Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki."— Zapis prezentacji:

1 Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

2 Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej W ramach PRIORYTETU VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji realizowane jest Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy społecznej Beneficjentem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

3 Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej Na Poddziałanie 7.1.3 w latach 2007-2013 w ramach PO KL w województwie podlaskim przewidziana jest kwota 2,5 ml euro ROPS na lata 2007-2008 ma do dyspozycji kwotę 1 208 766 zł

4 Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej Projekt obejmuje: 1) Szkolenia pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej  Jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej w województwie;  Jednostki zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym;  Inne niepubliczne jednostki pomocy i integracji społecznej (w tym organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują realizację zadań w zakresie pomocy i integracji społecznej); 2) Specjalistyczne doradztwo dla środków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie

5 Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej Projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku powstał na podstawie:  bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej  dotychczasowej współpracy z instytucjami pomocy społecznej  Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2006-2013

6 Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej Celem głównym projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku jest:  rozwijanie form aktywnej integracji społecznej  przygotowanie kadr do udzielania profesjonalnej pomocy socjalnej  podniesienie skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w województwie podlaskim

7 Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej Wszystkie formy wsparcia przewidziane w 2008 r. skierowane będą do pracowników:  ośrodków pomocy społecznej  powiatowych centrów pomocy rodzinie  innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej  liderów, przedstawicieli oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych

8 Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej W ramach realizacji projektu systemowego ROPS w 2008 roku planujemy zorganizować:  2 konferencje  cykle szkoleń ujęte w 3 modułach  forum wymiany doświadczeń  specjalistyczne doradztwo

9 Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej 3 MODUŁY szkoleniowe

10 Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej I. Cykl całoroczny podnoszący kwalifikacje zawodowe, przygotowujący do realizacji zadań określonych ustawą, służący aktywizacji środowiska lokalnego, poprawy jakości działania w sektorze problemów socjalnych

11 Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej  skierowany do pracowników ops i pcpr  liczba odbiorców – 100 osób  5 grup szkoleniowych po 20 osób  dla każdej grupy planowane są:  2 spotkania dwudniowe  1 spotkanie jednodniowe Razem 5 dni szkoleniowych dla każdej grupy

12 Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej II. Szkolenia 1, 2, 3 dniowe uzupełniające wiedzę, tworzące przestrzeń do współpracy i wspólnego definiowania problemu, a także sposobu ich rozwiązywania

13 Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej  skierowany do pracowników ops, pcpr, organizacji pozarządowych i rops  liczna odbiorców – 140 osób  planowane są:  3 spotkania trzydniowe,  7 spotkań dwudniowych,  5 spotkań jednodniowych, Razem 28 dni szkoleniowych dla 15 grup

14 Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej III. Cykl szkoleń w zakresie zarządzania placówką, budowania strategii działania, monitoringu, pracy metodą projektów

15 Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej  skierowane do kadry kierowniczej instytucji pomocy społecznej  liczba odbiorców – 60 osób  3 grupy szkoleniowe po 20 osób  dla każdej grupy planowane są:  1 spotkanie trzydniowe,  2 spotkania dwudniowe Razem 7 dni szkoleniowych dla każdej grupy

16 Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej Forum wymiany doświadczeń  platforma konsultacyjna  spotkania szkoleniowo-seminaryjne  skierowane do kadry kierowniczej  liczba odbiorców – 80 osób  planowane jest 5 spotkań jednodniowych

17 Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej Specjalistyczne doradztwo – praktyczna pomoc specjalistów  specjalista ds. pozyskiwania i rozliczania środków EFS  specjalista ds. opracowywania programów aktywnej integracji

18 Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej Głównym zadaniem specjalistów będzie świadczenie usług doradczych tj. wsparcie merytoryczne i specjalistyczne poprzez: doradztwo indywidualne (telefoniczne, pisemne, internet) oraz spotkania grupowe

19 Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej P ODSUMOWANIE Planujemy aby 320 pracowników sektora pomocy społecznej wzięło udział w przynajmniej jednym z 39 szkoleń grupowych Łączna liczba godzin przewidziana w projekcie:  szkolenia – 592 godzin  forum wymiany doświadczeń – 40 godzin  specjalistyczne doradztwo – 500 godzin

20 Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej Dziękuję za uwagę Elżbieta Rajewska-Nikonowicz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku www.rops.wrotapodlasia.pl


Pobierz ppt "Bądź Aktywny - Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google