Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Nadzór pedagogiczny Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Nadzór pedagogiczny Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 1 Nadzór pedagogiczny Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015

2 Plan prezentacji 1.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. 2.Kierunki realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji, kontroli i monitorowania. 3. Działania na rzecz edukacji. 2

3 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku 2014/ Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki. 3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. 4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. 3

4 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EWALUACJE Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej zaplanowano 373 ewaluacje: Ewaluacje całościowe - 10 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym; tj. 37 ewaluacji; Ewaluacje problemowe – 60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym; tj. 222 ewaluacje; Ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wybranych przez kuratora oświaty – 30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym, tj. 114 ewaluacji. 4

5 Ewaluacje problemowe w przedszkolach w zakresie wymagań: 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 2. Dzieci są aktywne. 3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 5

6 W szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego w zakresie wymagań: 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; 3. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań wewnętrznych i zewnętrznych; 6

7 W placówkach oświatowo-wychowawczych w zakresie wymagań: 1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów. 2. Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 7

8 W placówkach doskonalenia nauczycieli w zakresie wymagań: 1.Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji, organizacji korzystających z oferty placówki; 2. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; 3. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki; 4. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych; 8

9 W specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania - w zakresie wymagań: 1. Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki; 2.Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; 9

10 W młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (…) w zakresie wymagań: 1.Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków; 2. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych; 10

11 Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty Ewaluacje problemowe (30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego obejmują wymagania: 1.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; 2.Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 11

12 Kierunki realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli obejmują: W publicznych gimnazjach: Kontrola zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w gimnazjum publicznym; W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych: Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego; W publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach: Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem; 12

13 Planowanie kontroli planowych w szkołach i placówkach 13 L.p. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole w zakresie Typ szkoły /rodzaj placówki Optymalny termin realizacji Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą Szacunkowa liczba kontroli (w odniesieniu do szkół i placówek na podstawie danych z SIO) samodzielny ch w zespołach 1. Zgodność realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum Publiczne gimnazja Wrzesień 2014r. – luty 2015r. 10% Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego publiczne szkoły podstawowe, publiczne gimnazja, publiczne szkoły ponadgimnazjalne Luty – marzec 2015r. 10% P rawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem publiczne szkoły podstawowe i gimnazja styczeń- luty 2013 r. 10 % 133

14 Kontrole planowe w szkołach i placówkach 14 L.p. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole w zakresie Typ szkoły /rodzaj placówki Optymalny termin realizacji Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą Szacunkowa liczba kontroli (w odniesieniu do szkół i placówek na podstawie danych z SIO) samodzielnychw zespołach 4. Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu (…) publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały ogólnodostępne lub/i integracyjne Listopad 2014r.- marzec 2015r. 10 %76 5. Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego publiczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne Wrzesień- październik 2014r. 100%

15 Subwencja oświatowa Lata Standard finansowy Wzrost procentowy (%) 6,08,713,911,17,7 5,04,51,5 Inflacja (%)1,44,03,33,52,64,32,82,72,4 PKB (%)6,26,74,81,83,84,32,52,22,5 15

16 Wzrost subwencji w latach na tle wzrostu PKB i inflacji 16

17 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych 17

18 Programy rządowe „Wyprawka szkolna” Kwota przyznana: zł, wydano: zł dla uczniów Kwota przyznana: zł, wydano: zł dla uczniów Kwota przyznana: zł, wydano: ,19 zł dla uczniów – w tym: zł zasiłku powodziowego dla 906 uczniów Kwota przyznana: zł, wydano: ,25 zł dla uczniów Kwota przyznana: zł; wydano ,52 zł dla uczniów Kwota przyznana: zł; wydano ,55 zł dla uczniów Kwota planowana: zł 18

