Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego” Realizowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego” Realizowany."— Zapis prezentacji:

1 „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego” Realizowany w ramach Priorytetu III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

2 Pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli. Założenia merytoryczne - opracowane w ramach projektu ORE „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

3  Źródło finansowania: Priorytet III Działanie 3.5 PO KL  Instytucja Pośrednicząca I stopnia: MEN  Instytucja Pośrednicząca II stopnia: ORE  Projektodawca: Powiat Tarnowski  Okres realizacji: 1 sierpnia 2013 r. – 30 czerwca 2015 r.  Kwota dofinansowania: ponad 4 321 798,74 PLN

4  Poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Tarnowskim, poprzez wdrożenie kompleksowych planów wspomagania szkół i przedszkoli.

5  Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli poprzez opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania;  Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli przez wdrożenie Rocznych Planów Wspomagania szkoły/przedszkola;  Podniesienie kompetencji dyrektorów szkół/przedszkoli w zakresie prowadzenia diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola w obszarze doskonalenia nauczycieli;  Poprawa współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia

6  Szkoły – szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika, zasadnicze szkoły zawodowe – 141;  Przedszkola – 14;  Nauczyciele/lki przedmiotowi;  Dyrektorzy/dyrektorki szkół/przedszkoli

7 1. Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania 2. Przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach 3. Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia.

8  Realizacja zadania będzie polegała na przeprowadzeniu doskonalenia nauczycieli w oparciu o dwie różne oferty w każdej ze zgłoszonych szkół, których wybór nastąpi po diagnozie potrzeb: Spotkanie z dyrektorem (2h) i radą pedagogiczną (2h) Warsztat diagnostyczno- rozwojowy (4h)  Proces realizacji jednego Rocznego Planu Wspomagania będzie wynosił min.7 miesięcy w danym roku szkolnego i będzie obejmował: Przeprowadzenie procesu doskonalenia: -warsztaty (15h) -spotkania grup -szkolenia/wykłady (10h) Pomoc w przełożeniu nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę: -konsultacje grupowe (4h) -konsultacje indywidualne (15h) Spotkanie podsumowujące RPW w szkole (2h)

9 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 2. Ocenianie kształtujące 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 4. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się. 5. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej 7. Szkoła promuje wartość edukacji 8. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole 9. Budowa koncepcji pracy szkoły 10. Praca z uczniem młodszym 11. Praca z uczniem zdolnym

10 12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet 14. Projekt edukacyjny w szkole 15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym 16. Rodzice są partnerami szkoły 17. Nauczyciel 45+ 18. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich 19. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych 20. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 21. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 22. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły 23. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła 24. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

11 Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE)  Specjalista zewnętrzny bezpośrednio współpracujący z placówką w realizacji Rocznego Planu Wspomagania.  Do jego zadań należą: pomoc w diagnozie potrzeb szkoły/przedszkola oraz dostosowaniu oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb, a następnie pomoc w zbudowaniu Rocznego Planu Wspomagania (RPW) szkoły.  W ramach realizacji RPW organizuje szkolenia (warsztaty, konsultacje, wykłady), pomaga nauczycielom wdrażać do praktyki szkolnej nowe umiejętności, przygotowuje sprawozdanie z realizacji działań.  SORE ma pod opieką kilkanaście szkół/przedszkoli, z którymi utrzymuje ścisły kontakt podczas realizacji rocznego planu wspomagania (rok szkolny).

12  Sieć to zespół nauczycieli z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Projekt przewiduje utworzenie 4 tematycznie różnych sieci liczące 25 osób każda, które zrealizują po 15h, w tym 3h z ekspertem zewnętrznym.  Członkowie sieci spotykają się 3–5 razy w roku szkolnym (w odstępach około 2 miesięcy). Między spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej przez ORE (forum wymiany doświadczeń, materiały samokształceniowe, forum dyskusyjne).  Pracami sieci kieruje koordynator sieci.  Rekrutacja do sieci odbędzie się na przełomie września i października 2013 i 2014r.

13  Budowa spójności edukacyjnej (poziom powiatu);  Pozapedagogiczne zadania dyrektora szkoły;  Organizacja pomocy pedagogiczno – psychologicznej w szkole;  Rola dyrektora w promocji szkoły.  Sieć polonistów – edukacja czytelnicza;  Sieć polonistów – edukacja filmowa;  Sieć matematyków - jak wspierać dziecko w uczeniu matematyki;  Sieć matematyków – edukacja wczesnoszkolna;  Sieć historyków – praca ze źródłami;  Sieć przyrodników – doświadczenia i eksperymenty na zajęciach lekcyjnych;  Sieć przyrodników – wycieczki jako forma nauczania.

14 Rekrutacja szkół/przedszkoli odbędzie się na przełomie sierpnia i września 2013r. na podstawie deklaracji uczestnictwa i uchwały Rady Pedagogicznej placówki o przystąpieniu do projektu. Rekrutacja nauczycieli odbędzie się we: wrześniu 2013 i 2014 na podstawie deklaracji uczestnictwa.

15 Założenia zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli: www.ore.edu.pl/wspieranie

16  Wydział Edukacji, Kultury i Promocji, Starostwo Powiatowe w Tarnowie www.powiat.tarnow.pl Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji: dr hab. Edmund Juśko Monika Marczyk – Augustyńska Tel. (14) 6 88 33 77, e-mail: mmarczyk@powiat.tarnow.pl  Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie Dyrektor SCE: dr Barbara Niziołek Tel. (14) 6 96 33 80, e-mail: sekretariat@sce.pl


Pobierz ppt "„Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego” Realizowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google