Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1 Zakład Elektrociepłownia Żerań i Źródła Lokalne Wyniki produkcyjne - styczeń 2012r EKOLOGIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1 Zakład Elektrociepłownia Żerań i Źródła Lokalne Wyniki produkcyjne - styczeń 2012r EKOLOGIA."— Zapis prezentacji:

1 1 1 Zakład Elektrociepłownia Żerań i Źródła Lokalne Wyniki produkcyjne - styczeń 2012r EKOLOGIA

2 2 Program warsztatu Co to jest Ekologia? Nasz sposób odbierania środowiska. Zasady oszczędzania energii. Dlaczego boimy się EC ? Jak energetyka wpływa na środowisko ? Ograniczanie emisji w energetyce Inwestycje proekologiczne w energetyce warszawskiej

3 3 Pojęcie ekologia ? Ekologia – nauka zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami

4 4 5 zmysłów ? Obraz, Zapach Dźwięk Smak Dotyk

5 5 Zasady oszczędzania prądu Używaj sprzętu klasy A++ Wyłączaj nieużywane odbiorniki

6 6 Zasady oszczędzania ciepła Obniż temp w mieszkaniu Ociepl swoje mieszkanie Odsłoń źródła ciepła Zainstaluj termostaty

7 7 Co to jest efekt cieplarniany ? Efekt cieplarniany – zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze.

8 8 Gazy cieplarniane Para wodna (najpowszechniejszy z gazów cieplarnianych w atmosferze) Dwutlenek węgla (CO 2 ) Metan (CH 4 ) Ozon (O 3 ) Freony (CFC) Podtlenek azotu (N 2 O) Halon Gazy przemysłowe (HFC, PFC, SF 6 )

9 9 Jak ludzie przyczyniają się do zwiększania EC ? Leśnictwo – wyrąb lasów Przemysł Energetyka Rolnictwo – fermy zwierzęce Motoryzacja Urbanizacja Puszcza Amazońska wycięta pod uprawę soi

10 10 Zużycie energii 2014 r GW Ropa naftowa421132% Węgiel388230% Gaz ziemny306524% Energia jądrowa5744,4% Energia wodna8796,8% Elektrownie wiatrowe373 Elektrownie słoneczne180 Elektrownie geotermiczne12,6

11 11 Jak energetyka wpływa na środowisko ? Spalanie paliw, wytwarzanie dużych ilości energii cieplnej. Produkcja popiołów i odpadów produkcyjnych. Emisje pyłów i gazów, w tym cieplarnianych. Zanieczyszczenia i podgrzew wód powierzchniowych.

12 12 BIOENERGIA w energetyce konwencjonalnej Bioenergia – wykorzystanie biomasy jako źródła energii odnawialnej. Biomasę w uproszczeniu dzielimy na leśną i rolną. Kaloryczność suchej biomasy do 16 MJ/kg (węgla 21 -25 MJ/kg ). Zawartość siarki 0,05 - 0,15 % ( w węglu 0,4 -1,2 %). Zawartość części niepalnych 0,5 do 4 % (w węglu 8 – 20%)

13 13 TECHNOLOGIA CCS ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery CCS (Carbon Capture and Storage –Wychwyt i Magazynowanie Dwutlenku Węgla) to technologia umożliwiająca ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Polega na oddzieleniu CO 2 ze spalin powstających w elektrowniach konwencjonalnych, sprężeniu (zmniejszeniu objętości) CO 2, a następnie na zamianie jego stanu skupienia z gazowego w ciekły i składowaniu go w odpowiednich formacjach geologicznych głęboko pod ziemią. Proces ma zastosowanie głównie w zakładach energetycznych, gdzie paliwem jest węgiel kamienny i brunatny.

14 14 TECHNOLOGIA CCS schemat poglądowy

15 15 ENERGETYKA WIATROWA farma wiatrowa na morzu

16 16 ENERGIA FAL Teoretyczny potencjał energetyczny fal jest ogromny i może dostarczyć od 6000 do 15000 TWh energii elektrycznej na całym świecie. Według szacunków, w Europie energia fal mogłaby umożliwić wytworzenie około 2000 TWh energii elektrycznej w ciągu roku, z czego większość pochodziłaby z Wysp Brytyjskich i Norwegii. Potencjał techniczny, możliwości wykorzystania energii z tego źródła, są o wiele niższe i sięgają 10% potencjału teoretycznego. Szacuje się, że energia fal osiągnie komercyjną opłacalność w ciągu 10 do 15 lat.

17 17 HYDROENERGETYKA Elektrownia wodna w Solinie Hala turbin wodnych Śluzy, którymi reguluje się poziomu wody w zbiorniku retencyjnym

18 18 Zasada działania elektrowni wodnej

19 19 GEOTERMIA Energia geotermalna (energia geotermiczna, geotermia) − energia termiczna skał znajdujących się we wnętrzu Ziemi, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Jest pobierana za pomocą odwiertów, do których wtłaczana jest chłodna woda i odbierana gorąca po wymianie ciepła z gorącymi skałami. Służy również jako naturalne źródło ciepła w źródłach termalnych.

