Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie jst w procesie przygotowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie jst w procesie przygotowania."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie jst w procesie przygotowania programów rewitalizacji Przygotowanie programów rewitalizacji w gminach woj. pomorskiego

2 Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie jst w procesie przygotowania programów rewitalizacji Schemat wsparcia jst z pomocy technicznej

3 Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie jst w procesie przygotowania programów rewitalizacji Współpraca MIiR i Urzędu Marszałkowskiego - cele  Upowszechnienie pojęcia rewitalizacji jako procesu kompleksowego, uwzględniającego elementy zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak również społeczne;  Wzmocnienie zdolności JST do programowania działań rewitalizacyjnych skoncentrowanych na najbardziej problemowych obszarach miast;  Opracowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji;  Wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

4 Konferencja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie jst w procesie przygotowania programów rewitalizacji Współpraca MIiR i Urzędu Marszałkowskiego - cele  Organizacja konkursu dotacji dla gmin  Wzmocnienie kompetencji Zespołu ds. rewitalizacji

5 Konferencja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie jst w procesie przygotowania programów rewitalizacji Konkurs dotacji  Konkurs zostanie przeprowadzony przez Urząd Marszałkowski;  Konkurs skierowany jest do gmin miejskich i miejsko- wiejskich;  Wybrane gminy uzyskają środki na opracowanie lub aktualizację programu rewitalizacji;  Kwota środków przeznaczona na dotację dla gmin to kwota ponad 3,7 mln zł;  Maksymalna wartość projektu to 300 000 zł.

6 Konferencja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie jst w procesie przygotowania programów rewitalizacji Konkurs dotacji  Termin ogłoszenia konkursu w ciągu 30 dni od dnia podpisania porozumienia między Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Marszałkiem Województwa Pomorskiego

7 Konferencja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie jst w procesie przygotowania programów rewitalizacji Zespół ds. rewitalizacji  Zespół ds. rewitalizacji funkcjonuje w strukturze Urzędu Marszałkowskiego;  Ze środków przekazanych przez MIiR sfinansowane zostaną koszty funkcjonowania zespołu oraz zdań związanych z organizacją konkursu oraz działalnością informacyjno-edukacyjną;  Członkowie zespołu będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia eksperckiego organizowanego przez MIiR.

8 Konferencja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie jst w procesie przygotowania programów rewitalizacji Zespół ds. rewitalizacji - zadania  Przekazanie i ugruntowanie aktualnej wiedzy na temat procesów rewitalizacji – budowanie kompetencji urzędników.  Upowszechnienie zasad opracowywania programów rewitalizacji z uwzględnieniem aspektów społecznych, przestrzennych, infrastrukturalnych, gospodarczych i środowiskowych.  Zwrócenie szczególnej uwagi na społeczny wymiar rewitalizacji.

9 Konferencja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie jst w procesie przygotowania programów rewitalizacji Zespół ds. rewitalizacji - zadania  Organizacja spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców w konkursie, prezentacja zasady konkursu oraz omówienie cech i elementów programu rewitalizacji – Gdańsk i Słupsk;  Organizacja spotkania informacyjnego dla dotacjobiorców w celu omówienia zasad realizacji projektu oraz przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji;  Organizacja spotkań edukacyjnych dla wszystkich zainteresowanych podmiotów na terenie województwa w celu zaprezentowania nowego podejścia do rewitalizacji;  Wsparcie eksperckie dla gmin wybranych w konkursie;  Ocena programów rewitalizacji opracowanych w ramach konkursu oraz poza konkursem.

10 Konferencja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie jst w procesie przygotowania programów rewitalizacji Konkurs „Modelowa Rewitalizacja Miast” Wsparcie eksperckie dla 57 miast. Przygotowanie wniosku o przyznanie dotacji. Termin składania wniosków o dofinansowanie – styczeń 2016 r. Ocena złożonych wniosków Ogłoszenie wyników i podpisane umów z max. 20 wybranymi wnioskodawcami. Realizacja wybranych projektów.

11 Konferencja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie jst w procesie przygotowania programów rewitalizacji Konkurs „Modelowa Rewitalizacja Miast” Projekt pilotażowy Opracowane/zaktualizowane programy rewitalizacji są kompleksowe, komplementarne, opracowane uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej. Identyfikacja głównego problemu na podstawie kompleksowej analizy i diagnozy. Opracowanie rozwiązań, procedur, dokumentacji niezbędnych dla prowadzenia procesu rewitalizacji. Opracowanie pełnych ścieżek dojścia do projektów rewitalizacyjnych.

12 Konferencja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie jst w procesie przygotowania programów rewitalizacji Centrum wiedzy w MIiR Efekty projektów będą rozpowszechniane za pośrednictwem Centrum Wiedzy w MIiR:  wymianę doświadczeń z miastami o zbliżonej sytuacji społeczno-ekonomicznej,  wskazywanie słabych i mocnych stron podejmowanych działań,  opracowanie dokumentacji podsumowującej realizację projektu i przedstawiającej wypracowane dobre praktyki i doświadczenia (obejmujące część I i II projektu) – obligatoryjny element projektu

13 Konferencja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie jst w procesie przygotowania programów rewitalizacji Konkurs „Modelowa Rewitalizacja Miast” Uczestnicy I etapu konkursu z województwa pomorskiego:  Słupsk  Tczew

14 Konferencja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie jst w procesie przygotowania programów rewitalizacji Dziękuję za uwagę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Programów Pomocowych Przemysław Derwich przemyslaw.derwich@mir.gov.pl tel. 22 273 78 00


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie jst w procesie przygotowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google