Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uporządkowanie krajowych dokumentów strategicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uporządkowanie krajowych dokumentów strategicznych."— Zapis prezentacji:

1 Uporządkowanie krajowych dokumentów strategicznych

2 DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2011-2030 – będzie obejmować wizję kraju opracowaną na podstawie głównych trendów i wyzwań rozwojowych.

3 ŚREDNIOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU – w perspektywie 10.letniej ukierunkowuje procesy i działania konieczne do podjęcia rozwoju zarówno w sferze gospodarczej, społecznej i legislacyjnej. W Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju na lata 2011–2020. zagadnienia związane ze wzmacnianiem kapitału społecznego ujęte są horyzontalnie i uwzględnione w poszczególnych obszarach priorytetowych ŚSRK, w szczególności zaś uwzględnione zostały w obszarze dotyczącym poprawy sprawności państwa i wzmocnienia partycypacji obywateli w życiu publicznym oraz integracji społecznej i przestrzennej kraju.

4 Cel 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego Podstawą budowania silnego kapitału społecznego jest wzmacnianie więzi opartych na wspólnej tożsamości, jak i otwartość na inne wzorce kulturowe, umiejętność współdziałania i współżycia osób reprezentujących różne wartości, tradycje, normy zachowań i sposoby życia. Z perspektywy rozwoju kapitału społecznego obydwie te postawy są ze sobą silnie związane i warunkowane przez znajomość własnej tradycji, kultury, historii oraz indywidualną kreatywność, otwartość na inspiracje i nowe rozwiązania. Do pełnej realizacji tego celu niezbędne jest współdziałanie wszystkich podmiotów aktywnych w sferze społecznej i kulturowej — podmiotów publicznych, organizacji społecznych, administracji samorządowej, podmiotów prywatnych.

5 Cel operacyjny 4 Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego będzie realizowany przez następujące priorytety strategii: Priorytet strategii 4.1. Wzmocnienie roli dziedzictwa w budowaniu spójności społecznej Priorytet strategii 4.2. Wzmocnienie znaczenia kultury w rozwoju społeczno-gospodarczym.

6 Priorytet strategii 4.1. Wzmocnienie roli dziedzictwa w budowaniu spójności społecznej Priorytet obejmuje następujące kierunki działań: 4.1.1. Tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości oraz upowszechniania dorobku kultury na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; 4.1.2 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz krajobrazu kulturowego i przyrodniczego; 4.1.3 Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

7 Priorytet strategii 4.2. Wzmocnienie znaczenia kultury w rozwoju społeczno-gospodarczym Priorytet obejmuje następujące kierunki działań: 4.2.1. Zwiększenie udziału podmiotów kultury w życiu społeczno- gospodarczym; 4.2.2. Rozwój infrastruktury kultury i zwiększenie efektywności działania instytucji kultury; 4.2.3. Rozwój systemu wsparcia dla sektora kreatywnego oraz wspieranie przedsiębiorczości w kulturze; 4.2.4. Rozwój kształcenia artystycznego i systemu wspierania talentów; 4.2.5. Wzmocnienie promocji kultury polskiej w kraju i za granicą.

8 AKTUALIZACJA STRATEGII WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DO 2020 ROKU. Aktualizacja ma przebiegać w ścisłym powiązaniu z krajowymi dokumentami strategicznymi. W świetle tych planów rola kultury ma być podniesiona do jednej z najważniejszych gałęzi życia regionu przyczyniającej się do jego rozwoju społeczno – gospodarczego. Opracowany dokument będzie podstawą do opracowania programów wojewódzkich na następny okres programowy, w tym m.in. nowy RPO lub inny program, którego potrzeba opracowania i wdrażania zostanie zdiagnozowana i stwierdzona w w/w dokumencie.


Pobierz ppt "Uporządkowanie krajowych dokumentów strategicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google