20 20 Rodzaje energii goetrmalnej 1.Geotermia wysokotemperaturowa zwana geotermią wysokiej entalpii – GWE. Jest to bezpośrednie wykorzystanie ciepła Ziemi. 2.Geotermia niskotemperaturową zwana geotermią wysokiej entalpii - GNE. Wykorzystuje ciepło Ziemi w sposób pośredni – poprzez stosowanie urządzeń wspomagających tzw. geotermalne pompy ciepła

21 21 BIOMASA Źródłem biomasy mogą być wszelkie surowce pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji oraz których przetwarzanie nie jest ograniczone przepisami prawa. Biomasa produkowana jest najczęściej z : drewna odpadowego słomy wodorostów roślin energetycznych, takich jak : rzepak słonecznik len konopie i inne rośliny oleiste kukurydza zwyczajna zboża ziemniaki Buraki trzcina cukrowa

22 22 Inwestycje i działania proekologiczne w energetyce warszawskiej – redukcja CO 2 i NO x Redukcja emisji CO 2 poprzez zwiększenie udziału biomasy w paliwach. Biomasa współspalana jest w kotłach fluidalnych Ec Żerań i kotłach blokowych Ec Siekierki. Kocioł K1 Ec Siekierki będzie spalał 350 000 ton biomasy rocznie.

23 23 Zielona energia z Elektrociepłowni Siekierki kocioł biomasowy K1 Redukcja 227 tys ton CO 2 / rok (80% z kotła K1) Redukcja 780 ton SO 2 / rok ( 80% z kotła K1) Redukcja 260 ton No x / rok (60% z kotła K1) Redukcja odpadów paleniskowych o 10 tys ton/rok (50% z kotła K1)

24 24 Instalacja biomasy w Ec Siekierki Rozładunek, zbiorniki magazynowe i przenośniki biomasy. Pojemność zbiornika 2000 m 3

25 26 Instalacja biomasy dla K1 Pojemność zbiornika 2000 m 3

26 26 Instalacja selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu w Ec Siekierki Ograniczenie emisji tlenków azotu - NO X dzięki zainstalowaniu palników niskoemisyjnych i dysz OFA na kotłach pyłowych oraz zastąpieniu starych kotłów w Ec Żerań dwoma nowymi kotłami fluidalnymi o niskich emisjach NO X. Wybudowano instalację odazotowania spalin metodą SCR na kotłach Ec Siekierki.

27 27 Inwestycje i działania proekologiczne w energetyce warszawskiej – redukcja tlenków siarki Redukcja emisji tlenków siarki (SO 2, SO 3 ) to efekt pracy kotłów fluidalnych w Ec Żerań oraz wyposażenia kotła nr 2 na Siekierkach w instalację odsiarczania. Dodatkowo spalany jest węgiel o niższej zawartości siarki. Uruchomienie w 2010 i 2011 roku zbiorczej instalacji mokrego odsiarczania spalin dla większości kotłów w Ec Siekierki.

28 28 Inwestycja proekologiczna : MOKRA INSTALACJA ODSIARCZANIA SPALIN - MIOS 1.Metoda polega na przemywaniu spalin wodną zawiesiną wapna lub kamienia wapiennego w wieży absorbcyjnej. 2.Produktem jest siarczyn wapnia CaSO 3. 3.Dodatkowe natlenienie CaSO 3 powoduje jego konwersję do CaSO 4, który po wytrąceniu z roztworu zostaje poddany obróbce (przemywanie oraz odwodnienie). 4.Produktem końcowym jest gips. MIOS -absorbery

29 29 Inwestycja proekologiczna : MOKRA INSTALACJA ODSIARCZANIA SPALIN – MIOS, cd. Eksploatacja instalacji odsiarczania pozwoliła na obniżenie emisji SO 2 w spalinach do poziomu poniżej 200 [mg/Nm³]. Roczna emisja SO 2 z Ec.Siekierki obniżyła się o ok.60%. MIOS - absorbery

30 30 Ec Siekierki z pracującą instalacją MIOS W tym budynku powstaje gips Wokół tego komina są zlokalizowane elementy instalacji MIOS. Z tyłu komina znajdują się niewidoczne na zdjęciu absorbery, które wychwytują SO 2 ze spalin.

31 31 Wpływ instalacji MIOS na emisje SO 2 Przekazanie absorbera nr 2 grudzień 2010 Przekazanie absorbera nr 1 grudzień 2011

32 32 Inwestycje i działania proekologiczne w energetyce warszawskiej Ograniczanie emisji pyłu do atmosfery. Na początku lat 90 emisja pyłu była na poziomie ponad 40 tys. ton, obecnie jest to około 2 tys. ton. Jest to efekt wymiany elektrofiltrów na sprawniejsze. Pełne zagospodarowanie popiołów. Redukcja emisji hałasu poprzez montaż osłon dźwiękochłonnych. Redukcja emisji gazów cieplarnianych dzięki zmniejszeniu potrzeb własnych elektrociepłowni i ciepłowni poprzez modernizację i automatyzację układów technologicznych, wymianę urządzeń na sprawniejsze, podnoszenie współczynnika skojarzenia.

33 33 Inwestycje i działania proekologiczne w energetyce warszawskiej - EMISJE Pył [tys. ton] SO 2 [ tys. ton] NO x [tys. ton] CO 2 [mln ton]

34 Energia odnawialna w 2013 r UE-28 34

35 35 Zakład Elektrociepłownia Żerań i Źródła Lokalne Wyniki produkcyjne - styczeń 2012r Dziękujemy z uwagę Jacek Draczyński Krzysztof Chrostowski


Pobierz ppt "1 1 Zakład Elektrociepłownia Żerań i Źródła Lokalne Wyniki produkcyjne - styczeń 2012r EKOLOGIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google