Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT EDUSCIENCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZELINIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT EDUSCIENCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZELINIE."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT EDUSCIENCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZELINIE

2 . Świat stawia przed nami wiele nowych wyzwań związanych z rozwojem cywilizacji. W takim świecie funkcjonuje dziś szkoła, a w niej uczniowie Wyzwaniem dla dzisiejszej szkoły jest przygotowanie uczniów do świadomego życia w nowoczesnym społeczeństwie. Jedną z form rozwijania kreatywności u dzieci jest wyposażenie je w umiejętność posługiwania się nowoczesną technologią na co dzień, budowanie pewności siebie. Budzenie poczucia, że chcą, mogą i potrafią wykorzystać swój potencjał oraz otworzyć się na zachodzące zmiany. Dzięki udziałowi w projekcie EDUSCIENCE uczniowie naszej szkoły otrzymali taką szansę.

3 W Projekcie „Eduscience” biorą udział uczniowie obecnej klasy trzeciej pod opieką pani Joanny Bocheńskiej. Szkolnym administratorem projektu jest pani Marzenna Obolewicz. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czelinie mogą zdobywać wiedzę w zupełnie inny sposób niż dotychczas.

4 Przewodnikiem uczniów w odkrywaniu nowej wiedzy i umiejętności matematyczno - przyrodniczych jest nauczyciel, który nie tylko zna i wykorzystuje gotowe zasoby platformy EDUSCIENCE, ale również tworzy własne rozwiązania na potrzeby zajęć. W procesie edukacyjnym wykorzystuje technologię informacyjno - komunikacyjną w tym tablicę interaktywną z oprogramowaniem. Wprowadza uczniów w świat wiedzy uwzględniając indywidualne style uczenia się każdego z nich. Za aktywną pracę p. Joanna Bocheńska zajęła trzecie miejsce w konkursie „Najlepszy zasób na platformie e – learningowej EDUSCIENCE.

5 Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

6 Nauczyciel tworzy zasoby na platformie e- lerningowej, które służą uatrakcyjnianiu zajęć.

7 W treść lekcji włączane są m.in. gry i quizy

8

9 Uczniowie systematycznie korzystają z lekcji on -line z naukowcami.

10 Uczniowie korzystają również ze stacji monitoringu przyrodniczego – wyniki rejestrują na platformie. Systematyczne badania prowadzone w ramach monitoringu przyrodniczego nie tylko poszerzają wiedzę i umiejętności uczniów, ale również wpływają na kształtowanie ich postaw odpowiedzialności, wytrwałości w realizacji zadań długofalowych, współpracy w zespole.

11

12

13 Sukcesy w konkursach „Monitoring przyrodniczy” W roku 2013 uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej w Czelinie zajęli pierwsze miejsce - w kategorii klas I – III- w konkursie „MONITORING PRZYRODNICZY WIOSNĄ”. Uczniowie codziennie prowadzili monitoring przyrodniczy pod kierunkiem wychowawczyni - pani Joanny Bocheńskiej. Do obserwacji meteorologicznych i przyrodniczych wykorzystywali otrzymany z projektu zestaw przyrządów pomiarowych. Dane z obserwacji dzieci umieszczały w formie raportu na portalu EDUSCIENCE

14 W 2014 r. uczniowie naszej Szkoły po raz kolejny zajęli pierwsze miejsce w konkursie „Systematyczność monitoringu przyrodniczego” organizowanym w ramach projektu EDUSCIENCE. Uczniowie – pod kierunkiem wychowawczyni, pani Joanny Bocheńskiej- prowadzili codzienne obserwacje meteorologiczne i przyrodnicze, a dane z obserwacji w postaci raportów umieszczali na portalu. Dzięki zaangażowaniu i wytrwałości uczniów nasza Szkoła otrzymała wspaniałe nagrody: kolejną tablicę interaktywną oraz zestaw programów multimedialnych, natomoiast uczniowie dyplomy i książki na temat metod skutecznego uczenia się.

15

16

17

18 N Nasze wysiłki zostały nagrodzone dyplomami wręczonymi podczas uroczystego apelu.

19

20 EDUSCIENCE to nie tylko zajęcia w szkołach. W ramach Projektu organizowane są Festiwale Nauki i Pikniki Naukowe EDUSCIENCE oraz wycieczki dydaktyczne do obserwatoriów geofizycznych i spotkania z naukowcami.

