Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Nadzór pedagogiczny Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Nadzór pedagogiczny Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 1 Nadzór pedagogiczny Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015

2 Plan prezentacji 1.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. 2.Kierunki realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji, kontroli i monitorowania. 3. Działania na rzecz edukacji. 2

3 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku 2014/2015 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki. 3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. 4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. 3

4 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EWALUACJE Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej zaplanowano 373 ewaluacje: Ewaluacje całościowe - 10 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym; tj. 37 ewaluacji; Ewaluacje problemowe – 60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym; tj. 222 ewaluacje; Ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wybranych przez kuratora oświaty – 30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym, tj. 114 ewaluacji. 4

5 Ewaluacje problemowe w przedszkolach w zakresie wymagań: 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 2. Dzieci są aktywne. 3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 5

6 W szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego w zakresie wymagań: 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; 3. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań wewnętrznych i zewnętrznych; 6

7 W placówkach oświatowo-wychowawczych w zakresie wymagań: 1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów. 2. Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 7

8 W placówkach doskonalenia nauczycieli w zakresie wymagań: 1.Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji, organizacji korzystających z oferty placówki; 2. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; 3. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki; 4. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych; 8

9 W specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania - w zakresie wymagań: 1. Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki; 2.Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; 9

10 W młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (…) w zakresie wymagań: 1.Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków; 2. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych; 10

11 Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty Ewaluacje problemowe (30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego obejmują wymagania: 1.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; 2.Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 11

12 Kierunki realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli obejmują: W publicznych gimnazjach: Kontrola zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w gimnazjum publicznym; W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych: Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego; W publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach: Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem; 12

13 Planowanie kontroli planowych w szkołach i placówkach 13 L.p. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole w zakresie Typ szkoły /rodzaj placówki Optymalny termin realizacji Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą Szacunkowa liczba kontroli (w odniesieniu do szkół i placówek na podstawie danych z SIO) samodzielny ch w zespołach 1. Zgodność realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum Publiczne gimnazja Wrzesień 2014r. – luty 2015r. 10% 44 2. Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego publiczne szkoły podstawowe, publiczne gimnazja, publiczne szkoły ponadgimnazjalne Luty – marzec 2015r. 10% 168 3. P rawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem publiczne szkoły podstawowe i gimnazja styczeń- luty 2013 r. 10 % 133

14 Kontrole planowe w szkołach i placówkach 14 L.p. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole w zakresie Typ szkoły /rodzaj placówki Optymalny termin realizacji Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą Szacunkowa liczba kontroli (w odniesieniu do szkół i placówek na podstawie danych z SIO) samodzielnychw zespołach 4. Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu (…) publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały ogólnodostępne lub/i integracyjne Listopad 2014r.- marzec 2015r. 10 %76 5. Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego publiczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne Wrzesień- październik 2014r. 100% 100100100 34

15 Subwencja oświatowa Lata200620072008200920102011201220132014 Standard finansowy 294231993646405043644700493751635242 Wzrost procentowy (%) 6,08,713,911,17,7 5,04,51,5 Inflacja (%)1,44,03,33,52,64,32,82,72,4 PKB (%)6,26,74,81,83,84,32,52,22,5 15

16 Wzrost subwencji w latach 2006-2014 na tle wzrostu PKB i inflacji 16

17 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych 17

18 Programy rządowe „Wyprawka szkolna” 2008 - Kwota przyznana: 2 939 312 zł, wydano: 2 355 650 zł dla 17638 uczniów 2009 - Kwota przyznana: 3 772 600 zł, wydano: 3 610 628 zł dla 19428 uczniów 2010 - Kwota przyznana: 4 489 028 zł, wydano: 3 752 353,19 zł dla 33408 uczniów – w tym: 906 000 zł zasiłku powodziowego dla 906 uczniów 2011 - Kwota przyznana: 4 260 125 zł, wydano: 4 085 760,25 zł dla 18863 uczniów 2012 - Kwota przyznana: 4 778 729 zł; wydano 4 605 090,52 zł dla 22021 uczniów 2013 - Kwota przyznana: 7 486 355 zł; wydano 6 898 108,55 zł dla 29 935 uczniów 2014 - Kwota planowana: 4 785 389 zł 18

19 Programy rządowe „Radosna szkoła” Łączna kwota na lata 2009-2014 – 29 233 107 zł Z czego przeznaczono do realizacji: Na zakup pomocy:2009 – 2 997 235 (378 szkół) 2010 – 3 376 336 (464 szkoły) 2011 – 661 256 (83 szkoły) 2012 – 101 907 (14 szkół) 2013 – 101 997 (17 szkół) 2014 – 53 987 (5 szkół) Razem: 7 292 718 (961 szkół) Place zabaw: 2010 – 8 045 525 (88 szkół) 2011 – 6 928 025 ( 62 szkoły) 2012 – 3 649 662 (39 szkół) 2013 – 1 954 780 (21 szkół) 2014 – 1 362 397 (12 szkół) Razem: 21 940 389 (222 szkół) 19

20 Dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego 2013 (IX-XII) – plan 26 336 196; wykonanie 25 830 218 Dotacja przyznana na 63 614 dzieci w wieku 2,5 do 6 lat 2014 – plan 82 787 016 – przyznana na 68 534 dzieci w wieku 2,5 do 6 lat 20

