Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV. Kierunki i formy współpracy wykładowców innowacyjnej przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV. Kierunki i formy współpracy wykładowców innowacyjnej przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 IV. Kierunki i formy współpracy wykładowców innowacyjnej przedsiębiorczości

2 Zaawansowane formy współpracy  Od konsumpcji do współtworzenia treści i narzędzi dydaktycznych – do współrealizacji Programu i współredegowania Portalu  Działania promocyjne  Współpraca przy realizacji projektów z wykorzystaniem funduszy UE  Włączenie się w obszar współpracy międzynarodowej  Trwałe ramy współpracy – doroczna Konferencja SEIPA  Wspólne inicjatywy na rzecz wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej  Wspólne badania w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej i publikacje

3 Działania promocyjne  Jak dotrzeć do dobrych studentów i jak ich zachęcić?  Certyfikaty  Informacja na www  Plakaty  Informacja o tym co się dzieje na innych uczelniach  Wspólne inicjatywy, n.p. doroczny konkurs na najlepszy pomysł biznesowy – planowany i/lub wdrożony  Wydzielona część Portalu SEIPA – informacje o dokonaniach poszczególnych studentów i wykładowców  Jak przekonać innych wykładowców i władze uczelni?  Jak wywołać efekt kuli śniegowej?

4

5

6

7 1. Wykorzystanie funduszy UE

8 Wykorzystanie środków UE  Znaczące środki do wykorzystania  Różnorodność programów operacyjnych i działań  Potrzebne know-how w zakresie:  Przygotowania dokumentacji projektowej  Realizacji programu merytorycznego  Rozliczenia projektu  Sporo wysiłku ale wspólnie będzie łatwiej!  Konieczne rozpoznanie planów rodzimej uczelni

9 Wspólne inicjatywy  Wymiana doświadczeń i dokumentacji projektowej  Wspólne projekty finansowane ze środków UE (partnerstwo, wsparcie merytoryczne)  Wykorzystanie funkcjonalności Portalu do realizacji projektów

10

11 Od czego mamy Sieć?

12 Możliwości sfinansowania różnych rodzajów działań 12 Rodzaje działań Kreator Kraj KL 4.1.1 Kraj KL 6.2 Region KL 8.2.1 Region RPO Region IG 8.1 Kraj ? IG 3.1 Kraj 1. Programy dydaktyczne w szkołach wyższych XX 2. Opracowanie materiałów dydaktycznych XX 3. Wdrożenie, obsługa narzędzi elektronicznych XX 4. Szkolenie wykładowców XX 5. Monitoring zajęć XX 6. Certyfikacja programów i wykładowców (peer) XX 7. Okresowe konferencje dydaktyczne XX 8. Międzynarodowe konferencje dydaktyczne ?X 9. Międzynarodowe staże dydaktyczne XX 10. Spotkania z przedsiębiorcami, gościnne wykłady XX? 12. Staże studenckie w innowacyjnych przedsiębiorstwach X? 13. Uczelniana baza innowacyjnych absolwentów XX? 14. Szkolenie i doradztwo dla nowych przedsiębiorców XXXX 15. Dofinansowanie nowych przedsiębiorców XXX 16. Inkubacja, inwestowanie w nowe firmy X 17. Promocja przedsiębiorczości i dobrych praktyk XX

13 13 Nagromadzone doświadczenia

14 Przykład PO KL 6.2 – regionalny 400 mln euro w skali kraju 2007 - 2013  Szkolenie i doradztwo dla kandydatów na przedsiębiorców  Dofinansowanie do 50 tys. PLN na osobę!  Promocja dobrych praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości  Projekt bardzo zbliżony do wcześniejszego Działania 2.5 ZPORR  Doświadczenia realizacyjne z Programu „Jak uruchomić własny biznes”  Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu  Potrzeba wykorzystania 6.2 dla studentów  Wykorzystanie know-how zmniejszy pracochłonność o 60%!  Możliwości sformalizowanego partnerstwa  Bieżąca wymiana doświadczeń, przenoszenie dobrych praktyk do innych ośrodków

15 15 Możliwości wykorzystania środków z PO KL 8.2.1

16 Przykład PO KL 8.2.1 – regionalny 130 mln euro w skali kraju 2007 - 2013  Promocja i wsparcie akademickiej przedsiębiorczości (innowacyjnej)  Szkolenie i doradztwo dla pracowników, doktorantów i studentów  Finansowanie realizacji zaawansowanych form dydaktycznych  Brak dotacji inwestycyjnej dla „absolwentów” ale:  możliwość przejścia do PO KL 6.2 (dla obiecujących projektów)  jak wyżej do PO IG 3.1 dla zaawansowanych technologicznie projektów  to trzeba „załatwić” z decydentami  Duże możliwości dla łączenia wysiłków w ramach projektów regionalnych  Przedmiot „Przedsiębiorczość technologiczna” gotowy do wykorzystania (Materiały +Portal)  Możliwość partnerstwa w Ramach Programu „Przedsiębiorczość dla Ambitnych” w realizacji projektów

17 Portal Przedsiębiorczość dla ambitnych PLATFORMA ELEKTRONICZNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA AMBITNYCH Programy edukacyjne Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA) Baza materiałów i narzędzi dydaktycznych Programy Specjalne

