Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Awans zawodowy nauczycieli. Akta prawne regulujące awans zawodowy  Ustawa – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r (Rozdział 3a)  Rozporządzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Awans zawodowy nauczycieli. Akta prawne regulujące awans zawodowy  Ustawa – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r (Rozdział 3a)  Rozporządzenie."— Zapis prezentacji:

1 Awans zawodowy nauczycieli

2 Akta prawne regulujące awans zawodowy  Ustawa – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r (Rozdział 3a)  Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004 r

3 Etapy awansu zawodowego

4 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu – nauczyciele kontraktowy i mianowany (nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły.) Wyznaczenie opiekuna stażu przez dyrektora Opracowanie i złożenie u dyrektora planu rozwoju zawodowego (w terminie do 20 dni od daty rozpoczęcia zajęć, nauczyciel kontraktowy i mianowany projekt planu dołączają do wniosku o rozpoczęcie stażu)

5 Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora (w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć) Realizacja planu rozwoju zawodowego Nauczyciel stażysta – 9 miesięcy Nauczyciel kontraktowy – 2 lata 9 miesięcy Nauczyciel mianowany – 2 lata 9 miesięcy

6 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stażu) Projekt oceny przygotowany przez opiekuna stażu (w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przez nauczyciela stażu) Ocena dyrektora szkoły (w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania).

7 Do 30 czerwca postępowanie zostaje rozpoczęte i zakończone do 31 sierpnia Jeśli ocena będzie pozytywna: Złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego (nauczyciel stażysta) lub egzaminacyjnego (nauczyciel kontraktowy): Między 1 lipca a 31 października postępowanie zostaje rozpoczęte i zakończone do 31 grudnia

8 Dodatkowy staż Dyrektor wyraża zgodę na dodatkowy 9 miesięczny staż ( w związku z negatywną oceną dorobku zawodowego lub brakiem akceptacji komisji – art. 9c ust 11 ). Nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją tylko jeden raz w danej szkole.

9 Nauczyciel stażysta i kontraktowy składają wniosek w roku (kalendarzowym) uzyskania oceny dorobku, Nauczyciel mianowany składa wniosek w ciągu trzech lat od dnia zakończenia stażu.

10 Art. 9d ust.5 KN W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 1 miesiąc okres stażu ulegnie wydłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Wydłużanie stażu

11 Po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego staż na kolejny stopień awansu zawodowego można rozpocząć po przepracowaniu 2 lat Po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego staż na kolejny stopień awansu zawodowego można rozpocząć po przepracowaniu 1 roku Kolejne stopnie awansu...

12 Zadania opiekuna stażu

13 Zapoznać stażystę z procedurą uzyskania awansu zawodowego, dokumentacją i organizacją pracy w szkole. Pomóc w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego. Wspierać działania nauczyciela kontraktowego w zakresie wzbogacania jego warsztatu. Dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym Obserwować zajęcia prowadzone przez stażystę (min.1xw miesiącu) Zapewnić stażyście możliwość obserwowania zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli (min.1xw miesiącu) Wskazywać możliwości pracy dydaktycznej i wychowawczej (omawianie zajęć) Udzielać rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych, wychowawczych. (spotkania ze stażystą – harmonogram spotkań) Pomóc w opracowaniu projektu sprawozdania. Pomóc w uporządkowaniu dokumentacji kwalifikacyjnej. Przygotować projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.

14 Struktura planu rozwoju zawodowego

15 Powinności i zadania nauczyciela stażysty § 6 ust. 2 pkt 1 Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki. Poznanie procedury awansu Poznanie zasad funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły przepisów bhp Nawiązanie współpracy z opiekunem. Uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacją podstawowych funkcji, wynikających z ich zadań. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami.

16 § 6 ust. 2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki. Ocena swoich kompetencji zawodowych, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy Doskonalenie multimedialnych technik pracy Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym: wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

17 § 6 ust. 2 pkt 3 Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem. Wspomaganie aktywności twórczej młodzieży. Pomoc w nauce i wyrównywanie braków szkolnych. Organizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela – wychowawcy. Nawiązanie współpracy wychowawcami. Obserwacja i analiza możliwości uczniów.

18 § 6 ust. 2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora Ocena własnych umiejętności.

19 Powinności i zadania nauczyciela kontraktowego § 7.2.1 umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli Współpraca z opiekunem stażu Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych Wzbogacanie warsztatu poprzez poszerzanie inwentarza stosowanych metod nauczania o metody aktywizujące Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami

20 § 7.2.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych Diagnozowanie innych problemów wychowawczo-opiekuńczych indywidualnych uczniów i próby pomocy Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych, słabych, Promowanie szkoły w środowisku lokalnym Pełnienie roli opiekuna młodzieży

21 §7.2.3. umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela Wykorzystywanie komputera w pracy nauczyciela Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego Publikowanie swych własnych prac w Internecie Prenumerata biuletynów online dla nauczycieli

22 § 7.2.4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań; Pogłębianie wiedzy z tych dziedzin Zastosowanie zdobytej wiedzy z tych dziedzin w swym warsztacie pracy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów

23 § 7.2.5. umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty: -Dalsze poznawanie zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły poprzez analizę przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej -Poznawanie przepisów prawa oświatowego, w tym aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli aktualizacja wiedzy dotyczącej obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Awans zawodowy nauczycieli. Akta prawne regulujące awans zawodowy  Ustawa – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r (Rozdział 3a)  Rozporządzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google