21 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Kształcenie młodocianych Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości: 2008 - 6 565 256 zł dla 1004 młodocianych 2009 - 7 388 124 zł dla 1016 młodocianych 2010 - 8 460 474 zł dla 1265 młodocianych 2011 - 8 768 877 zł dla 1331 młodocianych 2012 - 9 653 884 zł dla 1371 młodocianych (12 624 786 zł *) 2013 - 7 577 100 zł dla 1191 młodocianych (10 354 210 zł *) 2014 - 7 030 400 zł dla 1179 młodocianych (plan) * Środki zagwarantowane przez Ministerstwo Pracy na wypłaty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 21

22 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Pomoc socjalna 22 Rok Środki przekazane Środki wykorzystane Środki własne gminy 200839 565 602 zł34 924 431 zł- 200931 822 104 zł29 776 840 zł- 201030 886 931 zł26 851 948 zł5 851 418 zł 201132 338 236 zł24 978 929 zł6 355 553 zł 201229 567 861 zł25 034 117 zł6 628 219 zł 201334 838 344 zł31 317 375 zł8 202 262 zł 2014*21 312 429 zł * - środki przekazane gminom na realizację zadania w okresie I - VI br.

23 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Program Rządowy pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zasiłki powodziowe: 2010 - 906 000 zł dla 906 uczniów 2012 –28 000 zł dla 28 uczniów 2013 – 11 000 zł; wydano 10 000 zł dla 17 uczniów 23

24 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Stypendia Prezesa Rady Ministrów 2008 (I-VI) – 380 808 zł dla 246 stypendystów (IX-XII) – 272 448 zł dla 264 stypendystów 2009 681 120 zł dla 264 stypendystów 2010 (I-VI) – 408 672 zł dla 264 stypendystów (IX-XII) – 274 512 zł dla 266 stypendystów 2011 (I-VI) – 411 768 zł dla 266 stypendystów (IX-XII) – 276 576 zł dla 268 stypendystów 2012 (I-VI) – 414 864 zł dla 268 stypendystów (IX-XII) – 272 448 zł dla 264 stypendystów 2013 (I-VI) – 408 672 zł dla 264 stypendystów (IX-XII) – 266 256 zł dla 258 stypendystów 2014(I-VI) – 397 836 zł dla 258 stypendystów 24

25 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Stypendia Ministra Edukacji Narodowej Rok Liczba stypendystów Wysokość stypendium Wartość 2008 113 200,00 zł35 200,00 zł 2009 173 200,00 zł54 400,00 zł 2010 113 000,00 zł33 000,00 zł 2011 133 000,00 zł39 000,00 zł 2012 253 000,00 zł75 000,00 zł 2013 123 000, 00 zł36 000, 00 zł Razem 89272 000,00 zł 25

26 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Wypoczynek dzieci i młodzieży 26 RokNa sfinansowanieDofinansowanie 2008656 000 zł dla 953 dzieci 1 395 091 zł w tym – 898 893 zł dla dzieci pracowników byłych PGR 20091 191 080 zł dla 1 607 dzieci556 430 zł dla 2 966 dzieci 20101 700 999 zł dla 2 172 dzieci480 501 zł dla 2 402 dzieci 20111 700 209 zł dla 2 177 dzieci506 832 zł dla 2 432 dzieci 20121 700 775 zł dla 2 185 dzieci501 118 zł dla 4 700 dzieci 20131 630 844 zł dla 2 432 dzieci442 933 zł dla 3 876 dzieci 2014 1 612 000 zł dla 2 310 dzieci (plan) 490 000 zł dla 4 412 dzieci (plan)

27 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Doskonalenie zawodowe nauczycieli („granty LKO”) 27 RokPlanWykonanie 2008480 000 zł 431 780 zł oraz 1 000 000 zł w ramach projektu „Komputer dla ucznia” dla 2 202 nauczycieli 2009289 127 zł298 126 zł dla 1359 nauczycieli 2010356 730 zł308 202 zł dla 2075 nauczycieli 2011367 471 zł277 140 zł dla 2100 nauczycieli 2012350 000 zł310 383 zł dla 3500 nauczycieli 2013310 000 zł288 698 zł dla 3800 nauczycieli 2014609 000 zł

28 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Awans zawodowy nauczycieli Mianowani 2008 – 22 548 zł dla 163 osób 2009 – 122 708 zł dla 887 osób 2010 – 117 394 zł dla 1072 osób 2011 – 94 908 zł dla 1003 osób 2012 – 99 660 zł dla 991 osób 2013/2014 – środki uwzględnione w subwencji oświatowej 28 Dyplomowani 2008 – 302 000 zł dla 1558 osób 2009 – 265 473 zł dla 1738 osób 2010 – 221 485 zł dla 1752 osób 2011 – 229 235 zł dla 1268 osób 2012 – 174 584 zł dla 961 osób 2013 – 218 152 zł dla 1151 osób 2014 – 211 266 zł dla 1067 osób (plan)

29 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Dotacja podręcznikowa Wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych w podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. 2014 – 2 151 000 zł (plan) 29


Pobierz ppt "1 Nadzór pedagogiczny Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google