Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VII kampania społeczna N O PROMIL – N O PROBLEM PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VII kampania społeczna N O PROMIL – N O PROBLEM PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI."— Zapis prezentacji:

1 VII kampania społeczna N O PROMIL – N O PROBLEM PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Kampania społeczna N O PROMIL – N O PROBLEM aktywizuje dzieci, młodzież i dorosłych do współpracy z samorządami lokalnymi w celu przeciwdziałania zachowaniom stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Instytut Rozwoju Społecznego Stowarzyszenie Moje Krzyszkowice Stowarzyszenie Solny Gwarek Gmina i Miasto Wieliczka Bezpromilowo.pl

2 Instytut Rozwoju Społecznego Stowarzyszenie Moje Krzyszkowice Stowarzyszenie Solny Gwarek Gmina i Miasto Wieliczka Bezpromilowo.pl Skutki prawne prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Kampania społeczna N O PROMIL – N O PROBLEM aktywizuje dzieci, młodzież i dorosłych do współpracy z samorządami lokalnymi w celu przeciwdziałania zachowaniom stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

3 Kampania Społeczna No Promil No Problem Bezpromilowo.pl 3 Zabrania się kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu Stan nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu karnego (art. 115 §16) i Ustawy (art.46, pkt. 3) zachodzi, gdy: 1.zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,50/00 albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub 2.zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Stan po użyciu alkoholu w rozumieniu Ustawy (art.46, pkt. 2) zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: 1.stężenia we krwi od 0,20/00 do 0,50/00 alkoholu albo 2.obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

4 Kampania Społeczna No Promil No Problem Bezpromilowo.pl 4 Badanie w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie Według Ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 126. 1.Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. 2.Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym. W takim przypadku ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu. 3.Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone również w razie braku zgody kierującego, o czym należy go uprzedzić. 4.Warunki oraz sposób przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1 i 2, określają odrębne przepisy.

5 Kampania Społeczna No Promil No Problem Bezpromilowo.pl 5 Badanie w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie Art. 128. 1.W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest poddawany badaniu na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. 2.Badaniu, o którym mowa w ust. 1, można poddać także inną osobę, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny. 3.Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, mają prawo żądać od organu kontroli ruchu drogowego przeprowadzenia badania krwi lub moczu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

6 Kampania Społeczna No Promil No Problem Bezpromilowo.pl 6 Konsekwencje prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (wg Kodeksu karnego) Art. 42. § 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. § 2. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177.

7 Kampania Społeczna No Promil No Problem Bezpromilowo.pl 7 Konsekwencje prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (wg Kodeksu karnego) § 3. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. § 4. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3.

8 Kampania Społeczna No Promil No Problem Bezpromilowo.pl 8 Konsekwencje prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (wg Kodeksu karnego) Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości.

9 Kampania Społeczna No Promil No Problem Bezpromilowo.pl 9 Konsekwencje prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (wg Kodeksu karnego) Art. 179. Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny albo inny pojazd w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub dopuszcza do prowadzenia pojazdu mechanicznego albo innego pojazdu na drodze publicznej przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, będącą pod wpływem środka odurzającego lub osobę nie posiadającą wymaganych uprawnień, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 180. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pełni czynności związane bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

10 Kampania Społeczna No Promil No Problem Bezpromilowo.pl 10 Nietrzeźwy pracownik Zgodnie z nowym kodeksem pracy przepisy dotyczące spożywania alkoholu przez pracowników podczas wykonywania czynności służbowych są bardzo łagodne. W zasadzie cała odpowiedzialność za czyny nietrzeźwego pracownika, a także wypadki jakim ulegnie on w pracy spoczywa na pracodawcy. Kary jakimi dysponuje pracodawca to: 1. upomnienie, 2. nagana, 3. kara pieniężna. Pracodawcy wolno rozwiązać umowę o pracę w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Zobacz: Art. 108 §1 i §2; Art. 52 §1

11 Kampania Społeczna No Promil No Problem Bezpromilowo.pl 11 Pracodawca Zgodnie z nowym kodeksem pracy przepisy dotyczące spożywania alkoholu przez pracowników podczas wykonywania czynności służbowych są bardzo łagodne. Pracodawca jest odpowiedzialny za czyny i zdrowie swoich pracowników. A więc odpowiedzialność za czyny nietrzeźwego pracownika, a także wypadki jakim ulegnie on w pracy spoczywa na pracodawcy. Zobacz: Art. 207 §1 i §2; Art. 212

12 Bezpromilowo.pl Dziękujemy za uwagę. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Instytut Rozwoju Społecznego Stowarzyszenie Moje Krzyszkowice Stowarzyszenie Solny Gwarek Gmina i Miasto Wieliczka Kampania Społeczna No Promil No Problem 12


Pobierz ppt "VII kampania społeczna N O PROMIL – N O PROBLEM PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google