Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szacowanie wartości rynkowej nieruchomości: podejście porównawcze dr Małgorzata Zięba.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szacowanie wartości rynkowej nieruchomości: podejście porównawcze dr Małgorzata Zięba."— Zapis prezentacji:

1 Szacowanie wartości rynkowej nieruchomości: podejście porównawcze dr Małgorzata Zięba

2 Metodologia wyceny nieruchomości PODEJŚCIA DOCHODOWEMIESZANEKOSZTOWEPORÓWNAWCZE WARTOŚĆ RYNKOWA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA

3 3 PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 1 (NI 1) Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości §4-5 RozpWyc

4 4 Założenia podejścia wartość nieruchomości odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego Nieruchomość podobna: porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość.

5 5 wartość szacowanej nieruchomości X nieruchomości A B C FAKT I WARUNKI SPRZEDAŻY CENA SPRZEDAŻY DATA SPRZEDAŻY CECHY

6 6 PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE METODA PORÓWNYWANIA PARAMI METODA KORYGOWANIA CENY ŚREDNIEJ METODA ANALIZY STATYSTYCZNEJ RYNKU (aktualnie nie jest stosowana, nie ma standardu)

7 Ogólne zasady wyceny nieruchomości podobne w obrocie w ciągu ostatnich 2 lat wyjątek: słabo rozwinięty rynek wyłącznie ceny transakcyjne z aktów notarialnych wyjątek: czynsze jednolita jednostka porównawcza np. 1 m 2, 1 ar analiza i określenie rynku nieruchomości podobnych korekta cen ze względu na upływ czasu określenie wagi cech rynkowych

8 Procedura wyceny metodą porównywania parami Krok 1: Określenie rynku lokalnego dla wycenianej nieruchomości: rodzaj obszar okres badania cen transakcyjnych informacje o popycie i podaży, potencjał rozwojowy, inne czynniki ekonomiczne

9 9 cechy fizyczne nieruchomości (zbliżone powierzchnie gruntów, budynków, ich zużycie); stan prawny nieruchomości i ich przeznaczenia w planie miejscowym; cechy użytkowe i ekonomiczne nieruchomości i cech rynku (podobny sposób użytkowania, renoma, relacja popytu i podaży, dochód operacyjny netto, itp.) Rynek nieruchomości – informacje do wyceny

10 Procedura obliczeniowa – porównywanie parami Krok 2: Aktualizacja cen ze względu na upływ czasu (ceteris paribus) jednostkowy współczynnik zmiany cen gdzie: Wz,i - jednostkowy współczynnik zmiany cen obliczony dla jednej i- tej pary nieruchomości podobnych Cw,i - cena nieruchomości sprzedanej wcześniej w i-tej parze Cp,i - cena nieruchomości sprzedanej później w i-tej parze t - liczba miesięcy pomiędzy terminami sprzedaży nieruchomości w i-tej parze

11 11 Procedura obliczeniowa – porównywanie parami Aktualizacja cen ze względu na upływ czasu (ceteris paribus) współczynnik zmiany cen dla danego rynku gdzie: n – liczba par porównawczych Wz,c – współczynnik zmiany cen na danym rynku skorygowana cena gdzie: Ca – cena zaktualizowana Cnom – cena nominalna m – liczba miesięcy od zawarcia transakcji do dnia korygowania

12 Procedura wyceny metodą porównywania parami Krok 3: Ustalenie rodzaju i liczby cech rynkowych wpływających na poziom cen na rynku lokalnym wraz z określeniem wag cech rynkowych. Podanie charakterystyki wycenianej nieruchomości z wyeksponowaniem jej cech rynkowych.

13 13 Cechy rynkowe Cechy rynkowe nieruchomości są to w szczególności ich właściwości lokalizacyjne, fizyczne, techniczne i użytkowe, co do których z osobna można określić ich wpływ na wartość rynkową nieruchomości. Cechy rynkowe mają lokalny charakter i ich wagi określa na podstawie analizy rynku lokalnego. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, określone w nim cechy nieruchomości powinny być w procesie wyceny obligatoryjnie uwzględniane.

