Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Test z Neurologii PTN 2016, Mikołajki Autorzy pytań:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Test z Neurologii PTN 2016, Mikołajki Autorzy pytań:"— Zapis prezentacji:

1 Test z Neurologii PTN 2016, Mikołajki Autorzy pytań:
Urszula Fiszer, Marta Leńska-Mieciek 1. Cechy charakterystyczne udaru przysadki to z wyjątkiem: a. ostry ból głowy b. podwójne widzenie c. nadczynność przysadki d. zaburzenia świadomości e. hiponatremia

2 2. Współistnienie porażenia nerwu VI i neuralgii nerwu V
to: zespół Tolosy-Hunta zespół Gradenigo zespół Foville’a zespół Millarda -Gublera zespół Raedera

3 3. Stwardnienie guzowate charakteryzuje się
z wyjątkiem: a. dziedziczy się jako cecha autosomalnie dominująca b. plamki odbarwieniowe występują u 95 % chorych c. guzki angiofibroma na twarzy d. napady padaczkowe u 70-90% chorych e. skutecznym leczeniem w napadach zgięciowych jest stosowanie tiagabiny

4 4. Czynnikami zwiększającymi ryzyko działań niepożądanych interakcji lekowych są:
1. polipragmazja 2. stosowanie leków o farmakokinetyce liniowej 3. nie stosowanie leków o wąskim współczynniku terapeutycznym 4. stosowanie leków często wchodzących w interakcje 5. stosowanie leków drogą doustną a. 1,2,3 b. 2,3,4 c. 3,4,5 d. 1,2,5 e.1,4,5

5 d. wszystkich powyższych e. żadnego z powyższych
5. Rodzinna migrena połowiczoporaźna typu 2 (FHM2) jest związana z mutacją w genie: a. SCN1A b. CACNA1A c. ATP1A2 d. wszystkich powyższych e. żadnego z powyższych

6 a. neuroferrytynopatia
6. Neurodegeneracja z akumulacją żelaza dziedziczona autosomalnie dominująco to: a. neuroferrytynopatia b. neurozwyrodnienie związane z kinazą pantotenianu c. neurodegeneracja związana z PLA2G6 d. neurodegeneracja związana z białkiem błony mitochondrialnej e. choroba Kufor-Rakeb

7 7. Lekami hamującymi czynność zależnych od
napięcia kanałów jonowych sodowych są z wyjątkiem: a. fenobarbital b. walproinian c. karbamazepina d. gabapentyna e. lamotrygina

8 8. Gen odpowiedzialny za zespół dystonia-parkinsonizm (PARK 14) to:
a. FA2H b. PANK2 c. PLA2G6 d C19orf12 e. C2orf37

9 9. W zespole zamknięcia badanie eeg:
a. wskazuje na czynność bioelektryczną jak u osoby zdrowej w trakcie czuwania z zamkniętymi oczami (rytm alfa) b. występują fale trójfazowe c. linia izoelektryczna d. hipsarytmia tzn. całkowita dezorganizacja zapisu z wysokonapięciowymi falami wolnymi, falami ostrymi i iglicami e. występują zmiany - iglica - fala > 3 Hz

10 b. obrzęk mózgu w badaniu neuroobrazowym c. objawy oponowe
10. W idiopatycznym nadciśnieniu śródczaszkowym wskazaniem do interwencji neurochirurgicznej są: a. silne bóle głowy b. obrzęk mózgu w badaniu neuroobrazowym c. objawy oponowe d. narastające objawy wzrokowe mimo leczenia farmakologicznego e. wymioty

11 11. Zespół FXTAS: 1. jest związany z ekspansją liczby trójek nukleotydowych CAG 2. w badaniu neuropatologicznym stwierdza się wtręty wewnątrzjądrowe 3. występuje tylko u mężczyzn 4. stan neurologiczny chorych ulega pogorszeniu po zabiegach przeprowadzanych w znieczuleniu ogólnym 5. wynikiem permutacji jest zwiększenie ilości RNA FMR1 Prawdziwe: a. wszystkie powyższe prawdziwe b. 1,2,3,4 c. 1,3,4,5 d. 2,3,4,5 e. 2,4,5

12  12. Badanie scyntygraficzne serca z użyciem metajodobenzyloguanidyny znakowanej jodem radioaktywnym:
1. jest prawidłowe u osób zdrowych 2. jest prawidłowe u chorych z chorobą Parkinsona 3. jest prawidłowe u pacjentów z zanikiem wieloukładowym 4. ocenia pozazwojowy, presynaptyczny zwrotny wychwyt noradrenaliny 5. ocenia pozazwojowy, postsynaptyczny zwrotny wychwyt noradrenaliny Prawdziwe: a. 1,2,4 b. 1,3,4 c. 1,2,5 d. 1,3,5 e. 1,2,3

13 1. jest chorobą uwarunkowaną genetycznie
 13. Zespół HHH: 1. jest chorobą uwarunkowaną genetycznie 2. objawy zawsze rozpoczynają się w wieku niemowlęcym lub wczesnodziecięcym 3. jest związany z zaburzeniami transportu ornityny i hiperornitynemią 4. w jego przebiegu występuje hiperamonemia 5. w jego przebiegu występuje hipercytrulinemia Prawdziwe odpowiedzi to: a. żadna z powyższych b. 1,2,3 c. 1,3,4 d. 1,3,5 e. wszystkie powyższe prawdziwe

