Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zainwestujmy razem w środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Kontrole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zainwestujmy razem w środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Kontrole."— Zapis prezentacji:

1 Zainwestujmy razem w środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Kontrole na miejscu u Beneficjenta Projektów dofinansowanych ze środków MF EOG NMF

2 Zainwestujmy razem w środowisko Kontrole na miejscu u Beneficjenta Projektów dofinansowanych ze środków MF EOG NMF 1.Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez NFOŚiGW projektów MF EOG/NMF Porozumienia ramowe w sprawie realizacji niektórych zadań Operatora Programu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 zawarte pomiędzy Ministrem Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podręcznik NFOSiGW procedur wdrażania projektów dofinansowywanych w ramach MF EOG i NMF na lata 2009-2014 Umowa/Porozumienie w sprawie projektu (NFOŚiGW – beneficjent) Instrukcja wewnętrzna NFOŚiGW pn. „Kontrola w miejscu realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków statutowych NFOŚiGW, MF EOG i NMF oraz GIS - kontrola pełna”. Instrukcja wewnętrzna NFOŚiGW pn. „Kontrola w miejscu realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków statutowych NFOŚiGW, MF EOG i NMF oraz GIS – kontrola uproszczona”. Instrukcja wewnętrzna NFOŚiGW pn. „Kontrola w miejscu realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków statutowych NFOŚiGW, MF EOG i NMF oraz GIS - kontrola trwałości.”.

3 Zainwestujmy razem w środowisko 2. Istota kontroli Weryfikacja prawidłowości realizacji projektu, Sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu w realizacji projektu oraz poniesionych wydatków, przedstawiane przez beneficjenta, są zgodne ze stanem rzeczywistym, Weryfikacja, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, Weryfikacja, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione. Kontrole na miejscu u Beneficjenta Projektów dofinansowanych ze środków MF EOG NMF

4 Zainwestujmy razem w środowisko Kontrole na miejscu u Beneficjenta Projektów dofinansowanych ze środków MF EOG NMF 3. Cel Kontroli Uzyskanie możliwie pełnej informacji na temat realizowanego przedsięwzięcia: a) poprzez kontrolę i weryfikację dokumentów, b) poprzez wizję lokalną w miejscu realizacji Wspomaganie zarządzania, Oddziaływanie prewencyjne – w tym zapobieganie powstaniu uchybień i nieprawidłowości, Wykrywanie uchybień i nieprawidłowości.

5 Zainwestujmy razem w środowisko Kontrole na miejscu u Beneficjenta Projektów dofinansowanych ze środków MF EOG NMF 4. Podział kontroli: Z uwagi na fazę realizacji przedsięwzięcia: Kontrole realizacyjne (po podpisaniu umowy w sprawie projektu – w okresie realizacji przedsięwzięcia), Kontrole na zakończenie przedsięwzięcia (kontrola bezpośrednio po zrealizowaniu przedsięwzięcia, przed dokonaniem płatności końcowej), Kontrole po zakończeniu przedsięwzięcia (kontrole trwałości projektu). Z uwagi na sposób wszczynania i realizacji kontroli: Kontrole planowe, Kontrole doraźne (dodatkowe, ad hoc, sprawdzające…). Z uwagi na zakres kontroli : kontrole uproszczone kontrole pełne.

6 Zainwestujmy razem w środowisko Kontrole na miejscu u Beneficjenta Projektów dofinansowanych ze środków MF EOG NMF 5. Zakres kontroli w miejscu realizacji projektu Kontrola realizacyjna (w okresie realizacji projektu): Kontrole realizacyjne co do zasady mają charakter uproszczony (U), Kontrole pełne (P)- projekty duże, skomplikowane i ryzykowne, Dobór próby do kontroli (U, P) kontrola kwalifikacji wydatków (U,P), kontrola rzeczowej realizacji przedsięwzięcia (U,P), kontrola działań info-promo (U,P). zagrożenia i ryzyka w realizacji projektu (U,P). kontrola stanu formalno-prawnego projektu (P), organizacja udzielania zamówień (P), Przechowywanie dokumentów projektu (P)

