskania funduszy strukturalnych UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego „Możliwości pozyskania funduszy strukturalnych UE."— Zapis prezentacji:

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego „Możliwości pozyskania funduszy strukturalnych UE na cele edukacyjne poprzez partnerstwo szkół i pracodawców” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Sławomir Sołtys Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, dnia 30 czerwca 2008 r.

2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ZAGADNIENIA KLUCZOWE 1.WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 2.KSZTAŁCENIE USTAWICZNE 3.PROGRAMY ROZWOJOWE – KSZTAŁCENIE OGÓLNE 4.WSPARCIE PROCESÓW ADAPTAYCYJNYCH

3 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego MAPA PROGRAMU Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V: Dobre rządzenie Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 4,4 6,8 8,8 8,4 5,4 19,7 13,5 13,9 14,9 Komponent krajowy (centralny) Komponent regionalny

4 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 1) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych – lokalny rynek pracy 2) programy rozwojowe ukierunkowane na:  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, doradztwo i opiekę pedagogiczno - psychologiczną  dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,  programy doradztwa edukacyjno – zawodowego  modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy

5 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO (2)  współpracę szkół zawodowych z pracodawcami i instytucjami rynku pracy wzmacnianie zdolności do zatrudnienia (staże i praktyki)  wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia  innowacyjne formy nauczania i oceniania  programy efektywnego zarządzania placówką oświatową Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

6 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Grupy docelowe:  uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem osób dorosłych)  szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych)  partnerzy społeczno – gospodarczy  pracodawcy

7 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego KRYTERIA DOSTĘPU 1. kryterium grupy docelowej: instytucje funkcjonujące na obszarze regionu i/lub osoby, grupy społeczne pochodzące z Lubelszczyzny 2. kryterium czasu realizacji projektu: maksimum 3 lata 3. kryterium formy wsparcia: w przypadku programów rozwojowych szkół zawodowych projekty uwzględniające w formach wsparcia elementy doradztwa edukacyjno – zawodowego 4. kryterium wkładu własnego: 12 % budżetu projektu - wkład własny JST szczebla lokalnego

8 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego KRYTERIA STRATEGICZNE 5. kryterium wysokości finansowej projektu: - minimalna wartość projektu 50 tys. zł - max. wartość projektu nie wyższa od dwukrotnej wartości przychodu wnioskodawcy lub 200 tys. zł (wnioskodawca działa krócej niż rok, dwukrotna wartość przychodów poniżej 200 tys. zł) KRYTERIA DOSTĘPU CD. 1. preferowane będą projekty tworzone przy współpracy z pracodawcami – 20

9 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego KSZTAŁCENIE USTAWICZNE  programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia  potwierdzanie kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (egzamin zewnętrzny)  wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzących kształcenie w formach szkolnych (dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku pracy)  kampanie informacyjne promujące kształcenie ustawiczne Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego

10 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego DZIAŁANIE 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego Grupy docelowe:  osoby w wieku 25 – 64 lata (oraz osoby nieuczące się w wieku 18 – 24 lata) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia)  placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalne kształcenie ustawiczne  partnerzy społeczno – gospodarczy  pracodawcy

11 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego KRYTERIA DOSTĘPU 1. kryterium grupy docelowej: instytucje funkcjonujące na obszarze regionu i/lub osoby, grupy społeczne pochodzące z Lubelszczyzny 2. kryterium obszaru realizacji projektu: w przypadku kampanii informacyjnych objecie zasięgiem całego regionu 3. kryterium czasu realizacji projektu: maksimum 3 lata 4. kryterium wysokości finansowej projektu: - minimalna wartość projektu 50 tys. zł - max. wartość projektu nie wyższa od dwukrotnej wartości przychodu wnioskodawcy lub 200 tys. zł (wnioskodawca działa krócej niż rok, dwukrotna wartość przychodów poniżej 200 tys. zł)

12 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego KRYTERIA STRATEGICZNE Preferowane będą projekty: 1. adresowane do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców - 8 2. oparte o diagnozę lokalnego i regionalnego rynku pracy - 12

13 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego KSZTAŁCENIE USTAWICZNE - KOMPONENT CENTRALNY  opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego KRYTERIA DOSTĘPU 1. kryterium grupy docelowej: nauczyciele przedmiotów zawodowych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu 2. wartości projektu: powyżej 50 tyś. zł 3. kryterium formy wsparcia: staże i praktyki zawodowe powinny trwać nie krócej niż 2 tygodnie Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie

14 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAMY ROZWOJOWE - KSZTAŁCENIE OGÓLNE  zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze  doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna  programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa  dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,  rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, (szkolne ośrodki kariery)

15 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ (2)  innowacyjne formy nauczania i oceniania  programy efektywnego zarządzania placówką oświatową Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

16 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego PODDZIAŁANIE 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Grupy docelowe:  szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne  poradnie psychologiczno – pedagogiczne  uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych prowadzących kształcenie ogólne  osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty

17 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego KRYTERIA DOSTĘPU 1. kryterium grupy docelowej: grupę docelowa stanowią instytucje funkcjonujące na obszarze regionu i/lub osoby, grupy społeczne pochodzące z Lubelszczyzny 2. kryterium czasu realizacji projektu: maksymalny czas realizacji projektu 3 lata 3. kryterium wysokości finansowej projektu: - minimalna wartość projektu 50 tys. zł - max. wartość projektu nie wyższa od dwukrotnej wartości przychodu wnioskodawcy lub 200 tys. zł (wnioskodawca działa krócej niż rok, dwukrotna wartość przychodów poniżej 200 tys. zł)

18 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego KRYTERIA STRATEGICZNE Preferowane będą projekty: 1. realizowane przez partnerstwo szkół z uwzględnieniem JST – 5 2. obejmujące programy sieciowe – 10 3. zawierające elementy orientacji zawodowej – 5

19 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego WSPARCIE PROCESÓW ADAPTACYJNYCH  pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem min. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, JST, urzędów pracy i innych środowisk mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzanie zmiana gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim

20 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego PODDZIAŁANIE 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Grupy docelowe:  pracodawcy i ich pracownicy przechodzący procesy adaptacyjne  partnerzy społeczni (związki, samorządy, organizacje pozarządowe)  JST  instytucje rynku pracy

21 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego KRYTERIA DOSTĘPU 1. kryterium grupy docelowej: grupę docelowa stanowią instytucje funkcjonujące na obszarze regionu i/lub osoby, grupy społeczne pochodzące z Lubelszczyzny 2. kryterium czasu realizacji projektu: maksymalny czas realizacji projektu 3 lata 3. kryterium wysokości finansowej projektu: - minimalna wartość projektu 50 tys. zł - max. wartość projektu nie wyższa od dwukrotnej wartości przychodu wnioskodawcy lub 300 tys. zł (wnioskodawca działa krócej niż rok, dwukrotna wartość przychodów poniżej 300 tys. zł)

22 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego KRYTERIA STRATEGICZNE (wybrane kryteria) Preferowane będą projekty: 1. skierowane wyłącznie do mieszkańców obszarów wiejskich tj. gmin wiejskich, miejsko - wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców – 10

23 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie Poddziałanie 2008 I kwartałII kwartałIII kwartałIV kwartał 9.2 23,2 mln 9.3 5,8 mln 3.4.3 22,4 mln 9.1.2 13 mln 8.1.2 9,9 mln AKTUALNY PLAN KONKURSÓW

24 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin tel. (081) 44-16-850 www.efs.lubelskie.pl


Pobierz ppt "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego „Możliwości pozyskania funduszy strukturalnych UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google