Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze mgr inż. Maria Skrętowicz bud. D-2 pok. 17B

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze mgr inż. Maria Skrętowicz bud. D-2 pok. 17B"— Zapis prezentacji:

1 Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze mgr inż. Maria Skrętowicz bud. D-2 pok. 17B e-mail: maria.skretowicz@pwr.wroc.pl

2 Roczne emisje zanieczyszczeń gazowych z powierzchni Ziemi

3 Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze – ale po co? 1.Określenie wpływu istniejącej instalacji na środowisko – decyzje o emisji dopuszczalnej, 2.Przewidywanie zanieczyszczenia powietrza spowodowanego przez nową instalację na etapie projektowania, 3.Awarie (np. przemysłowe) – prognozowanie skutków ekologicznych na skutek poważnych awarii przemysłowych (ryzyko)

4 Podział i rodzaje modeli  modele fizyczne – procesy zachodzące w rzeczywistej atmosferze są symulowane w mniejszej skali w laboratorium przy wykorzystaniu tuneli wiatrowych lub zbiorników wodnych;  modele matematyczne modele empiryczne – korzystają z danych pomiarowych, które służą do ustalenia empirycznych zależności opisujących procesy atmosferyczne, modele deterministyczne – wykorzystują matematyczny opis fizycznych i chemicznych procesów zachodzących w atmosferze.

5 Matematyczne deterministyczne modele rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze  Modele Lagrangeowskie modele gaussowskie modele pudełkowe modele cząstek  Modele Eulerowskie modele analityczne modele pudełkowe modele numeryczne (z domknięciem pierwszego rzędu, drugiego rzędu, uwzględniającym turbulencję podsiatkową)  Modele Gaussowskie modele smugowe starej generacji korzystające z dyskretnych stanów równowagi atmosfery modele smugi segmentowej i/lub obłoku przystosowane dla opisu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w warunkach niestacjonarnych i niejednorodnych modele nowej generacji z modułem gaussowskim posługujące się parametrami warstwy granicznej

6 Formuła Pasquilla model gaussowski smugowy starej generacji, uproszczone równanie dyfuzji zanieczyszczenia gazowego w poruszającym się ośrodku gazowym, do zagadnień rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wyrzucanych do atmosfery z kominów, równanie opisuje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń dla dowolnego punktu emisji, ustalonego w czasie Gdzie: C(x,y,z) – stężenie zanieczyszczenia w punkcie (x,y,z)

7 Formuła Pasquilla Zalety:  prosta koncepcja,  dostępność danych,  niskie koszty Wady:  wynikają z założeń upraszczających (np. stacjonarne i jednorodne warunki meteorologiczne, teren płaski, jednorodne warunki terenowe, ciągła i niezmienna emisja zanieczyszczenia, czas uśredniania do 1 godziny)

8 Najważniejsze pojęcia: Emisja („Poś”) – wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka do powietrza, wody, gleby lub ziemi: a)substancje, b)energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pole magnetyczne. Emisja (słownik PWN) – ilość (np. masa) zanieczyszczeń pyłowych lub gazowych wprowadzana do powietrza atmosferycznego w jednostce czasu. Imisja (słownik PWN) – ilość zanieczyszczeń pyłowych lub gazowych odbierana przez środowisko, jest miarą stopnia jego zanieczyszczenia, definiowaną jako stężenie zanieczyszczeń w powietrzu (wyrażane w jednostkach masy danego zanieczyszczenia na jednostkę objętości powietrza lub w ppm, ppb) oraz jako depozycja zanieczyszczeń – ilość danego zanieczyszczenia osiadającego na powierzchni ziemi.

9 Najważniejsze pojęcia (‘Poś’): Metodyka referencyjna – określona na podstawie ustawy metoda pomiarów lub badań, która może obejmować w szczególności sposób poboru próbek, sposób interpretacji uzyskanych danych, a także metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji oraz energii w środowisku. Poziom dopuszczalny – jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym terminie i który po tym terminie nie powinien być przekraczany; poziom dopuszczalny jest standardem jakości powietrza Standardy emisyjne – dopuszczalne wielkości emisji (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22.04.2011 r. Dz. U. Nr 95 poz. 558) Standard jakości środowiska – poziomy dopuszczalne substancji lub energii, które muszą być osiągnięte w określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze (tu: powietrza)

10 Czynniki wpływające na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze: warunki emisji, warunki terenowe, warunki meteorologiczne, właściwości fizyko-chemiczne zanieczyszczenia.

11 Dane wejściowe do modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu Dane dotyczące emisji zanieczyszczeń i jej źródeł wielkość emisji, rodzaj i parametry źródła (lokalizacja w terenie, wysokość wyrzutu zanieczyszczenia, czas trwania emisji, prędkość i temperatura gazów odlotowych); Dane terenowe ukształtowanie i zagospodarowanie terenu (szorstkość, hipsometria), pokrycie roślinne, rodzaj gleby; Dane meteorologiczne temperatura i wilgotność powietrza, wektor wiatru, ciśnienie atmosferyczne, opad (rodzaj i natężenie), zachmurzenie, natężenie promieniowania słonecznego, energia turbulencyjna; Dane dotyczące procesów fizykochemicznych zanieczyszczeń w atmosferze opis chemii zanieczyszczeń, procesy suchej i mokrej depozycji

12 Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze – metodyka referencyjna Rozporządzenie określa między innymi: 1)Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane dla: a)terenu kraju z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej, b)obszarów ochrony uzdrowiskowej 2)Warunki, w jakich ustala się wartości odniesienia, 3)Okresy, dla których są uśrednione wartości odniesienia, 4)Warunki uznawania wartości odniesienia za dotrzymane, 5)Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 roku Nr 16 poz. 87)

13


Pobierz ppt "Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze mgr inż. Maria Skrętowicz bud. D-2 pok. 17B"

Podobne prezentacje


Reklamy Google