14 14 Wagi cech Wagi cech rynkowych ustala się w zależności od stanu rynku: na podstawie analizy bazy danych o cenach i cechach nieruchomości będących wcześniej przedmiotem obrotu rynkowego w okresie badania cen, przez analogię do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków lokalnych, na podstawie badań-obserwacji preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości. „Z uwagi na brak w obrocie rynkowym nieruchomościami podobnymi w analizowanym okresie czasu, lokali różniących się wyłącznie jedną cechą, przyjęto wagi cech na podstawie obserwacji preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości”

15 Procedura wyceny metodą porównywania parami 2) Wyznaczenie C min i C max oraz ΔC (zakres kwotowy wszystkich cech), w ramach analizowanego rynku: Δ C = Cmax – Cmin 3) Określenie wag cech wagi cech (ceteris paribus) gdzie: w i - waga cechy i C w – cena jednostkowo najwyższa w danej parze C m – cena jednostkowo najniższa 4) Określenie zakresu kwotowego cech (np. w tabeli)

16 Zakresy kwotowe dla poszczególnych cech rynkowych i ich wag

17 Krok 4: Charakterystyka szacowanej nieruchomości i podobnych nieruchomości wg cech rynkowych

18

19 Procedura obliczeniowa – porównywanie parami Krok 5: Wybór 3-5 podobnych nieruchomości o znanych cenach i cechach rynkowych Krok 6: Utworzenie par porównawczych nieruchomości, w których cechy wycenianej nieruchomości porównuje się kolejno z cechami każdej z wybranych nieruchomości Krok 7: Wyliczenie poprawek stanowiących wynik uwzględnienia różnicy cech i przypisanych im wag pomiędzy nieruchomością wycenianą a nieruchomościami wybranymi.

20 Procedura wyceny metodą porównywania parami, cd. Krok 8: Określenie wartości nieruchomości z każdej pary porównawczej jako ceny transakcyjnej skorygowanej o sumę poprawek. Krok 9: Ostateczne określenie wartości nieruchomości wycenianej jako średniej arytmetycznej z wartości uzyskanych z porównań w poszczególnych parach lub średniej ważonej, jeśli wiarygodność otrzymanych wyników jest zróżnicowana.

21 21 Procedura obliczeniowa – porównywanie parami 9) Określenie wartości rynkowej szacowanej nieruchomości przy pomocy formuły: gdzie: W X – wartość rynkowa nieruchomości X X A - cena nieruchomości A po poprawkach

22 Podejście porównawcze – metoda korygowania ceny średniej 1) Określenie rynku lokalnego 2) Ustalenie cech rynkowych i określenie ich wag 3) Charakterystyka wycenianej nieruchomości z wyeksponowaniem jej cech rynkowych... podobnie jak w metodzie porównywania parami różnica: do analizy konieczny jest zbiór nieruchomości porównywalnych (co najmniej kilkanaście), które były przedmiotem obrotu informacja o cechach nieruchomości (opis) o cenie najniższej i najwyższej

23 Procedura obliczeniowa – korygowanie ceny średniej 4) Opis nieruchomości i jej cech rynkowych o cenie minimalnej (Cmin) i nieruchomości i jej cech rynkowych o cenie maksymalnej (Cmax) Lp.Cechy rynkoweCharakterystyka C min C max 1Lokalizacjadobrabardzo dobra 2Stan techniczny i standard lokalu przeciętnybardzo dobry 3Wiek budynkudobrynajlepszy 4Kondygnacjanajlepsza 5Funkcjonalność lokaluprzeciętnawysoka 6Powierzchnia użytkowanajlepsza 7Miejsce postojowebrak

24 24 Procedura obliczeniowa – korygowanie ceny średniej 5) Określenie ceny średniej (Cśr) ze zbioru transakcji przyjętych do analizy lub z grupy nieruchomości reprezentatywnych (próbki reprezentatywnej). 6) Określenie zakresu sumy współczynników korygujących jako: Zakres współczynników wynika z założenia, że wartość nieruchomości powinna znaleźć się pomiędzy:

25 25 Procedura obliczeniowa – korygowanie ceny średniej 6a) Różnicowanie cech i współczynników cecha typu (trójstopniowa): bardzo dobra dobra średnia

26 Procedura obliczeniowa – korygowanie ceny średniej 7) Określenie wartości rynkowej wycenianej nieruchomości według formuły: gdzie: u i - wielkość i- tego współczynnika odzwierciedlającego wpływ danej cechy na wartość nieruchomości. n- liczba współczynników odpowiadająca określonej wcześniej liczbie cech rynkowych nieruchomości.


Pobierz ppt "Szacowanie wartości rynkowej nieruchomości: podejście porównawcze dr Małgorzata Zięba."

Podobne prezentacje


Reklamy Google