18 2. Doświadczenia i współpraca międzynarodowa

19 Doświadczenia i współpraca międzynarodowa Doświadczenia i współpraca międzynarodowa  Komisja Europejska  Entrepreneurship in higher education, especially within non-business studies Entrepreneurship in higher education, especially within non-business studies  ERASMUS for young entrepreneurs ERASMUS for young entrepreneurs  Raport + Rekomendacje Komisji koniec marca 2008  Program Przedsiębiorczość dla ambitnych – Dynamic Entrepreneurship  Europejska Sieć Wykładowców Przedsiębiorczości  Stanford Technology Venture Program  IntEnt (FGF)  ERENET  Inicjatywy skandynawskie, brytyjskie  Jak się włączyć wspólnie do współpracy międzynarodowej  Jak włączyć problematykę PA do istniejącej współpracy poszczególnych uczelni z partnerami zagranicznymi

20 Nasz Program wśród 10 dobrych praktyk wymienionych w Raporcie Komisji Europejskiej 5. SOME EXAMPLES OF GOOD PRACTICE This Section shows a few examples of possible approaches and methods that can be used in teaching and disseminating entrepreneurship within Higher Education, as proposed by the members of the Expert Group. 2. Issue : A nation-wide entrepreneurship program, offering to all higher education institutions teaching tools and material in order to promote the dissemination of entrepreneurship education in the country. Example: - Dynamic Entrepreneurship, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management (Poland) This is a nation-wide program launched in order to enhance entrepreneurship education in higher education institutions in Poland, especially within non-business studies.

21 3. Co dalej – perspektywy kontynuacji i rozwoju Programu

22 Aktualne tendencje w europejskich szkołach wyższych  Bardzo wiele się dzieje w tej dziedzinie, także na mniej renomowanych uczelniach  przedsiębiorczość szerokim frontem wkroczyła do politechnik, uniwersytetów, szkół rolniczych, itp.  może także w zagranicznych uczelniach partnerskich Twojej Uczelni?  Uczelnie artystyczne, dyscypliny nauk społecznych  Od wykładowców do animatorów (innowacyjnej) przedsiębiorczości  Od Katedr do Centrów (Innowacyjnej) Przedsiębiorczości  Dodatkowe formy aktywizujące, poza szkoleniem  Kluczowa rola kontaktów z absolwentami – innowacyjnymi przedsiębiorcami  Dofinansowanie ze środków publicznych

23 23 Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na uczelniach – determinanty sukcesu Proaktywni wykładowcy- animatorzy PA Efektywne pozyskanie i wykorzystanie środków finansowych Wsparcie ze strony władz akademickich Klarowne reguły Ponaduczelniana współpraca sieciowa – krajowa i i międzynarodowa

24 Decyzja o uruchomi eniu biznesu TAK NIE III. Doradztwo, inkubacja, wsparcie finansowe dla pracowników i doktorantów w tworzeniu spółek spin-off spin-out Szkolenie podstawoweSzkolenie zaawansowane i doradztwo Wszyscy studenci Kandydaci na Przedsię- biorców Uruchomienie działalności gospodarczej (innowacyjnej, opartej na wiedzy) II. Preinkubacja, inkubacja Praktyki w innowacyjnych firmach Punkty porad i konsultacji Gościnne wykłady biznesmenów Okresowe spotkania z udziałem innowacyjnych przedsiębiorców Konkursy na biznesplany Specjalistyczne programy szkoleniowe I.Edukacja dla przedsiębiorczości Edukacja w zintegrowanym modelu innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

25 Proaktywny wykładowca – animator PA  Przedsiębiorczy entuzjazm i inicjatywa  Dydaktyka + inicjatywy wspomagające  Włączenie problematyki innowacyjnej przedsiębiorczości do szerszych programów realizowanych przez rodzime uczelnie  Umiejętność pozyskania funduszy  Kontakty z innowacyjnymi przedsiębiorcami  Połączenie dydaktyki z badaniami w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości  Możliwości publikacji w kraju i za granicą  Wykładowca „sieciowy”  Kontakty międzynarodowe

26 Inne plany i inicjatywy  Trwałe ramy współpracy – doroczna Konferencja SEIPA  Kiedy?  Gdzie?  Może w powiązaniu z doroczną Konferencją Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP)  Wspólne inicjatywy na rzecz wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej  Opracowanie standardów i jednolitych zasad  Jednolite zasady gromadzenia informacji o absolwentach prowadzących własny biznes  Wspólne badania w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej i publikacje  Możliwości inicjowania wspólnych projektów badawczych  Możliwości publikacji, także międzynarodowych  Inne jakie?

27 Dyskusja

28 Jak Sieć może działać w praktyce?  Wymiana doświadczeń projektowych, dokumentacji, itp. między uczestnikami  Realizacja projektów w partnerstwie (n.p. projekty regionalne)  Realizacja projektów (uczelnianych, regionalnych) w partnerstwie  Wspólne oddziaływanie na decydentów na sposoby wykorzystywania środków  Opracowanie i upowszechnianie nowych narzędzi i materiałów dydaktycznych  Inne pomysły?  Priorytet dla inicjatyw oddolnych

29 Co dalej?  Wprowadzenie przedmiotu „bazowego” do oferty dydaktycznej  na kierunkach ekonomicznych  na kierunkach nieekonomicznych  Rozszerzenie oferty programowej  przedmioty specjalistyczne  uruchomienie nowego biznesu (dla zaawansowanych)  przedsiębiorczość technologiczna (dla doktorantów)  studia podyplomowe  Działania wspomagające ducha przedsiębiorczości  poradnictwo (coaching)  okresowe spotkania z przedsiębiorcami, gościnne wizyty  Inkubacji  inne?  Rola współpracy międzyuczelnianej (poziom regionalny, krajowy, międzynarodowy)

30 Niniejszy program dydaktyczny jest realizowany w ramach Projektu: Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA) www.seipa.edu.pl Projekt jest dofinansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 30


Pobierz ppt "IV. Kierunki i formy współpracy wykładowców innowacyjnej przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google