Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VIII POSIEDZENIE PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO do spraw zrównoważonego rozwoju 18 lipca 2011 r. Daglezja, Przysiek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VIII POSIEDZENIE PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO do spraw zrównoważonego rozwoju 18 lipca 2011 r. Daglezja, Przysiek."— Zapis prezentacji:

1 VIII POSIEDZENIE PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO do spraw zrównoważonego rozwoju 18 lipca 2011 r. Daglezja, Przysiek

2 Zgodnie z przepisami artykułów 17 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska organ wykonawczy województwa – zarząd województwa opracowuje wojewódzki program ochrony środowiska. Program ten uchwalony przez sejmik województwa jest realizacją polityki ekologicznej państwa na terytorium województwa. Program ochrony środowiska określa:  cele ekologiczne  priorytety ekologiczne  poziomy celów długoterminowych  harmonogram działań proekologicznych  źródła niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy-prawno ekonomiczne i środki finansowe

3 Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami jest podstawą działań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie polityki ekologicznej i tworzenia innych programów branżowych oraz stanowi podstawę do formułowania wytycznych do powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Z uwagi na obowiązek aktualizowania programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami nie rzadziej niż co cztery lata w dniu 10 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 10/120/11w sprawie przystąpienia do kolejnej aktualizacji „Programu ochrony Środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko- pomorskiego”. Założono, że zaktualizowany dokument obejmować będzie lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018.

4 Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.), dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad, o których mowa w art. 5 w/w ustawy o odpadach, a także stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska, opracowywane są plany gospodarki odpadami.

5 Zgodnie z art. 14 ust. 2 w/w ustawy o odpadach, plan gospodarki odpadami określa: Opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące: rodzaju, ilości i źródła pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania, wyszczególnienia posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, rozmieszczenia istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami; Cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania; Prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami; Zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami; Rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji; Instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, zawierające następujące elementy: wskazanie źródeł finansowania planowanych działań, harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska; System gospodarowania odpadami; System monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami.

6 Zgodnie z art. 15 w/w ustawy o odpadach plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z polityką ekologiczną państwa, a plan wojewódzki powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami. Opracowanie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, zgodnego z wytycznymi „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014”, który został przyjęty uchwałą Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010r. (Monitor Polski Nr 101 poz. 1183), ma na celu dojście do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a szczególnie zasada postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią gospodarki odpadami.

7 1. Wstęp6 1.1. Podstawa prawna i cel opracowania6 1.2. Zakres i metoda opracowania7 2. Ocena aktualnego stanu środowiska w województwie kujawsko-pomorskim8 2.1. Budowa geologiczna, zasoby kopalin i ich eksploatacja8 2.2. Odnawialne źródła energii11 2.3. Powierzchnia ziemi i zasoby glebowe20 2.4. Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa23 2.5. Świat roślin i zwierząt47 2.6. Prawna ochrona przyrody i krajobrazu53 2.7. Gospodarka leśna i łowiecka59 2.8 Warunki klimatyczne, jakość powietrza atmosferycznego64 2.9. Hałas68 2.10. Pola elektromagnetyczne71 2.11. Poważne awarie i poważne awarie przemysłowe72 2.12 Środowisko i zdrowie76 2.13 Najważniejsze problemy ekologiczne województwa78 2.13.1. Jakość wód powierzchniowych i podziemnych78 2.13.2. Znaczne braki w uporządkowaniu systemów gospodarki ściekowej78 2.13.3. Zagrożenia środowiska związane z eksploatacją węgla brunatnego78 2.13.4. Zagrożenie deficytem wody w okresie wegetacyjnym78 2.13.5. Żywiołowy rozwój energetyki wiatrowej78 2.13.6. Jakość powietrza atmosferycznego79 2.13.7. Ponadnormatywne poziomy dźwięku79 2.13.8. Zagrożenie powodzią79 2.13.9. Poważne awarie i poważne awarie przemysłowe79 2.13.10. Niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa79 SPIS TREŚCI

8 3. Analiza stanu gospodarki odpadami80 3.1. Odpady komunalne, w tym odpady ulegające biodegradacji87 3.2. Odpady niebezpieczne103 3.3. Odpady pozostałe135 3.4. Metody odzysku i unieszkodliwiania odpadów157 4. Województwo kujawsko – pomorskie w projektach Unii Europejskiej160 4.1. Projekt CERREC160 4.2. Projekt Waste to Energy162 5. Kierunki ochrony środowiska166 5.1. Cel ekologiczny: Poprawa jakości środowiska166 5.1.1. Poprawa jakości wód166 5.1.2. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i ochrona klimatu167 5.1.3. Poprawa klimatu akustycznego167 5.1.4. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi168 5.1.5. Ochrona przed poważnymi awariami i poważnymi awariami przemysłowymi168 5.1.6. Zarządzanie środowiskiem w aspekcie ochrony zdrowia169 5.2. Cel ekologiczny: Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii170 5.2.1. Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i odpadowość170 5.2.2. Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i skutkami suszy170 5.2.3. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych171 5.3. Cel ekologiczny: Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych172 5.3.1. Ochrona przyrody i krajobrazu172 5.3.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów172 5.3.3. Ochrona powierzchni ziemi i gleb173 5.3.4. Ochrona zasobów kopalin173 5.4. Cel ekologiczny: Działania systemowe w ochronie środowiska175 5.4.1. Edukacja ekologiczna i udział społeczeństwa w ochronie środowiska175 5.4.2. Rozwój badań i postęp techniczny175 5.4.3. Planowanie przestrzenne w ochronie środowiska176 5.4.4. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska176

