Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania projektów systemowych w ramach PO KL 2007-2013 w zakresie analiz zmian gospodarczych i realizacji Dolnośląskiej Strategii Innowacji Urząd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania projektów systemowych w ramach PO KL 2007-2013 w zakresie analiz zmian gospodarczych i realizacji Dolnośląskiej Strategii Innowacji Urząd."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania projektów systemowych w ramach PO KL 2007-2013 w zakresie analiz zmian gospodarczych i realizacji Dolnośląskiej Strategii Innowacji Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III Wysoka jakość edukacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach komponent centralny komponent regionalny Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet V Dobre rządzenie MPiPS MNiSW IZ PO KL SW - DWUP MEN Struktura PO KL

3 Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja Wdrażająca Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia): Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Obsługa instytucjonalna w regionie PO KL - Komponent Regionalny Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego jest beneficjentem systemowym Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki w zakresie działań 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej i 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

4 PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki TYTUŁY PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH PLAN FINANSOWY NA ROK 2008 (w PLN) ALOKACJA FINANSOWA (w PLN) 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej - „Prognoza zapotrzebowania gospodarki regionu na siłę roboczą w układzie sektorowo-branżowym oraz kwalifikacyjno-zawodowym w województwie dolnośląskim” - „Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego” - „Prognoza w zakresie finansowych instrumentów wspierania rozwoju regionalnego-analiza dotycząca trendów rozwojowych w zakresie instrumentów finansowych” - „Prognozy i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych” - „Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście EURO 2012” 23 034 769 529 800 15 200 259 800 50 000 90 000 50 000 373 759 909 (2007-2013) 8 596478 (2007-2013) 500 000 (2008-2010) 1 000 000 (2008-2010) 300 000 (2008-2009) 320 000 (2008-2009) 480 000 (2008-2010) PO KL - Komponent Regionalny

5 PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki TYTUŁY PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH PLAN FINANSOWY NA ROK 2008 (w PLN) ALOKACJA FINANSOWA (w PLN) 8.2 Transfer wiedzy 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - „Rozwój, koordynacja, monitoring i ewaluacja Dolnośląskiego Systemu Innowacji” - „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz innych jednostek uczestniczących w rozwoju, aktualizacji i monitoringu Dolnośląskiej Strategii Innowacji” - „GRANT-wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów” 400 000 285 000 918 398 93 439 977 (2007-2013) 56 063 986 (2007-2013) 3 210 000 (2008-2011) 1 400 000 (2008-2010) 5 950 000 (2008-2010) PO KL - Komponent Regionalny 5 189 487 3 455 215

6 Stan wdrażania projektów systemowych Budżet projektu: Budżet projektu: 500 000 zł Okres realizacji projektu: Okres realizacji projektu: 2008-2010 Cel projektu: Cel projektu: opracowanie prognozy zapotrzebowania gospodarki regionu na kwalifikacje dolnośląskich pracowników w oparciu o analizę czynników determinujących obecne i przyszłe zmiany w strukturze zatrudnienia w regionie. Stan wdrożenia: Stan wdrożenia: Wniosek o dofinansowanie projektu jest w fazie końcowej opracowywania. Do dnia 15 lipca 2008r. Zostanie przekazany do oceny przez MRR. 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Projekt systemowy: „Prognoza zapotrzebowania gospodarki regionu na siłę roboczą w układzie sektorowo-branżowym oraz kwalifikacyjno-zawodowym w województwie dolnośląskim”

7 Stan wdrażania projektów systemowych 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Projekt systemowy: „Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego” Budżet projektu: Budżet projektu: 1 000 000 zł Okres realizacji projektu: Okres realizacji projektu: 2008-2010 Cel projektu: Cel projektu: prowadzenie systematycznej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska oraz prognozowanie zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie, co umożliwi aktualizowanie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku i dostosowanie jej zapisów do zmieniających się uwarunkowań. Stan wdrożenia: Stan wdrożenia: Został przygotowany wniosek o dofinansowanie projektu i obecnie podlega procedurze zatwierdzania i obiegu dokumentów w UMWD. A następnie zostanie przekazany do oceny do MRR.

8 Stan wdrażania projektów systemowych 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Projekt systemowy: „Prognoza w zakresie finansowych instrumentów wspierania rozwoju regionalnego-analiza dotycząca trendów rozwojowych w zakresie instrumentów finansowych” Budżet projektu: Budżet projektu: 300 000 zł Okres realizacji projektu: Okres realizacji projektu: 2008-2009 Cel projektu: Cel projektu: będzie przedstawienie diagnozy stanu potrzeb kapitałowych na tle obecnie dostępnych instrumentów finansowych oraz określenie obszarów, wskazujących na jakiego rodzaju mechanizmy służące realizacji przedsięwzięć istnieje zapotrzebowanie(m.in. do MŚP, jst, etc.). Stan wdrożenia: Stan wdrożenia: Projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną w MRR i został przekazany do oceny merytorycznej.

