Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Klucze, 9 października 2015 r.

2 1. GOSPODARKA WIEDZY 250 018 348 EUR 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA 140 000 000 EUR 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA 240 000 000 EUR 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA 420 000 000 EUR 5. OCHRONA ŚRODOWISKA 138 000 000 EUR 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE 169 069 362 EUR 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 390 500 000 EUR 8. RYNEK PRACY 270 764 148 EUR 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 232 000 000 EUR 10. WIEDZA I KOMPETENCJE 204 930 638 EUR 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 170 000 000 EUR 12. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 151 000 000 EUR + 13. POMOC TECHNICZNA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Małopolskie priorytety MCP (w całości lub w części) 2

3 Inteligentne specjalizacje Małopolski Nauki o życiu Energia zrównoważona Technologie informacyjne i komunikacyjne Chemia Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych Elektrotechnika i przemysł maszynowy Przemysły kreatywne i czasu wolnego 3

4 1 oś priorytetowa Gospodarka Wiedzy 4

5 Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje – 160 mln EUR  Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – 100 mln EUR  Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – 40 mln EUR  Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje – 20 mln EUR Gospodarka Wiedzy Zasady otrzymania wsparcia:  zgodność z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego,  wpływ na rozwój kluczowych technologii wspomagających,  wysoki potencjał do zastosowania wyników projektu w działalności gospodarczej,  koncentracja wsparcia na sektorze MŚP. 5

6 Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Gospodarka Wiedzy Beneficjenci:  przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.  przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP,  konsorcja przedsiębiorstw z udziałem MŚP,  konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: jednostek naukowych, uczelni - w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych, IOB 6 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 25 mln PLN

7 Gospodarka Wiedzy Maksymalny poziom dofinansowania Badania przemysłowe:  mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,  średnie przedsiębiorstwa – 60%,  pozostali beneficjenci – 50%. Eksperymentalne prace rozwojowe:  mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,  średnie przedsiębiorstwa – 35%,  pozostali beneficjenci – 25%. Studium wykonalności:  mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,  średnie przedsiębiorstwa – 60%,  pozostali beneficjenci – 50%. Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 7

8 Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Beneficjenci:  inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R, w tym infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów, usług;  inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych.  przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP,  konsorcja przedsiębiorstw z udziałem MŚP. Gospodarka Wiedzy Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 25 mln PLN Maksymalny poziom dofinansowania:  mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,  średnie przedsiębiorstwa – 45%,  pozostali beneficjenci – 35%. 8

9  zakup usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych w przedsiębiorstwie,  zakup usług w zakresie wzornictwa,  zakup usług ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym. Beneficjenci: Gospodarka Wiedzy Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje  mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa. 9 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:  mały bon na innowację – 50 tys. PLN,  duży bon na innowację – 100 tys. PLN.

10 Gospodarka Wiedzy Maksymalny poziom dofinansowania: Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje  90% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy,  80% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi,  70% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny. Beneficjent wybiera wykonawcę spośród, posiadających siedzibę na terytorium RP:  jednostek naukowych,  przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego,  niezależnych jednostek stanowiących akredytowane laboratoria lub notyfikowane laboratoria,  instytucji otoczenia biznes – ośrodków innowacji. Wykonawcy bonów: 10

11 3 oś priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska 11

12 Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB – 18 mln EUR  promocja postaw przedsiębiorczych - wzmocnienie systemu wspierającego proces rozwoju nowych firm ( MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce ), w tym działających w oparciu o nowe technologie,  profesjonalizacja usług doradczych instytucji otoczenia biznesu (IOB) - zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb ostatecznych odbiorców ( MŚP ), usług doradczych. Przedsiębiorcza Małopolska 12  przedsiębiorcy zainteresowani ofertą IOB Grupa docelowa:  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną  instytucje otoczenia biznesu  podmioty prowadzące ośrodki przedsiębiorczości akademickiej Beneficjenci:

13 Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski – 27 mln EUR Przedsiębiorcza Małopolska 13  promocja oferty gospodarczej regionu,  wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne (m.in. organizacja zagranicznych misji gospodarczych ),  promocja innowacyjności (m.in. wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes ),  wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie (m.in. rozwój regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych w regionie ). Beneficjenci: Grupa docelowa:  przedsiębiorcy zainteresowani umiędzynaradawianiem swojej działalności.  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  instytucje otoczenia biznesu,  organizacje pozarządowe.