9 6. Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami177 6.1. Odpady komunalne, w tym ulegające biodegradacji177 6.2. Odpady niebezpieczne178 6.3.Odpady pozostałe179 7. Przyjęte cele w gospodarce odpadami181 7.1. Odpady komunalne, w tym odpady ulegające biodegradacji181 7.2. Odpady niebezpieczne182 7.3. Odpady pozostałe184 8. Kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarowania odpadami185 8.1. Odpady komunalne, w tym odpady ulegające biodegradacji186 8.1.1. Zbieranie i transport odpadów186 8.1.2. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów187 8.1.3. Wdrażanie systemowych i kompleksowych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi188 8.1.4. Zakończenie uporządkowania składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne193 8.2. Odpady niebezpieczne195 8.2.1. Odpady zawierające PCB195 8.2.2. Oleje odpadowe195 8.2.3. Odpady medyczne i weterynaryjne196 8.2.4. Zużyte baterie i akumulatory196 8.2.5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny197 8.2.6. Pojazdy wycofane z eksploatacji197 8.2.7. Odpady zawierające azbest198 8.2.8. Zbędne środki bojowe i odpady materiałów wybuchowych198 8.3. Odpady pozostałe198 8.3.1. Zużyte opony199 8.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej199 8.3.3. Komunalne osady ściekowe199 8.3.4. Odpady ulegające biodegradacji, inne niż komunalne199 8.3.5. Odpady opakowaniowe199 8.3.6. Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy200 9. Harmonogram i sposób finansowania realizacji zadań do roku 2014 z perspektywą 2014-2018201 10. Zarządzanie programem208 10.1. Sposób monitoringu i oceny wdrażania programu ochrony środowiska208 10.2. Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu gospodarki odpadami211 11. Analiza źródeł finansowania programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami215 12. Wnioski z prognozy oddziaływania na środowisko218 13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym218

10 Typy mezoregionów fizycznogeograficznych

11 Złoża kopalin

12 Zasoby energetyczne wód płynących Obiekty hydroenergetyczne

13 Strefy energetyczne wiatru

14 Istniejące elektrownie wiatrowe wg mocy zainstalowanej do 2010r.

15 Uwarunkowania pozyskania biomasy z roślin energetycznych

16 Zasoby glebowe

17 Stan jednolitych wód powierzchniowych badanych w 2009 r.

18 Stan jednolitych wód powierzchniowych - jeziora

19 Aglomeracje kanalizacyjne

20 Świat roślin

21 Świat zwierząt

22 Prawna ochrona przyrody i krajobrazu

23 Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000

24 Specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000

25 Lesistość

26 Lasy i gospodarka leśna

27 Gospodarka łowiecka

28 Jakość powietrza wg kryteriów oceny rocznej za rok 2009 - strefy najbardziej zanieczyszczone

29 Ocena klimatu akustycznego

30 Promieniowanie elektromagnetyczne

31 Poważne awarie

32 Środowisko i zdrowie

33 Najważniejsze problemy ekologiczne województwa Analiza zasobów i walorów poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, ocena stanu i zagrożeń ich jakości oraz analiza stopnia wpływu człowieka na poszczególne składniki przyrody przy analizie ich wzajemnych powiązań pozwalają sformułować najbardziej istotne problemy ekologiczne województwa kujawsko-pomorskiego. 1. Jakość wód powierzchniowych i podziemnych 2. Znaczne braki w uporządkowaniu systemów gospodarki ściekowej 3. Zagrożenia środowiska związane z eksploatacją węgla brunatnego 4. Zagrożenie deficytem wody w okresie wegetacyjnym 5. Żywiołowy rozwój energetyki wiatrowej 6. Jakość powietrza atmosferycznego 7. Ponadnormatywne poziomy dźwięku 8. Zagrożenie powodzią 9. Poważne awarie i poważne awarie przemysłowe 10. Niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa

34 Wybrane problemy ekologiczne

35

36 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "VIII POSIEDZENIE PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO do spraw zrównoważonego rozwoju 18 lipca 2011 r. Daglezja, Przysiek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google