19 Programy rządowe „Radosna szkoła” Łączna kwota na lata – zł Z czego przeznaczono do realizacji: Na zakup pomocy:2009 – (378 szkół) 2010 – (464 szkoły) 2011 – (83 szkoły) 2012 – (14 szkół) 2013 – (17 szkół) 2014 – (5 szkół) Razem: (961 szkół) Place zabaw: 2010 – (88 szkół) 2011 – ( 62 szkoły) 2012 – (39 szkół) 2013 – (21 szkół) 2014 – (12 szkół) Razem: (222 szkół) 19

20 Dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego 2013 (IX-XII) – plan ; wykonanie Dotacja przyznana na dzieci w wieku 2,5 do 6 lat 2014 – plan – przyznana na dzieci w wieku 2,5 do 6 lat 20

21 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Kształcenie młodocianych Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości: zł dla 1004 młodocianych zł dla 1016 młodocianych zł dla 1265 młodocianych zł dla 1331 młodocianych zł dla 1371 młodocianych ( zł *) zł dla 1191 młodocianych ( zł *) zł dla 1179 młodocianych (plan) * Środki zagwarantowane przez Ministerstwo Pracy na wypłaty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 21

22 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Pomoc socjalna 22 Rok Środki przekazane Środki wykorzystane Środki własne gminy zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 2014* zł * - środki przekazane gminom na realizację zadania w okresie I - VI br.

23 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Program Rządowy pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zasiłki powodziowe: zł dla 906 uczniów 2012 – zł dla 28 uczniów 2013 – zł; wydano zł dla 17 uczniów 23

24 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Stypendia Prezesa Rady Ministrów 2008 (I-VI) – zł dla 246 stypendystów (IX-XII) – zł dla 264 stypendystów zł dla 264 stypendystów 2010 (I-VI) – zł dla 264 stypendystów (IX-XII) – zł dla 266 stypendystów 2011 (I-VI) – zł dla 266 stypendystów (IX-XII) – zł dla 268 stypendystów 2012 (I-VI) – zł dla 268 stypendystów (IX-XII) – zł dla 264 stypendystów 2013 (I-VI) – zł dla 264 stypendystów (IX-XII) – zł dla 258 stypendystów 2014(I-VI) – zł dla 258 stypendystów 24

25 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Stypendia Ministra Edukacji Narodowej Rok Liczba stypendystów Wysokość stypendium Wartość ,00 zł35 200,00 zł ,00 zł54 400,00 zł ,00 zł33 000,00 zł ,00 zł39 000,00 zł ,00 zł75 000,00 zł , 00 zł36 000, 00 zł Razem ,00 zł 25

26 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Wypoczynek dzieci i młodzieży 26 RokNa sfinansowanieDofinansowanie zł dla 953 dzieci zł w tym – zł dla dzieci pracowników byłych PGR zł dla dzieci zł dla dzieci zł dla dzieci zł dla dzieci zł dla dzieci zł dla dzieci zł dla dzieci zł dla dzieci zł dla dzieci zł dla dzieci zł dla dzieci (plan) zł dla dzieci (plan)

27 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Doskonalenie zawodowe nauczycieli („granty LKO”) 27 RokPlanWykonanie zł zł oraz zł w ramach projektu „Komputer dla ucznia” dla nauczycieli zł zł dla 1359 nauczycieli zł zł dla 2075 nauczycieli zł zł dla 2100 nauczycieli zł zł dla 3500 nauczycieli zł zł dla 3800 nauczycieli zł

28 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Awans zawodowy nauczycieli Mianowani 2008 – zł dla 163 osób 2009 – zł dla 887 osób 2010 – zł dla 1072 osób 2011 – zł dla 1003 osób 2012 – zł dla 991 osób 2013/2014 – środki uwzględnione w subwencji oświatowej 28 Dyplomowani 2008 – zł dla 1558 osób 2009 – zł dla 1738 osób 2010 – zł dla 1752 osób 2011 – zł dla 1268 osób 2012 – zł dla 961 osób 2013 – zł dla 1151 osób 2014 – zł dla 1067 osób (plan)

29 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Dotacja podręcznikowa Wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych w podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe – zł (plan) 29


Pobierz ppt "1 Nadzór pedagogiczny Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google