Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie przedsiębiorczości w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Toruń, 9 lutego 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie przedsiębiorczości w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Toruń, 9 lutego 2012."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie przedsiębiorczości w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Toruń, 9 lutego 2012

2 Priorytet VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich 2007-2011 1) Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy (Poddziałanie 6.1.3 PO KL)  jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do wys. ok. 20 000 zł) udzielane osobom bezrobotnych zarejestrowanym w PUP. W roku 2011 r. ze wsparcia tego skorzystały 633 osoby, natomiast od początku wdrażania Programu 5707 osób,  wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy bezrobotnego w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. W 2011 r. doposażono 105 stanowisk pracy, narastająco 346 miejsc pracy,  subsydiowane zatrudnienie (prace interwencyjne) 218 osób w roku 2011, narastająco 455 osób.

3 Priorytet VI PO KL 2007-2011 2) Projekty konkursowe (Działanie 6.2 PO KL)  W ramach 6.2 osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (pozostające bez zatrudnienia oraz pracujące) mogą skorzystać ze wsparcia szkoleniowego i doradztwa przygotowującego do prowadzenia firmy oraz dotacji do 40 tys. zł/osobę i finansowego wsparcia pomostowego (na pokrycie podstawowych kosztów związanych z prowadzeniem działalności w ciągu pierwszych 6 miesięcy od jej uruchomienia, m.in. ZUS, wynajem pomieszczeń itp.).  Przeprowadzono do tej pory 4 konkursy, w wyniku których wyłoniono 17 projektów do dofinansowania (14 projektów kompleksowych, 3 informacyjno – promocyjne) – zakontraktowana kwota 75 165 277,18 zł.  bezzwrotne dotacje otrzymały w 2011 roku 773 osoby, natomiast narastająco 1 557 osób, które podjęły działalność gospodarczą.

4 Priorytet VI PO KL 2012 W 2011 r. zmieniono podejście do wspierania przedsiębiorczości w regionie w ramach Priorytetu VI PO KL i rozdzielono systemu wsparcia bezzwrotnego - dotacyjnego od wsparcia zwrotnego – pożyczek: Schemat wspierania przedsiębiorczości od 2012 r. DOTACJE DOTACJE - do ok. 20 tys. zł będą przyznawane wyłącznie przez powiatowe urzędy pracy (w ramach projektu systemowego WUP-PUP) i będą z nich mogły skorzystać zarejestrowane osoby bezrobotne, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. MIKROPOŻYCZKI MIKROPOŻYCZKI - do 50 tys. zł będą udzielane przez fundusze pożyczkowe wyłonione w konkursie w 2012 r. i dostępne będą zarówno dla osób pracujących jak i pozostających bez zatrudnienia.

5 Priorytet VI PO KL 2012 - Dotacje Dotacje wypłacane będą wyłącznie przez powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu systemowego WUP (w partnerstwie z PUP) na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy – budżet 50 mln zł, w 2012 – 15 mln Projekt systemowy zakłada: przeszkolenie uczestników w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wypłatę minimum 2300 dotacji w wysokości do maksymalnie ok. 20 tys. zł, standaryzację/ujednolicenie usług w projekcie w zakresie schematu udzielania pomocy, okres realizacji 06.2012 – 12.2014, grupa docelowa - tylko osoby bezrobotne, które nie posiadają kapitału początkowego na uruchomienie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. wśród osób, które uzyskają środki na podjęcie działalności gospodarczej co najmniej 30% należeć będzie do poniższych grup/kategorii: osoby w wieku 15-24 lata, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50-64 lata.

6 Priorytet VI PO KL 2012 – Mikropożyczki (tzw. wsparcie zwrotne świadczone przez instrumenty inżynierii finansowej)  wsparcie będzie wypłacane przez fundusz pożyczkowy wyłoniony w ramach konkursu ogłoszonego w II kwartale 2012 r.,  alokacja 34,5 mln zł,  ze wsparcia mogą skorzystać zarówno osoby pozostające bez zatrudnienia jak i pracujące,  premiowane poprzez kryteria strategiczne będą projekty zakładające m. in. preferencje dla innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej oraz dla działalności gospodarczej w branżach: ICT w zakresie wytwarzania produktów i/bądź usług informatycznych, elektronicznych lub telekomunikacyjnych i/lub energii odnawialnej i/lub ochrony środowiska.

7 Przebieg usług Ponadto etapy: informacji i promocji, monitorowania, sprawozdawczości, itp.

8 Zasady dofinansowania 1) Fundusz Pożyczkowy/Pośrednik Finansowy otrzyma środki na działalność związaną z realizacją projektu, w tym na kapitał pożyczkowy, na działalność szkoleniową i doradczą, na refundację kosztów zarządzania funduszem. 2) Odsetki uzyskane od pożyczkobiorców oraz przychody finansowe uzyskane dzięki inwestowaniu środków niezaangażowanych w pożyczki powiększają kapitał funduszu pożyczkowego. 3) Możliwe formy inwestowania: w pełni bezpieczne narzędzia finansowe, do których zaliczamy: a) depozyty bankowe objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, b) papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski, c) bony skarbowe. 4) Po zakończeniu wdrażania tego instrumentu istnieje możliwość ponownego wykorzystania tych środków na rozwój przedsiębiorczości w regionie.

9 Oprocentowanie i koszty dodatkowe Jedynym kosztem uzyskania pożyczki jest koszt jej oprocentowania. Oprocentowanie standardowe – trzykrotność stopy referencyjnej, czyli ok. 17%). Oprocentowanie preferencyjne dowolnie kształtowane w zakresie niższym niż stopa referencyjna (od ok. 2,5 – 7 %). Na temat oprocentowania trwa nadal dyskusja w IZ PO KL. Co do zasady stosowane będzie oprocentowanie preferencyjne poza sytuacją: likwidacji działalności w okresie do 12 miesięcy od uruchomienia pożyczki - natychmiastowy zwrot pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami standardowymi; likwidacji działalności od 13 miesiąca do końca okresu spłaty pożyczki – od dnia likwidacji działalności gospodarczej naliczane są odsetki na poziomie standardowym, bez innych negatywnych konsekwencji dla pożyczkobiorcy.

10 Warunki uzyskania pożyczki  Przyznanie pożyczki i podpisanie umowy pożyczki - następuje przed rejestracją działalności gospodarczej (okres do 6 miesięcy na zarejestrowanie działalności gosp.).  Wypłaty pożyczki (jednorazowo lub w transzach) – po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.  Obowiązek udokumentowania wydatków ponoszonych z kwoty pożyczki.  Maksymalna wielkość pożyczki - 50.000 zł.  Pożyczka może być przyznana na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.  Obligatoryjny, miesięczny cykl spłaty rat kapitałowych i odsetkowych.  Możliwa karencja w spłatach rat kapitałowych - maksymalnie 12 miesięcy.  Zabezpieczenie - wszystkie stosowane zgodnie z prawem środki zabezpieczeń finansowych.

11 Priorytet VII PO KL Promocja integracji społecznej W ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.2/2011 wyłoniono trzech beneficjentów, którzy mają pełnić rolę operatora finansowego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej dla osób fizycznych lub osób prawnych (łącznie planuje się utworzenie 11 spółdzielni socjalnych). Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki Przewiduje się (Poddziałanie 8.1.2) wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących min.: wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę, wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy (w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji).

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wsparcie przedsiębiorczości w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Toruń, 9 lutego 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google