14 Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – 10 mln EUR Przedsiębiorcza Małopolska 14 Beneficjenci:  mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa.  opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia,  opracowanie strategii / planu działalności międzynarodowej,  udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne,  zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, w tym np. strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na rynkach zagranicznych,  uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),  dostosowanie produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług).

15 Poddziałanie 3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju – 20 mln EUR Przedsiębiorcza Małopolska 15  mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa. Beneficjenci: Poddziałanie 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24-mcy – 40 mln EUR Grupa docelowa:  podmioty wdrażające instrumenty finansowe.  przedsięwzięcia z zakresu tworzenia instrumentów finansowych przeznaczonych dla MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce.  przedsięwzięcia z zakresu tworzenia instrumentów finansowych przeznaczonych dla MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce. Tworzenie instrumentów pożyczkowych i poręczeniowych oraz, w zależności od realnych możliwości połączenia, wsparcia zwrotnego z bezzwrotnym.

16 Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju – 17 mln EUR Przedsiębiorcza Małopolska 16  mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa działające na rynku nie dłużej niż 24 m-ce. Beneficjenci:  wykorzystanie wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług, tj. w szczególności uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług, opartych na wynikach prac B+R. (Beneficjent musi legitymować się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw własności przemysłowej w odniesieniu do wdrażanych wyników prac B+R). Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych - 10 mln PLN

17 Przedsiębiorcza Małopolska 17 Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP – 38 mln EUR Beneficjenci:  mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 24 m-ce.  wykorzystanie wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług, tj. w szczególności uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług, opartych na wynikach prac B+R (Beneficjent musi legitymować się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw własności przemysłowej w odniesieniu do wdrażanych wyników prac B+R),  inwestycje MŚP dostarczających urządzenia i instalacje finalne niezbędne do produkcji energii ze źródeł odnawialnych ( wspierany będzie rozwój urządzeń wytwarzających : energię elektryczną z wiatru, wody, biogazu i biomasy; ciepło przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej; energię elektryczną i ciepło w kogeneracji; biokomponenty oraz biopaliwa). Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych - 25 mln PLN

18 Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo – 10 mln EUR  specjalistyczne usługi doradcze, które nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak: rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. Pomoc prowadzić powinna do zwiększania konkurencyjności oraz produktywności przedsiębiorstwa,  Wnioskodawca samodzielnie wybiera wykonawcę usługi, którym może być posiadający siedzibę na terytorium RP podmiot, świadczący usługi wysokiej jakości, np. podmiot ujęty w tzw. Rejestrze Usług Rozwojowych. Maksymalny poziom dofinansowania: Beneficjenci:  MŚP działające na rynku dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wartość bonu – 20 tys. PLN 18 Przedsiębiorcza Małopolska  90% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy.

19 4 oś priorytetowa Regionalna polityka energetyczna 19

20 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa – 19 mln EUR  głęboka modernizacja energetyczna budynków,  inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,  kompleksowy projekt obejmujący: modernizację energetyczną budynków, inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,  rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego,  zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, wymiany maszyn  zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,  wprowadzenie systemów zarządzania energią. 20 Beneficjenci:  mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa.

21 21 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 1.2.1 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw 1.2.2 Bony na innowacje 1.2.3 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB 3.3.2 Promocja gospodarcza Małopolski 3.4.1-3.4.5 Aktywność międzynarodowa Małopolskich MŚP 4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP, Dotacje dla MŚP, Bony na doradztwo Eko-przedsiębiorstwa 3.23.3.1 Harmonogram konkursów EFRR I kw. 2016 II kw. 2016 październik 2015 I kw. 2016 październik 2015 III kw. 2016I kw. 2016

22 9 oś priorytetowa Region spójny społecznie 22

23 Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej – 17 mln EUR Region spójny społecznie  działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej;  osoby fizyczne zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności i/lub pracą w przedsiębiorstwie społecznym, podmioty zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego, a także istniejące przedsiębiorstwa społeczne. Beneficjenci Grupa docelowa  instytucje wspierające ekonomię społeczną (OWES), które uzyskały akredytację dla prowadzenia usług wsparcia ekonomii społecznej 23 CEL: 600 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

24 10 oś priorytetowa Wiedza i kompetencje 24

25 Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne28 mln EUR Wiedza i kompetencje 25  rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,  działania związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym,  wsparcie dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych i społecznych kadr wspieranych placówek. Beneficjenci  podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne.  szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne,  uczniowie, kadra tych szkół i placówek. Grupa docelowa Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych - 95 % w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną Min. wartość projektu – 50 tys. PLN.