14 14. W przypadku polineuropatii obwodowej
w przebiegu neuroboreliozy w celu potwierdzenia rozpoznania wykonuje się badanie: a. PCR b. poziomu przeciwciał IgG w surowicy c. wewnątrzoponowej produkcji przeciwciał d. poziomu przeciwciał IgM w surowicy e. żadne z powyższych

15 15. Ataksja polekowa może wystąpić podczas stosowania:
a. klonazepamu b. flunitrazepamu c. nitrazepamu d. amiodaronu e. wszystkie powyższe prawdziwe

16 16. Hemikraniektomia u pacjenta ze złośliwym obrzękiem mózgu w przebiegu rozległego udaru niedokrwiennego powinna być przeprowadzona (maksymalny czas): a. przed 24 godzin od początku udaru niedokrwiennego b. przed 6 godzin od początku udaru niedokrwiennego c. przed 4,5 godzin od początku udaru niedokrwiennego d. czas nie ma znaczenia przy kwalifikacji e. przed 48 godziną od początku udaru niedokrwiennego

17 17. Objaw Hoovera (neurologiczny):
a. świadczy o uszkodzeniu dróg piramidowych b. jest objawem uszkodzenia układu pozapiramidowego c. bada się u chorych z zespołem móżdżkowym d. występuje u niektórych chorych z psychogennymi zaburzeniami ruchowymi e. żadna z powyższych

18 18. Zapalenie pnia mózgu Bickerstaffa charakteryzuje się:
1. zaburzenia świadomości 2. objawy ataksji 3. oftalmoplegia 4. w płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdza się rozszczepienie białkowo-komórkowe 5. w surowicy stwierdza się obecność przeciwciał anty-GQ1b w klasie IgG Prawdziwe odpowiedzi to: a. wszystkie powyższe prawdziwe b. 1,2,3,4 c. 1,2,3,5 d. 2,3,4,5 e. 1,3,4,5

19 19. Allochiria to: a. nieświadomość swoistego deficytu b. niezdolność do rozpoznania przedmiotu c. niezdolność do skopiowania przedmiotu d. urojeniowe wyobrażenia e. chory reaguje na bodziec działający na jedną stronę ciała tak, jakby dotyczył przeciwnej strony ciała

20 20. Tzw. objaw „krzyża” w badaniu rezonansu magnetycznego potwierdza rozpoznanie:
a. choroby Parkinsona b. MSA c. PSP d. neurodegeneracji związanej z kinazą pantotenianu e. żadnego z powyższych

21 21. Leki potencjalnie toksyczne dla mitochondriów
to z wyjątkiem: a. kwas walproinowy b. kwas acetylosalicylowy c. interferon d. lewodopa e. statyny

22 22. Cechy charakterystyczne zespołu Bonneta:
występuje u osób starszych dotyczy osób z upośledzeniem wzroku występują u nich złożone halucynacje wzrokowe wszystkie powyższe stwierdzenia są prawdziwe żadne ze stwierdzeń nie jest prawdziwe

23 23. Dziedziczny zanik nerwów wzrokowych Lebera:
dziedziczy się mitochondrialne występuje w 85 % u meżczyzn powodowany jest przez typowe mutacje punktowe mt DNA wszystkie powyższe stwierdzenia są prawdziwe żadne stwierdzenie nie jest prawdziwe

24 24. Fantosmia to: a. halucynacje węchowe b. halucynacje wzrokowe c. hacucynacje słuchowe d. agnosmia e. allotriosmia

25 25. Odrębność kliniczna w miastenii seronegatywnej
z przeciwciałami anty-MuSk to: a. opadanie głowy b. objawy oczne c. objawy opuszkowe d. wszystkie wymienione e. żadne z powyższych

26 26. W miastenii podwójnie seronegatywnej stwierdza
się przeciwciała: a. anty-AChR b. anty-MuSK c. anty-LRP4 d. anty-GQ1b e. nie stwierdza się przeciwciał w/w wymienionych

27 27. Przyjmowanie inhibitorów MAO-B
oraz sumatryptanu może powodować: a. katatonię b. złośliwy zespół neuroleptyczny c. zespół ostrej akinezji d. zespół serotoninergiczny e. zespół parkinsonizmu z gorączką

28 28. Przy stwierdzeniu napadów mioklonicznych stosuje się:
a. karbamazepinę b. gabapentynę c. okskarbazepinę d. wigabatrynę e. kwas walproinowy

29 29. Wskazania kliniczne do zmiany leczenia modyfikującego
przebieg stwardnienia rozsianego to z wyjątkiem: nietolerowane działania niepożądane przeciwciała neutralizujące ryzyko zagrażającego życiu zakażenia długość leczenia nieakceptowalna aktywność choroby

30 30. Odsetek chorych z oligoklonalnymi prążkami w PMR
w różyczkowym zapaleniu mózgu wynosi: 100% 95% 50% 25% nie stwierdza się


Pobierz ppt "Test z Neurologii PTN 2016, Mikołajki Autorzy pytań:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google