Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania inicjatywy JEREMIE w Województwie Kujawsko-Pomorskim Przemysław Woliński Prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania inicjatywy JEREMIE w Województwie Kujawsko-Pomorskim Przemysław Woliński Prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania inicjatywy JEREMIE w Województwie Kujawsko-Pomorskim Przemysław Woliński Prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.

2 Informacja o Inicjatywie JEREMIE Inicjatywy JEREMIE - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw) jest to: wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która wpisuje się w założenia odnowionej Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia i ma na celu poprawę dostępu do finansowania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionach UE.

3 Cel Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa ma pomóc przezwyciężyć trudności w dostępie do finansowania, w szczególności poprzez: a) zapewnienie dostępu do mikrokredytów, kapitału podwyższonego ryzyka, kredytów i gwarancji; b) innych innowacyjnych form finansowania dla sektora MŚP. Przy pomocy Funduszu Powierniczego JEREMIE oferującego środki finansowe o charakterze zwrotnym.

4 Cel Inicjatywy JEREMIE Realizacja wyżej wymienionych przedsięwzięć poprawi dostęp przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu. Wdrożenie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mechanizmu JEREMIE może być korzystne z punktu widzenia długofalowych interesów rozwojowych regionu. Mechanizm JEREMIE pozwoli na usprawnienie procesu dystrybucji środków pomocowych, zwiększy ich absorpcję i bezpośrednią dostępność dla MŚP

5 Etapy przekazywania środków w ramach Inicjatywy JEREMIE Dystrybucja środków ETAP I: IZ RPO WK-P Fundusz Powierniczy JEREMIE (Menedżer Funduszu Powierniczego) ETAP II: Fundusz Powierniczy JEREMIE (Menedżer Funduszu Powierniczego) Instrument Inżynierii Finansowej (Pośrednik Finansowy) ETAP III: Instrument Inżynierii Finansowej (Pośrednik Finansowy) sektor MŚP

6 Etapy przekazywania środków w ramach Inicjatywy JEREMIE Zwrot środków ETAP IV: Instrument Inżynierii Finansowej (Pośrednik Finansowy) sektor MŚP ETAP V: Fundusz Powierniczy JEREMIE (Menedżer Funduszu Powierniczego) Instrument Inżynierii Finansowej (Pośrednik Finansowy) ETAP VI: IZ RPO WK-P Fundusz Powierniczy JEREMIE (Menedżer Funduszu Powierniczego Szczegółowe informacje na temat Inicjatywy JEREMIE znajdują się w: Wytycznych dotyczących pozadotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE w województwie kujawsko-pomorskim

7 Harmonogram wdrażania - 1 18 listopad 2010r. – złożenie do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wniosku o finansowanie projektu pn. „Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE”. 9 grudnia 2010r. – uzyskanie informacji od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 informacji o pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej wniosku o finansowanie projektu. 14 grudnia 2010r. – przyznanie dofinansowania na mocy uchwały nr 3/64/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

8 Harmonogram wdrażania - 2 21 grudnia 2010r. – zawarcie umowy o finansowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE 30 grudnia 2010r. – przekazanie przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na rachunek K-PFP sp. z o.o. kwoty 39 806 000,00 22 lutego 2011r. – przyjęcie Regulaminu Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JEREMIE uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego nr 12/164/11

9 Harmonogram wdrażania - 3 28 kwietnia 2011r. – powołanie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JEREMIE uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 24 maja 2011r. – pierwsze posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JEREMIE – ukonstytuowanie Rady 30 czerwca 2011r. – drugie posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JEREMIE: - zatwierdzenie warunków konkursowych i całości dokumentacji aplikacyjnej dla Pośredników Finansowych - pozytywne zaopiniowanie kryteriów wyboru projektów

10 Harmonogram wdrażania - 4 18 lipca 2011r. – ogłoszenie konkursu dla Pośredników Finansowych 8 sierpnia 2011r. – końcowa data składania wniosków aplikacyjnych przez potencjalnych Pośredników Finansowych. 5 września 2011r. – wybór Pośredników Finansowych (uchwała nr 49/2011), zatwierdzenie wyboru Pośredników Finansowych przez Radę Inwestycyjną Funduszu Powierniczego JEREMIE 19 września 2011r. – zatwierdzenie przez Radę Inwestycyjną Funduszu Powierniczego JEREMIE projektów umów z Pośrednikami Finansowymi (uchwała nr 6) 30 września 2011r. – podpisanie umów na realizację projektów