21 3 i 4 października 2013 r. uczniowie drugiej klasy Szkoły Podstawowej w Czelinie uczestniczyli w dwudniowej wycieczce dydaktycznej zorganizowanej w ramach Projektu EDUSCIENCE. Przed budynkiem Obserwatorium Astrogeodynamicznego Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk uczniowie z Czelina spotkali się z grupą ze Szkoły Podstawowej w Hanulinie. Obie grupy zostały powitane przez panów dydaktyków zatrudnionych w Projekcie i zaproszone na zajęcia. Podczas zajęć uczniowie poznawali wybrane obszary działalności Obserwatorium, z zaciekawieniem słuchali informacji m.in. na temat rozmieszczenia i wykorzystania sztucznych satelitów Ziemi oraz zasady działania lasera i GPS, oglądali filmy na temat możliwości badania śladów życia na Marsie, a także obejrzeli potężny teleskop, konstruowali model satelity BRITE.

22

23

24

25 Na drugi dzień wycieczki zaplanowano zwiedzanie kompleksu zamkowego w Kórniku. W zamku mieści się muzeum oraz Biblioteka Działyńskich. Dzieci z zainteresowaniem oglądały przepiękne wnętrza i słuchały niezwykle ciekawej opowieści pani przewodnik o historii zamku i jego mieszkańcach.

26 Niezwykła lekcja w Arboretum Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku

27

28 Realizując założenia projektu dążymy do tego, aby dzięki zmienionej formule uczenia wzrosło zainteresowanie wśród naszych uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi, informatycznymi oraz technicznymi. Zachęcamy uczniów do tego, aby brali udział w realnym procesie badawczym, obserwowali otaczający ich świat, stawiali sobie pytania i samodzielnie szukali na nie odpowiedzi, aby byli w stanie przenieść metody badawcze na grunt szkolny.

29 Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów z użyciem nowoczesnych metod i ze wsparciem nowoczesnych technologii są dużo bardziej trwałe i efektywne, co potwierdzają także doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu EDUSCIENCE. Efekty używania nowoczesnej technologii w naszej szkole są niewątpliwie pozytywne, do czego przyczynia się korzystanie podczas zajęć z tablic interaktywnych wraz z innymi technologicznymi nowościami.

30 EFEKTY 1. W odniesieniu do uczniów:  zwiększenie zainteresowania naukami matematyczno - przyrodniczymi,  rozwój umiejętności posługiwania się technologiami informatyczno - komunikacyjnymi,  wzrost poziomu kompetencji kluczowych : matematyczno – przyrodniczych i społecznych ( w szczególności umiejętności pracy w zespole),  wytworzenie nawyku systematycznej obserwacji i opisywania otaczającej przyrody w ramach prowadzonego monitoringu przyrodniczego,  pogłębienie umiejętności wykorzystywania obserwacji naukowych w praktyce życia codziennego,  wzrost wiary we własne możliwości i poprawa umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach.

31 2. W odniesieniu do nauczycieli:  udoskonalenie kompetencji merytorycznych poprzez dostęp do zasobów najnowszej wiedzy przedmiotowej oraz kontakt z naukowcami,  wzrost umiejętności planowania i organizowania działań dydaktycznych i wychowawczych,  udoskonalenie umiejętności skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych,  wzbogacenie warsztatu pracy o nowatorskie zasoby edukacyjne oraz innowacyjne metody i formy pracy,  wzrost umiejętności projektowania nowoczesnych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz efektywnego planowania własnej pracy.

32 3. W odniesieniu do szkoły:  doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne pomoce i materiały edukacyjne (szkoła pozyskała trzy tablice interaktywne z oprogramowaniem, jedną na potrzeby realizacji projektu, natomiast pozostałe dwie jako nagrody w konkursie "Systematyczność monitoringu przyrodniczego" oraz zestawy programów edukacyjnych),  uatrakcyjnienie i podniesienie skuteczności procesu edukacyjnego poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania wykorzystując interaktywną platformę edukacyjną,  podniesienie jakości pracy zespołowej nauczycieli i uczniów,  udoskonalenie umiejętności planowania pracy nauczycieli w związku z potrzebami / wyzwaniami otoczenia szkoły (bliższego i dalszego) oraz z indywidualnymi potrzebami i możliwościami uczniów, przeniesienie metod naukowo - badawczych na codzienną rzeczywistość szkolną,  promocja szkoły w środowisku lokalnym i pozalokalnym dzięki wdrożeniu i realizacji innowacji EDUSCIENCE oraz dzięki osiągnięciom (informacje o realizacji projektu znajdują się na stronie szkolnej, stronie Gminy Mieszkowice oraz na portalu informacyjnym powiatu gryfińskiego igryfino.pl)

33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROJEKT EDUSCIENCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZELINIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google