9 Stan wdrażania projektów systemowych 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Projekt systemowy: „Prognozy i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych” Budżet projektu: Budżet projektu: 320 000 zł Okres realizacji projektu: Okres realizacji projektu: 2008-2009 Cel projektu: Cel projektu: Diagnoza warunków do rozwoju kwalifikacji niezbędnych do przyciągania inwestycji z obszaru energetyki odnawialnej oraz wzmocnienie konkurencyjności regionu. Raport powstały w trakcie realizacji projektu wskaże drogi i sposoby wykorzystania regionalnych, alternatywnych surowców energetycznych. Stan wdrożenia: Projekt jest opracowywany z pomocą ekspertów zewnętrznych.

10 Stan wdrażania projektów systemowych 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Projekt systemowy: „Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście EURO 2012” Budżet projektu: Budżet projektu: 320 000 zł Okres realizacji projektu: Okres realizacji projektu: 2008-2009 Cel projektu: Cel projektu: Ustalenie szans rozwojowych związanych z sektorem turystyki – jednym z kluczowych obszarów rozwojowych Dolnego Śląska. Zostanie przeprowadzone badanie i analiza wskazujące szanse rozwojowe turystyki dolnośląskiej w kontekście spodziewanych zmian oraz ocena wybranych produktów turystycznych funkcjonujących na Dolnym Śląsku pod kątem zgodności ze zidentyfikowanymi trendami rozwojowymi w sektorze i EURO 2012. Stan wdrożenia: Stan wdrożenia: Projekt będzie opracowywany, obecnie gotowe są założenia do projektu.

11 Stan wdrażania projektów systemowych 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Projekt systemowy: „Rozwój, koordynacja, monitoring i ewaluacja Dolnośląskiego Systemu Innowacji” Budżet projektu: Budżet projektu: 3 210 000 zł Okres realizacji projektu: Okres realizacji projektu: 2008-2011 Cel projektu: Cel projektu: Celem ogólnym projektu jest budowanie na Dolnym Śląsku gospodarki opartej na wiedzy i wzmocnienie atrakcyjności regionu poprzez harmonijny rozwój dolnośląskiego regionalnego systemu Innowacji. W projekcie przeprowadzone zostaną badania i analizy Dolnośląskiego Systemu Innowacji, opracowane publikacje oraz przeprowadzona kampania informacyjno – promocyjna dla wszystkich podmiotów biorących udział w budowaniu DSI i całego społeczeństwa Dolnego Śląska. Stan wdrożenia: Stan wdrożenia: Wniosek o dofinansowanie projektu jest w trakcie oceny merytorycznej w MRR. Przewidywany termin akceptacji wniosku to II połowa lipca 2008r.

12 Stan wdrażania projektów systemowych 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Projekt systemowy: „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz innych jednostek uczestniczących w rozwoju, aktualizacji i monitoringu Dolnośląskiej Strategii Innowacji” Budżet projektu: Budżet projektu: 1 400 000 zł Okres realizacji projektu: Okres realizacji projektu: 2008-2010 Cel projektu: Cel projektu: Zwiększenie potencjału Samorządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie przewidywania, planowania i programowania działań na rzecz rozwoju Regionalnego Systemu Innowacji, w tym wspierania i rozwijania współpracy pomiędzy sferą badawczo-rozwojową a przedsiębiorcami z myślą o poprawie transferu wiedzy. Efektem projektu będzie nabycie przez uczestników projektu niezbędnych kompetencji do podejmowania optymalnych działań w zakresie podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Dolnego Śląska m.in. poprzez sprawne przygotowanie koncepcji i późniejsze zarządzanie projektami finansowanymi ze środków unijnych. Stan wdrożenia: Stan wdrożenia: Wniosek o dofinansowanie projektu został przekazany do oceny do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Weryfikacja wniosku nastąpi w przeciągu ok. 1,5 miesiąca.

13 Stan wdrażania projektów systemowych 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Projekt systemowy: „GRANT-wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów” Budżet projektu: Budżet projektu: 5 950 000 zł Okres realizacji projektu: Okres realizacji projektu: 2008-2010 Cel projektu: Cel projektu: Wspieranie badań naukowych przy zapewnieniu transferu wiedzy pomiędzy sferą badawczo-rozwojową a gospodarką regionu, poprzez wypłatę stypendiów dla 150 uczestników studiów doktoranckich dolnośląskich szkół wyższych, kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa i zgodnych z założeniami Dolnośląskiej Strategii Innowacji. Stan wdrożenia: Stan wdrożenia: Wniosek o dofinansowanie projektu został przekazany do oceny do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Weryfikacja wniosku nastąpi w przeciągu ok. 1,5 miesiąca.

14 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Rozwoju Gospodarczego telefon: 071 776 9087 e-mail: wrg@dolnyslask.pl


Pobierz ppt "Stan wdrażania projektów systemowych w ramach PO KL 2007-2013 w zakresie analiz zmian gospodarczych i realizacji Dolnośląskiej Strategii Innowacji Urząd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google