11 Pośrednicy Finansowi – projekty JEREMIE-POŻYCZKA Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o/Inowrocław tytuł projektu: "Wsparcie inwestycji sektora MŚP oraz firm rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez pożyczki w ramach inicjatywy JEREMIE województwa kujawsko-pomorskiego" Okres realizacji: 01.10.2011 do 31.12.2013 Całkowita wartość projektu: 6 851 021,00 zł Kwota wsparcia finansowego: 4 880 000,00 zł Wkład własny Pośrednika Finansowego: 1 000 000,00 zł Planowana ilość udzielonych pożyczek: 49 szt. Planowana wartość udzielonych pożyczek: 5 880 000,00 zł

12 Pośrednicy Finansowi – projekty JEREMIE-REPORĘCZENIE Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu tytuł projektu: "Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału w ramach funduszu powierniczego JEREMIE poprzez poręczenia kujawsko-pomorskiego funduszu poręczeń kredytowych Sp. z o.o." Okres realizacji: 01.01.2012 do 31.12.2013 Całkowita wartość projektu: 18 637 498,59 zł Kwota wsparcia finansowego: 9 000 000,00 zł Wkład własny Pośrednika Finansowego: 9 000 000,00 zł Planowana ilość udzielonych poręczeń: 144 szt. Planowana wartość udzielonych poręczeń: 18 000 000,00 zł

13 Pośrednicy Finansowi – projekty JEREMIE-REPORĘCZENIE Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu tytuł projektu: "Poręczenia TFPK Sp. z o.o. z regwarancją Jeremie" Okres realizacji: 01.10.2011 do 31.12.2013 Całkowita wartość projektu: 19 017 411,00 zł Kwota wsparcia finansowego: 9 000 000,00 zł Wkład własny Pośrednika Finansowego: 9 000 000,00 zł Planowana ilość udzielonych poręczeń: 35 szt. Planowana wartość udzielonych poręczeń: 18 000 000,00 zł

14 Pośrednicy Finansowi – projekty JEREMIE-REPORĘCZENIE Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu tytuł projektu: "Wspieranie rozwoju sektora MMŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez zabezpieczenie finansowania dłużnego w ramach inicjatywy Jeremie" Okres realizacji: 01.11.2011 do 31.12.2013 Całkowita wartość projektu: 2 385 660,00 zł Kwota wsparcia finansowego: 1 400 000,00 zł Wkład własny Pośrednika Finansowego: 600 000,00 zł Planowana ilość udzielonych poręczeń: 34 szt. Planowana wartość udzielonych poręczeń: 2 000 000,00 zł

15 PRODUKT – JEREMIE - REPORĘCZENIE Parametry produktu: Jednostkowa umowa poręczenia (odbiorcy końcowemu) maksymalnie 240 000,00 zł Suma poręczeń (zaangażowanie) jednemu odbiorcy końcowemu nie może przekroczyć 360 000,00 zł Maksymalny okres zapadalności poręczenia nie może przekroczyć 66 miesięcy Poręczenia nie mogą być udzielane na zabezpieczenie umów których przedmiotem jest finansowanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych.

16 PRODUKT – JEREMIE - POŻYCZKA Parametry produktu: Jednostkowa umowa pożyczki dla odbiorcy końcowego maksymalnie 240 000,00 zł Suma pożyczek (zaangażowanie) udzielonych jednemu odbiorcy końcowemu nie może przekroczyć 360 000,00 zł Maksymalny okres zapadalności pożyczki nie może przekroczyć 60 miesięcy Pożyczki nie mogą być udzielane na finansowanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych.

17 Plany do końca 2011 Zawarcie umowy JEREMIE-POŻYCZKA z Polską Fundacją Przedsiębiorczości w Szczecinie Ogłoszenie konkursu nr 2/JEREMIE/RPOWK-P/2011 na produkt REPORĘCZENIE z alokacją środków 10 646 000,00 zł


Pobierz ppt "Stan wdrażania inicjatywy JEREMIE w Województwie Kujawsko-Pomorskim Przemysław Woliński Prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google