26 Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna 14 mln EUR Wiedza i kompetencje 26  realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Beneficjenci  podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe.  szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe  uczniowie, kadra tych szkół Grupa docelowa Minimalna wartość projektu 50 tys. PLN Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych - 95 % w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

27 Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 16 mln EUR Wiedza i kompetencje 27  regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych;  rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów m.in. zajęcia pozaszkolne dla dzieci z zakresu kompetencji kluczowych. Beneficjenci  wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne.  szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne,  uczniowie, kadra tych szkół i placówek Grupa docelowa Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych - 95 % w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną Minimalna wartość projektu 50 tys. PLN

28 Wiedza i kompetencje 28 Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów- ZIT Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

29 Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT15 mln EUR Wiedza i kompetencje 29 Grupa docelowa Minimalna wartość projektu 50 tys. PLN Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR50 mln EUR  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych,  rozwijanie ofert szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami.  uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne,  kadra szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne,  opiekunowie i rodzice młodzieży z wspieranych szkół i placówek,  uczniowie szkół gimnazjalnych (w zakresie działań z obszaru doradztwa oraz orientacji zawodowej),  uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Maksymalny poziom dofinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych.

30 Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT15 mln EUR Wiedza i kompetencje 30 Beneficjenci Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR50 mln EUR  podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – z obszaru objętego strategią ZIT– miejski obszar funkcjonalny Krakowa – Metropolia Krakowska i obszaru SPR, w tym w szczególności organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego. Cross-financing:  wsparcie Centrów Kompetencji Zawodowych do 8% dofinansowania UE,  wsparcia szkół i placówek nie wchodzących w skład Centrów Kompetencji Zawodowych do 5% dofinansowania UE. Limit na środki trwałe:  wsparcie Centrów Kompetencji Zawodowych do 20% dofinansowania UE  wsparcia szkół i placówek nie wchodzących w skład Centrów Kompetencji Zawodowych do 5% dofinansowania UE

31 Poddziałanie 10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych20 mln EUR Wiedza i kompetencje 31 Beneficjenci  podmioty z wyłączeniem osób fizycznych  rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia,  działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji.  osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podniesieniem/ zmianą/nabyciem nowych umiejętności/kompetencji lub potwierdzeniem/uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. Grupa docelowa Maksymalny poziom dofinansowania: 90 % Minimalna wartość projektu: 15 mln PLN Limit cross-financingu: nie dotyczy Limit na środki trwałe: 5% dofinansowania UE

32 Działanie 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych 20 mln EUR Wiedza i kompetencje 32 Beneficjent:  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie  szkolenia, kursy, studia podyplomowe, kształcenie w formach szkolnych w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych tj. ICT oraz języki obce, a także innych kompetencji w zakresie których możliwe jest uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji ogólnie uznanym certyfikatem,  usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i planowania własnej kariery,  działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji.  osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy zainteresowane są podniesieniem, zmianą, nabyciem nowych umiejętności, kompetencji lub potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w tym osoby: z niepełnosprawnościami, powyżej 50 r. ż., z niskimi kwalifikacjami. Grupa docelowa

33 33 Wsparcie ekonomii społecznej 9.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne 10.1.3 Małopolska Chmura Edukacyjna 10.1.4 Wsparcie uczniów zdolnych 10.1.5 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR 10.2.2 Kształcenie zawodowe osób dorosłych 10.2.4 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych 10.3 Harmonogram konkursów EFS I kw. 2016 IV kw. 2015IV kw. 2016 II kw. 2016 IV kw. 2016 pozakonkursowy

34 34 Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich ul. Wielicka 72B, Kraków Infolinia: 12 616 06 16 adres e-mail: fem@umwm.pl Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasnogórska 11, Kraków Informacja dot. naborów: 12 376 91 91 www.mcp.malopolska.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google