7 Zainwestujmy razem w środowisko Kontrola na zakończenie projektu: Kontrole na zakończenie projektu co do zasady mają charakter uproszczony (U), Kontrole pełne (P)- projekty duże, skomplikowane i ryzykowne, Dobór próby do kontroli (U,P) kontrola rzeczowej realizacji przedsięwzięcia (U,P), weryfikacja danych zawartych we wniosku o dofinansowanie (końcowym) ze stanem rzeczywistym (U,P), kontrola kwalifikacji wydatków (U,P), kontrola działań info-promo (U,P). kontrola udzielania zamówień (P), kontrola stanu formalno-prawnego projektu (P), Kontrole na miejscu u Beneficjenta Projektów dofinansowanych ze środków MF EOG NMF

8 Zainwestujmy razem w środowisko Kontrole na miejscu u Beneficjenta Projektów dofinansowanych ze środków MF EOG NMF Kontrola po zakończeniu projektu (w okresie tzw. trwałości projektu): Trwałość projektu jest rozumiana jest jako utrzymanie celów projektu bez dokonania znaczącej jego modyfikacji. Ustalenia kontroli dotyczą: wystąpienia znaczącej modyfikacji, zapewnienia użytkowania inwestycji, działań info-promo oraz archiwizacji dokumentów projektu, utworzenia subkonta utrzymania elementów projektu/sprzętu. Wymagania dot. trwałości projektów wynikają bezpośrednio z Regulacji ws. wdrażania MF EOG i NMF 2009-2014 (Art.7.15), regulacji wewnętrznych NFOSiGW oraz porozumienia/umowy z beneficjentem.

9 Zainwestujmy razem w środowisko 6. Procedura kontroli Kontrole projektów w miejscu realizacji przeprowadza Departament Kontroli Przedsięwzięć, komórka organizacyjna NFOŚiGW niezależna od struktury komórek : odpowiedzialnej za wdrażanie projektów i ocenę wniosków o płatność. Faza przygotowania kontroli: powołanie zespołu kontrolującego, analiza dokumentacji projektu, ustalenie zakresu kontroli, zawiadomienie beneficjenta o kontroli, wystawienie upoważnień do kontroli. Faza realizacji kontroli: weryfikacja dokumentacji przedsięwzięcia na miejscu, oględziny przedmiotu/elementów przedsięwzięcia, sporządzenie informacji pokontrolnej/notatki z kontroli uproszczonej, sformułowanie wniosków i ewentualnych zaleceń pokontrolnych. Kontrole na miejscu u Beneficjenta Projektów dofinansowanych ze środków MF EOG NMF

10 Zainwestujmy razem w środowisko Faza sprawozdawcza: przekazanie informacji pokontrolnej z kontroli zainteresowanym komórkom w NFOŚiGW oraz podmiotom zewnętrznym, sporządzenie sprawozdania okresowego z kontroli oraz stanu realizacji zaleceń pokontrolnych. Kontrole na miejscu u Beneficjenta Projektów dofinansowanych ze środków MF EOG NMF

11 Zainwestujmy razem w środowisko Kontrole na miejscu u Beneficjenta Projektów dofinansowanych ze środków MF EOG NMF 7. Obligatoryjność kontroli w miejscu realizacji projektu. Obligatoryjne są: kontrole na zakończenie przedsięwzięcia (każdy projekt jest kontrolowany po złożeniu wniosku o płatność końcową), kontrole po zakończeniu realizacji projektu (każdy projekt jest kontrolowany przynajmniej raz w okresie trwałości projektu). W przypadku kontroli w trakcie realizacji projektów: projekty predefiniowane z częstotliwością minimum raz przez cały okres trwania projektu. W przypadku pozostałych projektów realizacja kontroli poprzez dobór projektów wybranych na podstawie oceny ryzyka oraz próby nie mniejszej niż 10% ogólnej liczby projektów, których realizacja nie została zakończona.

12 Zainwestujmy razem w środowisko 8. Najczęściej występujące uchybienia/nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli Polegają m.in. na: błędnych zapisach w dokumentacji realizacji projektu (na każdym jego etapie), zmianach w zakresie rzeczowym realizacji projektu, nieprawidłowej kwalifikacji wydatków, braku wymaganych działań info-promo, poświadczenia nieprawdy w dokumentach (m.in. finansowych) dotyczących rzeczowej realizacji projektu. Kontrole na miejscu u Beneficjenta Projektów dofinansowanych ze środków MF EOG NMF

13 Zainwestujmy razem w środowisko Dziękuję za uwagę www.nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Zainwestujmy razem w środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Kontrole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google